Hotărârea nr. 191/2016

Hotărârea 191/2016 - Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire două imobile, unul de locuinţe colective şi unul mixt S+P+2E+R, str. Ilie Măcelaru nr. 3


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 5.200 lei de la bugetul pe anul 2013

al Direcției de Asistență Socială și Medicală, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în vederea achiziționării de produse alimentare (dulciuri) și acordarea acestora cu ocazia sărbătorilor de Paște

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 5.200 lei de la bugetul pe anul 2013 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în vederea achiziționării de produse alimentare (dulciuri) și acordarea acestora cu ocazia sărbătorilor de Paște - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 111.202 din 01.04.2013 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, prin care se propune alocarea sumei de 5.200 lei de la bugetul pe anul 2013 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în vederea achiziționării de produse alimentare (dulciuri), respectiv 104 pachete, la prețul de maxim 50,00 lei/pachet (inclusiv TVA), care să fie distribuite cu ocazia sărbătorilor de Paște;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

ART. 1. Se aprobă alocarea sumei de 5.200 lei de la bugetul pe anul 2013 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în vederea achiziționării de produse alimentare (dulciuri), respectiv 104 pachete, la prețul de maxim 50.00 lei/pachet (inclusiv TVA), care să fie distribuite cu ocazia sărbătorilor de Paște, celor 104 copii, beneficiari de servicii sociale din unitățile de asistență socială din subordinea Direcției de Asistență Socială și Medicală, respectiv de la Centrul Social de Urgență, Centrul de Zi „Țara Minunilor” și Centrul de Servicii Social-Medicale. conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția de Asistență Socială și Medicală, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


Contrasemnează:

Secretarul mu

Jr. AURO


Nr. 191 din 9 aprilie 2013

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

Anexa la Hotărârea nr. 191/2013


CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI MEDICALĂ

Lista

privind repartizarea pachetelor cu ocazia sărbătorilor de Paște 2013

Nr. ort.

Instituția

Adresa

Persoana de contact

Nr. pachete

1.

Centrul Social de Urgenta

Dragoș Vodă nr. 36-38

Carmen Ciornei

10

2

Centrul de Zi „Țara Minunilor”

înfrățirii nr. 15

Claudia Istic

34

3

Centrul de Servicii Social Medicale

Aviator Bădescu nr. 32

Alin Vlădescu

60

TOTAL GENERAL

104