Hotărârea nr. 213/2016

Hotărârea 213/2016 - Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2015 ale Companiei de Transport Public Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2015 ale Companiei de Transport Public Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2015 ale Companiei de Transport Public Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 201980 din data de 09.05.2016 al Direcției Economice prin care se propune aprobarea situațiilor financiare pe anul 2015 ale Companiei de Transport Public Cluj-Napoca ;

Reținând prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale O.M.F.P. nr. 123/2016 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici, precum și prevederile O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind întocmirea situațiilor financiare individuale și consolidate;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. a, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă situațiile financiare pe anul 2015 ale Companiei de Transport Public Cluj-Napoca, conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Compania de Transport Public Cluj-Napoca.

Nr. 213 din 17 mai 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)

 • 1. Bilanț


 • 2. Contul de profit și pierdere

 • 3. Date informative

 • 4. Situația activelor imobilizate. Situația amortizării activelor imobilizate. Situația ajustărilor pentru depreciere

 • 5. Situația modificărilor capitalului propriu

 • 6. Flux numerar (Cash Flow)

 • 7. Nota 1 - Active imobilizate

 • 8. Nota 2 - Provizioane pentru riscuri și cheltuieli

 • 9. Nota 3 - Repartizarea profitului

 • 10. Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

1 l.Nota 5 - Situația creanțelor și datoriilor. Ajustări pentru deprecierea creanțelor-clienți

 • 12. Nota 6 - Principii, politici și metode contabile

 • 13. Nota 7 - Participații și surse de finanțare

 • 14. Nota 8 - Informații privind salariații și membrii organelor de administrație și conducere

 • 15. Nota 9 - Principalii indicatori economico- financiari

 • 16. Nota 10 - Alte informații

RiklțLD tirnoiriacâ

Q Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

rzțccfițyL:

□ Sucursala


Tip situație financiară : BL


(• An C Semestru


Anul 2015


Imitat™ ! COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ-NAPOCA SA

M

</:

O

•5Strada__

B-DUI. 21 DEC.1989


Ntmiăi din registrul comerțului


Ita-Compann *.i sorii-tali naționale


Sector


Localitate CLUJ-NAPOCA


Nr.


128-130


Bloc


ScaraTelefonJ12/66/1991

_____________________________________________4----------- Forma de proprietate


Cod unic de înregistrare


Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)


transportul urbane. suburbane ji metropolitane de călători

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)


■19Î1 transporturi urbane, suburbane ți metropolitane de călători


d       Situații financiare anuale

( entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)


r Raportări anuale


Entități mijlocii, mari si entități de interes public ')    j_______

Entități mici j    ți~ f.i'

M ier oentității    ij„•


Entități de interes public


1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilitățiinr. 82/1991

]   2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise in România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European


[Situiifiilc financiare anuale încheiate la 31.12.2015 de către entitățile de interes public si de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) idin Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror icxercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

ii-10- BILANȚ

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 -SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE


Indicatori:


Capitaluri - total


Profit/ pierdereADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,
BILANȚ

la data de 31.12.2015

Cod 10                                                                              -lei-

1-...... -...............

Denumirea elementului

•1

i

i

I

Nr. rd.

Sold la:

01.01.2015

31.12.2015

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1 .Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

297.727

144.403

3 Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și lalte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

4.620

2.633

4.Fond comercial (ct.2071-2807)

04

l     5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

j (206-2806-2906)

05

6. Avansuri (ct.4094)

06

TOTAL (rd.01 la 06)

07

302.347

147.036

! II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)

08

45.584.842

44.732.022

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)

09

124.040.497

158.325.197

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)

10

95.863

423.146'

4. Investiții imobiliare (ct. 215- 2815-2915)

11

5. Imobilizări corporale in curs de execuție (ct. 231-2931)

12

37.219.950

6.Investiții imobiliare in curs de execuție (ct. 235-2935)

13

‘/.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. |216-2816-2916)

14

S.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)

15

9. Avansuri (ct. 4093)

16

17.835

TOTAL (rd. 08 la 16)

17

206.941.152

203.498.20oj

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)

18

2. împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)

19

3. Acțiunile deținute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun ; (ct. 262+263 - 2962)

20

4. împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate in comun (Ct. 2673 + 2674 - 2965)

21

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)

22

6. Alte împrumuturi (ct. 2675' + 2676* + 2677 + 2678' + 2679’ - 2966’- 2968*)

23

TOTAL (rd. 1 8 la 23)

24

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)

25

207.24^^

--\ \

-2CS.64-5.286

r tt\     \

B. ACTIVE CIRCULANTE

/ * / \ \

I.S1OCURI

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 +

323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

26

VTQ

1.671xTOț

FIO - pag. 2

2. Prodt icțiaîncurs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/-348 -393-3941 -3952)

27

31.315

63.061

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348 + 354 + 356 + 357 + 361 +

326 4/36 8 i 371 t-327+/-378 - 3945 - 3946 - 3947-3953-3954-3955-3956-3957-306 397 dind.4428)

28

115.566

134.095

4. Avam-uri (cl.4091)

29

3.873

701.164

TOTAL (rd. 26 la 29)

30

1.821.862

3.065.845

li. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1 Creanțe comerciale ■ (ct.2675' + 2676'+2678'+ 2679 -2966’-2968'+ 4092 +

411 +413-1 418-491)

31

9.850.675

7.483.482

1

2. Sume de inrasat de la entitățile afiliate (ct. 451 -495 )

32

3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun j(cl.453  -495)

33

4. Alte creanțe (ct. 425+ 4282+ 431  + 437 + 4382 + 441 '+4424 +din ct.4428’r

i+ 144  4 445 1 446 *+447  +4482 + 4582+4662+461 +473 -496 + 5187)

34

89.986

326.652

i 5. Capii al subscris și nevărsat (ct. 456 - 495 )

35

56.414.535

j    TOTAL (rd. 31 la 35)

36

66.355.196

7.810.134

jilț. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

i —

: V Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)

37

I 2. Alte investiții pe termen scurt

(ci. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 -595 -596-598 + 5113 + 5114)

38

TOTAL (rd. 37 + 38)

39

• IV. CASA $1 CONTURI LA BĂNCI (din Ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 +542) i

40

46.513.680

5.228.280

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)

41

114.690.738

16.104.259

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)

42

270.544

446.119

! Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471 ’)

43

270.544

446.119

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471’)

44

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentăndu-se separat împrumut uri le din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

45

1

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + S1632 + 5191 + 5192 + 5198)

46

i

2.914.942

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

47

125

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

48

53.377.261

5.241.941

5 Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

49

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451'“)

50

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663 + 1686+2692+2693+ 453***)

51

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 " +437“’ + 4381 + 441   + 4423 +4428'  +444'”+446  +447 ’ +4481 +455 + 456'*' +

457 + 4581 + 462 + 4661+ 473'  + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

52

6.603.922

7.638.625

1

TOTAL (rd. 45 la 52)

53

59.981.308

15.795.508

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)

54

15.091.264

-4.047.609

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)

55

222.334.763

199.597.627

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADA MAI MARE DE 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumutul ile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

56

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 • 5191 I 5192 r 5198)

57

9.636.545

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

58

i    -1. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

59

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

60

6 Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 ' )

61

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+453 ' )

62

r

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct.

11623+ 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 43T” +

|437   + 4381+441 "+4423 + 4428  +444  + 446 ’+447 '+4481 + 455 +

„1456 ■ + 4531-462 + 4661 + 473   + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

63

TOTAL (rd.56 ia 63)

64

9.636.545

1 H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)

65

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) !

66

3. Alte provizioane (ct. 1511 +1512+ 1513 + 1514 + 1518)

67

TOTAL (rd. 65 la 67)

68

1. VENITURI IN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)

69

39.885.666

48.729.603

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475’)

70

39.885.666

4.800.000

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475’)

71

43.929.603

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)

72

3.044

2.479

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472 )

73

3.044

2.479

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472°)

74

i     3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți

(ct. 478)(rd.76+77)

75

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478 )

76

j          Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478 )

1

77

>    Fond comercial negativ (ct.2075)

78

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)

79

39.888.710

48.732.082

J. CAPITAL Șl REZERVE

1. CAPII AL

l

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

80

152.212.465

152.212.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

81

56.414.535

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

82

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

83

5 Alte elemente de capitaluri proprii (1031)

84

TOTAL (rd. 80 la 84)

85

208.627.000

152.212.000

îl. FRIME DE CAPITAL (ct. 104)

86

__

r* - _  — -------

I

FIO- pag. 4

i

1IL REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

87

181.287

181.287

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

88

709.505

764.085

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

89

1

3. Alle rezerve (ct. 1063)

90

3.113.058

2.415.085

TOTAL (rd. 88 la 90)

91

3.822.563

3.179.170

A< li ui ii proprii (ct. 109)

92

<

Câștiguri legale de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

93

Pierderi legale de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

94

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)             SOLD C (ct. 117)

95

0

0

SOLD D (ct. 117)

96

1.412.530

434.907

, VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLD C (ct. 121)

97

1.590.917

585.054

SOLD D (ct. 121)

98

0

0

Repartizarea profilului (ct. 129)

99

111.019

54.580

i CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)

100

212.698.218

155.668.024

1 Patrimoniul public (ct. 1016)

101

' Patrimoniul privat (ct. 1017)

102

y CAPITALURI-TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41 +42-53-64-68-79

103

212.698.218

155.668.024

Suma de control FIO:     3921373236/8993519455

) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1 Soldtni debitoare ale conturilor respective.

1 Solduri creditoare ale conturilor respective.

Stimele mscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și attor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente intr-o perioadă mai mică de 12 luni.

(

ADMINISTRATOR,                           ÎNTOCMIT,


Formular

VALIDAT
CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2015

jCod 20                                                                                                 - lei -

i

Denumirea indicatorilor

i

i

Nr.

rd.

Exercițiul financiar

2014

2015

j

A

B

1

2

■ ! Cifra de afaceri neta (rd. 02+03-04+05+06)

01

lll.992.83f

116.392.700

j Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

84.581.427

115.890.839

I

i Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

582.72E

501.861Î

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

1

i

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care !m.ii au in derulare contracte de leasing (ct.766‘)

05

i

i

i

1 Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

i               -                                                                    _                                                                                                                          ...        .

06

26.828.683

1 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

Sold C

07

191.452

134.649

i      Sold D

1

08

0

0

i 3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721+722)

09

10.754

23.100

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

10

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

11

1

6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

12

i

i 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)

13

6.140.588

6.929.152)

- i:       venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

14

-------------------------------------------------------------------1

i

1

.   .. i. •. •_ venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

15

i VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)

16

118.335.632

123.479.601

1 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)

17

27.056.489

27.163.996

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

18

215.518

333.277

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)

19

5.566.862

5.510.065

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

20

552.321

492.397

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

21

7C7i

i 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

22

62.894.186

65.591.

a; Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)

23

49.960.338

5^35 368;

b' < heltuieli t u asigurările $i protecția socială (ct.645)

24

12.933.8^8

05.6^9

lO.a) Aju lari de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)

25

14.038/1$

/ț^^^X610\

a DChchuieli frt.6811+6813+6817)

26

14.03f/.7W

a.2) Venituri (ct.7813)

27

u

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

28

\’

\

F/\

F20 - pag. 2

li.11 Cli'.’hiiifli (ci.654 16814)

29

i

i

■     li..’» Vei i.ltsii <Cl.7S4 l 7814)

30

1

i

; 1 1. Alin r| lelluidi Ha exploatare (rd. 32 la 38)

31

4.927.255

5.774.769

1 i.1. (. ii. Ituieli plivind prestațiile externe

(Ct.611 1612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)

32

3.997.189

4.800.600

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586')

33

864.336

768.997

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

34

65.730

13.361

i 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

35

I 1 î.5. Cheltuieli plivind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)

36

1

1

;  ! 1.6. Alto cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)

37

191.8111

j

i Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul igeneral si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666 )

38

i

i

j Ajustări privind provizioanele (rd. 40-41)

39

1

-Cheltuieli (ct.6812)

40

i

_____________________________________1

-Venituri (ct.7812)

41

1

1

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20-21 +22 + 25 + 28 + 31 +39)

42

115.251.341

122.399.821

[PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 16-42)

43

3.084.291

1.079.7801

- Pierdere (rd. 42 -16)

44

0

0

' 12. Venituri clin interese de participare (ct.7611+7612+7613)

45

i

i

- -•«.      veniturile obținute de la entitățile afiliate

46

i

i

i

13. Venituri clin dobânzi (ct. 766 )

47

1.317

182.517!

•     veniturile obținute de la entitățile afiliate

48

i

1

1

1-1. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

49

i

15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)

50

33.354

65.1511

-------------------------------------------------------------------------------------1

■■ , venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

51

VENITURI FINANCIARE-TOTAL (rd. 45+47+49+50)

52

34.671

247.698!

«

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținule ca active circulante (rd. 54 - 55)

53

i

- Cheltuieli (ct.686)

54

--------------------------------------------------------------------i

■ Venituri fct.786)

55

!

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666 )

56

896.463

227.694|

- i.. ■.   , cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

57

!

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

58

2.118

8.180[

CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL (rd. 53+56+58)

59

898.581

235.874

PROITTU! SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

- Profil (rd. 52 - 59)

60

0

11.824

- Pierdere (rd. 59 - 52)

61

863.910

0

Io

•                                                                                           F20 - pag. 3

i

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

62

118.370.303

123.727.299

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

63

116.149.922

122.635.695

18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Â):

Profil ft d. 62 - 63)

64

2.220.381

1.091.604

Pierdere (rd. 63 - 62)

65

0

°i

i 19. Impdziiul pe profit (ct.691)

66

629.464

506.5501

i                                       i

! ?G. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

67

i

J

21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Â) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

1

- Profit (rd. 64-65-66-67)

68

1.590.917

585.054

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)

69

0

0


Suma ele control F20 :  1853459207/89935.19455


Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1 a rnnrlul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 ,.Cneltiiicli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

La rândul 33 - in contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri si contribuții datorate in baza unor acte normative speciale" se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate in baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.


ADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,Numele si prenumele

HARDAUCOSMIN


Calitatea


Formular

VALIDATÎ7 T\               1

DATE INFORMATIVE               ° ‘ P

! .  ,                            la data de 31.12.2015

; Cod 30                                                                               -lei-

■ 1. Date privind rezultatul inregistrat

Nr. rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

1

2

Unități cam au înregistrat profit

01

1

585.0541

I

U îitați cam au înregistrat pierdere

02

1

1

1 Unități cam nu au inregistrat nici profit nici pierdere

03

; II Date privind plățile restante

I

1

Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investiții

1

A

B

1=2+3

2

3

|

; Plăti restante - total (rd.05 + 09+ 15 la 19 + 23)

04

1.380.944

140.279

1

1.240.665)

j Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)

05

1.380.944

140.279

1.240.665:

- peste ’<0 de zile

06

64.072

64.072

1

■   - peste 90 de zile

07

18.383

18.383

- peste 1 an

08

1.298.489

57.824

1.240.665

i Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.lOla 14)

09

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

|   - contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

! contribuția pentru pensia suplimentară

12

i

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

1

- alte datorii sociale

14

i Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte 1 fonduri

15

1

i Obligații restante fata de alti creditori

16

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat

17

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

18

Cmd'te bancare nerambursate la scadenta -i total (rd. 20 la 22)

19

_____1

x N / f

restante după 30 de zile

20

- restante chipa 90 de zile

21

• resianlc după 1 an

22

*

Dobânzi restante

23

f!L Număr mediu de salariat!

Nr. rd.

31.12.2014

31.12^&lQ>

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

24

1.452

1.471

Numărul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la dala de 31 decembrie

25

1.490

1.458

J Q i

----------------- '                                     W
F30 - pag. 2

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:

26

- impozitul datorat la bugetul de stat

27

Ve'nitmi brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidentedin statele membre laie Uniunii Europene, dm car.:-:

28

' - impozitul datorat la bugetul de stat

29

'Vc nituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:

30

i - impozitul datorat la bugetul de stat

31

Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate1) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

32

- impozitul datorat la bugetul de stat

33

1

< enituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:

34

i - impozitul datorat la bugetul de stat

35

1

iVenituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele 'membre ale Uniunii Europene, din care:

36

j - impozitul datorat la bugetul de stat

37

Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

38

- impozitul datorat la bugetul de stat

39

i

Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:

40

- impozitul datorat la bugetul de stat

41

iVenituri brute clin redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ■alo Uniunii Europene, d;n care-:

42

j - impozitul datorat la bugetul de stat

43

'enituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:

44

- impozitul datorat la bugetul de stat

45

Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate ') nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

46

- impozitul datorat la bugetul de stat

47

Redevențe plătite in cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, dm care:

48

■ redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

49

|

[

iRedevențâ minieră plătită la bugetul de stat

50

iRsdevență petrolieră plătită la bugetul de stat

51

1

iChirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri .

52

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

53

- impozitul datorat la bugetul de stat

54

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, -i.n < are:

55

- impozitul datorat la bugetul de stat

56

Subvenții încasate in cursul perioadei de raportare, din care:

57

RJ

F30 - pag. 3

• subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

58

:           - subvenții aferente veniturilor, din care:

59

,                 - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă •

60

1

•Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute in contractele comerciale și/sau in ac lele normative în vigoare, din care:

61

1

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

62

i

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

63

V. Tichete de masa 1

i

Nr. rd.

Sume (lei)

1                                               A

B

1

1 Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor

64

2.916.240

i V'. Cheituieli efectuate pentru activitatea de

i cercetare - dezvoltare ’ i

i

Nr. rd.

31.12.2014

31.12.2015

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66=69):

65

0

°i

- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)

66

0

o!

1

- din fonduri publice

67

1

- din fonduri private

68

- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)

69

0

0

' -cheltuieli curente

70

- cheltuieli de capital

71

0

0

Vil. Cheltuieli de inovare

Nr. rd.

31.12.2014

31.12.2015

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

72

VIII. Alte informații

Nr. rd.

31.12.2014

31.12.2015

i                                    a

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (cl. 4094)

73

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)

74

17.835

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)

75

1.991

1.991

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)

76

- acțiuni cotate emise de rezidenti

77

- acțiuni necotate emise de rezidenti

78

- părți sociale emise de rezidenti

79

- obligațiuni emise de rezidenti

80

J

- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti

81

1

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti

82

i

_

- obligațiuni emise de nerezidenti

83

1

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)

84

1.991

1.991F30 - pag. 4

- neante imobilizate in lei si exprimate in lei, a căror decorParc se face in funcție de cursul unei valute

(diru t.2671

85

1.991

1.991

- creanțe imobilizate in valută (din ct. 267)

86

Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte •contur; .•isimilalc-. în suine brute

tel i('G7 ■ '••11 +413 + 418), dunăre:

87

9.848.684

7.481.491

- creanțe comerciale externe, avansuri acordate fui nizoriloi externi și alte conturi asimilate, în sume brute (clin cl.4092 i din ct. 411 + din ct. 413 + clin ct. 418)

88

Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit

(clin ct.4092 i- din ct. 411 + din ct. 413)

89

2.205.754

291.8001

1

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 4? 5+ 4282)

i

90

11.438

25.487

I Creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale și ^'.bucie’ul Stalului Ict. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 +

128 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)

91

97.197

- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale

(cl.431+437+4382)

92

- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)

93

97.197

- subvenții de incasat(ct.445)

94

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate î(cl.447i

95

1

- alte creanțe in legătură cu bugetul statului(ct.4482)

96

1

i

iCreantele entitatii in relațiile cu entitatile afiliate(ct.451)

97

1

1

iCrearițc- in legătură cu bugetul asigurărilor sociale și i

(bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + clin ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

98

Alte creanțe (ct. 453'* + 456 + 4582 + 461 +471 +473+ 662), (rd.100 la 1 02)

99

56.745.317

650.087

- decontări privind interesele de participare,decontări leu acționari:? asociații privind capitalul .decontări din joperalirm: in participatie (ct.453+456+4582)

100

56.414.535

1   - alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si

^persoanele iuridice, altele decât creanțele in legătură cu 'instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

101

330.782

650.087

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedocontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)

102

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

103

- de la nerezidenti

104

; Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor

,economici

105

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 +

506 + (iin ct.508), (rd.107 la 113)

106

1

1

1

1

1

- acțiuni cotate emise de rezidenti

107

1

1

- acțiuni necotate emise de rezidenti

108

r - -   -............

F30 - pag. 5

- pâri i '•ocialc* emise de rezidenti

109

- obligațiuni emise de rezidenti

-. \

110

- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente

111

- acțiuni emise de ncrezidenti

112

I

• obligațiuni emise de nerezidenti

113

Alte- valori dc încasat (ct. 5113 + 5114)

114

Casa in lei și în valută (rd.116+117)

115

95.887

97.067

- in k*i (cl. 5311)

116

95.887

97.067

- in valută (cl. 5314)

117

Cor turi curente ia bănci în lei și în valută (rd.119+121)

118

46.407.290

5.125.141

- in Ici (cl. 5121), J;.'. < arc:

119

46.387.459

5.103.261

• conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

120

- în valută (ct. 5124), din care:

121

19.831

21.880*

1

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

122

1

Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)

123

- sume in curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, in lei (cl. 51 12 + 5125 + 5411)

124

- sume in curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 51 25 + 5414)

125

Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142+ 145 +

148 + 151+ 154 + 157 + 158+ 162+ 164+ 165 + 170 + 171 + 172+ 178)

126

69.620.897

16.064.462

împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute

(cl. 161 ),(rd. 128 +129)

127

1

1

- in lei

128

1

]

- in valută

129

1

1

Dobânzi aferente* imprumuturilor din emisiuni de obligațiuni in sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)

130

1

1

i

- in Ici

131

1

- in valuta

132

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 +5192 + 5197 I, (rd. 134 + 135)

133

- in lei

134

- în valută

135

Dobânzile afeiente creditelor bancare interne pe termen scurt(dincl. 5198), (rd. 137+138)

136

- in lei

137

- in valuta

138

Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), {rd .140+141)

139

- m lei

140

-in valută

141

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)

142

- in lei

143

- in valuta

144

F30 - pag.6

| Ciedii'1 bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1162/ ),(rd.l-16+147)

145

9.636.545

2.914.912

j          -iniei

146

9.636.545

2.914.942

- in valuta

147

Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din d..1682) (rd.149+150)

148

- in Ici

149

t , -in valuta

150

Credite bancare exlerne pe termen lung (ct. 1623 + 1624 -l 1625 1 (rd. 152+153)

151

i              ■ în lei

152

■ in valuta

153

jDobai ui aferente creditelor bancare externe pe termen ■lung ( din ct,168?),(rd. 155+156)

154

- in lei

155

- in valuta

156

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 -i din ct. 1682)

157

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1635 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)

158

- in lei si exprimate in lei, a căror decontare se jface in funcție de cursul unei valute

159

- în valuta

160

1 Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

161

i--‘------------

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419’-,      are:

162

53.377.386

5.241.941

1

i

- datorii comerciale externe, avansuri primite de la client! externi si alte conturi asimilate, in sume brute (clin ct.401 +din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. ■403 + din ct.419)

163

53.377.386

1

i

i

atorii in legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. Ș421 + 423 + 424 +426 + 427 + 4281)

164

1.908.298

2.128.666

Datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)

165

3.835.485

5.047.639

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale

(ct.431+437+4381)

166

1.214.406

2.022.404

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului

(Ct.441+442.3+4428+444+446)

167

2.616.814

2.973.626

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate hct.417)

168

47.084

- alte datorii in legătură cu bugetul statului

(ct.4481)

169

4.265

4.525

Datoriile enlitalii in relațiile cu entitatile afiliate (ct.451)

170

Sume datoiate acționarilor / asociaților (ct.455)

171

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 +

462 + 472 +473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)

172

863.183

731.274

F30 - pag. 7

- de<. ontari privind interesele de participare, decontări m acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații in participatie

it 1.4 c>t - 1561 a57+4581)

173

ț         -alte datorii in legătură cu persoanele fizice si

(persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu jinslituliilc publice (instituțiile statului)

(din ct 462+din ct.472+din ct.473+4661)

ț

174

863.183

731.274

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

175

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct.269+5O9)

176

- venituri in avans aferente activelor primite prin jlransfer de ia dicnți (ct. 478)

177

■ Dobânzi de plătit (ct. 5186)

178

’ Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii (economici

179

i Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

180

152.212.000

- acțiuni cotate :J

181

- acțiuni necotate •

182

- părți sociale

183

1

i

-capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)

184

i

1

i Brevele si licențe (din ct.2O5)

.

185

• IX. Informații privind cheltuielile cu icolaboratorii

l

Nr. rd.

31.12.2014

31.12.2015

B

1

2

i Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

186

100.800

75.600

X. Informații privind bunurile din domeniul public a! statului

Nr. rd.

31.12.2014

31.12.2015

A

B

1

2

Valoarea bunurilor clin domeniul public al statului aflate jin administrare

187

1

1

i Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate |în concesiune

188

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

189

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr. rd.

31.12.2014

31.12.2015

A

B

1

2

Valoarea contabilă netă a bunurilor:

190

1

1

1

1

i

F30 - pag. 8

i

i XII. C apital social vărsat

i

1

Nr.

rd.

31.12.2014

31.12.2015

Suma (lei)

°/o 6i

Suma (Iei)

%

i                                       A

B

Col.1

Col.2

Col.3

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012)

(rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)

191

152.212.465

X

152.212.465

X

| - deținui do instituții publice, (rd. 193+194)

192

152.212.465

100,00

152.212.465

100,00

• d'^inul de instituții publice de subordonare centrală

193

1   • delinui do instituții publice de subordonare locală

194

152.212.465

100,00

152.212.465

100,00

• - dî-ținul de societățile cu capital de stat,

■’               : r

195

[    - cu capital integral de stat

196

{   - cu capital majoritar de stat

197

1 j

■    - cu capital minoritar de stat

198

j

1

- deținut de regii autonome

199

1

1

1

- deținut de societăți cu capital privat

200

1

i - deținut de persoane fizice

201

i - deținut de alte entități

202

i

Nr. rd.

