Hotărârea nr. 20/2016

Hotărârea 20/2016 - Aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, beneficiari, în anii fiscali 2016-2018, de cotă de impozitare redusă la impozitul/taxa pentru clădirile aflate „în clasă energetică A”, care deţin o certificare oficială recunoscută la nivel mondial (BREEM, LEED, DGNB, CASBEE şi Green Star), ca şi „clădire verde”.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NĂPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, beneficiari, în anii fiscali 2016-2018, de cotă de impozitare redusă la impozitul/taxa pentru clădirile aflate „în clasă energetică A”, care dețin o certificare oficială recunoscută la nivel mondial (BREEM, LEED, DGNB, CASBEE și Green Star) ca și „clădire verde”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, beneficiari, în anii fiscali 2016-2018. de cotă de impozitare redusă la impozitul/taxa pentru clădirile aflate „în clasă energetică A"', care dețin o certificare oficială recunoscută la nivel mondial (BREEM, LEED, DGNB, CASBEE și Green Star) ca și „clădire verde" - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 415141/49/17.12.2015 și Analiza de oportunitate nr. 412606/49/17.12.2015 ale Direcției de impozite și taxe locale, prin care se propune aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, beneficiari, în anii fiscali 2016-2018. de cotă de impozitare redusă la impozitul/taxa pentru clădirile aflate „în clasă energetică A", care dețin o certificare oficială recunoscută la nivel mondial (BREEM, LEED. DGNB, CASBEE și Green Star) ca și „clădire verde” ,

Reținând prevederile:

 • -  Legii nr. 31/1990 - privind societățile comerciale, republicată și modificată;

 • -  O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată prin Legea nr.20/2015;

 • -  Regulamentului Uniunii Europene nr. 1407/2013 al Comisiei - privind aplicarea art. 107 și art. 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis. publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 352/24.12.2013;

 • -  Legii, nr. 207/2015 - privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 227/2015- privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, modificată;

 • -  Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

 • -  Legii nr. 215/2001 - a administrației publice locale, republicată cu modificărileși completările ulterioare;

Văzând avizul Consiliului Concurenței și al comisiei de specialitate;

Având în vedere dezbaterile publice, care au avut loc în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.(1) Se aprobă Schema de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca. beneficiari. în anii fiscali 2016-2018. de cotă de impozitare redusă la impozitul/taxa pentru clădirile aliate „în clasă energetică A”, care dețin o certificare oficială recunoscută la nivel mondial (BREEM. LEED. DGNB, CASBEE și Green Star) ca și „clădire verde”.

 • (2) Schema de ajutor de minimis se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă bugetul Schemei în cuantum de 2.700.000 lei. defalcat astfel:

 • - pentru anul 2016, 800.000 lei. echivalentul în euro la cursul valutar al BNR din 31.12.2015. fără a putea depăși 25.000 de euro la cursul valutar în lei al BNR din aceiași dată, pentru fiecare solicitant a cărui cerere a fost aprobată;

 • - pentru anul 2017, 900.000 lei, echivalentul în euro la cursul valutar al BNR din 31.12.2016, fără a putea depăși 25.000 de euro la cursul valutar în lei al BNR din aceiași dată, pentru fiecare solicitant a cărui cerere a fost aprobată;

 • - pentru anul 2018, 1.000.000 lei. echivalentul în euro la cursul valutar al BNR din 31.12.2017. fără a putea depăși 25.000 de euro la cursul valutar în lei al BNR din aceiași dată, pentru flecare solicitant a cărui cerere a fost aprobată.

Art. 3. Sumele neutilizate într-un an pot fl reportate pentru anul următor pe durata aplicării schemei (trei ani).

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția de impozite și taxe locale.


