Hotărârea nr. 202/2016

Hotărârea 202/2016 - Modificarea Hotărârii nr. 276/2012 (constituirea Comisiei mixte pentru spaţii cu altă destinaţie), modificată prin Hotărârea nr. 6/2015


Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Fabricii de Chibrituri și a Planului Urbanistic de Detaliu - clădire de birouri 2S+P+8E+etaj tehnic, str. Fabricii de Chibrituri nr. 5-11

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Fabricii de Chibrituri și Planul Urbanistic de Detaliu - clădire de birouri 2S+P+8E+etaj tehnic, str. Fabricii de Chibrituri nr. 5-11 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 76696 din 18.04.2012 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Fabricii de Chibrituri și Planul Urbanistic de Detaliu - clădire de birouri 2S+P+8E+etaj tehnic, str. Fabricii de Chibrituri nr. 5-11, beneficiară: S.C. Altarom Servicii S.R.L.;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 22510/120 din 02.02.2012, avizele organismelor teritoriale interesate precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - str. Fabricii de Chibrituri și Planul Urbanistic de Detaliu - clădire de birouri 2S+P+8E+etaj tehnic, str. Fabricii de Chibrituri nr. 5-11, beneficiară: S.C. Altarom Servicii S.R.L., în scopul stabilirii reglementărilor urbanistice necesare organizării și construirii pe teren proprietate particulară, cu suprafața de 1307 mp.

Prin P.U.Z, se stabilește încadrarea funcțională U.T.R. A4 = activități productive, spații de birouri și parkinguri, desfășurate în construcții industriale și birouri, mici și mijlocii, care nu necesită suprafețe mari de teren, cu P.O.T. max. = 34% și C.U.T. max. = 3 mp.ADC/mp teren. în U.T.R. A4, pentru construcții industriale se admite P.O.T. max. = 50% și C.U.T. max. = 4,5 mc. construcție/mp. teren.

Prin P.U.D. se aprobă amplasarea unei clădiri de birouri, cu regim de înălțime 2S+P+8E+etaj tehnic, retrasă la min. 5 m. de la limita dinspre stradă a parcelei și cea posterioară vestică, la min. 11 m. de la limita sudică și min. 6 m. de la limita nordică. Gararea va fi asigurată la subsolul construcției iar parcarea va fi făcută pe teren proprietate privată, respectând Regulamentul privind asigurarea locurilor de parcare în municipiul Cluj-Napoca, aprobat prin Hotărârea nr. 539/2006. Indicii urbanistici vor fi încadrați în valorile: P.O.T. max. = 34% și C.U.T. max. = 3 mp.ADC/mp. teren.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.. dar nu mai mult de un an de la aprobare.

Art. 2. - La data adoptării prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea Hotărârea nr. 460/2008. Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 202 din 8 mai 2012

(Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi)