Hotărârea nr. 235/2016

Hotărârea 235/2016 - Stabilirea și aprobarea înscrierii dreptului de concesiune asupra cotelor-părți aferente apartamentelor 1, 2, 3 și 4, din terenul concesionat în cotă de 50/323 parte din terenul în suprafață de 323 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Șesului nr. 23.


CONSILIUL LOC AL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind stabilirea și aprobarea înscrierii dreptului de concesiune asupra cotelor-părți aferente apartamentelor nr. 1, 2,3 și 4, din terenul concesionat în cotă de 50/323 parte din terenul în

suprafață de 323 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Șesului nr. 23

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunii în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind stabilirea și aprobarea înscrierii dreptului de concesiune asupra cotelor-părți aferente apartamentelor nr. 1,2, 3 și 4, din terenul concesionat în cotă de 50/323 pane din terenul în suprafață de 323 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Șesului nr. 23 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 185782 din 26.04.2016 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune stabilirea și aprobarea înscrierii dreptului de concesiune asupra cotelor-părți aferente apartamentelor nr. 1, 2, 3 și 4, din terenul concesionat în cotă de 50/323 parte din terenul in suprafață de 323 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Șesului nr. 23;

Reținând prevederile Ordinului nr. 700/2014, ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996 și ale Legii nr. 50/1991, republicată și actualizată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36, 39 al. I și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă stabilirea și înscrierea dreptului de concesiune asupra cotelor-părți aferente apartamentelor nr. 1,2, 3 și 4. din terenul concesionat în cotă de 50/323 parte din terenul în suprafață dc 323 mp., înscris în C.F. nr. 307388 Cluj-Napoca, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Șesului nr. 23. după cum urmează:

- aferent unității individuale - spațiu birou nr. 1. cota de 16,32/100-a parte din terenul în concesiune, respectiv cota de 8,16/50 mp., asupra căreia se înscrie dreptul de concesiune, pe o perioadă de 49 ani, în favoarea domnului Neamț Florin-George, având C.N.P.                 a

domnului Badiu Aurel, având C.N.P.                și a doamnei Badiu Ioscfina-Maricita, având

C.N.P.

  • - aferent unității individuale - spațiu birou nr. 2, cota de 15,06/100-a parte din terenul în

concesiune, respectiv cota de 7,53/50 mp., asupra căreia se înscrie dreptul dc concesiune, pe o perioadă de 49 ani, în favoarea domnului Neamț Florin-George, având C.N.P.

domnului Badiu Aurel, având C.N.P.                și a doamnei Badiu losefina-Marietta, având

C.N.P.

  • - aferent unității individuale - locuință de serviciu, cota de 15,06/100-a parte din terenul

în concesiune, respectiv cota de 7,53/50 mp., asupra căreia se înscrie dreptul de concesiune, pe o perioadă de 49 ani, în favoarea domnului Neamț Florin-George, având C.N.P.

domnului Badiu Aurel, având C.N.P.                și a doamnei Badiu losefina-Marietta, având

C.N.P.

  • - aferent unității individuale - cabinet medical, cota de 53,56/100-a parte din terenul în

concesiune, respectiv cota dc 26,78/50 mp., asupra căreia se înscrie dreptul de concesiune, pe o perioadă dc 49 ani. în favoarea domnului Neamț Florin-George, având C.N.P.

domnului Badiu Aurel, având C.N.P.                și a doamnei Badiu losefina-Marietta, având

C.NP.

Art.2. Se însușește Documentația topo-cadastrală dc dezlipire pc apartamente a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Șesului nr. 23, întocmită de P.I'.A. ing. Antonescu Florin-Andrci, ce se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Serviciul juridic-contencios.

Nr. 235 din 17 mai 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)