ȘEDINȚE DE ȘEDINȚĂ,


ENDa1^ Ștefan TarceaNr. 20 din 4 februarie 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL                    ANEXĂ LA HORÂRÂREANR. 20/2016

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS

privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, care beneficiază, în următorii trei ani fiscali (2016-2018), de cotă de impozitare redusă la impozitul/taxa pentru clădirile aflate „în clasă energetică A”, care dețin o certificare oficială recunoscută la nivel mondial (BREEM, LEED, DGNB, CASBEE și Green Star) ca și „clădire verde”

Art.l. Dispoziții generale

 • (1) Prezenta procedură instituie o Schemă de ajutor de minimis denumită „Schema (le ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca care beneficiază, în următorii trei ani fiscali (2016-2018), de cotă de impozitare redusă ta impozitul/taxa pentru clădirile aflate „în clasă energetică A”, care dețin o certificare oficială recunoscută la nivel mondial (BREEM, LEED, DGNB, CASBEE și Green Star) ca și „clădire verde".

 • (2) Acordarea ajutorului de minimis în cadrul prezentei scheme va II făcută numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul Comisiei Europene nr. 1407/2013 -privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 352/24.12.2013.

 • (3) Prezenta schemă de ajutor nu intră sub incidența obligației de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei Europene nr. 1407/2013 -privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis. publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 352/24.12.2013.

 • (4) Prezenta schemă se aplică pe raza administrativ-teritorială a municipiului C’luj-Napoca.

Art.2. Obiectivul și scopul schemei

Obiectivul prezentei scheme constă în continuarea susținerii și stimulării contribuabililor în vederea construirii de clădiri ”verzi” sau de a aduce la acest nivel clădirile existente, acest fapt putând fi realizat prin aprobarea unei scheme de ajutor de minimis pe o perioadă mai lungă de timp, pentru acordarea unor facilități de natura reducerii la plata impozitului/taxei pe clădire datorat de persoana juridică, diferențiat. în funcție de nivelul de sustenabilitate al acesteia.

Avantajele create asupra mediului, cele de natură economică și socială, care vizează direct îmbunătățirea nivelului de trai prin valorificarea eficientă a potențialului regional și local, îndrituiesc autoritățile administrației publice locale să ia masuri de promovare a acestor deziderate prin unele facilități fiscale. Pentru un impact semnificativ în îmbunătățirea condițiilor de mediu, trebuie avut în vedere cel mai înalt nivel de performanță energetică, respectiv certificatul energetic de clasă A.

în scopul asigurării unei creșteri economice dinamice și durabile, prin valorificarea eficientă a potențialului regional și local, autoritățile administrației publice locale pot lua masuri de promovare a îmbunătățirii condițiilor de viata, economice și de mediu. Protecția și conservarea mediului înconjurător este una dintre cele mai importante probleme ale umanității, societatea fiind nevoita să facă eforturi pentru a reduce impactul negativ exercitat de creșterea economică.

Dezvoltarea durabilă, satisfacerea nevoilor prezentului tară a le compromite pe cele ale generațiilor viitoare, este un obiectiv fundamental, iar în vederea atingerii acestui obiectiv, trebuie ca politicile economice, sociale și de mediu să fie abordate împreună, la toate nivelurile.

Art.3. Baza legală

 • (1) Regulamentul Comisiei Europene nr. 1407/2013 - privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 352/24.12.2013, art.l, teza finală;

 • (2) O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stal, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată prin Legea nr. 20/2015;

 • (3) Legea nr. 207/2015 - privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

 • (4) Legea nr. 227/2015 - privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4. Autoritatea publică competentă să implementeze schema

Autoritatea publică ce implementează prezenta schemă de ajutor de minimis este Municipiul Cluj-Napoca prin Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.5. Domeniul de aplicare

Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor prezentei scheme:

 • a) întreprinderile care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvacullurii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000 publicat în Jurnalul Oficial al DEL 17/21.01.2000;

 • b) întreprinderile care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole așa cum sunt enumerate în Anexa 1 la Tratatul de Instituire a Comunității Europene;

