Hotărârea nr. 181/2016

Hotărârea 181/2016 - Acordul încheierii unui contract de închiriere între Casa de Cultură a Studenţilor Cluj-Napoca şi o persoană juridică, în vederea amplasării a două automate de cafea-băuturi nealcoolice-hrană ambalată tip patiserie, având ca obiect o suprafaţă totală de 6 mp. din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ţa Lucian Blaga nr. 1-3


CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ- NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea contractelor de mandat încheiate cu asociațiile de proprietari pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuit prin accesarea de fonduri europene

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea contractelor de mandat încheiate cu asociațiile de proprietari pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuit prin accesarea de fonduri europene - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 105117/423/27.03.2013 al Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte prin care se propune aprobarea contractelor de mandat încheiate cu asociațiile de proprietari pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuit prin accesarea de fonduri europene;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Având în vedere dispozițiunile art. 20 din O.U.G. nr. 18/2009, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39. alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă contractele de mandat încheiate cu asociațiile de proprietari pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuit prin accesarea de fonduri europene, conform anexelor 1-8, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Serviciul strategie și dezvoltare locală, management proiecte și Serviciul juridic, contencios.

Nr. 181 din 9 aprilie 2013

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

COHSÎddL LoeAt AL

HUN.          ^ArPfc>eA            modelb                )ț| 12^1 i

CONTRACT

Nr. 75044/04.03.2013

Prezentul contract se încheie in conformitate cu prevederile Codului Civil, in baza înștiințării Primarului Municipiului Cluj-Napoca nr. i 3760 din data 14.01,2013 si a Hotărârii adunării generale a proprietarilor nr. I din data 16.01.2013 .

Prezentul contract se încheie intre următoarele purii:

 • 1.    Asociația de proprietari bloc IX F. scările 1 si II, cu sediul tn municipiul Cluj-Napoca. slr. Mestecenilor nr. 6.

bl IX U, telefon 0742804515, fax............... cont RO83aXFCJ<)l34RON010l0l 1, deschis la CIX BANK, cod

fiscal 8155400. reprezentau prin dl. CIIJPAN CORNEL, in calitate de președinte, posesor al actului de identitate tip CI. seria XX. nr 281902. eliberat de POLITIA Cluj-Napoca. la data dc 18.07.2003. domiciliat in municipiul Cluj-Napoca. slr. Mestecenilor, nr.6. bl. IX E. se. I. parter. ap.2. născut la dau de 26.11.1959. in municipiul Dej. județul Cluj, țiul lui Vasile si Maria. cod numeric personal 1591126120674. denumită în continuare Asociația

Și

 • 2.   Unitatea administrativ teritorială Municipiul Cluj-Napoca. cu sediul in municipiul Cluj-Napoca . str.Motilor. nr. 3. județul Cluj telefon: 0264596030. reprezentat de dl. F.MIL BOC, având funcția de Primar al Municipiului Cluj-Napoca , denumită în continuare Unitatea administrativ- teritorială

CAPI TOLUL I Obiectul contractului

An, 1. Asociația încredințează Unității administrativ- teritoriale stabilirea și efectuarea masurilor si acțiunilor ce se impun pentru pregătirea, contractarea și implementarea unui proiect pentru creșterea performantei energetice a blocului de locuințe, in condițiile si cu respectarea prevederilor Ghidului solicitantului pentru Domeniul de intervenție (DMI) 1.2 - Sprijinirea investițiilor in eficiența energetică a blocurilor de locuințe. Axa prioritară I Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-201? (POR).

Ari. I1 <se va completa, după caz, cu un act adiționai care să cuprindă lucrările de reabilitare termică prevăzute in proiectul tehnic>

CAPITOLUL II

Durata contractului

Ari. 2.(1) Contractul intră în vigoare ia data semnării lui de către ultima parte.

(2) Contractul iși păstrează valabilitatea până la recuperarea de către unitatea administrativ- teritorială de la Asociația de proprietari a sumelor din proiect ce revin acesteia din urină, conform clauzelor contractuale.

CAPITOLUL III

Obligațiile pârtilor contractante

Art, 3. - Obligațiile Unității administrativ- teritoriale sunt următoarele.

 • a) , să depună, în nume propriu, toate demersurile utile și necesare obținerii finanțării nerambursabiie pentru

creșterea performantei energetice a blocului de locuințe. în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru Domeniul de intervenție 1.2 Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe. Axa prioritară I - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere. Programul Operațional Regional 2007-2013:

 • b) . să implementeze pe propria răspundere proiectul finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013.

Domeniul de intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe. Axa prioritară I - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor poli urbani de creștere, cu respectarea contractului de finanțare și a prevederilor Ghidului solicitantului;

 • c)  sâ asigure realizarea Expertizei tehnice a clădirii;

 • d)  să asigure realizarea Raportului de audit energetic tRAE).

 • e) , sa asigure întocmirea documentației de avizare pentru lucrările de intervenție si sa supună aprobării, conform

legii. indicatorii tehmco-economici pentru lucrările de intervenție;

I». să asigure realizarea Proiectului tehnic (PI);

 • g) . sa transmită spre aprobare Asociației Expertiza tehnică a clădirii. Raportul de audit energetic, documentația dc

avizare pentru lucrările de intervenție, respectiv Proiectul tehnic (sau secțiunile relevante ale acestora) si să încheie un act adițional la prezentul contract cuprinzând indicatorii tehmco-ecunonuei. durata lucrărilor de intervenție si sumele aferente cotelor de participare la proiect ale celor doua părți: ulterior finalizării lucrărilor de reabilitare termică, documentele menționate anterior urmează sâ fie predate Asociației

 • h) . sa emită, in condițiile legii, certificatul de urbanism, autorizația de construire si. ulterior, ordinul de începere a

lucrărilor;

 • i)   să suporte toate cheltuielile necesare depunerii cererii de finanțare, până la data depunerii;

 • j) .   să contracteze. după semnarea contractului de finanțare aferent Domeniului de intervenție 1.2 Sprijinirea

investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor poli urbani dc creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013, executarea lucrărilor de intervenție;

 • k) . după contractarea lucrărilor de execuție, să întocmească și să transmită spre semnare Asociației actul adițional

la prezentul contract cu indicatorii tehnico-ecunomici. durata lucrărilor de intervenție și valoarea lucrărilor de intervenție, implicit sumele aferente ratelor de co-finanțare ce revin celor doua părți privind cheltuielile eligibile ale proiectului.

 • l) . să asigure co-finanțarea cheltuielilor eligibile ale proiectului finanțat în cadrul Programului Operațional

Regional 2007-2013. axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, domeniul major dc intervenție 1.2, ..Spojinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe”. in procent de 40%. cu recuperarea ulterioară de Ia asociația de proprietari a unui procent de 20%, reprezentând rata de co-finanțare a cheltuielilor eligibile ale proiectului ce revine acesteia, conform prezentului contract;

 • m) . să finanțeze toate costurile neeligibilc ale proiectului, respectiv; cheltuieli neeligibile datorită destinației

spațiului în proprietate si cheltuieli neeligibile in raport cu ordinul de cheltuieli aferent DMI 1.2 -Sprijinind investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe. cu recuperarea ulterioară de ia asociația de proprietari a cheltuielilor necligibile ce ii revin acesteia din urmă, conform prevederilor Ghidului solicitantului si ale Capitolului IV din prezentul contract:

n>, sfi asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, in condițiile rambursării ulterioare a maxim 60% din cheltuielile eligibile din instrumente structurale și de la bugetul de stat, respectiv cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a unui procent de 20 %. reprezentând rata de co-lînnnțare a cheltuielilor eligibile ale proiectului ce revine acesteia, inclusiv a cheltuielilor neeligibile prevăzute la litera m l. conform dispozițiilor Capitolului H Mecanismul de recuperare'.

o) , să pună la dispoziția asociației de proprietari, la solicitarea acesteia, in copie xerox sau in format electronic,

orice document privind lucrările de intervenție propuse, respectiv realizate;

p) . sa organizeze recepția ia terminarea lucrărilor si recepția finala după expirarea garanției de buna execuție.

q)  după caz, daca pe parcursul executării contractului de lucrări costul intervenției se modifica. cu respectarea legislației din domeniul achizițiilor publice, să întocmească și să transmită Asociației spre aprobare si semnare actul adițional la prezentul contract cu indicatorii tehnko-econoniici, durata lucrărilor de intervenție și valoarea finală a lucrărilor de intervenție, implicit sumele finale aferente cotelor de participare ale celor doua părți lă cheltuielile eligibile ale proiectului;

r) . sa predea Asociației cartea tehnica a construcției. atunci când aceasta exista, completata conform legislației in

vigoare;

s) . să transfere Asociației bunurile, echipamentele sau instalațiile achiziționate prin proiect;

ti, sa instiinteze Asociația asupra existentei oricărei situații de natura sa ii prejudicieze interesele, precum si asupra acțiunilor întreprinse.

Art. 4. -I). Obligațiile Asociaiiei sunt următoarele:

 • a) , ulterior supunerii spre aprobare, sa isi insuseasca. prin semnarea de acte adiționale la prezentul contract.

indicatorii tehnico-vconomici. valorile st durata de execuție aferente proiectului, stabilite in documentația tehnica:

 • b)  in cazul in care denunță unilateral contractul, să constituie să transfere Unității administrativ teritoriale sumele corespunzătoare ratei de co finanțare a cheltuielilor proiectului, ce revin Asociației de proprietari, conform dispozițiilor CupiioMui II'. Mecanismul de recuperare:

 • c) . să constituie' să transfere, conform dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare. Unității

administrativ teritoriale sumele reprezentând contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile nceligîbilc ale proiectului, care va cuprinde:

 • * cheltuielile neeligibik reprezentând costul de reabilitare termica a spatiilor comerciale si a apartamentelor cu alta destinație decât locuința (care vor fi suportate in totalitate de proprietarii acestorai, respectiv

 • ♦ contribuția la alte cheltuieli neeligibile ale proiectului, după caz. in același procent cu cel reprezentând contribuția Asociației la cheltuielile eligibile ale proiectului,

 • d) . să pună la dispoziția Unității administrativ- teritoriale cartea tehnică a imobilului, fișa tehnică a imobilului sau

orice ah document din care să rezulte faptul că blocul a fost construit in baza unui proiect tehnic elaborai in perioada 1950- 1990 :

 • e) . sa Împuternicească președintele asociației de proprietari sa semneze actele adiționale la prezentul contract:

 • f) . sa desemneze un reprezentant pentru recepția la terminarea lucrărilor și pentru recepția finala ;

 • g) . să asigure, pe o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizarea lucrărilor, menținerea imobilului reabilitat termic in

condiții similare cu cele existente la dau încheierii Procesului verbal de recepție finala.

 • h) . să asigure reprezentanților Unitarii administrativ teritoriale Municipiul Cluj-Napoca Agenției de Dezvoltare

Regională Nord-Vest, Direcției Generale Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului și/sau altor structuri care reprezintă Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, cu atribuții de control > verificare audit privind finanțările nerambursabile din fondurile structurale, accesul in vederea efectuării unor misiuni de control pe perioada de implementare a proiectului, cât și pc durata contractului de finanțare, inclusiv până la expirarea termenului de 5 ani de la data închiderii oficiale a Programului Operațional Regional 2007-201 3:

 • i) . sa nu execute lucrări de intervenție in regie proprie la anvelopa clădirii după semnarea prezeniului contract si

pana 1a aproharea executării lucrărilor de intervenție.

 • 2). Obligațiile președintelui asociației de proprietari, ca reprezentant împuternicit de aceasta. sunt:

a). sa informeze proprietarii, prin afișarea în maxim 3 zile lucrătoare la avizierul asociației, a tuturor documentelor primite transmise de la la Unitatea administrativ- teritorială sau a unui anunț privitul posibilitatea consultării acestora, dacă sunt voluminoase și nu se pot afișa.

bl sa convoace adunarea generala a proprietarilor in maxim 6 zile lucrătoare după primirea de la Unitatea administrativ - teritorială a indicatorilor tchnico-economiei. a valorilor si a duratei de executiv a lucrărilor de intervenție. precum si pentru stabilirea cotelor de participare in sarcina fiecărui proprietar:

c). sa supună spre aprobare adunării generale a proprietarilor modificările aparute in procesul de pregătire, contractare și implementare a proiectului, privind:

 • 1.  indicatorii iehmco-economtci șl durata de execuție aferente lucrărilor de intervenție fundamentate in documentația tehnică a proiectului;

 • 2.  cuantumul sumei aferente ratei de co-finanțare a cheltuielilor eligibile ce revine Asociației;

 • 3.  cuantumul sumei reprezentând cota de participare in sarcina fiecărui proprietar de apartament cu destinația locuința, pentru constituirea sumelor aferente to-finanțării cheltuielilor eligibile ce revin Asociației în cadrul proiectului:

d>. sa solicite acordul scris al proprietarilor de apartamente cu alta destinație decât locuința, respectiv de spatii comerciale, privind sumele aferente lucrărilor de reabilitare termica a acestora, in condițiile in cure aceste cheltuieli sunt suportate in totalitate de proprietari;

e), sa transmită, ulterior semnării, actele adiționale la prezentul contract către Unitatea administrativ teritoriala, in maximum 30 de zile lucratoare de la primire.

Art. 5. - Asociația nu poarte solicita modificări ale proiectului ulterior emiterii autorizației de construire

Art. 6. In cazul in care adunarea generala a asociației de proprietari nu aproba executarea lucrărilor de intervenție fundamentale in documentația tehnică, hotararea motivata a adunării generale a proprietarilor va fi transmisa Unității administrativ - teritoriale înainte de începerea execuției lucrărilor, in caz contrar aplicându-se prevederile an 4. alin. 1 f lit b) din prezentul contract.                                                            p

CAPITOLUL IV

Mecanismul de recuperare a cheltuieli lor eligibile si neeligibile


ia Hoterarea de Consiliu focal

capitolul v

încetarea contractului

Art.8. I) Prezentul contract încetează prin executarea, de către ambele părți, a tuturor obligațiilor ce le revin confunii prezentului contract și legislației aplicabile.

 • 2) in plus, față de cazul de încetare prezentat in alineatul precedent, contractul inceleaza de plin drept, tara somalie si fara îndeplinirea altor formalități. in cazul in care:

 • a) în urma raportului de expertiza tehnica se prevede necesitatea executam unor lucrări de consolidare reparații care condiționează executarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocului de locuințe a tronsonului de bloc ;

 • b) asociația hotărăște ca nu este de acord cu executarea lucrărilor de intervenție, după luarea la cunoștința a documentației tehnice si a indicatorilor tchnico-economici. la orice fază a pregătirii și contractării proiectului, dai înaintea începerii execuției lucrărilor de intervenție.

 • 3) Oricare dintre părți are dreptul de a considera contractul reziliat de drept, fara a 11 necesara punerea iii întârziere, și de a pretinde daune interese in cazul in care cealaltă parte, din culpa sa exclusiva, nu iși îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract, sau le îndeplinește netorespunzator.

CAPII OLUL VI

Forța majora

Ari. 9, în sensul prezentului Contract forța majoră reprezintă orice eveniment imprevizibil și de neînlăturaL intervenit după încheierea prezentului Contract și care împiedică executarea în lot sau în parte a acestuia, fiind constatată de o autoritate competentă. Sunt considerate situații de forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurați ca: războaie, calamități naturale, epidemii și alte evenimente similare.

Ari. 10. * Forta majora exonerează părțile contractante de indeplinirea obligauilor asumate prin prezentul contract, ț>e toata perioada m care aceasta actioneaza șt numai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părți

Art. 11.- îndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acțiune a forței majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pârtilor pana la apariția acesteia.

An. 12. Partea cure invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de ta data apariției acesteia și de a o dovedi, în condițiile legii, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data apariției. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării cazului de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la încetare.

Ari. 13. Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră, in condițiile și termenele prevăzute, nu va fi exonerata de răspundere și va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.

Art 14. - Daca forța majora actioneaza sau se estimează ca va acționa o perioada mai marc de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parii încetarea de plin drept a prezentului contract, tara ca vreuna dintre paiu sa poala pretinde celeilalte daune-interese.

CAPITOLUL VII

Notificări

Art 15. - In accepțiunea pârtilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinita daca va fi depusa, cu confirmare de primire, la adresa sediul prevăzută prevăzut in partea introductiva a prezentului contract.

Art. 16. - In cazul in care notificarea se tace prin posta, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data menționata de oficiul postai primitor pe aceasta confirmare.

Ari. 17. - Daca notificarea se trimite prin fax. ca st considera primita in ziua in care a fost expediata, daca aceasta a fost zi lucratoare si daca transmiterea s-a tacul pana la ora 12. sau in prima zi lucratoare, daca ziua expedierii faxului era ne lucratoare.

CAPITOLUL VIII

Litigii

Art. 18.- In cazul in care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești competente din Romanța.

CAPITOLUL IX

Clauze finale

Art. 19. - 11 ) In prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele ia forma de singular tor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis dc context.

(2) Termenul zi ori zile sau orice referire la zile reprezintă zile lucratoare, daca nu se specifica in mod diferit. Art. 20. - Modificarea prezentului contract se tace numai prin act adițional încheiat intre părțile contractante.

An. 21. - Fac parte integranta din prezentul contract următoarele anexe:

anexa nr. I - Hotararea adunării generale a proprietarilor nr.î din dala de 16.01 201? privind aprobarea participării in proiectul ce va fi pregătit si depus de UAI Municipiul (’luj-Napoca in cadrul Domeniul de intervenție (DMI) 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor dc locuințe. Axa prioritară I Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere. Programul Operațional Regional 2007-2013 (POR) (in original);

anexa nr. 2 - Tabelul proprietarilor din blocul de locuințe.

* anexa nr. 3 - Declarațiile proprietarilor pe propria răspundere privind veniturile alte documente, după caz.

Art. 22. - Prezentul contract se completează cu prevederile legale in vigoare.

Art. 23. - Prezentul contract. împreuna cu anexele care tac parte integranta din acesta, reprezintă voința pârtilor.

Art. 24. - Limba care guvernează contractul este limba romana.

Art. 25. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Art. 26. - Prezentul contract a fost inclteiat asta/i. .. okaa.JPI.b... in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte, ambele avand aceeași valoare juridica.

Asociația de proprietari bloc Mestecenilor nr.6


Unitatea

administrativ teritorială

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Președinte,
Direcții aviza DIRECȚIA TE DIRECTOR EX3 VIRGIL POR!


MUNK-Pi


SERVICIUL JURI ALINA AC CONTENCIOS

A RUS


DIRECȚIA COMUNICARE,


RELAȚII PUBLICE ȘI TURISM lDIRECTOR

OVIDIU CIMPEANit.oi.Ul3Ak slin , O*t,0Î>lo(3eoMStLiUL Loe-ĂL kL

MODEL B

CONTRACT

Nr. 75083/04.03.2013


HUsîfaS te Q, iun

Wl/îOfJ,


UUM. CllH r/A-fbcA-

Prezentul contract se încheie in conformitate cu prevederile Codului Civil, in baza înștiințării Primarului Municipiului Cluj-Napoca nr. 1 3760 din data 14.01.2013 si a I krtararii adunării generale a proprietarilor nr II din data ■) 2- I 2 .

Prezentul contract se încheie intre următoarele pani:

 • 1.    Asociația de proprietari bloc - scările l-IV, cu sediul in municipiul Cluj-Napoca. aleea Snagov. nr. 3. bl

telefon 0740070891. fax ....7777,,..., cont        |.ti< J0L:IRDNi.H9l!5ul, deschis la ( ! «. BWh. cod fiscal

reprezentata prin dl. TIUCA LUGF.N-ADRIAN. in calitate de președinte. posesor al actului de identitate tip CI. scria KX, nr 517915, eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca. la data de 12.12.2006. domiciliat in municipiul Cluj* Napoca, aleea Snagov. nr. 3. bl -. st.2 <.U|2. ap. 21, născut la data de 03.08.1961. in localitatea Bumbesti - Jiu. județul Gorj. fiul lui loader si Ioana, cod numeric personal 1610803120697 denumită in continuare Asociația

și

 • 2.   Unitatea administrativ teritorială Municipiul Cluj-Napoca. cu sediul in municipiul Cluj-Napoca . slr.Motilor. nr. 3, județul Cluj telefon: 0264596030. reprezentat de dl. EMIL BOC. având funcția de Primar al Municipiului Cluj-Napoca . denumită în continuare Unitatea administrativ- teritorială

CAPI fOI.UL I

Obiectul contractului

Art. I. Asociația încredințează Unității administrativ- teritoriale stabilirea și efectuarea masurilor si acțiunilor ce sc impun pentru pregătirea, contractarea și implementarea unui proiect pentru creșterea performantei energetice a blocului de locuințe. in condițiile si cu respectarea prevederilor Ghidului solicitantului pentru Domeniul de intervenție (DMI) 1.2

Sprijinirea investițiilor in eficiența energetică a blocurilor de locuințe. Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013 i POR).

Ari. l! <se va completa, după caz, cu un act adițional care să cuprindă lucrările de reabilitare termică prevăzute in proiectul tehnic>

CAPITOLUL 11

Durata contractului

Art. 2.(1) Contractul intră în vigoare la data semnării lut de către ultima parte.

(2) Contractul iși păstrează valabilitatea până la recuperarea de către unitatea administrativ- teritorială de la Asociația de proprietari a sumelor din proiect ce revin acesteia din urmă, conform clauzelor contractuale.

CAPITOLUL III

Obligațiile pârtilor contractante

Art. 3, - Obligațiile Lnității administrativ- teritoriale sunt următoarele:

 • a) . să depună, în nume propriu, luate demersurile utile și necesare obținerii finanțării nerambursabile pentru

creșterea performantei energetice a bUn ului de kxumtc. in conformitate cu prevederile Ghidului sol ici lanțului pentru Domeniul de intervenție 12 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere. Programul Operațional Regional 2007-2013;

 • b) . să implementeze pe propria răspundere proiectul finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013.

Domeniul de intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor poli urbani de creștere» cu respectarea contractului de finanțare și a prevederilor Ghidului solicitantului;c k să asigure realizarea Expertizei tehnice a clădirii;

d) să asigure realizarea Raportului de audit energetic < RAI ).

ek sa asigure întocmirea documentației de avizare pentru lucrările de iiuervemie si sa. supună aprobării, conform legii, indicatorii tehnicoeconomici pentru lucrările de intervenție;

0. să asigure realizarea Proiectului tehnic (PI);

gk sa transmită spre aprobare Asociației Expertiza tehnică a clădirii, Raportul de audit energetic, documentația de avizare pentru lucrările de intervenție. respectiv Proiectul tehnic (sau secțiunile relevante ale acestora) si sâ încheie un act adițional la prezentul contract cuprinzând indicatorii tehnico-economici. durata lucrărilor de intervenție si sumele aferente cotelor de participare la proiect ale celor doua părți; ulterior finalizării lucrărilor de reabilitare termică. documentele menționate anterior urmează să fie predate Asociației

 • h) . sa emită, in condițiile legii, certificatul de urbanism, autorizația de construire si. ulterior, ordinul de începere a

lucrurilor;

 • i) . să suporte (oale cheltuielile necesare depunerii cererii de finanțare, până la data depunerii;

jk să contracteze, după semnarea contractului de finanțare aferent Domeniului de intervenție 1.2 Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013, executarea lucrărilor de intervenție;

kl. după contractarea lucrărilor de execuție, să întocmească și să transmită spre semnare Asociației actul adițional la prezentul contract cu indicatorii tehnico-economici. durata lucrărilor de intervenție și valoarea lucrărilor de intervenție, implicit sumele aferente ratelor de cu-finanțare ce revin celor doua părți privind cheltuielile eligibile ale proiectului;

 • l) . să asigure co-finanțarea cheltuielilor eligibile ale proiectului finanțat în cadrul Programului Operațional

Regional 2007-201). axa prioritară I ^Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere", domeniul major de intervenție 1.2. „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe". in procent de 40%. cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a urau prtwrnt          reprezentând

rata de co-finanțare » cheltuielilor eligibile ale proiectului ce revine acesteia, conform prezentului contract;

m) să finanțeze toate costurile neeligibtle ale proiectului, respectiv: cheltuieli neeligibile datorită destinației spațiului în proprietate si cheltuieli neeligibile in raport cu ordinul de cheltuieli aferent DMI 1.2 ~ .'yv/j/mreu investițiilor in eficiența energetică a blocurifor de Inciuntv. cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a cheltuielilor neeligibile ce ii revin acesteia din urmă, conform prevederilor Ghidului solicitantului si ale Capitolului IV din prezentul contract;

 • n) . să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului. în condițiile rambursării ulterioare

a maxim 60% din cheltuielile eligibile din instrumente structurale și de la bugetul de stau, respectiv cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a unui procent de m reprezentând rata de co-fmanțare a cheltuielilor eligibile ale proiectului ce revine acesteia, inclusiv a cheltuielilor neeligihile prevăzute la litera m). conform dispozițiilor Capitalului IV. .Mecanismul de recuperare;

 • o) , să pună la dispoziția asociației de proprietari, la solicitarea acesteia, în copie xerox sau in format electronic.

orice document privind lucrările de intervenție propuse, respectiv realizate;

p». sa organizeze recepția la terminarea lucrărilor si recepția finala după expirarea garanției de buna execuție:

q) . după caz, daca pe parcursul executării contractului de lucrări costul intervenției se modifica, cu respectarea

legislației din domeniul achizițiilor publice, să întocmească și să transmită Asociației spre aprobare si semnare actul adițional la prezentul contract cu indicatorii tehnico-economici. durata lucrărilor de intervenție și valoarea finală a lucrărilor de intervenție, implicit sumele finale aferente cotelor de participare ale celor doua părți la cheltuielile eligibile ale proiectului;

r) . sa predea Asociației cartea tehnica a construcției. arunci când aceasta exista, completata conform legislației in

vigoare;

s) . să transfere Asociației bunurile, echipamentele sati instalațiile achiziționate prin proiect;

tk sa înștiințeze Asociația asupra existentei oricărei situații de natura sa ii prejudicieze interesele, precum si asupra acțiunilor întreprinse

Art. I -II Obligațiile Asociației sur» următoarele:

al ulterior supunerii spre aprobare. isi msuseasca. prin semnarea de acte adiționale h prezentul contract, indicatorii tehnico-cconomici. valorile si durata de execuție aferente proiectului, stabilite tu documentația tehnica,

bl. in cazul m care denunță unilateral contractul, să constituie să transfere Unității administrativ terhoriale sumele corespunzătoare ratei de co-tînanțare a cheltuielilor proiectului. ce revin Asociației <lc proprietari, conform dispozițiilor Capiu»lului /<. Mecantsmui de recuperare..

ci să constituie/ să transfere, conform dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare. Unității administrativ teritoriale sumele reprezentând contribuția Asociativi de proprietari la cheltuielile nccligibile ale proiectului, care va cuprinde

•« cheltuielile neeligibile reprezentând costul de reabilitare termica a spatiilor comerciale si a apartamentelor cu alta destinație decât locuința (care vor fi suportate in totalitate de proprietarii acestora}, respectiv

- contribuția la alte cheltuieli neeligibile ale proiectului, după caz. in același procent cu cel reprezentând contribuția Asociației la cheltuielile eligibile ale proiectului:

dj. să pună la dispoziția Unității administrativ- teritoriale cartea tehnică a imobilului, fișa tehnică a imobilului sau orice alt document din care să rezulte faptul că blocul a fost construit în baza unui proiect tehnic elaborat in perioada 1950» 1990 ;

e). sa împuternicească președintele asociației de proprietari sa semneze actele adiționale la prezentul contract:

D. sa desemneze un reprezentani pentru recepția la terminarea lucrărilor si pentru recepția finala ;

g>. să asigure, pe o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizarea lucrărilor, menținerea imobilului reabilitat termic m condiții similare cu cele existente ta data încheierii Procesului verbal de recepție finala.

 • h) . să asigure reprezentanților Unitarii administrativ teritoriale Municipiul Cluj-Napoca Agenției de Dezvoltare

Regională Nord-Vest. Direcției Generale Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Ikwoltăriî Regionale și Turismului și/sau altor structuri care reprezintă Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, eu atribuții de control verificare audit privind finanțările nerambursabile din fondurile structurale, accesul în vederea efectuării unor misiuni de control pe perioada de implementare a proiectului, cât șt pe durata contractului de finanțare, inclusiv până la expirarea termenului de 5 ani de la data închiderii oficiale a Programului Operațional Regional 2007-2013'.

 • i) . sa nu execute lucrări de intervenite in regie proprie la anvelopa clădirii după semnarea prezentului contract si

pana la aprobarea executării lucrărilor de intervenite.

 • 2). Obligațiile președintelui asociației de proprietari, ca reprezentant împuternicit de aceasta, sunt.

 • a) , sa informeze proprietarii, prin afișarea în maxim 3 zile lucrătoare la avizierul asociației, a tuturor documentelor

primite transmise de la la Unitatea administrativ- teritorială sau a unui anunț privind posibilitatea consultării acestora. dacă sunt voluminoase și nu se pot afișa:

 • b) . sa convoace adunarea generala a proprietarilor in maxim 6 zile lucrătoare după primirea de la Unitatea

administrativ - teritorială a indicatorilor tchnico-ccunomici, a valorilor si a duratei de executiv a lucrărilor de intervenție, precum si pentru stabilirea cotelor de participare in sarcina fiecărui proprietar.

 • c) . sa supună spre aprobare adunării generale a proprietarilor modificările aparute in procesul de pregătire.

contractare și implementare a proiectului, privind:

 • 1.  indicatorii lehnico-cconomici și durata de execuție aferente lucrărilor de intervenție fundamentale in documentația tehnică a proiectului,

 • 2.  cuantumul sumei aferente ratei de co-lînanțarr a cheltuielilor eligibile ce revine Asociației:

 • 3.  cuantumul sumei reprezentând cota de participare in sarcina fiecărui proprietar de apartament cu destinația locuința, pentru constituirea sumelor aferente co-finanțării cheltuielilor eligibile ce revin Asociației în cadrul proiectului:

 • d) . sa solicite acordul scris al proprietarilor de apartamente cu alta destinație decât locuința, respectiv de spatii

comerciale, privind sumele aferente lucrărilor de reabilitare termica a acestora, in condițiile in care aceste cheltuieli sunt suportate in totalitate dc proprietari;

 • e) . sa transmită, ulterior semnării, actele adiționale la prezentul contract către Unitatea administrativ teritoriala, in

maximum 30 de zile lucratoare de la primire.

Art 5. - Asociația nu poate solicita modificări ale proiectului ulterior emiterii autorizației de construire.

Art 6. In cazul în care adunarea generala a asociației de proprietari nu aproba executarea lucrărilor de intervenție fundamentate in documentația tehnică. hotararea motivata a adunării generale a proprietarilor va fi transmisa Unității administrativ- teritoriale înainte de începerea execuției lucrărilor. în caz contrar aplicându-se prevederile ari. 4. alin. I j. Iii. b} din prezentul contract.

Mecanismul ile recuperare a cheltuielilor eligibile si neeligibile

Alt                                te vtrwupan                   cuprinse in Hotaranea de Consiliu Local

CAPITOI UI V

încetarea contractului

Art.8. I) Prezentul contract încetează prin executarea, dc către ambele părți, a tuturor obligațiilor ce le revin conlbnn prezentului contract și legislației aplicabile.

 • 2) în plus, față de cazul de încetare prezentat în alineatul precedent, contractul încetează de plin drept, tara somatic si tara îndeplinirea altor formalități, in cazul in care:

 • a) in urma raportului de expertiza tehnica se prevede necesitatea executării unor lucrări de consolidare reparații care condiționează executarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocului de locuînle/a tronsonului de bloc;

 • b) asociația hotărăște ca nu este de acord cu executarea lucrărilor de intervenție. după luarea la cunoștința a documentației tehnice si a indicatorilor ichnico-economici. la orice fază a pregătirii și contractării proiectului. dai înaintea începerii execuției lucrărilor de intervenție,

 • 3) Oricare dintre părți are dreptul de a considera contractul reziliat de drept, tara a li necesara punerea in întârziere, și de a pretinde daune interese m cazul in care cealaltă parte, din culpa sa exclusiva, nu iși îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract, sau le îndeplinește necorespunzator.

CAPITOLUL VI

Forța majora

Art. 9. in sensul prezentului Contract. forța majoră reprezintă orice eveniment imprevizibil și de ndnlăturat, interveni! după încheierea prezentului Contract și care împiedică executarea în tot sau în parte a acestuia, fund constatată de o autoritate competentă. Sunt considerate situații de forță majoră, în sensul acestei clauze. împrejurări ca: războaie, calamități naturale, epidemii și alte evenimente similare.

Art 10. - Forța majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza și numai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părți

Art. II, - îndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acțiune a lortci majore, dar tara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pârtilor pana la apariția acesteia.

Ari. 12. Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră. în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data apariției acesteia și de a o dovedi, în condițiile legii. în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data apariției. De asemenea, are obligația de a comunica dala încetării cazului de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la încetare,

Art. 13. Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, nu va fi exonerată de răspundere și va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.

Art. 14. - Daca Iurta majora actioneaza sau se estuneaza ca va acționa o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti încetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parii sa poala pretinde celeilalte daune-intere se.

CAPITOLUL VII

Notificări

Art, 15. - In accepțiunea pârtilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilahe este valabil îndeplinita daca va fi depusa, cu confirmare de primire, la adresa sediul prevăzută prevăzut in partea introductiva a prezentului contract.

Art. 16. în cazul in care notificarea se poate face prin poștă, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată. eu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această onlirinarv.

Art. 17. Dacă notificarea se trimte prin fax. ea se consideră primită în ziua in care a fost expediată, dacă aceasta a lost zi lucrătoare și dacă transmiterea s-a tăcut până la ora 12. sau in prima zi lucrătoare, dacă ziua expedierii faxului era nelucrăioarc.

CAPITOLUL vm Litigii

Art. 18.- în cazul în care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibilă pe calc amiabilă, ele vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești competente din România,

CAPITOLUL IX

Clauze finale

Art. 19. (I) înprezentul contract cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

(2) Termenul zi ori zile sau orice referire la zile reprezintă zile lucrătoare, dacă nu se specifică în inod diferit. Art. 20. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

Art. 21- Fac parte integrantă din prezentul contract următoarele anexe:

anexa nr. I - Hotărârea adunării generale a proprietarilor nr. 14 din dau de 17.10.2012 privind aprobarea participării in proiectul ce va fi pregătit și depus de UAT Municipiului Cluj-Napoca in cadrul Domeniului de intervenție (DMI) 1.2 - Sprijinirea investițiilor in eficiență energetică a blocurilor de locuințe. Axa prioritară I - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere. Programul Operațional Regional 2007-2013 (POR) (în original);

- anexa nr.2 Tabelul proprietarilor din blocul d locuințe:

anexa nr.3 - Dclarațiile proprietarilor pe propria răspundere privind veniturile: alte documente, după caz.

Ari. 22. - Prezentul contract se completează cu prevederile legale în vigoare

Art. 2.3. - Prezentul contract. împreună cu anexele care fac parte integrantă din acesta, reprezintă vioința părților Art. 24. Limba care guvernează contractul este limba română.

Art. 25. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Art 26. - Prezentul contract a fost încheiat astăzi.......M .OJb.- ./Ql.w.........în două exemplare originale, câte unu pentru

Fiecare parte, ambele având aceeași valoare juridică.

Asociația de proprietari bloc Snagov nr.3


Unitatea administrativ teritorială MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Președinte,


r /ac 4
Direcții avizato^re (...)

DIRECȚIA TEHNICĂ DIRECTOR E

VIRGIL PORU
DIRECȚIA


COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE ȘI 1DIRECTOR

OVIDIU CIMPEAN
dir- d "it■„.46.0 8b 4,r ,.. ok.CbJbC


COtVoi LiU L £°c *r L * L~


HflH. CLUJL


HAfbc-A


MODEL R

CONTRACT

Nr. 75020/04.03.2013


A««.b A

jys. m /«.ii


Prezentul contract se încheie in conformitate cu prevederile Codului Civil, in baza instiintarii Primarului Municipiului Cluj-Napoca nr. 13760 din dala 14.01.2013 si a Hotărârii adunării generale a proprietarilor ar_ din data o I. ’>: 2't 1; .

Prezentul contract se încheie intre următoarele parti

 • 1.   Asociația de proprietari bloc DII. scara I <<i sediul in municipiul Cluj-Napoca, str. Liviu Rebreanu tir. 23. bl.

DII. telefon 0744609132. fax .............» cont U3( I CI < l'H ..-4R( »NnKC->\ deschis la CEC BANK, cod fiscal

I lo?69oj. reprezentata prin dl. MUȘTE 1OAN. in calitate de președinte, posesoare a actului de identitate tip CI. seria KX. nr. 433872, eliberat de SPCLLP Cluj-Napoca. la daui de 29.06.2005. domiciliat in municipiul Cluj-Napoca. str. Liviu Rebreanu, nr. 23. bl. DII, sc I etaj 4. ap. N». născut la data de 24.02.1033, in localitatea Vălenii Lupusului, judelui Maramureș, fiul lui Alexandru si Leontina. cod numeric personal 1330224120661, denumita în continuare Asociația

Ș’

 • 2.  Unitatea administrativ teritoriali Municipiul Cluj-Napoca. cu sediul in municipiul Cluj-Napoca . str. Molilor, nr. 3. județul Cluj telefon: 0264596030, reprezentat de dL EMIL BOC, având funcția de Primar al Municipiului Cluj-Napoca . denumită în continuare Unitatea administrativ- teritorială

CAPITOLUL I

Obiectul contractului

Art, 1. Asociația încredințează Unității administrativ- teritoriale stabilirea și efectuarea masurilor si acțiunilor ce se impun pentru pregătirea, contractarea și implementarea unui proiect pentru creșterea performantei energetice a blocului de locuințe, in condițiile si cu respectarea prevederilor Ghidului solicitantului pentru Domeniul de intervenție (DMi) 1.2 - Sprijinirea investițiilor in eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013 (POR).

Art. fi <4e va completa, după caz, cu un act adițional care să cuprindă lucrările de reabilitare termică prevăzute in proiectul lehntc>

CAPITOLUL II Durata contractului

Art. 2. (I) Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ultima parte.

(2) Contractul își păstrează valabilitatea până la recuperarea de către unitatea administrativ- teritorială de la Asociația de proprietari a sumelor din proiect ce revin acesteia din urmă, conform clauzelor contractuale

CAPITOLULUI

Obligațiile pârtilor contractante

Art. 3. - Obligațiile Unității administrativ- teritoriale sunt următoarele:

 • a) , să depună, în nume propriu, toate demersurile utile și necesare obținerii finanțării nerambursabile pentru

creșterea performantei energetice a blocului de locuințe, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru Domeniul de intervenție 1.2 Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe. Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013:

 • b) . să implementeze pe propria răspundere proiectul finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013,

Domeniul de intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe. Axa prioritară I - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor poli urbani de creștere. cu respectarea contractului de finanțare și a prevederilor Ghidului solicitantului: c ) să asigure realizarea Expertizei tehnice a clădirii;dl să asigure realizarea Raportului de audit energetic (RAL);

el. sa asigure întocmirea documentației de avizate pentru lucrările de intervenție si sa supună aprobării. conform legii, indicatorii tehnico-economici pentru lucrările de intervenite:

 • f) . să asigure realizarea Proiectului tehnic (PT),

 • g) . sa transmită spre aprobare Asociației Expertiza tehnică a clădirii, Raportul de audit energetic, documentația dc

avizare pentru lucrările de intervenție, respectiv Proiectul tehnic (sau secțiunile relevante ale acestora) si să încheie un act adițional la prezentul contract cuprinzând indicatorii lehnico-economtci, durata literarilor de intervenție si sumele aferente cotelor de participare la proiect ale celor doua părți; ulterior finalizării lucrărilor de reabilitare termică. documentele menționate anterior urmează să fie predate Asociației

 • h) . sa emită. in condițiile legii, certificatul de urbanism, autorizația de construire si. ulterior, ordinul de începere a

lucrărilor;

i>, să suporte toate cheltuielile necesare depunerii cererii de finanțare, până la data depunerii:

 • j) .  să contracteze, după semnarea contractului de finanțare aferent Domeniului de intervenție 1.2 Sprijinirea

investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe. Axa prioritară I Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor -■ poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013. executarea lucrărilor de intervenție;

 • k) . după contractarea lucrărilor de execuție, să întocmească și să transmită spre semnare Asociației actul adițional

la prezentul contract cu indicatorii tehnico-economici. durata lucrărilor de intervenție și valoarea lucrărilor de intervenție, implicit sumele aferente ratelor de co-finanțare ce revin celor doua părți privind cheltuielile eligibile ale proiectului;

 • l) . să asigure co-finanțarea cheltuielilor eligibile ale proiectului finanțat in cadrul Programului Operațional

Regional 2007-2013, axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor poli urbani dc creștere ", domeniul major de intervenție 1.2. „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe”, în procent de 40%, cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a mm? procent di 20".», reprezentând rata de co-finanțare a cheltuielilor eligibile ale proiectului ce revine acesteia, conform prezentului contract:

ni), să finanțeze toate costurile neeligibile ale proiectului, respectiv: cheltuieli neeligibilc datorită destinației spațiului în proprietate si cheltuieli neeligibilc in raport cu ordinul de cheltuieli aferent DMI 1.2 - Sprijinirea investițiilor in eficiența energetică a blocurilor de locuințe, cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a cheltuielilor nedîgihile ce ii revin acesteia din urmă, conform prevederilor Ghidului solicitantului si ale Capitolului IV din prezentul contract;

fi), să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, in condițiile rambursării ulterioare a maxim 60% din cheltuielile eligibile din instrumente structurale și de la bugetul dc stat, respectiv cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a unui procent de > % reprezentând rata de co-finanțare a cheltuielilor eligibile ale proiectului ce revine acesteia, inclusiv a cheltuielilor neeligibilc prevăzute la litera mi. conform dispozițiilor Capitolului li Mecapisinui de recuperare:

o h să pună la dispoziția asociației de proprietari, la solicitarea acesteia, în copie xerox sau în format electronic, orice document privind lucrările de intervenție propuse, respectiv realizate:

 • p) . sa organizeze recepția la terminarea lucrărilor si recepția finala după expirarea garanției de buna executiv;

 • q) , după caz. daca pe parcursul executării contractului de lucrări costul intervenției se modifica, cu respectarea

legislației din domeniul achizițiilor publice, să întocmească și să transmită Asociației spre aprobare si semnare actul adițional la prezentul contract cu indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de intervenție și valoarea finală a lucrărilor de intervenție, implicit sumele finale aferente cotelor de participare ale celor doua părți la cheltuielile eligibile ale proiectului;

 • r) . sa predea Asociației cartea tehnica a construcției. atunci când aceasta exista, completata conform legislației in

vigoare;

sk să transfere Asociației bunurile, echipamentele sau instalațiile achiziționate prin proiect;

t). sa înștiințeze Asociația asupra existentei oricărei situații de natura sa ii prejudicieze interesele, precum si asupra acțiunilor întreprinse.