Sume

A

B

31.12.2014

31.12.2015

XIII. Dividende/vărsâminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către țcompaniile naționale, societățile naționale, ucietățile și regiile autonome, din care:

203

739.949

265.237

1

i

1-către instituții publice centrale;

204

1

i

r-ilre instiluții publice locale;

205

739.949

265.237i

1

- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teriloriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

206

i

i

i

Nr. rd.

Sume

A

B

31.12.2014

31.12.2015

IxiV. Dividende/vărsâminte cuvenite «bugetului de stat sau local, virate în perioada !de raportare din profitul companiilor iraționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:

207

1.996.178

739.9/19

i

I

- dividende/vărsâminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din cate virate:

208

1.996.178

739.949

- către instituții publice centrale;

209

- către instituții publice locale;

210

1.996.178

739.949


I

- calic alți acționari la care statul/ unitățile admi nistraliv teritoriale /instituțiile publice dețin diiec t/indiiecl acțiuni sau participații indiferent de ponei or ca aceslora.

211

i

- dividend o/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anii rioarc anului piecedent, din cate virate:

212

1

1

'    - calic instituții publice centrale;

213

i ■ către instituții publice locale;

214

- calic alți acționari la care statul/ unitățile admi nistrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

215

1

1

'XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice ******)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

31.12.2014

31.12.2015

■Creanțe preluate pi in cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din

216

i

i

(   ■ ..reanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

217

i

(Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

218

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

219

1

XVI. Venituri obținute din activități agricole *******)

Nr. rd.

Sume (lei)

1

i                                                      a

i

B

31.12.2014

31.12.2015

(Venituri obținute din activități agricole

220

urne de control F30 :  1269357422 / 8993519455


ADMINISTRATOR,


Mumele si prenumele


NEAG LIVIU


SemnăturăSemnăturăI

Formular

Nr.de înregistrare in orc

prrismul profesionan<L_^'^

VALIDAT

______________________________________________________________1


io


SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2015

I

•Cod -10

- lei -


I

J

Elemente de imobilizări

I

i

Nr. rd.

Valori brute

Sold iniția!

r

Creșteri

Reduceri

Sold final

Total

Din care: dezmembrări si casari

4 (col.5=1+2-3)

A

1

B

1

2

3

4

5 i

Jl.Imobilizări necorporale

I

i

1

iClieltnicli de constituire si ;rh«^lt nieli do dezvoltare

01

766.617

X

766.617

L\l'.o imobilizări

02

29.392

22.155

X

7.237

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale

03

X

Active necorporale ele explorare si evaluare a resurselor minerale

04

X

TOTAL (rd. 01 la 04) '

05

796.009

22.155

X

773.854

!ll.Imobilizări corporale

1

(Terenuri

06

X

«Construcții

07

46.616.382

23.100

46.639.482l

llnstalatii tehnice si mașini

1

08

141.937.003

50.796.000

1.064.854

1.064.854

191.668.149

Alte instalații, utilaje si mobilier

09

204.893

347.002

21.312

21.312

530.583

Investiții imobiliare

10

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

11

’ tive biologice productive

12

Imobilizări coiporale in curs de exec utie

13

37.219.950

9.300.000

46.519.950

0

Investirii imobiliare in curs de execuție

14

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

15

17.835

17.8.35

i

TOTAL (rd. 06 la 15)

16

225.978.228

60.483.937

47.606.116

1.086.166

238.856.049

III.Imobilizări financiare

17

>

ACHVE IMOBILIZATE -TOTAL

18

226.774.237

60.483.937

/*■

O      < k

\   239.629.903

(rd.05 + 16+17)

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizări

i

I

Nr.

rd.

Sold inițial

<

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului

(col.9=6+7-8)

J

A

i

B

6

7

8

9

;!.Imobilizări necorporale

■Cheltuieli cb? constituire si jClv’lUiicli « le dezvoltare

19

468.890

153.324

622.214

lAlte imobilizări

20

24.772

1.987

22.155

4.604

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

TOTAL (rd.19+20+21)

22

493.662

155.311

22.155

626.818

II.Imobilizări corporale

Terenuri

23

ÎConslructii

24

1.031.540

875.920

1.907.460

Instalații tehnice si mașini

25

17.896.506

16.505.320

1.058.874

33.342.952

Ake instalații .utilaje si mobilier

26

109.030

19.719

21.312

107.437

Investiții imobiliare

27

l

1

1

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

28

—i

Active biologice productive

29

TOTAL (rd.23 Ia 29)

F -

30

19.037.076

17.400.959

1.080.186

35.357.849j

AMORTIZAȘI - TOTAL (rd.22 +30)

31

19.530.738

17.556.270

1.102.341

35.984.667

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizări

!

i

| - - - - ..... ...

Nr.

rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări reluate Ia venituri

Sold final

(col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

!l.Imobilizări necorporale

1

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

Alte imobilizări

33

Active necoipocale de explorare si evaluare a resurselor minerale

34

lîOTAL (rd.32 la 34)

35

lll.Imobilizări corporale

lenuri

36

■Construcții

37

jlnstalalii tehnice si mașini

38

i

i

'Alte instalații, utilaje si mobilier

39

1

1

(investirii imobiliare

40

I

1

iActive corporale de explorare si levaluare a resurselor minerale 1—...

41

1 Ac ti ve biologice productive

42

(Imobilizări corporale in curs de ^execuție

43

'Investiții imobiliare in curs de 'execuție

44

TOTAL (rd. 36 la 44)

45

------------------------------------------------------1

III.Imobilizări financiare

46

1

USTARI PENTRU DEPRECIERE -

TOTAL (rd.35+45+46)

47

/

î

!

Suma de control F40 I 1949329590/8993519455

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,Formular

VALIDAT

B-dul 21 Decembrie 1989. nr. 128-13(1 Tel. 0264-4300 I 7. Fax 0264-43093 I www.ctpcj.ro. email :secretariat<<7'ctpcj.ro


NR. 3.971/04 05 2016

SITUAȚIA FLUXULUI DE TREZORERIE LA 31.12.2015 (METODA DIRECTA)

Nr. crt.

Explicații

2014

2015

Diferența 2015-2014

I

Fluxul de trezorerie din activitatea de exploatare

1

Incasari de la clienti, de la populație (fara factura), debitori, etc.

146,636,398

160,302,359

13,665,961

2

Plăti către furnizori, angajați (inclusiv contribuții la salarii)

106,811,167

109,897,992

3,086,825

3

Impozit pe profit plătit

517,354

886,670

369,316

4

Alte impozite si taxe, TVA de plata, creditori, etc.

33,944,367

32,268,731

-1,675,636

5

Total trezorerie neta din activitatea de exploatare (rd.1-2-3-4)

5,363,510

17,248,966

11,885,456

II

Fluxuri de trezorerie din activitati de investiții

0

6

Majorare capital social (achiziție 40 autobuze)

49,627,000

-49,627,000

7

Subvenții pentru investiții

8,115,166

13,835,687

5,720,521

8

Plăti furnizori imobilizări

9,626,056

65,420,756

55,794,700

9

Total trezorerie neta din activitati de investiții (rd.6+7-8)

48,116,110

-51,585,069

-99,701,179

III

Fluxuri de trezorerie din activitati de finanțare

10

Utilizare credite pe termen scurt

4,087,330

9,538,025

5,450,695

11

Rambursare credite pe termen scurt

9,074,121

9,538,025

463,904

12

Utilizare credite pe termen lung

5,393,221

-5,393,221

13

Rambursare credite pe termen lung

8,976,550

6,72176031

-2,254,947

14

Dobânzi plătite

896,463

227,694

-668,769

15

Total trezorerie din activitatea de finanțare (rd.10-11+12-13-14)

-9,466,583

-6,949,297

2,517,286

IV

Flux de trezorerie a CTP Cluj-Napoca S.A. (rd.l+ll+lll)

44,013,037

-41,285,400

-85,298,437

V

Trezoreria la inceputul anului

2,500,643

46,513,680

44,013,037

VI

Trezoreria la sfârșitul anului

46,513,680

5,228,280

-41,285,400

VII

Verificare (rd.VI-rd.V)

44,013,037

-41,285,400

-85,298,437

No


< ONEPa> a (.•„ £ R.AFshPO P [; l> !•, li <   _L.C1J i^s APO<. a. n a

,     ■“ ,          I<-Ji.il21 Decembrie 1939, tir. I.28-1,,., .

'         Ici '.>2M-4?0917, l-ax 02O4-43CI93I         -  *- “pA'"

• ....            " w.cipcj.ic», email:secrci<iriat.'«icti)cj.10                  • •• •■’

NR. 3.971/04.05.2016

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE LA 31.12.2015

DENUMIREA ELEMENTULUI

VALOAREA BRUTA

AMORTIZARE

1

1

i

IMOBILIZĂRI

SOLD INIȚIAL

CREȘTERI

REDUCERI

SOLD FINAL

SOLD INIȚIAL

CREȘTERI

REDUCERI

SOLD FINAL

J

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------]

IMOBILIZĂRI NECORPORÂLE

796,009

22,155

773,854

493,662

155,311

22,155

626,8181

IMOBILIZĂRI CORPORALE

225,978,228

60,483,937

47,606,116

238,856,049!

19,037,076

17,400,959

1,080,186

35,357,849

DIN CARE

CONSTRUCȚII

46,616,382

23,100

46,639,482

1,031,540

875,920]

1,907,460

INST. TEHNICE SI MAȘINI

141,937,003

50,796,000

1,064,854

191,668,149

17,896,506

16,505,320

1,058,874

33,342,952

TOTAL( RD. 1 + RD. 2)

226,774,237

60,483,937

47,628,271

239,629,903

19,530,738

17,556,270

1,102,341

35,984,667


DIRECTOR ECONOMIC

COSMIN HARDĂU


COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA

B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130

Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931 www.ctpcj.ro. emaiI :secretariat@ctpcj.ro

wșașgcer -        • ■ •

MSHM Of MAtUSlMfin *1

fjy’’ Nij CALlIAIII K»O 990>2<fOV

IdekraI---------<-----


Nr. 3.<)71/04.05.2016

NOTA 2


PROVIZIOANE

In anul 2015 compania nu a constituit provizioane pentru riscuri și cheltuieli și nu s-au preluat solduri din anii precedenți.

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC


COSMIN HĂRDĂUB-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130

Tel. 0264-430917. Fax 0264-430931

www.ctpcj.ro, einail:secretariat@ctpcj.ro


NR 3.971/04.05.2016


NOTA 3


REPARTIZAREA PROFITULUI NET PE ANUL 2015 - PROPUNERE i

NR. CRT. '

EXPLICAȚII

SUME

i

1

PROFIT BRUT

1,091,604

2

IMPOZIT PE PROFIT

506,550

3

PROFIT NET (RD. 1-2)

585,054

!

4

REZERVE LEGALE ( 5% X RD. 1)

54,580

5     L

PROFIT NET DUPĂ DEDUCEREA

530,474

i

REZERVELOR LEGALE ( RD. 3-4)

6 i

50% DIVIDENDE BUGETUL LOCAL

265,237

;                                                   i

(50% X RD. 5)

i

7

50% SURSE PROPRII ( 50% X RD. 5)

265,237

DIRECTOR GENERAL

B-dul21 Decembrie 1989, ni-. 128-130 Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931 w w w. ctpcj .ro, email: secretari a t @ctpcj ,ro


NR. 3.971/04.05.2016


NOTA 4


ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE PE 2015

INDICATORUL

EXERCIȚIUL PRECEDENT

EXERCIȚIUL CURENT

2014

2015

1. CIFRA DE AFACERI NETĂ

111,992,838

116,392,700

2 COSTUL BUNURILOR VÂNDUTE Șl AL SERV.

106,813,130

113,446,679

PRESTATE 3+4

3. CH. ACTIVITĂȚII DE BAZĂ

103,443,618

109,774,691

4. CH. ACTIVITĂȚILOR AUXILIARE

3,369,512

3,671,988

i

5. REZ. BRUT AFERENT CA NETĂ 1-2

5,179,708]

2,946,02Ț

6. CH. GENERALE DE ADMINISTRAȚIE

8,438,211

8,953,142|

1

7 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

6,342,794

7,086,90?}

8. REZULTATUL DIN EXPLOATARE 5-6+7

3,084,291

1,079,780]


DIRECTOR ECONOMIC

13-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130 lei. 0264-430917. lax 0264-430931 www.ctpcj.ro. email :secretariat'n'ctpcj.ro

tk- ».    ’   '•.îOm.i-iv-.s

■lf>5V:SA* -........NR. 3.971/04.05.2016

NOTA 5

SITUAȚIA CREANȚELOR SI DATORIILOR LA 31.12.2015

TERMEN DE ÎNCASARE

CREANȚE

SOLD LA 31.12.2015

SUB 1 AN

PESTE 1 AN

1. CLIENTI (CONT 411)

7,442,059

7,442,059

2. ALTE CREANȚE

179,791

179,791

I

3. DEBITORI DIVERȘI (CONT 4611)

159,041

159,041

4. FURNIZORI -DEBITORI PT PREST (CONT 4092)

29,243

29,243

TOTAL

7,810,134

7,810,134

TERMEN DE PLATA

DATORII

SOLD LA 31.12.2015

SUB 1 AN

1-5 ANI

PESTE 5 ANI

1. FURNIZORI (CONT 401+404+408)

5,241,940

5,241,940

2.CREDIT BANCAR PE TERMEN LUNG (CONT 162)

2,914,942

2,914,942

3 PERSONAL - SALARII DATORATE ( CONT 421+423)

1,921,541

1,921,541

4. DATORII LA BUGETUL ASIG. SOCIALE( CONT 431+437)

1,769,588

1,769,588

5. TVA DE PLATA (CONT 4423)

1,555,476

1,555,476

N x    6. IMPOZITUL PE SALARII (CONT 444)

736,414

736,414

I

7. CREDITORI DIVERȘI (CONT 462)

728,795

728,795

I .  .   ......