 • c) întreprinderile care îșă desfășoară activitatea în sectorul prelucrării și comercializarea produselor agricole, așa cum sunt enumerate în Anexa 1 la Tratatul de Instituire a Comunității Europene. în următoarele cazuri:

 • 1. când valoarea ajutorului este stabilită pe baza prețului sau a cantității produselor în cauză achiziționate de la producătorii primari sau introduse pe piață de întreprinderile în cauză;

 • 2. când ajutorul este condiționat de transferarea lui parțială sau integrală către producătorii primari;

 • d) activitățile legate de export către state terțe sau alte state membre, respectiv ajutoarele legate direct de cantitățile exportate, ajutoarele destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;

 • e) activitățile care favorizează utilizarea produselor naționale în detrimentul celor importate;

 • f) achiziționarea vehiculelor de transport rutier de marfă de către întreprinderile care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de tranport rutier de marfă în numele terților sau contra cost.

Solicitantul care își desfășoară activitatea atât în sectoare/domenii eligibile, cât și în sectoare/domenii neeligibile, așa cum sunt definite în prezenta schemă, poate beneficia de facilitățile fiscale prevăzute la art. 9, pentru sectoarele neexceptate, eligibile. Pentru a beneficia de prevederile schemei, întreprinderea în cauză trebuie să se asigure, prin mijloace corespunzătoare precum separarea activităților sau o distincție între costuri, că activitățile desfășurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare, nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă.

6. Definiții

In sensul prezentei proceduri următorii termeni se definesc astfel: alProduse agricole - desemnează produsele listate în Anexa I a Tratatului Comisiei Europene, cu excepția produselor piscicole.

b)Transformarea produselor agricole - înseamnă o operațiune asupra produsului agricol în urma căreia rezultă de asemea un produs agricol, cu excepția activităților agricole necesare preparării unui produs animal sau vegetal pentru prima vânzare.

clComcrcializarea produselor agricole - înseamnă deținerea sau expunerea în vederea vânzării, oferirea spre vânzare, livrarea sau orice alte forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau operatori și a oricărei activități constând în prepararea unui produs în vederea primei vânzări; o vânzare de către un producător primar către consumatorii finali este considerată comercializare. în cazul în care se desfășoară în localuri distincte, rezervate acestei activități.

 • d) Rata de actualizare - este rata de referință stabilită de către Comisia Europeană pentru România pe baza unor criterii obiective și publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și pe Internet.

 • e) Furnizor - în cadrul prezentei scheme, este Municipiul Cluj-Napoca, prin Consiliul local al Municipiului Cluj-Napoca.

^întreprindere - orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic, de modul de finanțare sau de existența unui scop lucrativ al acesteia.Din această categorie fac parte. în special, lucrătorii care desfășoară o activitate independentă și întreprinderile familiale care desfășoară activități de artizanal sau alte activități, precum și parteneriatele sau asociațiile care desfășoară în mod regulat o activitate economică.

 • g)întreprindere unică - include toate întreprinderile, inclusiv cele între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:

(gl) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;

(g2) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

(g3) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

(g4) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.

întreprinderile care întrețin, cu una sau mai multe întreprinderi, relațiile la care se face referire la aliniatul (g) literele (gl )-(g4) sunt considerate întreprinderi unice.

IQAIocare specifică individuală - valoarea totală a ajutorului de minimis-maximum 200.000 euro pentru trei ani fiscali consecutivi pentru o intreprindere unică (doi ani fiscali precedenți și anul fiscal în curs), respectiv 100.000 euro pentru orice intreprindere care activează în sectorul transporturilor rutiere de mărfuri în contul terților sau contra-cost.

i)lnvestiție - valoarea capitalizată a clădirilor construite în baza unei autorizații de construire în condițiile legii.

i)ln vestitor - persoana juridică română, organizată conform Legii nr. 31/1990 - privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

IQProfil de activitate - reprezintă activitatea desfășurată de investitor corespunzător clasificației activităților din economia naținală cu ponderea cea mai mare înscrisă în situațiile financiare ale investitorului.

DFacilitate fiscală - reprezintă reducerea la plata impozitului/taxei pe clădiri acordată în baza prezentei scheme.

ni)Certificatul de performantă energetică al clădirii - document elaborat conform metodologici de calcul a performanței energetice a clădirilor, prin care este indicată performanța energetică a unei clădiri sau a unei unități de clădire și care cuprinde date cu privire la consumurile de energie în clădiri și care, după caz, poate fi însoțit de recomandări de reducere a acestora.

n) Certificat care atestă nivelul de sustenabilitate al clădirii - certificat emis în sisteme voluntare de certificare administrate de instituții internaționale, prin care este evaluat impactul clădirii asupra factorilor de mediu, economici si sociali, certificările fiind diferite in funcție de standardele sistemelor de evaluare.

o) Asociație sau Fundație - persoana juridica de drept privat fără scop patrimonial.

Art.7. Durata schemei de ajutor de minimis

Prezenta schemă vizează atât clădiri existente cât și clădiri nou construite, iar perioda de valabilitate a schemei este cuprinsă între data intrării în vigoare a acesteia și data de 3 1.12.2018.

Art.8. Beneficiarii și bugetul schemei

 • (1) Numărul estimat de beneficiari este 30, acesta putând fi extins până la epuizarea bugetului schemei.

 • (2) Valoarea totală a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul schemei, pe toată durata de aplicare a acesteia, este de 2.700.000 lei. echivalentul în euro la cursul valutar al BNR din 31 decembrie a anului precedent pentru anul fiscal următor, fără a putea depăși 25.000 de euro la cursul valutar în lei al BNR din aceiași dală, pentru fiecare solicitant a cărui cerere a fost aprobată, defacată astfel:

 • - pentru anul 2016, este de 800.000 lei, echivalentul în euro la cursul valutar al BNR din

 • 31.12.2015,  fără a putea depăși 25.000 de euro la cursul valutar în lei al BNR din  aceiași dată,

pentru fiecare solicitant a cărui cerere a fost aprobată;

 • - pentru anul 2017 este de 900.000 lei, echivalentul în euro la cursul valutar al BNR din

 • 31.12.2016,  tară a putea depăși 25.000 de euro la cursul valutar în lei al BNR din  aceiași dată,

pentru fiecare solicitant a cărui cerere a fost aprobată.

 • - pentru anul 2018. este de 1.000.000 lei. echivalentul în euro la cursul valutar al BNR din

 • 31.12.2017,  fără a putea depăși 25.000 de euro la cursul valutar în lei al BNR din aceiași dată, pentru fiecare solicitant a cărui cerere a fost aprobată.

Sumele neutilizate într-un an. se pot reporta pentru anul următor, pe durata aplicării schemei (trei ani).

 • (3) De prevederile prezentei scheme beneficiază persoanele juridice angajate total sau parțial în activități comerciale, indiferent de forma de organizare, inclusiv instituțiile publice în calitatea lor de

întreprinderi ", pentru activitatea economică pe care o desfășoară.

Pentru a beneficia de prevederile schemei, solicitanții trebuie să depună anual cerere însoțită de toate documentele prevăzute în schema de ajutor și să achite toate obligațiile față de bugetul local al municipiului Cluj-Napoca; această cerință va fi avută în vedere atât pentru acordarea facilității cât și pentru menținerea acesteia.