Art 4. -1). Obligațiile Asociației sunt următoarele:

 • a) , ulterior supunerii spre aprobare, ha isi insuxeasca, prin semnarea de acte adiționale la prezentul contract.

indicatorii tehnico-economici. valorile si durata de execuție aferente proiectului, stabilite in documentația tehnica:

 • b) . în cazul iit care denunță unilateral contractul, să constituie/ să transfere Unității administrativ teritoriale sumele

corespunzătoare ratei de co-finanțare a cheltuielilor proiectului, ce revin Asociației de proprietari. conform dispozițiilor ('apitalului iV. Mecanismul de recuperare.

d. să constituie/ să transfere, conform dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare. Unității administrativ teritoriale sumele reprezentând contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile ncehgibile ale proiectului. care va cuprinde:

 • - cheltuielile neeiigibile reprezentând costul de reabilitare termica a spatiilor comerciale si a apartamentelor eu alta destinație decât locuința (care vor fi suportate in totalitate de proprietarii acestora!, respectiv

 • - contribuția la alte cheltuieli neeligibile ale proiectului, după caz, in același procent cu cel reprezentând contribuția Asociației la cheltuielile eligibile ale proiectului;

d). să pună la dispoziția Unității administrativ- teritoriale canea tehnică a imobilului, fișa tehnică a imobilului sau orice ah document din care să rezulte faptul că blocul a fost construit în baza unui proiect tehnic elaborat în perioada 1950- 1990;

C), sa împuternicească președintele asociativi de proprietari sa semneze actele adiționale la prezentul contract .

 • f) . sa desemneze un reprezentant pentru recepția la terminarea lucrărilor si pentru recepția finala ;

 • g) . să asigure, pe o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizarea lucrărilor, menținerea imobilului reabilitat termic in

condiții similare cu cele existente la data încheierii Procesului verbul de recepție finala.

 • h) . să asigure reprezentanților Unitatii administrativ teritoriale Municipiul Cluj-Napoca Agenției de Dezvoltare

Regională Nord-Vesl, Direcției Generale Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului ș’t/sau altor structuri care reprezintă Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, cu atribuții de control / verificare / audit privind finanțările nerambursabile din fondurile structurale, accesul în vederea efectuării unor misiuni de control pe perioada de implementare a proiectului, cât și pe durata contractului de finanțare, inclusiv până la expirarea termenului de 5 ani de la data închiderii oficiale a Programului Operațional Regional 2007-2013,

 • i) . sa nu execute lucrări de intervenție in regie proprie la anvelopa clădirii după semnarea prezentului contract si

pana la aprobarea executării lucrărilor de intervenție.

 • 2). Obligațiile președintelui asociației de proprietari, ca reprezentant împuternicii de aceasta, sunt;

a ), sa informeze proprietarii, prin afișarea in maxim 3 zile lucrătoare la avizierul asociației, a tuturor documentelor primitedransmise de la’la Unitatea administrativ- teritorială sau a unui anunț privind posibilitatea consultării acestora, dacă sunt voluminoase și nu se pot afișa;

b). sa convoace adunarea generala a proprietarilor în maxim 6 zile lucrătoare după primirea de la Unitatea administrativ - teritorială a indicatorilor tehmco-economici, a valorilor si a duratei de execuție a lucrărilor de intervenție, precum si pentru stabilirea cotelor de participare in sarcina fiecărui proprietar:

C). sa supună spre aprobare adunării generale a proprietarilor modificările aparate in procesul de pregătire, contractare și implementare a proiectului, privind:

 • 1.  indicatorii tchnico-economici și durata de execuție aferente lucrărilor de intervenție fundamentate în documentația tehnică a proiectului;

 • 2.  cuantumul sumei aferente ratei dc co-iînanțare a cheltuielilor eligibile ce revine Asociației.

 • 3.  cuantumul sumei reprezentând cota de participare in sarcina fiecărui proprietar de apartament cu destinatul locuința, pentru constituirea sumelor aferente co-finanțării cheltuielilor eligibile ce revin Asociației în cadru! proiectului;


d). sa solicite acordul scris al proprietarilor de apartamente cu alta destinație decât locuința, respectiv de spatii comerciale, privind sumele aferente lucrărilor de reabilitare termica a acestora, in condițiile iti care aceste cheltuieli sunt suportate in totalitate de proprietari:

el, .sa transmită, ulterior semnării, actele adiționale la prezentul contract către Unitatea administrativ teritoriala, in maximum 30 de zile lucratoare de la primire.Art. 5. - Asociația nu poale solicita modificări ale proiectului ulterior emiterii autorizației de construire.

Ari. 6 Iu cazul in care adunarea generala a asociației de proprietari nu aproba executarea lucrurilor de intervenție hmdamentate in documentația tehnică, hmararea motivata a adunării generale a proprietarilor va fi transmisa Unității administrativ* teritoriale înainte de începerea execuției lucrărilor, in caz contrar aplicăndmse prevederile art. 4. alin. I). Iii. b)din prezentul contract.

C API I OI I I IV

Mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile si neeligibile


« vor«x»|x>mc»ttfitxm prowteritor                              Local

CAPI I OLIJI. V

încetarea contractului

Art K. I) Prezentul contract încetează prin executarea, de către ambele părți, a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului contract și legislației aplicabile.

2) în plus, țață de cazul de încetare prezentat în alineatul precedent, contractul încetează de plin drept, fara somație si fara îndeplinirea altor formalitate in cazul in care:

 • a) in urma raportului de expertiza tehnica se prevede necesitatea executării unor lucrări de consolidare reparații cane condiționează executarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocului de locuințe a tronsonului de bloc:

 • b) asociația hotărăște ca nu este de acord cu executarea lucrărilor de intervenție, după luarea la cunoștința a documentației tehnice si a indicatorilor tehnico-cconomici. la orice fază a pregătirii și contractării proiectului, dar înaintea începerii execuției lucrărilor de intervenție.

 • 3)Oricare dintre părți are dreptul de a considera contractul reziliat de drept, fara a li necesara punerea in întârziere, și de a pretinde daune interese in cazul in care cealaltă parte, din culpa sa exclusiva, nu iși îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract, sau le îndeplinește necorespunzator.

CAPITOLUL VI

forța majora

Art. 9. în sensul prezentului Contract, forța majoră reprezintă orice eveniment imprevizibil și de neinlăturat. intervenit după încheierea prezentului Contract și care împiedică executarea în tot sau in parte a acestuia, fiind constatată de o autoritate competentă. Sunt considerate situații de forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: războaie, calamități naturale, epidemii și alte evenimente similare.

Art. 10. * Forța majora exonerează panile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza și numai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părți.

Art. II. - îndeplinirea contractului va I» suspendata în perioada de acțiune a Iurtei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pârtilor pana la apariția acesteia.

Art. 12. Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, in termen de 5 (cinci) zile calendaristice de Ia dau apariției acesteia și de a o dovedi, în condițiile legii, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data apariției. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării cazului de torță majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la încetare.

Art. 13. Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, nu va fi exonerată de răspundere și va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.

Art. 14. - Daca forța majora actioneaza sau se estimează ca va acționa o perioada mai marc de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parii încetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre pani sa poara pretinde celeilalte daune-interesc.
C API IOLLI Vil

Notificări

Art. 15. * hi accepțiunea pârtilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinita daca va 11 depusa, cu continuare de primire, ia adresa sediul prevăzutaprevăzut in partea introductiva a prezentului contract.

Art. 16. - In cazul in care notificarea se tace prin posta, ea va fi transmisa. prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data menționata de oficiul postai primitor pe aceasta confirmare.

Art. 17. - Daca notificarea se trimite prin fax. va se considera primita in ziua in care a fost expediata, daca aceasta a lest zi lucratoare si daca transmiterea s-a făcut pana la ora 12. sau in prima zi lucratoare, daca ziua expedierii laxului era nelucratoare.

CAPITOLUI VIII Litigii

Ari. 18. - In cazul in care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibila pe calc amiabila, ek vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești competente din Romanța.

CAPITOLUL IX

Clauze linale

Art. 19. - (I) In prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la turma de singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucra este permis de context.

(2) Termenul zi ori zile sau orice referire la zile reprezintă zile lucratoare, daca nu se specifica in mod diferit Art. 20. - Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat intre părțile contractante Art. 21. -1 ac parte integranta din prezentul contract următoarele anexe:

anexa nr. 1 - Htvlararea adunării generale a propuciariloi ur.2 dm data d. o t. I n ?t'l privind aprobarea participării in proiectul ce va fi pregătit si depus de LAT Municipiul ClupNapoca m cadrul Domeniul de intervenție (DM1) 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe. Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor poli urbani de creștere. Programul Operațional Regional 2007-2015 (POR) (in original);

anexa nr. 2 - Tabelul proprietarilor din blocul de locuințe;

anexa nr. 3 - Declarațiile proprietarilor pe propria răspundere privind veniturile alte documente, după caz.

Art. 22. - Prezentul contract se completează cu prevederile legale in vigoare.

Art. 2.3, - Prezentul contract, împreuna cu anexele care fac parte integranta din acesta, reprezintă voința pârtilor Art. 24. - Limba care guvernează contractul este limba romana.

Ari. 25. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Remania.

Art. 26. - Prezentul contract a fost încheiat astazi. ...JLLQv.a rQ.lu... in doua exemplare originale, caic unul pentru fiecare parte, ambele avand aceeași valoare juridica.


r'             /

/ /;

V:'- \ :

î.                                 . •■.          .

x ’ *     ••■■■■ ‘

Asociația de proprietari, bloc Li viu Rebreanu nr.23


Unitatea administrativ teritorială MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECTOR EXEC1 OLIMPIA MOIGRÂ


SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOSDIRECȚIA COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE ȘI TURISMCOl'iU L LoeAL K<-

MUH. CLUM, N*PocA


AwcxkIi -fa-

MODEL B                 «A.

CONTRACT

Nr. 75093/04.03.2013

Prezentul contract se încheie in conformitate cu prevederile Codului Civil, in baza înștiințării Primarului Municipiului Cluj-Napoca nr. 13760 din data 14.01.2013 si a Hotărârii adunării generale a proprietarilor nr 4 din data 17.01.2013.

Prezentul contract se încheie intre următoarele parii:

 • 1.   Asociația de proprietari bloc IX S, scările Isi II. cu sediul in municipiul Cluj-Napoca. str. Viilor nr 11. bl. IX S.

telefon 0721293206. fax .............. cont RO16CECECJ0I34RON01OIO53. deschis la CLC BANK, cod fiscal

13124167, reprezentata prin dna. MUNTEANU DF.LIA4ELENA. in calitate de președinte, posesoare a actului de identitate tip CI, scria KX. nr 276339. eliberat de POLITIA Cluj-Napoca. la dala de 25.06.2003. domiciliata in municipiul Cluj-Napoca. str. Viilor, nr.l I, hl. IX $. sc.l, etaj 4. ap. 10, născută la data de 23.05.1956. in comuna Bran. județul Brașov, fiica lui Comeliu-loan si Carolina. cod numeric personal 2560523120693. denumită in continuare Asociația

Și

 • 2.   Unitatea administrativ teritorială Municipiul Cluj-Napoca. cu sediul in municipiul Cluj-Napoca . sir.Motilor. nr 3, județul Cluj telefon*. 0264596030, reprezentat de dl. EMIL BOC, având funcția de Primar al Municipiului Cluj-Napoca . denumită In continuare Unitatea administrativ- teritorială

CAPI I Ol IJLI

Obiectul contractului

An. L Asociația încredințează Unității administrativ- teritoriale stabilirea și efectuarea masurilor si acțiunilor ce se impun pentru pregătirea, contractarea și implementarea unui proiect pentru creșterea performantei energetice a blocului de locuințe, in condițiile si cu respectarea prevederilor Ghidului solicitantului pentru Domeniul de intervenție (DM1) 1.2 - Sprijinirea investițiilor in eficiența energeticii a blocurilor de locuințe. Axa prioritară I Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor poli urbani de creștere. Programul Operațional Regional 2007-2013 (POR K

Art. lf <se va completa, după caz, cu un act adițional care să cuprindă lucrările de reabilitare termică prevăzute în

proiectul tehnic>

CAPITOLUL II

Durata contractului

Art. 2. ț 1) Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ultima parte.

(2) Contractul iși păstrează valabilitatea până la recuperarea de către unitatea administrativ- teritorială de la Asociația de proprietari a sumelor din proiect ce revin acesteia dm urmă, conlbrm clauzelor contractuale

CAPI FOI ULIII

Obligațiile pârtilor contractante

Art. 3. - Obligațiile Unității administrativ- teritoriale sunt armatoarele:

ai. să depună, in nume propriu, toate demersurile utile și necesare obținerii finanțării nerambursabilc pentru creșterea performantei energetice a blocului de locuințe. în conformitate eu prevederile Ghidului solicitantului pentru Domeniul de intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară I - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor poli urbani de creștere. Programul Operațional Regional 2007-2013;

bl. să implementeze pe propria răspundere proiectul finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013. Domeniul de intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor in eficiența energetică a blocurilor de locuințe. Axa prioritară I - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor poli urbani de creștere, cu respectarea contractului de finanțare și a prevederilor Ghidului solicitantului; • c). să asigure realizarea Expertizei tehnice a clădirii:

dl să asigure realizarea Raportului de audit energetic (RAI- );

el sa asigure întocmirea documentației de avizare pentru lucrurile de intervenție si sa supună aprobării, conform legii, indicatorii tehnic u-economici pentru lucrările de intervenție;

fi. să asigure realizarea Proiectului tehnic (PT);

 • g) . sa transmită spre aprobare Asociației Expertiza tehnică a clădirii, Raportul de audit energetic, documentația de

avizare pentru lucrările de intervenție, respectiv Proiectul tehnic tsau secțiunile relevante ale acestora} si să încheie un act adițional la prezentul contract cuprinzând indicatorii tehnico-ecunomici. durata lucrărilor de intervenție si sumele aferente cotelor de participare la proiect ale celor doua părți; ulterior finalizării lucrărilor de reabilitare termică, documentele menționate anicrior urmează să fie predate Asociației

 • h)   sa emită. în condițiile legii, certificatul de urbanism, autorizația de construim si. ulterior. ordinul de începere a lucrurilor.

 • i) . să suporte toate cheltuielile necesare depunerii cererii de finanțare, până la data depuneri j;

 • j) .   să contracteze, după semnarea contractului de finanțare aferent Domeniului de intervenție 1.2 Sprijinirea

investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe. Axa prioritară 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere. Programul Operațional Regional 2007-2013, executarea lucrărilor de intervenție;

li), după contractarea lucrărilor de execuție, să întocmească și să transmită spre semnare Asociației actul adițional la prezentul contract cu indicatorii tehnko-economici. durata lucrărilor de intervenție și valoarea lucrărilor de intervenție, implicit sumele aferente ratelor de co-finanțare ce revin celor doua părți privind cheltuielile eligibile ale proiectului;

 • l) , să asigure co-finanțarea cheltuielilor eligibile ale pruiectului finanțat în cadrul Programului Operațional

Regional 2007-2013. axa prioritară I ..Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, domeniul major de intervenție 1.2. „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe’’, in procent de 40%. cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a unui procent de 20%, reprezentând rata de co-finanțare a chettuielîlnr eligibile ale proiectului ce revine acesteia, conform prezentului contract;

 • m) . să finanțeze toate costurile neeligibile ale proiectului, respectiv; cheltuieli neeligibile datorită destinației

spațiului în proprietate si cheltuieli nceligibile in raport cu ordinul de cheltuieli aferent DM1 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe. cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a cheltuielilor neeligibile ce ii revin acesteia din urmă, conform prevederilor Ghidului solicitantului si ale Capitolului IV din prezentul contract;

 • n) . să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, în condițiile rambursării ulterioare

a maxim 60% din cheltuielile eligibile din instrumente structurale și de la bugetul de stat, respectiv cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a unui procent de 2b % reprezentând rata de co-finanțare a cheltuielilor eligibile ale proiectului ce revine acesteia, inclusiv a cheltuielilor nceligibile prevăzute la litera m). conform dispozițiilor (. 'apimlultu ll' Mecanismul de recuperare:

 • o) , să pună ia dispoziția asociației de proprietari, la solicitarea acesteia, în copie xerox sau in format electronic,

orice document privind lucrările de intervenție propuse, respectiv realizate;

 • p) . sa organizeze recepția la terminarea lucrărilor si recepția finala după expirarea garanției de buna execuție;

 • q) . după caz. daca pe parcursul executării contractului de lucrări costul intervenției se modifica, cu respectarea

legislației din domeniul achizițiilor publice, să întocmească și să transmită Asociației spre aprobare si semnare actul adiționai ia prezentul contract cu indicatorii tehnico-cconomici, durata lucrărilor de intervenție și valoarea finală a lucrărilor de intervenție, implicit sumele finale aferente cotelor de participare ale celor doua părți la cheltuielile eligibile ale proiectului;

 • r) . sa predea Asociației cartea tehnica a construcției, atunci când aceasta exista, completata conform legislației in

vigoare:

 • s) . să transfere Asociației bunurile, echipamentele sau instalațiile achiziționate prin proiect:

 • t) . sa înștiințeze Asociația asupra existentei oricărei situații de natura sa ii prejudicieze interesele, precum si

asupra acțiunilor întreprinse

Art 4 -I). Obligațiile Asociației suni următoarele.

ai, ulterior supunerii spre aprobare. sa isi insuseasca. prin semnarea de aci e adiționale la prezentul contrași, indicatorii tchnico-cconomici, valorile si durata de execuție aferente proiectului. stabilite in docuiiieniatiii tehnica;

 • b) . in cazul în care denunță unilateral contractul, să constituie să transfere Unității administrativ teritoriale sumele

corespunzătoare ratei de co-finanțare a cheltuielilor proiectului, ce revin Asociației de proprietari, conform dispozițiilor Capitalului 11Mecanismul de recuperare.

 • c) . să constituie/ să transfere, conform dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare, Unității

administrativ teritoriale sumele reprezentând contribuția Asociativi de proprietari la cheltuielile neeligibile ale proiectului, care va cuprinde

 • - cheltuielile neeligibile reprezentând costul de reabilitare termica a spatiilor comerciale si a apartamentelor cu alta destinație decât locuința (care vor ti suportate in totalitate de proprietarii acestora), respectiv

 • - contribuția la alte cheltuieli neeligibile ale proiectului, după caz. in același procent eu tel reprezentând contribuția Asociației la cheltuielile eligibile ale proiectului.

 • d) . să pună la dispoziția Unității administrativ- teritoriale canea tehnică a imobilului. fișa tehnică a imobilului sau

orice alt document din care să rezulte faptul că blocul a fost construit in buza unui proiect tehnic elaborat in perioada 1950- 1990 ;

 • e) . sa împuternicească președintele asociației de proprietari sa semneze actele adiționale la prezentul contract:

 • f)  sa desemneze un reprezentant pentru recepția la terminarea lucrărilor si pentru recepția finala ;

 • g)  să asigure, pe o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizarea lucrărilor, menținerea imobilului reabilitai, termic in condiții similare cu cele existente la data încheierii Procesului verbal de recepție finala,

 • h) . să asigure reprezentanților Unitarii administrativ teritoriale Municipiul Uhu-Napoca Agenției de Dezvoltare

Regională Nord-Vest. Direcției Generale Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și turismului și/sau altor structuri care reprezintă Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, cu atribuții de control verificare audit privind fmanțârile nerambursabile din fondurile .structurale, accesul in vederea efectuării unor misiuni de control pe perioada de implementare a proiectului. cât și pe durata contractului de finanțare, inclusiv până la expirarea termenului de 5 ani de la data închiderii oficiale a Programului Operațional Regional 2007-2013.

 • i) . sa nu execute lucrări de intervenție in regie proprie la anvelopa clădirii după semnarea prezentului contract si

pana la aprobarea executării lucrărilor de intervenție

 • 2), Obligațiile președintelui asociației de proprietari, ca reprezentant împuternicit de aceasta, sunt.

ah sa informeze proprietarii, prin afișarea in maxim 3 zile lucrătoare la avizierul asociației, a tuturor documentelor primite transmise de la la Unitatea administrativ- teritorială sau a unui anunț privind posibilitatea consultării acestora, dacă sunt voluminoase și nu se pot afișa.

 • b) . sa convoace adunarea generala a proprietarilor în maxim 6 zile lucrătoare după primirea de la Unitatea

administrativ - teritorială a indicatorilor lehnico-economid. a valorilor si a duratei de execuție a lucrărilor de intervenție, precum si pentru stabilirea cotelor de participare in sarcina fiecărui proprietar;

 • c)  sa supună spre aprobare adunam generale a proprietarilor modificările apărute in procesul de pregătire, contractare și implementare a proiectului, privind:

 • 1.  indicatorii tehnico-ecotiomici și durata de execuție aferente lucrărilor de intervenție fundamentate m documentația tehnică a proiectului;

 • 2.  cuantumul sumei aferente ratei de co-fmanțare a cheltuielilor eligibile ce revine Asociației:

 • 3.  cuantumul sumei reprezentând cota de participare in sarcina fiecărui proprietar de apartament cu destinația locuința. pentru constituirea sumelor aferente co-finanțării cheltuielilor eligibile ce revin Asociației în cadrul proiectului:

 • d) . sa solicite acordul scris al proprietarilor de apartamente cu aha destinație decât locuința, respectiv de spatii

comerciale, privind sumele aferente lucrărilor de reabilitare termica a acestora, in condițiile in cart* aceste cheltuieli suni suportate in totalitate de proprietari.

 • e) . sa transmită, ulterior semnării, actele adiționale la prezentul contract către Unitatea administrativ teritoriala, in

maximum 30 de zile lucratoare- de la primire.

Ari. 5 - Asociația nu poate solicita modificări ale proiectului ulterior emiterii autorizației de construire.

Ari. 6. In cazul in care adunarea generala a asociației de proprietari nu aproba executarea lucrărilor de intervenție fundamentate in documentația tehnică, hotararea motivata a adunării generale a proprietarilor va ti transmisii Unității administrativ- teritoriale înainte de începerea execuției lucrărilor, in caz contrar aplrcându-se prevederile an. 4. alin I >. lit. h) din prezentul contract.CAPI ȚOLUL (V

Mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile si neeligibile

CAPITOLUL V încetarea contractului

Art.8. I) Prezentul contract încetează prin executarea, de către ambele părți, a tuturor obligațiilor ce le re\ in conform prezentului contract și legislației aplicabile.

 • 2) în plus, față de cazul de încetare prezentat in alineatul precedent, contractul încetează dc plin drept, tara somație si fara îndeplinirea altor formalități, in cazul in care:

 • a) in urma raportului dc expertiza tehnica se prevede necesitatea executării unor lucrări de consolidare reparații care condiționează executarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocului de locuințe a tronsonului de bloc:

 • b) asociația hotărăște ca nu este de acord cu executarea lucrărilor de intervenție, după luarea la cunoștința a documentației tehnice si a indicatorilor tehnico-economici, la orice fază a pregătirii și contractării proiectului, dar înaintea începerii execuției lucrărilor de intervenție.

 • 3) Oricare dintre părți are dreptul de a considera contractul reziliat de drept, fara a fi necesara punerea in întârziere, și de a pretinde daune interese in cazul in care cealaltă parte, din culpa sa exclusiva, nu tși îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract sau le îndeplinește necorespunzator

CAPITOLUL VI I orta majora

Art. 9. în sensul prezentului Contract, furia majoră reprezintă orice eveniment imprevizibil și de neînlăturat, intervenit după încheierea prezentului Contract și care împiedică executarea în tot sau în parte a acestuia, fiind constatată de o autoritate competentă. Sunt considerate situații de forță majoră, în sensul acestei clauze. împrejurări ca: războaie, calamități naturale, epidemii și alte evenimente similare.

Art. 10. ’ Torta majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza și numai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părți

Art. II. - îndeplinirea contractului va ti suspendata in perioada dc acțiune a forței majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pârtilor pana la apariția acesteia.

Art, 12. Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră. în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data apariției acesteia și de a o dovedi, în condițiile legii, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data apariției. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării cazului de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de Ia încetare.

Art. 13. Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră, in condițiile șt termenele prevăzute, nu va fi exonerată de răspundere și va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.

Art. 14. - Daca torta majora actioneaza sau se estimează ca va acționa o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti încetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre pani sa poala pretinde celeilalte daune-interese.

CAPHOLUI. VII

Notificări

Art. 15. - In accepțiunea pârtilor contractante. orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinita daca va fi depusa» cu confirmare de primire, la adresa sediul prevăzută prevăzut in partea introductiva a prezentului contract.

z\rt. 16. - In cazul in care notificarea se face prin posta, ca va tî transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data menționata de oficiul postai primilor pe aceasta confirmare.

Art. 17. - Daca notificarea se trimite prin fax, ea se considera primita in ziua in care a fost expediata. daca aceasta a lost zi lucratoare si daca transmiterea s-a tăcut pana la ora 12. sau in prima zi lucratoare, daca ziua expedierii faxului era nelucraioare.

CAPITOLUI VIII

Litigii

Art. 18.- In cazul in care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești competente din Remania.

CAPITOLUL IX

Clauze finale

Art. 19. - (l) In prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vot include turma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

(2) Termenul zi ori zile sau orice referire ia zile reprezintă zile lucratoare, daca nu se specifica in mod diferit. Ari. 2U. - Modificarea prezentului contract se face nurnai prin act adițional încheiat intre părțile contractante.

An. 21. - Fac parte integranta din prezentul contract următoarele anexe:

anexa nr. I - Motararea adunării generale a proprietarilor nr. 4 din data de 17.01.2013 privind aprobarea participării in proiectul ce va fi pregătit si depus de UAT Municipiul Cluj-Napoca in cadrul Domeniul de intervenție (DM1) 1.2 ■- Sprijinirea investițiilor in eficiența energetică a blocurilor de locuințe. Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere. Programul Operațional Regional 2007-2013 (POR) (in original);

anexa nr. 2 - tabelul proprietarilor din blocul de locuințe;

anexa nr. 3 - Declarațiile proprietarilor pe propria răspundere privind veniturile alte documente, după caz.

Art. 22. - Prezentul contract se completează cu prevederile legale in vigoare.

Art. 23. - Prezentul contract, impreuna cu anexele care fac parte integranta din acesta, reprezintă voința pârtilor.

Art. 24. - Limba care guvernează contractul este limba romana.

Art. 25. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Remania

Art. 26. - Prezentul contract a fost încheiat astazi....                    in doua exemplare originale, cale unul pentru

fiecare parte, ambele avand aceeași valoare juridica.

Asociația de proprietari bloc Viilor nr.llUnitatea administrativ teritorială MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


DIRECTOR EXECUTIV

VIRGIL PORUȚIU
DIRECȚIA COMUNICARE,


RELAȚII PUBLICE ȘI TURISM /directorr.                          ...
CONSUL Local ^L
MUH. eLU4-HKP&aA model b

CONTRACT

Nr. 75070/04.03.2013

Prezentul contract se încheie in conformitate cu prevederile Codului Civil, in baza înștiințării Primarului Municipiului Cluj-Napoca nr. 13760 din data 14.01.2013 si a Hotărârii adunării generale a proprietarilor nr. 10 din data 16.10.2012

Prezentul contract se încheie intre următoarele parii:

 • 1.   Asociația de proprietari bloc R 16*. scara 1. cu sediul in municipiul Cluj-Napoca. str Moldoveanu nr.2. bl RI6'.

telefon 0754626657, fax .............. cont RO73BRDI30S VOI 447721300. deschis la BRD. cod fiscal 6528409.

reprezentata prin dl l)EAC lOAN. in calitate dc președinte, posesor al actului de identitate lip CI, seria KX. nr 732203, eliberat de POLITIA Cluj. la data de 31.03.2012. domiciliat in municipiul €.*luj-Napoca, str.Moldoveana, nr.2, bl. R16’. sc.l, etaj 2. ap.13, născut la dala de 31.03.1956. in localitatea Macicasu. județul Cluj, tini lui Vasile si Maria. cod numeric personal 1560331120661 denumita în continuare Asociația

 • 2.   Unitatea administrat» teritoriali Municipiul Cluj-Napoca, cu sediul in municipiul Cluj-Napoca . str.Moților, nr. 3. județul Cluj telefon: 0264596030, reprezentat de dl. EMIL BOC*, având funcția de Primar ai Municipiului Cluj-Napoca. denumită in continuare Unitatea administrativ- teritorial*

CAPITOLUL I

Obiectul contractului

Art. 1. Asociația încredințează Unității administrativ- teritoriale stabilirea și efectuarea masurilor si acțiunilor ce se impun pentru pregătirea, contractarea și implementarea unui proiect pentru creșterea performantei energetice a blocului de locuințe, in condițiile si cu respectarea prevederilor Ghidului solicitantului pentru Domeniul de intervenție iDMI) 1.2

Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe. Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013 (POR).

Art. i1 <se va completa, după cat, cu un act adițional care să cuprindă lucrările de reabilitare termică prevăzute in proiectul iehnie>

CAPITOLUL 11 Durata contractului

An. 2.(1) Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ultima parte.

(2) Contractul își păstrează valabilitatea până la recuperarea de către unitatea administrativ- teritorială de la Asociația de proprietari a sumelor din proiect ce revin acesteia din urmă, conform clauzelor contractuale.

CAPI ȚOLUL III

Obligațiile pârtilor contractante

Ari. 3. - Obligațiile Unității administrativ- teritoriale sunt următoarele

 • a) , să depună, în nume propriu, toate demersurile utile și necesare obțineai finanțării nerambursabile pentru

creșterea performantei energetice a blocului de locuințe, în conformitate eu prevederile Ghidul ui solicitantului pentru Domeniul de intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe. Axa prioritară I Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor poli urbani de creștere. Programul Operațional Regional 2007-2013:

 • b) . să implementeze pe propria răspundere proiectul finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013.

Domeniul dc intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa

prioritară 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor poli urbani de creștere, cu respectarea contractului de finanțare și a prevederilor Ghidului solicitantului;

 • c) . să asigure realizarea Expertizei tehnice a clădirii;

 • d) . să asigure realizarea Raportului de audit energetic t RAL );

 • c). sa asigure întocmirea documentației de avizare pentru lucrările de intervenție si sa supună aprobării, conform legii. indicatorii lehtiico-economici pentru lucrările de intervenție:

0. să asigure realizarea Proiectului tehnic (PT);

g). sa transmită spre aprobare Asociației Expertiza tehnică a clădirii, Raportul de audit energetic, documentația de avizare pentru lucrările de intervenție, respectiv Proiectul tehnic (sau secțiunile relevante ale acestora) si să încheie un act adițional la prezentul contract cuprinzând indicatorii tehnico-econoimci. durata lucrărilor de intervenție si sumele aferente cotelor de participare la proiect ale celor doua părți: ulterior finalizării lucrărilor de reabilitare termică, documentele menționate anterior urmează să fie predate Asociației

hi. sa emită. în condițiile legii, certificatul dc urbanism, autorizația de construire si. ulterior, ordinul de începere a lucrărilor;

i) să suporte toate cheltuielile necesare depuneai cererii de finanțare, până la data depunerii;

j|. să contracteze, după semnarea contractului de finanțare aferent Domeniului de intervenție 1.2 Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe. Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013, executarea lucrărilor de intervenție;

 • k) . după contractarea lucrărilor de execuție, să intocmeascâ și să transmită spre semnare Asociației actul adițional

la prezentul contract cu indicatorii tehnieo-econoinici. durata lucrărilor de intervenție și valoarea lucrărilor de intervenție, implicit sumele aferente ratelor de v<>finanțare ce revin celor doua părți privind cheltuielile eligibile ale proiectului;

 • l) . să asigure co-finanțarea cheltuielilor eligibile ale proiectului finanțat in cadrul Programului Operațional

Regional 2007-2013. axa prioritară I „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor poli urbani de creștere”, domeniul major de intervenție 1.2 „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe”, iii procent de 40%, cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a unui procent de 20%, reprezentând rata de co-finanțare a cheltuielilor eligibile ale proiectului ce revine acesteia, conform prezentului contract;

ni), să finanțeze toate costurile neeligibile ale proiectului, respectiv; cheltuieli nceligibile datorită destinației spațiului în proprietate si cheltuieli neeligibile in raport cu ordinul de cheltuieli aferent DMI i.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuirile, cu recuperarea ulterioară de ia asociația de proprietari a cheltuielilor neeligibile ce ii revin acesteia din urmă, conform prevederilor Ghidului solicitantului si ale Capitolului IV din prezentul contract;

n) . să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, în condițiile rambursării ulterioare

a maxim 60% din cheltuielile eligibile din instrumente structurale' și de la bugetul de stat, respectiv cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a unui procent de 20 %. reprezentând rata de co-finanțare a cheltuielilor eligibile ale proiectului ce revine acesteia, inclusiv a cheltuielilor neeligibile prevăzute la litera iti). conform dispozițiilor <'apitidului fl Mecanismul de recuperare:

o) , să pună la dispoziția asociației de proprietari, la solicitarea acesteia, în copie xerox sau în format electronic.

orice document privind lucrările de intervenție propuse, respectiv realizate;

p) . sa organizeze recepția la terminarea lucrărilor si recepția finala după expirarea garanției de buna execuție;

q) . după caz. daca pe parcursul executării contractului de lucrări costul intervenției se modifica, cu respectarea

legislației din domeniul achizițiilor publice, să întocmească și să transmită Asociației spre aprobare si semnare actul adițional la prezentul contract cu indicatorii tehnicv-economici. durata lucrărilor de intervenție și valoarea finală a lucrărilor de intervenție, implicit sumele finale aferente cotelor de participare ale celor doua părți la cheltuielile eligibile ale proiectului;

r) . sa predea Asociației cartea tehnica a construcției, atunci când aceasta exista, completata conlbnn legislației in

vigoare:

 • s) . să transfere Asociației bunurile, echipamentele sau instalațiile achiziționate prin proiect;

 • t) . sa înștiințeze Asociația asupra existentei oricărei situații de natura sa ii prejudicieze interesele, precum si

asupra acțiunilor întreprinse.

Art. 4. I). Obligațiile As<Kiutiei sunt următoarele:

 • a). ulterior supunem spre aprobare, sa isi insuscasca. prin semnarea de acte adiționale la prezentul contract, indicatorii tehnico-cconomici. valorile si durata de execuție aferente proiectului, stabilite m documentația tehnica;

bj, in cazul in care denunță unilateral contractul, să constituie să transfere Unității administrativ teritoriale sumele corespunzătoare ratei de co-finanțare a cheltuielilor proiectului, ce revin Asociației de proprietari, conlbrm dispozițiilor ('apitoluiui If               de recuperare:

ct sâ constituie.' să transfere, conform dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare. Unității administrativ teritoriale sumele reprezentând contribuita Asociației de proprietari la cheltuielile necligibik- ale proiectului, care va cuprinde

• cheltuielile necligibik’ reprezentând costul de reabilitare termica a spatiilor comerciale si a apartamentelor cu alta destinație decât locuința (care vor ti suportate in totalitate de proprietarii acestora), respectiv

- contribuția la alte cheltuieli neeligibile ale proiectului, după caz. ni același procent cu cei reprezentând contribuția Asociației la cheltuielile eligibile ale proiectului.

 • d) să pună la dispoziția Unității administrativ- teritoriale cartea tehnică a imobilului, fișa tehnică a imobilului sau orice alt document din tare să rezulte faptul că blocul a fost construit in baza unui proiect tehnic elaborat în perioada 1950- 1990 ;

e|. sa împuternicească președintele asociației de proprietari sa semneze actele adiționale la prezentul contract

D. sa desemneze un reprezentant pentru recepția la terminarea lucrărilor si pentru recepția finala :

g). să asigure, pe o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizarea lucrărilor, menținerea imobilului reabilitat termic in condiții similare cu cele existente la dala încheierii Procesului verbal de recepție finala.

hj. să asigure reprezentanților Unitarii administrativ teritoriale Municipiul Cluj-Napoca Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vcst. Direcției Generale Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului și/sau altor structuri care reprezintă Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, cu atribuții de control ' verificare audit privind finanțările nerambursabile din fondurile structurale, accesul în vederea efectuării unor misiuni de control pe perioada de implementare a proiectului, cât și pc durata contractului de finanțare, inclusiv până la expirarea termenului de 5 ani de la data închiderii oficiale a Programului Operațional Regional 2007-2013;

i). sa nu execute lucrări de intervenție in regie proprie la anvelopa clădirii după semnarea prezentului contract si pana la aprobarea executării lucrărilor de intervenție.

2). Obligațiile președintelui asociației de proprietari, ca reprezentant împuternicit de aceasta, suni:

 • a) , sa informeze proprietarii, prin afișarea in maxim 3 zile lucrătoare la avizierul asociației. a tuturor documentelor

primite transmise de la la Unitatea administrativ- teritorială sau a unui anunț privind posibilitatea consultării acestora, dacă sunt voluminoase și nu se pot afișa:

 • b) . sa convoace adunarea generala a proprietarilor in maxim 6 zile lucrătoare după primirea de la Unitatea

administrativ - teritorială a indicatorilor tehmcu-economici. a valorilor si a duratei de execuție a lucrărilor de intervenție, precum si pentru stabilirea cotelor de participare in sarcina fiecărui proprietar;

 • c) . sa supună spre aprobare adunării generale a proprietarilor modificările aparute in procesul de pregătire,

contractare și implementare a proiectului, privind:

I indicatorii tehnico-economici și durata de execuție aferente lucrărilor de intervenție fundamentale in documentai ia tehnică a proiectului.

 • 2. cuantumul sumei aferente ratei de co-linanțarc a cheltuielilor eligibile ce revine Asociației:

.» cuantumul sumei reprezentând cota de participare in sarcina fiecărui proprietar de apartament cu destinația locuința, pentru constituirea sumelor aferente co-finanțării cheltuielilor eligibile ce revin Asociației in cadru) proiectului:

dl. sa solicite acordul scris al proprietarilor de apartamente cu aha destinație decât locuința, respectiv de spatii comerciale, privind sumele aferente lucrărilor de reabilitare termica a acestora, in condițiile in care aceste cheltuieli sunt suportate in totalitate de proprietari;

 • e). sa transmită, ulterior semnării, actele adiționale la prezentul contract către Unitatea administrativ teritoriala, in maximum 30 de zile lucratoare de la primire.

Art. 5. - Asociația nu poale solicita modificări ale proiectului ulterior emiterii autorizației de construire.

Art. 6. In cazul in care adunarea generala a asociației de proprietari nu aproba executarea lucrărilor de intervenție fundamentate in documentația tehnică, hotararea motivata a adunării generale a proprietarilor va 11 transmisa Unității administrativ- teritoriale înainte de începerea execuției lucrărilor, in caz contrar aplicâridu-sc prevederile aii. 4. alin. 11 lit. b) din prezentul contract.

Mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile si neeligibile

CAPITOLUL V

Încetarea contractului

Art.8. I) Prezentul contract încetează prin executarea, de către ambele părți, a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului contract și legislației aplicabile.

2) In plus, față de cazul de încetare prezentat în alineatul precedent. contractul încetează de plin drept, tara somalie si fara îndeplinirea altor formalități, in cazul in care:

 • a) in urma raportului de expertiza tehnica se prevede necesitatea executării unor lucrări de consolidare, reparații care condiționează executare.» lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocului de locuințe a tronsonului de bloc:

 • b) asociația hotărăște ca nu este de acord cu executarea lucrărilor de intervenție, după luarea la cunoștința a documentației tehnice si a indicatorilor tehnico-econonitci. la orice fază a pregătirii și contractării proiectului, dar înaintea începerii execuției lucrărilor de intervenție

JjOricare dintre părți are dreptul de a considera contractul reziliat de drept, fara a fi necesara punerea in întârziere, și de a pretinde daune interese in cazul in care cealaltă parte, din culpa sa exclusiva, nu îșî îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract, sau le îndeplinește necorespunzalor

CAPITOLUL VI

Forța majora

Ari 9. în sensul prezentului Contract, forța majoră reprezintă orice eveniment imprevizibil și de neînlăturat, intervenit după încheierea prezentului Contract și care împiedică executarea in tot sau in parte a acestuia, fiind constatată de o autoritate competentă. Sunt considerate situații de forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: războaie, calamități naturale, epidemii și alte evenimente similare.

An. 10. - Forța majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza și mimai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părți

Ari. II. - îndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acțiune a tortei majore, dar fara a prejudicia drepturile te li se cuveneau pârtilor pana la apariția acesteia.

Art. 12. Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la dala apariției acesteia și de a o dovedi, în condițiile legii, în termen de cel muh 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data apariției. De asemenea, are obligația de a comunica data Încetării cazului de forță majoră, in termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la încetare,

Art 13. Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, nu va fi exonerată de răspundere și va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.

Art 14. - Daca torta majora actioneaza sau se estimează ca va acționa o perioada mai mare de 6 luni, liecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parii incetarca de plin drept a prezentului contract, lara ca vreuna dintre pani sa poata pretinde celeilalte daune-intcresc.

CAPITOLUL VII

Notificări

Art. 15. - In accepțiunea pârtilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinita daca va ti depusa, cu confirmare de primire, la adresa sediul prevăzută prevăzut in partea introduci iva a prezentului contract.

An 16. - In cazul in care notificarea se lave prm posta. ea sa ti transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data menționata de oficiul postai primilor pe aceasta confirmare.

Art 17. - Daca notificarea se trimite prin fax. ea se considera primita in ziua in care a fost expediata. daca aceasta a fost zi lucratoare si daca transmiterea s-a făcut pana la ora 12. sau in prima zi lucratoare, daca ziua expedierii faxului era nelucratoare.

(Amoiui viii

Litigii

Art. 18. - In cazul in care rezolvarea neiniclcgerikir nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești competente din Remania.

CAPITOL UI IX

Clauze finale

Art. 19. - (I) In prezentul contract cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

(2) I ermenui zi ori zile sau orice referire la zile reprezintă zile lucratoare, daca nu se specifica in mod diferit. Aii. 20. - Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat intre părțile contractante.

Art. 21.’ Fac parte integranta din prezentul contract următoarele anexe:

anexa nr. 1 - Hulararca adunării generale a proprietarilor nr. 10 din data de 16.10.2012 privind aprobarea participării in proiectul ce va fi pregătit si depus de UAT Municipiul Cluj-Napoca in cadrul Domeniul de intervenție (DMi) 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe. Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor pili urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013 (POR) (in original);

anexa nr. 2 - Tabelul proprietarilor din blocul de locuințe;

anexa nr. 3 - Declarațiile proprietarilor pe propria răspundere privind veniturile alte documente, după caz,

Art. 22. - Prezentul contract se completează cu prevederile legale in vigoare.

Art, 23. - Prezentul contract. împreuna cu anexele care fac parte integranta din acesta, reprezintă voința pârtilor An, 24. - Limba care guvernează contractul este limba romana.

Art 25. - Contractul va fi interpretai conform legilor din Romani^

Art. 26. - Prezentul contract a fost încheiat astazi.                       in doua exemplare originale, cate unul pentru

fiecare parte, ambele avand aceeași valoare juridica.

Asociația de proprietari bloc Moldoveanu nr.2


Unitatea administrativ teritorială MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


MOlWVțA'-*

■        <1 U J SA*”- < ■ -DIRECȚIA COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE ȘI TURISM I DIRECTOR 0VIDIU CÎMPEAN


A.......IȘ. Cb

.-vCOtfoUiut LoeăL kt-

Mi/N. etx£f- NAfbcA


MODELB

(OM RACI

Nr. "* 5026/04.03.2013


Prezentul contract se încheie in conformitate cu prevederile Codului Civil, in baza înștiințării Primarului Municipiului Cluj-Napoca nr. 13760 din dala 14.01.2013 si a I lotararii adunării generale a proprietarilor ur 15 din data o 3 j ’M .

Prezentul contract se încheie intre următoarele pani:

I Asociația de proprietari bloc 10 L. scările A si B cu sediul in municipiul Cluj-Napoca. Aleea Mese* nr. 6. bl. 101-, telefon 0742356059. fax ..............cont l<< * IKI 0 I otj .'O59’569X\. deschis la Banca Transilvania, cod

fiscal ~y0X0(>5. reprezentata prin dna. IKXiA I U DOINA, in calitate de președinte, posesoare a actului de identitate lip CI. seria KX. nr 163268. eliberat de POLITIA Cluj-Napoca. la data de 18.10.200 L domiciliata in municipiul Cluj-Napoca, Aleea Mescs, nr. 6. bl. 10 L. s< B. ei.o 2. p ’ I. născută la data de 31,01.1943. in localitatea Drastic. județul Hunedoara, fiica lui llic si Eugenia, cod numeric personal 2430131120663. denumită în continuare Asociația

2, Unitatea administrativ teritoriali Municipiul Cluj-Napoca. cu sediul in municipiul Cluj-Napoca , str Moților, nr. .3, județul Cluj telefon: 0264596030. reprezentat de dl. EMIL BOC. având funcția de Primar al Municipiului Cluj-Napoca, denumită în continuare Unitatea administrativ- teritorială

CAPI rOLl L I

Obiectul contractului

Art. I. Asociația încredințează Unității administrativ- teritoriale stabilirea și efectuarea masurilor si acțiunilor ce se impun pentru pregătirea, contractarea și implementarea unui proiect pentru creșterea performantei energetice a blocului de locuințe, in condițiile si cu respectarea prevederilor Ghidului solicitantului pentru Domeniul de intervenție (DM1) 1.2

Sprijinirea invextifiilor in eficiența energetică a blocurilor de locuințe. Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013 (POR).

Art. I1 <se va completa. după caz. cu un act adițional care să cuprindă lucrările de reabilitare termică prevăzute in proiectul tehnic>

( APITOLUI II

Durata contractului

An. 2. (I) Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ultima parte.

(2) Contractul își păstrează valabilitatea până la recuperarea de către unitatea administrativ- teritorială dc la Asociația de proprietari a sumelor din proiect ce revin acesteia din urmă, conform clauzelor contractuale

CAPITOLUL II!

Obligațiile pârtilor contractante

Art. 3. - Obligațiile Unității administrativ- teritoriale sunt următoarele:

 • a) , să depună, in nume propriu, toate demersurile utile și necesare obținerii finanțării ncramhursahile pentru

creșterea performantei energetice a bkmfmi d-. locui iu. în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru Domeniul de intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor in eficiența energetică a blocurilor de locuințe. Axa prioritară I - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere. Programul Operațional Regional 2007-2013;

 • b) . să implementeze pe propria răspundere proiectul finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013.

Domeniul de intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa

prioritară I - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor poli urbani de creștere, cu respectarea contractului dc finanțare și a prevederilor Ghidului solicitantului:

C). să asigure realizarea Expertizei tehnice a clădirii;

<h să asigure realizarea Raportului de audit energetic (RAF.);

 • e) . sa asigure întocmirea documentației de avizare pentru lucrările de intervenție si sa supună aprobării, conionn

legii, indicatorii leltnico-econontici pentru lucrările de intervenție:

 • f) . să asigure realizarea Proiectului tehnic (PI);

 • g) . sa transmiți spre aprobare Asociației Expertiza tehnică a clădirii. Raportul de audit energetic, documentația de

avizare pentru lucrurile de interveni ie. respectiv Proiectul tehnic (sau secțiunile relevante ale acestora) si să încheie un act adițional la prezentul contract cuprinzând indicatorii tehnico-cconomici. durata lucrurilor de intervenție si sumele aferente cotelor de participare la proiect ale celor doua părți; ulterior finalizării lucrărilor de reabilitare termică, documentele menționate anterior urmează să fie predate Asociației

 • h) . sa emită, in condițiile legii, certificatul de urbanism, autorizația de construire si, ulterior, ordinul de incepere a

lucrărilor;

 • i) . să suporte toate cheltuielile necesare depunerii cererii de finanțare, până la data depunerii ;

 • j) .  să contracteze, după semnarea contractului dc finanțare aferent Domeniului dc intervenție 1.2 - Sprijinirea

investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere. Programul Operațional Regional 2007-2013, executarea lucrărilor dc intervenție;

 • k) . după contractarea lucrărilor de execuție, să întocmească și să transmită spre semnare Asociației actul adițional

la prezentul contract cu indicatorii tehnico-econotnici. durata lucrărilor de intervenție și valoarea lucrărilor de intervenție, implicit sumele aferente ratelor de co-finanțare ce revin celor doua părți privind cheltuielile eligibile ale proiectului:

 • l) . șă asigure co-finanțarea cheltuielilor eligibile ale proiectului finanțat in cadrul Programului Operațional

Regional 2007-2013, axa prioritară I „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor poli urbani de creștere”, domeniul major de intervenție 12. „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe”, in procent de 4<ri«, cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a muu procent de reprezentând rata de cu-finanțare a cheltuielilor eligibile ale proiectului ce revine acesteia, conform prezentului contract:

ml. să finanțeze toate costurile neeligibile ah* proiectului, respectiv; cheltuieli neeligibile datorită destinației spațiului în proprietate si cheltuieli neeligibi’e in raport cu ordinul de cheltuieli aferent DMI 1.2 -investițiilor in eficiența energetică a blocurilor de locuințe. cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a cheltuielilor necligibile ce ii revin acesteia din urmă, conform prevederilor Ghidului solicitantului si ale Capitolului IV din prezentul contract:

n). să asigure resursele financiare necesare imp’ementării optime a proiectului, în condițiile rambursării ulterioare a maxim 6O’o din cheltuielile eligibile din instrumente structurale și de la bugetul de stat, respectiv cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a unui procent de ’t‘>f > reprezentând rata de co-finanțare a cheltuielilor eligibile ale proiectului ce revine acesteia, inclusiv a cheltuielilor riecligibilc prevăzute la litera m>. conform dispozițiilor Capitolului IIMteitntxmul de recuperare',

O), să pună la dispoziția asociației de proprietari, ia solicitarea acesteia, in copie xerox sau in format electronic, orice document privind lucrările de intervenție propuse, respectiv realizate;

p) . sa organizeze recepția la terminarea lucrărilor si recepția finala după expirarea garanției de huna execuție:

q) . după caz. daca pe parcursul executării contractului de lucrări costul intervenției se modifica. cu respectarea

legislației din domeniul achizițiilor publice sâ întocmească și să transmită Asociației spre aprobare si semnare actul adițional la prezentul contract tu indie norii tehmeo-ecooomici. durata lucrurilor dc intervenție și valoarea finală a lucrărilor de intervenție, implicit : ursele finale aferente cotelor de participare ale celor doua părți la cheltuielile eligibile ale proiectului:

r) . sa predea Asociației cartea tehnica a constniciici. alunei când aceasta exista, completata tonlbnn legislației in

vigoare;

s) . să transfere Asociației bunurile, echipamentele sau instalațiile achiziționate prin proiect;

t) . sa înștiințeze Asociația asupra existentei oricărei situam dc natura sa ii prejudicieze interesele, precum si

asupra acțiunilor întreprinse.

Ari. 4. -I). Obligațiile Asociației sunt următoarele:

 • a) , ulterior supunerii spre aprobare, sa isi însușească. prin semnarea de act e adiționale la prezentul contract.

indicatorii tchnico-economici. valorile si durata de execuție aferente proiectului. stabilite in documentai ia (clinica;

 • b) . în cazul in care denunță unilateral contractul, să constituie/ să transfere Unității administrativ teritoriale sumele

corespunzătoare ratei de co-finanțarc a cheltuielilor proiectului, ce revin Asociației de proprietari, conform dispozițiilor Capitolului /I. Mecanismul cC recuperare:

C). să constituie/ să transfere. conform dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare. Unității administrativ teritoriale sumele reprezentând contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neebgibik- ale proiectului, care va cuprinde:

- cheltuielile necligihile reprezentând costul de reabilitare termica a spatiilor comerciale si a apartamentelor cu alta destinație decât locuința (care vor fi suportate in totalitate de proprietarii acestora), respectiv

contribuția la alte cheltuieli tieeligibilc ale proiectului, după caz. in același procent cu cel reprezentând contribuția Asociației la cheltuielile eligibile ale proiectului

 • d) . să pună la dispoziția Unității administrativ- teritoriale cartea tehnică a imobilului, fișa tehnică a imobilului sau

orice alt document din care să rezulte fapul că blocul a fost construit în baza unui proiect tehnic elaborat în perioada 1950- 1990;

 • e) . sa împuternicească președintele asociației de proprietari sa semneze actele adiționale la prezentul contract:

 • f) . sa desemneze un reprezentant pentru recepția la terminarea lucrărilor si pentru recepția finala ;

 • g) . să asigure, pe o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizarea lucrărilor, menținerea imobilului reabilitat termic in

condhti similare cu cele existente la dala încheierii Procesului verbal de recepție finala

 • h) . șă asigure reprezentanților Unilaiii administrativ teritoriale Municipiul Cluj-Napoca Agenției de Dezvoltare

Regională Nord-Vcst, Direcției Generale Autoritatea dc Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și I urismului și/sau altor structuri care reprezintă Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, cu atribuții de control / verificare / audit privind finanțările nerambursabile din fondurile’ structurale, accesul în vederea efectuării unor misiuni de control pe perioada de implementare a proiectului, cât și pe durata contractului de finanțare, inclusiv până la expirarea termenului de 5 ani de la data închiderii oficiale a Programului Operațional Regional 2007-2013;

 • i) . sa nu execute lucrări de intervenție in regie proprie la anvelopa clădirii după semnarea prezentului contract si

pana la aprobarea executării lucrărilor de intervenție.

 • 2). Obligațiile președintelui asociației de proprietar.. ca reprezentant împuternicit de aceasta, sunt:

a ). sa inlbrmeze proprietarii, prin afișarea m m«.xim 3 zile lucrătoare la avizierul asociației a tuturor documentelor primitclransmise dc la la Unitatea administrativ- teritorială sau a unui anunț privind posibilitatea consultării acestora, dacă sunt voluminoase și nu se pc afi <a

b). sa convoace adunarea generala a proprieuirik'H in maxim 6 zile lucrătoare după primirea de la Unitatea administrativ - teritorială a indicatorilor te nico-economici. a valorilor si a duratei de execuție a lucrărilor de intervenție» precum si pentru stabilirea cotei,; de participare in sarcina fiecărui proprietar;

O. sa supună spre aprobare adunării general, a proprietarilor modificările aparate in procesul de pregătire, contractare și implementare a proiectului, privind:

 • 1.  indicatorii telmico-ecotmmici și durata de execuție aferente lucrărilor de intervenție fundamentate in documentația tehnică a proiectului,

 • 2.  cuantumul suinei aferente ratei de co-finanțare a cheltuielilor eligibile ce revine Asociației;

 • 3.  cuantumul sumei reprezentând cota ue participare in sarcina fiecărui proprietar de apartament cu destinația locuința, pentru constituirea sumelor aferente co-fmanțării cheltuielilor eligibile ce revin Asociației în cadrul proiectului;

d). sa solicite acordul scris al proprietarilor dc- apartamente cu alta destinație decât locuința, respectiv de spatii comerciale, privind sumele aferente lucrărilor dc reabilitare termica a acestora, in condițiile in care aceste cheltuieli sunt suportate in totalitate de prop.ictari;

C). sa transmită. ulterior semnării, actele adiționale la prezentul contract către Unitatea administrativ tenhinula. in maximum 30 de zile lucratoare de la primire.

An. 5. - Asociația nu poale solicita modificări ale proiectului ulterior emiterii autorizației de construire.

