Hotărârea nr. 195/2016

Hotărârea 195/2016 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpului nr. 99, identificat prin cad. 319199


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca.

Calea Dorobanților f.n., înscris în C.F. nr. 250453 Cluj-Napoca (nr. C.F. Vechi 159365), cu nr. cad. 8798

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților f.n., înscris în C.F. nr. 250453 Cluj-Napoca (nr. C.F. Vechi 159365), cu nr. cad. 8798 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 113397 din 23.03.2015 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților f.n., înscris în C.F. nr. 250453 Cluj-Napoca (nr. C.F. Vechi 159365), cu nr. cad. 8798, în favoarea noului proprietar al construcției;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991. republicată și actualizată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca. Calea Dorobanților f.n.. înscris în C.F. nr. 250453 Cluj-Napoca (nr. C.F. Vechi 159365). cu nr. cad. 8798. în suprafață de 1.500 mp.. în favoarea Societății IMMOBILIARE ITALO ROMENA S.R.L. identificată prin C.U.I. 14673082. începând cu data de 26.02.2015.

(2) Asupra terenului în suprafață de 1.500 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca. Calea Dorobanților f.n.. înscris în C.F. nr. 250453 Cluj-Napoca (nr. C.F. Vechi 159365). cu nr. cad. 8798. cu drept de proprietate STATUL ROMÂN. în administrarea operativă a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - se aprobă înscrierea dreptului de concesiune. în favoarea Societății IMMOBILIARE ITALO ROMENA S.R.L. identificată prin C.U.I. 14673082.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății. Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.

Președinte de ședință.

Jr. Csoma Botond

Nr. 195 din 3 iunie 2015

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)