Art.9. Condiții de eligibilitate a schemei

 • (1) Măsurile de sprijin fianciar acordate prin prezenta schemă sunt impozitul/taxa pe clădiri aplicată la valoarea impozabilă a acestora, respectiv, în funcție de nivelul de sustenabilitate al clădirii, nivelele de certificare clasificându-se astfel:

Nivele de certificare BREEAM:Certification.Levels: Pass.Good. Very Good. Excellent.Outstanding

Niveluri de certificare LEED : Certification.Levels:Certified, Silver. Gold, Platinum Nivele de certificare DGNB: Certification.LevelsiBronze, Silver.Gold

Nivele de certificare CASBEE: Certification. Ranks: S ( Excedent ),A ( Very Good ). B(Good), B ( SlightlyPoor ). C ( Poor)

Nivele de certificare Green Star Certification.Ratings: 4 stars(Best Practice),5 StarsfAustralian Excellence), 6 Star (World Leader)

astfel că, reducerile se acordă după cum urmează:

 • a) . Reducerea cu 50% a impozitului/taxei pe clădire se acordă în cazul în care clădirea deține un certificat de performanță energetică clasa A, precum și un certificat care atestă sustenabilitatea clădirii de nivelul: OUTSTANDIG sau EXCELLENT în sistemul BREEAM; PLATINUM și GOLI) în sistemul LEED;GOLI) în sistemul DGNB; 6 STARS in sistemul GREEN STAR; S sau A în sistemul CASBEE.

 • b) . Reducerea cu 35% a impozitului/taxei pe clădire se acordă în cazul în care clădirea deține un certificat de performanță energetică clasa A, precum și un certificat care atestă sustenabilitatea clădirii de nivelul: VERY GOOD în sistemul BREEAM ; SILVER în sistemul LEED; SILVER în sistemul DGNB; 5 STARS in sistemul GREEN STAR; B+ din sistemul CASBEE.

 • c) . Reducerea cu 20% a impozitului/taxei pe clădire se acorda în cazul în care clădirea deține un certificat de performanță energetică clasa A, precum și un certificat care atestă sustenabilitatea clădirii de nivelul: GOOD din siteinul BREEAM ; CERTIFIED din sistemul LEED; B- din sistemul CASBEE.

Serviciile de specialitate din cadrul Direcției de impozite și taxe locale a municipiului Cluj-Napoca vor verifica existența certificării, raportat la enitatea care a emis certificarea.

Dacă vor apărea și alte entități emitente de certificate, decât cele mai sus exemplificate, și bugetul schemei va permite, vor fi introduse în schema de ajutor.

 • (2) Pot beneficia de măsurile de ajutor de minimis prevăzute în prezenta schemă, contribuabilii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții și prezintă documentele justificative, după cum urmcaza:

 • -  dețin/administrează o clădire certificată și recunoscută la nivel mondial (BREEM, LEED. DGNB. CASBEE și Green Star) ca și „ clădire verde

I

 • -  sunt persoane juridice cu sediul în România. înregistrate la Registrul Comerțului ca societăți comerciale conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ca societăți cooperatiste în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, respectiv in registrul asociațiilor si fundațiilor, conform OG nr. 26/2000 sau in registrul asociațiilor religioase, potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, precum si persoanele juridice organizate ca si companii naționale, regii autonome sau saun întreprinderi publice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • -  nu se află în stare de insolvență, lichidare, dizolvare, afacerea să nu fie condusă de un administrator sau lichidator judiciar, să nu aibă restricții asupra activităților sale comerciale iar acestea să nu fie puse la dispoziția creditorilor;

 • -  nu au făcut obiectul unei decizii a Comisie Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care a tăcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată;

 • -  nu a fost constatată o faptă ce constituie infracțiune de evaziune fiscală, pentru care s-a pronunțat o hotărâre judecătorească definitivă;

 • -  valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate întreprinderii unice, așa cum este definită de prezenta schemă, pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în curs), nu depășește echivalentul în lei a 200.000 Euro (100.000 Euro în cazul întreprinderilor care activează în sectorul transportului rutier de mărfuri în numele unor terți sau contra cost). Aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul este finanțat din surse naționale (bugetul de stat sau bugetul autorităților publice locale) sau comunitare.

