Hotărârea nr. 236/2016

Hotărârea 236/2016 - Acceptarea ofertei de donație a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 318069, 318111, 318116, 318118.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind acceptarea ofertei de donație a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 318069, 318111,318116 și 318118

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 318069, 318111, 318116 și 318118 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 130446/453/03.05.2016 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune acceptarea ofertei de donație a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 318069, 318111, 318116 și 318118;

Reținând prevederile art. 121 alin. (3) și 115 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 863 și 1014 Cod civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. „c”, al. 5 lit „a”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

• •

Art. 1. (1) Se acceptă oferta de donație autentificată sub nr. 14/08.01.2016, rectificată prin .......... încheiereanr. 6/28.03.201.6, având ca obiect următoarele imobile, în vederea asigurării servituților de. rru.w.-r -utilitate publică prevăzute în P.U.G., aprobat:prin H.C.L. nr. 493/20141----- .                  —    . --

  • -  imobilul-teren în suprafață de 42 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat cu nr.

' cadastral 318069, înscris în CF nr. 318069 Cluj-Napoca, în proprietatea lui Zagoni-Szabo Ștefan și Zagoni-Szabo Margareta-Sofia;

  • -  imobilul-teren în suprafață de 140 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat cu nr.

cadastral 318111, înscris în CF nr. 318111 Cluj-Napoca, în proprietatea lui Zagoni-Szabo Ștefan și Zagoni-Szabo Margareta-Sofia;                                     ♦ •

  • -  imobilul-teren în suprafață de 64 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat cu nr. cadastral 318116, înscris în CF nr. 318116 Cluj-Napoca, în proprietatea lui Zagoni-Szabo Ștefan și Zagoni-Szabo Margareta-Sofia;

  • -  imobilul-teren în suprafață de 67 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat cu nr. cadastral 318118, înscris în CF nr. 318118 Cluj-Napoca, în proprietatea lui Zagoni-Szabo Ștefan și Zagoni-Szabo Margareta-Sofia.

(2) Cheltuielile aferente încheierii și autentificării actului de donație vor fi suportate de către donator.

Art. 2. Imobilele care fac obiectul ofertei de donație menționată la art. 1 vor fi intabulate în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca și vor fi incluse în Anexa 4 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca” la Hotărârea nr. 133/2005, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul 1. Consili.ul local Cluj-Napoca, Subcapitolul 1.1. Alte terenuri. .

Art. 3. Se mandatează doamna Horvâth Anna, viceprimar, să semneze actul de donație în formă autentică.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează persoana mandatată la art. 3, Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Generală de Urbanism și Direcția economică.

iar;?,. i -.          t? r .                  iz. < i-.vata -w.< .aa-r~—.lic c-uz.tiic trf r . A.,rdOtVnir

Nr. 236 din 17 mai 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)