8. ALTE IMP.TĂXE.SI VĂRS - TX SPECIALA (CONT 4468)

668,077;              668,077

_____ ... .. ____________

10 ALTE DATORII

TOTAL


61,769’

15,795,50861,769.

15,795'508
a'11 sB-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130

Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931 w w w. ctpcj .ro, em a i 1: secret ari a t@ctpcj. ro


NOTA 6

» <

PRINCIPII, POLITICI $1 METODE CONTABILE

 • 1. în anul 2015 compania a aplicat prevederile OMFP 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conform cu directivele europene și Legea Contabilității nr. 82/1991 republicată. De asemenea la intocmirea bilanțului si notelor s-a avut in vedere si OMFP nr. 123 din 04 februarie 2016 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

 • 2. Pe parcursul anului 2015 nu s-au înregistrat abateri de la principiile contabile, metodele de evaluare și de la alte prevederi din reglementările contabile.

 • 3. Valorile prezentate în situațiile financiare sunt comparabile cu cele prezentate în anul precedent

 • 4. Valoarea reziduală a imobilizărilor s-a stabilit pe baza prețurilor oferite, în cazul materialelor valorificate din dezmembrări sau pe baza prețurilor stabilite pentru reperele reintroduse în circuitul economic al companiei.

 • 5. în anul 2015 nu s-au reevaluat imobilizările corporale .

 • 6. Pe parcursul anului 2015 nu au fost operate ajustări excepționale de valoare, în scop fiscal, a elementelor de activ.

 • 7. Valorile prezentate in bilanț sunt la costuri istorice

 • 8. Inventarierea patrimoniului s-a efectuat în baza OMFP nr. 2861/09.10.2009.

 • 9. Metoda de amortizare a imobilizărilor a fost cea liniară.

 • 10. înregistrarea cheltuielilor cu obiectele de inventar și echipamentul de lucru și protecție s-a efectuat prin trecerea pe costuri ale acestora, la darea în consum.

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC

B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130

Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931 www. ctpcj.ro, em aii: secretari at@ctpcj. roNr. 3.971/04.05.2016


NOTA 7


PARTICIPATII SI SURSE DE FINANȚARE

 • 1. Compania nu deține și nu tranzacționează acțiuni sau obligațiuni.

 • 2. Capitalul subscris si varsat al companiei este de 152.212.000 lei.

 • 3. In luna septembrie 2015,in baza HCL 306/2015,a fost redus capitalul social deti nut de către Municipiul Cluj-Napoca la CTP Cluj-Napoca SA cu suma de 56.415.000 lei.

  DITECTOR GENERAL


  DIRECTOR ECONOMIC


B-dul21 Decembrie 1989, nr. 128-130

Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931 www. ctpc j,ro, emaii: secretariat@ctpcj.ro


NOTA 8

►                                                                                                              t

INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII ȘI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRAȚIE, CONDUCERE $1 SUPRAVEGHERE IN ANUL 2015

 • 1. Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA are unic acționar Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca. Prin Hotarea Consiliului Local nr. 465 din 16 decembrie 2015 s-a ratificat Hotararea nr. 3 din data de 23.10.2015 a Adunării Generale a Acționarilor CTP Cluj-Napoca SA care precizează, printre altele, ca avind in vedere prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice se desemnează 7 membri ai Consiliului de Administrație ai CTP Cluj-Napoca, cu o durata a mandatului de 4 ani, incepind cu 11.12.2015, si cu o remunerație lunara bruta in suma de 1.400 lei.

Cheltuielile CTP Cluj-Napoca SA cu indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație pe parcursul anului 2015 au fost in valoare de 75.600 de lei.

 • 2. Nu avem obligații contractuale privind plata pensiilor către foștii membri ai organelor de administrație, conducere și supraveghere.

 • 3. Nu am acordat avansuri sau credite membrilor organelor de administrație, conducere și supraveghere în timpul exercițiului financiar raportat.

 • 4. Salariații:

 • a) In anul 2015 numărul mediu scriptic de salariați a fost de 1.470.

 • b) Structura personalului la 31.12.2015 a fost următoarea: -personalul direct productiv: - 1.173

- personalul indirect productiv: - 86

 • - personalul operativ:

 • - persoanlul TESA, din care:

______director general:

Total:                          - 1.458

 • 5. Cheltuielile su salariile angajatilor in 2015 au fost de 50.619.128 lei.

 • 6. Compania nu a avut cheltuieli cu contribuții pentru pensii private.


  DIRECTOR ECONOMIC
B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130

Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931

www.ctpcj.ro, email:secretariat@ctpcj.roNR. 3.971/04.05.2016

NOTA 9 CALCULUL PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO -FINANCIARI PE ANUL 2015

1. INDICATORI DE LICHIDITATE

a. indicatorul lichidității curente (indicatorul capitalului circulant)

ILC = ACTIVE CURENTE / DATORII CURENTE

ACTIVE CURENTE DATORII CURENTE

16,104,259.00

15,795,508.00

ILC

1.02

b. indicatorul lichidității imediate (indicatorul test acid)

ILI = ( ACTIVE CURENTE - STOCURI) / DATORII CURENTE

ACTIVE CURENTE

STOCURI

DATORII CURENTE

16,104,259.00

3,065,845.00

15,795,508.00

ILI

0.83

2. INDICATORI DE RISC

a. indicatorul gradului de îndatorare

IGÎ = CAPITAL ÎMPRUMUTAT / CAPITAL PROPRIU

CAPITAL ÎMPRUMUTAT = CREDITE PESTE 1 AN

0 (

CAPITAL PROPRIU       155,668,024.00

CAPITALUL PROPRIU=F10 R 103 DIN BILANȚ

IGÎ                               0

b. indicatorul privind acoperirea dobânzilor

IAD = PROFIT ÎNAINTEA PLĂȚII DOBÂNZII Șl IMPOZITULUI PE PROFIT / /CHELTUIELI CU DOBÂNDA =

( 1.091.604 + 227.694)/227.694

PROFIT BRUT           1,091,604.00

CH DOBANDA           227,694.00

IAD                        5.79 ORI

3. INDICATORI DE ACTIVITATE ( INDICATORI DE GESTIUNE)

Furnizează informații cu privire la :