 • (3) Pentru a beneficia de prevederile prezentei scheme, persoanele juridice angajate parțial în activități economice, trebuie să țină evidențele contabile separate față de celălalte activități desfășurate (contabilitatea trebuie să evidențieze separat cheltuielile, veniturile și rezultatele aferente acestei activități, nefiind permisă subvenționarea încrucișată ).

 • (4) Prezenta schemă este însoțită de dovada informării Instituției Prefectului Cluj, a Consiliului Județean Cluj, și este supusă avizării Consiliului Concurenței privind conformitatea, corectitudinea și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația europeană în domeniul ajutorului de stat.

Art.IO. Modalități de implementare a schemei

 • (1) C ererile de ajutor de minimis pol fi depuse pe tot parcursul anului fiscal. în limita bugetului schemei, după aprobarea acesteia. în funcție de momentul obținerii certificatului de sustenabilitate al clădirii de către beneficiar.

în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni calendaristice vor fi analizate cererile depuse în luna respectivă, acordarea facilităților fiscale de natura impozitului/taxei pe clădiri pentru cererile aprobate în acea lună facându-se începând cu clasificările de nivel I. apoi cele de nivel 2 și cele de nivel 3, fără a putea depăși vreun beneficiar suma de 25.000 de euro la cursul în lei al BNR din data de 31 decembrie a anului precedent pentru anul fiscal următor.

Pentru cererile depuse în urma obținerii unor certificări în cursul anului fiscal. în limita bugetului schemei, facilitate se va acorda începând cu data de întâi a lunii următoare depunerii cererii însoțită de toate documentele solicitate în schemă.

 • (2) Pentru a beneficia de prezenta schemă de ajutor, solicitanții care au achitate toate obligațiile de plată față de bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, au obligația de a depune anual cerere $i declarație de impunere însoțită de următoarele documente justificative:

 • a) Certificatul de performanță energetică a clădirii, clasa ., A’’.

 • b) Certificatul de sustenabilitate al clădirii recunoscut la nivel mondial (BREEM, L.EED. L)(.i.\’B. CASBEE .și (Jreen Star) ca .și „clădire verde", valabil pe toată perioada acordării facilității. însoțit de o declarație notarială pe proprie răspundere, care să ateste că certificarea nu a fost anulată sau retrasă de către instituția internațională emitentă.

 • c) Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor de investiții eliberat de Direcția de Urbanism.

 • d) Declarație pe proprie răspundere încheiată în formă autentică (notarială) a reprezentantului legal al societății privind ajutoarele de minimis primite de întreprinderea unică în anul fiscal în curs și în cei doi ani fiscali anteriori, fie din surse ale statului sau ale autorităților locale, fie din surse comunitare.

 • e) Declarație pe proprie răspundere încheiată în formă autentică (notarială) a reprezentantului legal al societății cu privire la obiectul principal de activitate și la cele secundare, la faptul că persoana juridică nu se află în procedură de executare silită, concordat preventiv. însolvență. faliment, dizolvare sua lichidare judiciară, afacerea nu este condusă de un administrator sau lichidator judiciar, nu are restricții în activitățile comerciale și nu are activitățile suspendate, iar acestea să nu fie puse la dispoziția creditorilor.

 • f) Declarație pe proprie răspundere încheiată în formă autentică (notarială)a reprezentantului legal al societății cu privire la faptul că nu au făcut obiectul unei decizii a Comisie Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau. în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată.

 • g) Declarație pe proprie răspundere încheiată în formă autentică (notarială) a reprezentantului legal al societății cu privire la faptul că nu a fost constatată o faptă ce constituie infracțiune de evaziune fiscală, pentru care s-a pronunțat o hotărâre judecătorească definitivă.

Toate mențiunile de Ia punctele d)-g), inclusiv faptul că informațiile înscrise în cuprinsul declarației corespund realității, pot fi cuprinse într-o singură declarație autentificată (un singur înscris).

 • h) Situațiile contabile (balanță) pe ultima lună închisă și orice alte documente contabile solicitate de către organul fiscal.

 • (3) Cuantumul ajutorului de minimis pentru fiecare beneficiar este reprezentat de procentul aplicat (20%. 35%, 50%) din valoarea impozitului/taxei stabilită pentru ceilalți contribuabili persoane juridice, fără a putea depăși suma de de 25.000 euro la cursul BNR din data de 31 decembrie a anului precedent pentru anul fiscal următor, pentru fiecare solicitant a cărui cerere a fost aprobată .

 • (4) în cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de 3 ani consecutivi (doi ani anteriori cumulată cu valoarea alocării financiare pentru anul fiscal în curs, acordată în conformitate cu prevederile prezentei scheme), depășește pragul de 200.000 Euro (100.000 Euro pentru întreprinderile care activează în domeniul transporturilor rutiere de mărfuri în numele unor terți sau contra cost), echivalent în lei. solicitantul nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru aceea fracțiune din ajutor care nu depășește acest plafon.

 • (5) Serviciul de specialitate va verifica îndeplinirea condițiilor prezentei Scheme.

 • (6) în cazul societăților comerciale care au ca obiect de activitate secundar activități exceptate de prezenta schemă, se va verifica dacă în declarația pe propria răspundere se precizează expres că societatea nu desfășoară activități comerciale dintre cele exceptate, prevăzute ca obiect secundar de activitate în actul de constituire al acesteia; în cazul în care în declarația pe propria răspundere se face referire doar la obiectul de activitate principal, se va solicita depunerea unei declarații complete, în care să se indice expres făptui că societatea nu desfășoară activitățile exceptate și se va verifica în contabilitatea beneficiarului dacă societatea obține venituri din aceste activități. în cazul în care societatea nu desfășoară activități din cele exceptate, dacă îndeplinește condițiile prevăzute în prezenta schemă, va beneficia de prevederile acesteia. în situația în care, în urma verificărilor, va rezulta că societatea efectuează activități din cele exceptate. înscrise ca obiect secundar de activitate în statut, aceasta nu va beneficia de ajutorul de minimis.

 • (7) în cazul în care survin modificări cu privire la valabilitatea certificatului care atestă nivelul de suslenabilitate al clădirii, care duc la pierderea sau retragerea certificării, beneficiarul are obligația să aducă acest fapt la cunoștința organului fiscal. în termen de 30 de zile de la data de la care au survenit aceste modificări. Facilitatea încetează a se acorda începând cu data de întâi a lunii următoare pierderii sau retragerii certificării.

 • (8) în cazul în care, pe parcursul perioadei de acordare a facilității, sunt aduse la clădirea existentă modificări de natura extinderii, modernizării.etc.(făcute în baza unei Autorizații de construire), pentru care este necesară o noua certificare, beneficiarii facilității au obligația de a depune la organul fiscal noul certificat care atesta nivelul de suslenabilitate al clădirii. în termen de 30 de zile de la data eliberării acestuia. Facilitatea se aplică începând cu data de întâi a lunii următoare finalizării lucrărilor prevăzute în autorizația de construire, respectiv în procesul-verbal de recepție la terminarea acestora, în limita bugetului aprobat al schemei de ajutor pentru anul respectiv.

 • (9) în cazul în care contribuabilul nu este eligibil raportat la condițiile prezentei scheme de ajutor de minimis. administratorul schemei de ajutor de minimis, prin serviciul de specialitate, îi comunică în scris acest lucru.

 • (10) în situația fuziunilor sau a achizițiilor, atunci când se stabilește dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziția, depășește plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterior acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis legal acordate înainte de fuziune sau de achiziție, rămân legal acordate.