 • - viteza de intrare sau de ieșire a fluxurilor de trezorerie ale entității

 • - capacitatea entității de a controla capitalul circulant și activitățile comerciale de bază ale entității


a vitp7a dp rntatip a stocurilor ( rulaiul stocurilor! - aoroximează de câte ori stocul a fost rulat

de-a lungul exercițiului financiar


VRS = COSTUL VÂNZĂRILOR / STOCUL MEDIU

COSTUL VÂNZĂRILOR = TOTAL COSTURI - CH. FINANCIARE - CH. GENERALE

STOCUL MEDIU = ( SI+ SF)/2

COSTUL VÂNZĂRILOR     113,446,678.00

STOCUL MEDIU         2,443,853.00

VRS                     46.42 ORI

 • b. numărul de zile de stocare indică numărul de zile în care bunurile sunt stocate in unitate

NZS = ( STOC MEDIU / COSTUL VÂNZĂRILOR ) X 365

NZS                       7.86 ZILE

 • c. durata medie de recuperare a creanțelor - eficacitatea entității în colectarea creanțelor

sale ; exprimă numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către entitate.

VRD = ( SOLD MEDIU CLIENȚI / CIFRA DE AFACERI ) X 365

SOLD MEDIU CLIENTI              8,880,955.75

CIFRA DE AFACERI            116,392,700.00

VRD                     27.85 ZILE


d. durata medie de rambursare a datoriilor - numărul de zile de creditare pe care entitatea îl obține de la furnizorii săi.


VRC = ( SOLD MEDIU FURNIZORI / CIFRA DE AFACERI ) X 365

SOLD MEDIU FURNIZORI             5,828,490.58

CIFRA DE AFACERI            116,392,700.00


VRC


18.28 ZILE


e. viteza de rotatie a activelor imobilizate - examinează cifra de afaceri generată de o anumită cantitate de active imobilizate.


VRAI = CIFRA DE AFACERI / ACTIVE IMOBILIZATE CIFRA DE AFACERI ACTIVE IMOBILIZATE

VRAI                       0.57

f. viteza de rotatie a activelor totale


116,392,700.00

203,645,236.00


VRAT = CIFRA DE AFACERI / TOTAL ACTIVE =


TOTAL ACTIVE

TOTAL ACTIVE=ACTIVE IMOBILIZATE+ACTIVE CIRCULANTE +CH.IN AVANS


220,195,614.00


VRAT


0.53


4. INDICATORI DE PROFITABILITATE exprimă eficiența entității în realizarea de profit din resursele disponibile


a. rentabilitatea capitalului angajat - reprezintă profitul pe care îl obține entitatea din banii investiți în afacere.


RCA = PROFIT ÎNAINTEA PLĂȚII DOBÂNZII Șl IMPOZITULUI PE PROFIT / CAPITAL ANGAJAT =                   0.01

PROFIT ÎNAINTEA PLĂTII DOBÂNZII SI IMPOZITULUI PE PROFIT = 1.319.298CAPITAL ANGAJAT = ACTIVE TOTALE - DATORII CURENTE =

155,668,024.00


BILANȚ F10 R55

b. marja brută din vânzări

MBV = ( PROFITUL BRUT DIN EXPLOATARE / CIFRA DE AFACERI ) X 100 = 0.92%

PROFIT BRUT DIN EXPLOATARE = 1.079.780

DIRECTOR GENERAL
DIRECTOR ECONOMIC

COSMIN HĂRDÂU


NOTA 10

ALTE INFORMAȚII

 • 1. Datele de

  identificare ale Companiei de Transport Public Cluj-Napoca SA sunt


nătoarele:

-Adresa: Cluj-Napoca, Str. B-dul 21 Decembrie 1989, Nr. 128-130

 • - Numărul de înregistrare la R.C.: J12/66/1991

 • - Codul fiscal: RO 201195.

 • 2. Conturile la băncile comerciale cu care lucrăm au rămas aceleași.

 • 3. Compania are acționar unic Municipiul Cluj-Napoca.

 • 4. Compania nu are filiale sau entități asociate precum nici entități în care să dețină participați i. Compania este organizată pe patru secții, din care trei secții de bază și una auxiliară, subunități tară personalitate juridică, care conduc contabilitatea proprie până la nivel de balanță de verificare.

 • 5. In anul 2015 nu am avut venituri sau cheltuieli evidențiate inițial într-o monedă străină, deci nu se pune problema utilizării vreunei baze de conversie.

 • 6. Evenimente ulterioare datei bilanțului, care să aibă influențe semnificative asupra datelor prezentate, nu am avut.

(      7. In anul raportat nu am înregistrat cheltuieli și venituri extraordinare.

 • 8. Cheltuielile în avans existente în sold la finele perioadei reprezintă abonamente la publicații, prime de asigurare si roviniete plătite in cursul anului 2015, cheltuieli scadente in 2016.

 • 9. Veniturile în avans reprezintă contravaloarea abonamentelor eliberate la finele anului 2015, cu valabilitate pentru anul 2016.

 • 10. Compania nu are contracte de leasing încheiate cu societăți specializate în acest domeniu.

 • 11. Onorariile plătite auditorilor financiari independenți, în anul raportat, au fost de 38.400 lei + TVA.

 • 12. Referitor la soldul contului 1174 - Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale, precizam următoarele:

a. Soldul contului, in valoare de 460.765 lei, reprezintă sume necuvenite si restituite Direcției de Asistenta Sociala si Medicala din cadrul Primăriei Cluj-Napoca, conform Deciziei Curții de Conturi nr.l 848/05.12.2012, pentru anii 2010 si 2011, decizie emisa in urma efectuării unui control in cadrul Primăriei

b. La prezentarea bilanțului si notelor la acesta, compania propune acoperirea sumelor din contul 1174,astfel:

- din alte rezerve din amortismentul aferent mijloacelor fixe transferate domeniului public al Municipiului Cluj-Napoca, in valoare de 434.907,50 lei, prin înregistrarea contabila 106811=1174


B-dul 21 Decembrie 1 989, nr. 128-130


Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931 www.ctpcj.ro, email :secretariat@ctpcj.ro

Ir. 3.971/04.05.2016

- din rezultatul reportat reprezentind profit nerepartizat, in valoare de 25.857,50 lei, prin iregistrarea contabila 1171 = 1174.

1                                                                        '                                                                                                                                                     t

DIRECTOR GENERAL


DIRECTOR ECONOMIC

COSMIN HĂRDĂU