 • (11) Dacă o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, și anume. în principiu. întreprinderii care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. în cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporțional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi, la data la care separarea produce efecte juridice (data sentinței definitive de divizare).

 • (12) Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulementul (UE) nr.360/2012 al Comisiei. în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv. Acestea pot ti cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului de 200.000 euro (100.000 euro pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost) echivalent în lei.

 • (13) Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleași costuri eligibile (legate de același proiect de investiții) sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceiași măsură de finanțare prin capital de risc, dacă un astfel de cumul ar depăși intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condițiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau o decizie de exceptare pe categorii, adoptată de Comisie. Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice, pot 11 cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau a unei decizii adoptate de Comisie.

 • (14) Valoarea ajutorului de minimis se actualizează la momentul acordării pe baza ratei de referință publicată de Comisia Europeană în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Art.ll. Transparența și monitorizarea prezentei scheme

 • (1) Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe site-ul Primăriei municipiului C'luj-Napoca.

 • (2) Municipiul Cluj-Napoca, în calitate de furnizor, are obligația de a face publică utilizarea integrală a bugetului alocat pentru această schemă.

Art.12. Anularea sau încetarea acordării facilităților fiscale

 • (1) Dacă se constata că beneficiarul nu a respectat condițiile de acordare prevăzute de prezenta schemă, facilitățile se anulează.

 • (2) Anularea facilității are ca efect recalcularea retroactivă a impozitului datorat, inclusiv a majorărilor de întârziere aferente, stabilite conform prevederilor legale .

 • (3) facilitățile prevăzute de prezenta schemă încetează a se acorda:

 • a) în cazul în care se constată, pe perioada de acordare a facilității, că societatea figurează cu obligații de plată restante, facilitatea încetează a se mai acorda de la data scadenței termenului de plată a obligațiilor bugetare neachitate:

 • b) în situația în care se constată că societatea a atins plafonul de minimis sau se atinge bugetul alocat, acordarea ajutorului de minimis se sistează începând cu luna următoare evenimentului survenit:

 • c) în cazurile în care instituția internațională care a emis certificatul care atestă nivelul de suslenabilitale a clădirii a procedat la retragerea acestuia sau daca certificatul nu mai este valabil, acordarea ajutorului de minimis se sistează începând cu luna următoare evenimentului survenit.

Art.13. Reguli privind raportarea și monitorizarea ajutorului de minimis

 • (1) furnizorul prezentei scheme de minimis va informa contribuabilii beneficiari cu privire la cuantumul ajutorului acordat în baza prezentei scheme și despre caracterul său de minims, făcând referire expresă la Regulamentul Comisiei Europene nr. 1407/2013 - privind aplicarea art. 107 și. 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 352/24.12.2013.

 • (2) Raportarea și monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu legislația comunitară și cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, puse în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 175. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I nr. 436/28.06.2007.

 • (3) Furnizorul de ajutor de minimis păstrează evidența detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei. Această evidență trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse prin actul de acordare.

 • (4) Furnizorul are obligația de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, și de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condițiilor instituite prin prezenta schemă precum și prin legislația națională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv.

 • (5) Furnizorul, prin serviciul de specialitate, are obligația de a transmite Consiliului Concurenței. în formalul și în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat și de minimis la nivel național, inclusiv pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat și de minimis și a rapoartelor și informărilor necesare îndeplinirii obligațiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.

 • (6) în cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor. Consiliul Concurenței poate să solicite date și informații suplimentare și. după caz, să facă verificări la fața locului.

 • (7) în cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis. acesta va transmite valori estimative.

 • (8) Erorile constatate de furnizor și corecțiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări, se raportează până la 31 martie a anului următor anului de raportare.

 • (9) Furnizorul, prin Direcția de impozite și taxe locale, va transmite spre informare Consiliului Concurenței prezenta schemă în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform ari. 17 din O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat.

Ii_.ll;

\ r.

\

\ •

' ''