Art. 6. In cazul in care adunarea generala a asociației de proprietari nu aproba executarea lucrărilor de intervenție lundamcnlutc in documentația tehnică, hotararea motivata a adunării generale a proprietarilor va fi transmisii Unității administrativ- teritoriale înainte de începerea execuției lucrărilor, in caz contrar aplicându-se prevederile art 4. alin. I ), lut. b) din prezentul contract.

< MMI Ol UI IV

Mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile si neeligibile

recupera conform prevederilor cuprinse in Hotararea de Consiliu Local

< MMI Ol 1 I V

inc. narea contractului

Art.8. I) Prezentul contract încetează prin executarea, de către ambele părți, a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului contract și legislației aplicabile,

2) In plus, față de cazul de încetare prezentat în alineatul precedent, contractul încetează de plin drept, fara somalie si fara îndeplinirea altor formalități, in cazul in care:

a) in urma raportului de expertiza tehnica se prevede necesitatea executării unor lucrări de consolidare reparații care condiționează executarea lucrărilor de intervenite pentru creșterea performantei energetice a blocului de locuințe a tronsonului de bloc;

b) asociația hotărăște ca nu este de acont: cu executarea lucrărilor de intervenție, după luarea la cunoștința a documentației tehnice si a indicatorilor tehnicu-econvmici. la orice lază a pregătirii și contractării proiectului, dar înaintea începerii execuției lucrărilor de intervenție.

 • 3)Oricare dintre părți are dreptul de a considera contractul reziliat de drept, fara a fi necesara punerea in întârziere, și de a pretinde daune interese in cazul in care cealaltă parte, din culpa sa exclusiva, nu iși îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract, sau le îndeplinește neconespunzaior.

-. AIMTOI.l t. VI

I oria majora

Art. 9. In sensul prezentului Contract, forța majoră reprezintă orice eveniment imprevizibil și de nein lăturat, intervenit după încheierea prezentului Contract și care împiedică executarea în tot sau în parte a acestuia, fiind constatată de o autoritate competentă. Sunt considerate situații dt io.ță majoră, in sensul acestei clauze. împrejurări ca: războaie, calamități naturale, epidemii și alte evenimente simiLre.

Art. IO. - borta majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza și numai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părți.

Art- II.- îndeplinirea contractului va fi suspendata fi perioada de acțiune a forței majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pârtilor pana la apariția a cesteia

Art. I2. Partea care invocă forța majoră are obligați i de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, in termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data apariției acesteia și de a o dovedi, în condițiile legii, in termen de cel mult I5 (cincisprezece) zile calendaristice de la data apariției. I?c asemenea, arc obligația de a comunica dala încetării cazului de forță majoră. în termen de 5 (cinci) zile calendaristic . <1. ia încetare.

Art. 13. Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, nu va fi exonerată de răspundere și va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.

An. 14 - Daca turla majora acttoneaza sau sc e.sttiu u/;.i <a va acționa o perioada mai mare de 0 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte pani încetarea dt plin drept a prezentului contract, tara ca vreuna dintre parti sa poala pretinde celeilalte daunc-interesc.

CAPI TOI UL VII

Notificări

Art. 15. - In accepțiunea pârtilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinita daca va 11 depusa, cu confirmare de primire, la adresa sediul prevăzută prevăzut in partea introductiva a prezentului contract.

An. 16. * In cazul in care notificarea se face priit posta, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata. cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data i.A iMionata de oficiul postai primitor pe aceasta confirmare.

Art. 17. - Daca notificarea se trimite prin ta.\. ca -.c considera primita in ziua in care a fost expediata, daca aceasta a fost zi lucratoare si daca transmiterea s-a făcut pana Li ora 12. sau in pruna zi lucratoare, daca ziua expedierii faxului era nelucratoare.

: Afli OU 1. VIII

Litigii

Art. 18. - In cazul in care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele voi fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești competente din Remania.

< M'l IOI.I 1. IX Clauze finale

Art. 19. - (I) In prezentul contract, cu excepția miei prevederi contrare, cuvintele- la forma de singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru u-ste permis de context

(2) Termenul zi ori zile sau orice referire ia zile reprezintă zile lucratoare, daca nu se specifica in mod diferit. Art. 20. - Modificarea prezentului contract se face- numai prin aci adițional încheiat intre părțile contractante Art. 21. • Fac parte integranta din prezentul contra., i următoarele anexe:

 • -   anexa nr. I - I lot-.uuieu adunam •. v-ivialc a piopi klaidoi ir. I din daia dc b? t».i 2012 privind aprobarea participării in proiectul te v.; li pregătit si depus de DAT Municipiul Cluj-Napoca in cadrul Domeniul de intervenție (DMI) 1.2 Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a oralelor poli urbani de creștere. Programul Operațional Regional 2‘.h»7-2013 (POR) (in original);

anexa nr. 2 - Tabelul proprietarilor din blocul de locuințe;

anexa nr. 3 Declarațiile proprietarilor pe propria răspundere privind veniturile

 • -   alte doeumente, după caz.

Art. 22. - Prezentul contract se completează cu prevederile legale in vigoare.

Art. 23. - Prezentul contract, împreuna cu anexele care fac parte integranta din acesta, reprezintă voința panilor.

An. 24. - Limba care guvernează contractul este limba .•omana.

Art. 25. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Konianijj

Art. 26. - Prezentul contract a fost încheiat asiazi.                     . in doua exemplare originale, cate unul pentru

fiecare parte, ambele avand aceeași valoare juridica.

Asociația de proprietari bloc Meses nr.6


Uni ta tea

administrativ teritorială MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


Primar, EMIL BOC
Direcții aviratoaro^ț DIRECȚIA TEHNICA DIRECTOR EXECUTIV VIRGIL POȘUȚIU


?/DIRECȚIA EC DIRECTOR EXECUTIVA OLIMPIA MOIGRĂD


'I


SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS ALINA AURELIA RUS

DIRECȚIA COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE ȘI TURISM I DIRECTOR

OVIDIU CIMPEAN,j;r,


«.©«.SUiUL Z-OaAL kL.

Ml.


MW. CZ-UX-Nfcfcx*


MOI1FI. K

CONTRAI!

Nr. 75005/04.03.2013

Prezentul contract se încheie in conformitate cu prevederile Codului Civil, in baza înștiințării Primarului Municipiului Cluj-Napoca nr. I >760 din data 14.01.2013 si a Hotărârii adunării generale a proprietarilor nr.2 din data 25.10.2012

Prezentul contract se încheie intre următoarele pani;

 • 1. Asociația de proprietari bloc V2. scările A. R. C si D. cu sediul in municipiul Cluj-Napoca. Calea Horești, nr. 75. bl V.2. telefon 0745392959. fax..............cont RO75BTRL01301205911489XX, deschis la Banca Transilvania,

cod fiscal 11051590, reprezentata prin dl. LILIAC GHEORGHL, in calitate de președinte, posesor al actului de identitate tip CI. seria KX, nr 539991. eliberat de SPCLEP. la data de 30.03.2007, domiciliat in municipiul Cluj-Napoca, Calea Horești, nr.75. bl.V2, sc. D. etaj 7. ap. III. născut la dala de 13.10.1952, in comuna Beresti-Bisniia. judelui Bacau. fiul Iui Gheorghe si Eleonora. cod numeric personal 1521013120671 denumită în continuare Asociația

Unitatea administrativ teritorială Municipiul Cluj-Napoca, cu sediul in municipiul Cluj-Napoca . str,Molilor, nr. 3, județul Cluj telefon: 0264596030» reprezentat de dl. EMIL BOC, având funcția de Primar al Municipiului Cluj-Napcca, denumită în continuare Unitatea administrativ- teritorială

CAPITOLUL I

Obiectul contractului

Art. 1. Asociația încredințează Unității administrativ- teritoriale stabilirea și efectuarea masurilor si acțiunilor ce se impun pentru pregătirea» contractarea și implementarea unui proiect pentru creșterea performantei energetice a blocului de locuințe. în condițiile si cu respectarea prevederilor Ghidului solicitantului pentru Domeniul de intervenție IDMI) I 2 - Sprijinirea investițiilor in eficiența energetică a blocurilor de locuințe. Axa prioritară I - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013 (POR)

Art. i1 <se va completa. după caz, cu un act adițional care să cuprindă lucrările de reabilitare termică prevăzute în proiectul tehnio

C APITOLUL II

Durata contractului

Art. 2. (I) Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ultima parte.

(2) Contractul își păstrează valabilitatea până la recuperarea de către unitatea administrativ- teritorială de la Asociația de proprietari a sumelor din proiect ce revin acesteia din urmă, conform clauzelor contractuale

CAPITOLUL III

Obligațiile pârtilor contractante

Art 3. - Obligațiile Unității administrativ- teritoriale sunt următoarele:

 • a). $ă depună, în nume propriu, toate demersurile utile și necesare obținerii finanțării nerambursabile penrru creșterea performantei energetice a blocului de locuințe, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru Domeniul de intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe. Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013;

 • h). să implementeze pe propria răspundere proiectul finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-201 >. Domeniul de intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe. Axa

prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oralelor poli urbani de creștere. cu respectarea contractului de finanțare și a prevederilor Ghidului solicitantului;

ci. să asigure realizarea Expertizei tehnice a clădirii;

dl. să asigure realizarea Raportului de audit energetic (RAL);

e). sa asigure întocmirea documentației de avizare pentru lucrările de intervenție si sa supună aprobării, conform legii, indicatorii tehnico-economici pentru lucrările de intervenție:

l i. să asigure realizarea Proiectului tehnic (PT);

g). sa transmită spre aprobare Asociației Expertiza tehnică a clădirii. Raportul de audit energetic, documentația de avizare pentru lucrările de intervenție, respectiv Proiectul tehnic (sau secțiunile relevante ale acestora) si să încheie un act adițional la prezentul contract cuprinzând indicatorii tehnico-economici. durata lucrărilor de intervenție si sumele aferente cotelor de participare la proiect ale celor doua părți; ulterior finalizării lucrărilor de reabilitare termică, documentele menționate anterior urmează să fie predaie Asociației

hi sa emită, in condițiile legii, certificatul de urbanism, autorizația de construire si, ulterior, ordinul de începere a lucrărilor:

 • i)   să suporte toate cheltuielile necesare depunerii cererii de finanțare, până la data depunerii:

 • j) .   să contracteze, după semnarea contractului de finanțare aferent Domeniului de intervenție 1.2 sprijinirea

investițiilor in eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere. Programul Operațional Regional 2007-2UI3, executarea lucrărilor de intervenție;

 • k) . după contractarea lucrărilor de execuție, să întocmească și să transmită spre semnare Asociației actul adițional

la prezentul contract cu indicatorii tehnico-economici. durata lucrărilor de intervenție și valoarea lucrărilor de intervenție, implicit sumele aferente ratelor de co-finanțare ce revin celor doua părți privind cheltuielile eligibile ale proiectului:

 • l) . să asigure co-finanțarea cheltuielilor eligibile ale proiectului finanțat în cadrul Programului Operațional

Regional 2007-2013. axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor poli urbani dc creștere'*, domeniul major de intervenție 1.2. „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe". în procent de 40%, cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a unui procent de 20%. reprezentând rata de co-finanțare a cheltuielilor eligibile ale proiectului ce revine acesteia, conform prezentului contract;

 • m) . să finanțeze toate costurile nceligibilc ale proiectului, respectiv, cheltuieli neeligibile datorită destinației

spațiului în proprietate si cheltuieli neeligibilc in raport cu ordinul de cheltuieli aferent DMI 1.2 Sprijinirea investițiilor in eficiența energetică a blocurilor de locuințe, cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a cheltuielilor neeligibile ce ii revin acesteia din urmă, conform prevederilor Ghidului solicitantului si ale Capitolului IV din prezentul contract:

 • n) . să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, in condițiile rambursării ulterioare

a maxim 60% din cheltuielile eligibile din instrumente structurale și de la bugetul de stai, respectiv cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a unui procent de 20 %. reprezentând rata de co-finanțare a cheltuielilor eligibile ale proiectului ce revine acesteia, inclusiv a cheltuielilor nccligîbile prevăzute la litera m i. conform dispozițiilor Capitolului /I Mecanismul de recuperare.

 • o) , să pună la dispoziția asociației de proprietari, la solicitarea acesteia. în copie xerox sau în format electronic.

orice document privind lucrările de intervenție propuse, respectiv realizate;

 • p)  sa organizeze recepția la terminarea lucrărilor si recepția finala după expirarea garanției de huna execuție;

 • q)  după caz. daca pe parcursul executării contractului de lucrări costul intervenției se modifica, cu respectarea legislației din domeniul achizițiilor publice, să întocmească și să transmită Asociației spre aprobare si semnare actul adițional la prezentul contract eu indicatorii tehnico-economici. durata lucrărilor de intervenție și valoarea finală a lucrărilor de intervenție, implicit sumele finale aferente cofelor de participare ale celor doua părți la cheltuielile eligibile ale proiectului.

 • r)   sa predea Asociației cartea tehnica a construcției, atunci când aceasta exista, completata conform legislației in vigoare:

 • s) . să transfere Asociației bunurile, echipamentele sau instalațiile achiziționate prin proiect;

 • t) . sa înștiințeze Asociația asupra existentei oricărei siluatii de natura sa ii prejudicieze interesele, precum si

asupra acțiunilor întreprinse.

Art. 4. I) Obligațiile Asociației sunt următoarele;

a), ulterior supunerii spre aprobare, sa isi insuseasca. prin semnarea de act e adiționai/e la prezentul contract, indicatorii fehnico-cconomicî, valorile si durata de execuție aferente proiectului, siabihlc iu documentația tehnica;

bh in cazul in care denunță unilateral contractul, să constituie.' să transfere Unității administrativ teritoriale sumele corespunzătoare ratei de co-finanțare a cheltuielilor proiectului, ce revin Asociației de proprietari, conform dispozițiilor < \ipikdidui /1 A faunivmul de recuperare'.

ch să constituie’ să transfere, conform dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare. Unității administrativ teritoriale sumele reprezentând contribuția Asociativi de proprietari la cheltuielile neehgibile ale proiectului, care va cuprinde.

cheltuielile neeligibile reprezentând costul de reabilitare termica a spatiilor comerciale si a apartamentelor cu aha destinație decât locuința (care vor fi suportate in loialitate de proprietarii acestora). respectiv

contribuim la alic cheltuieli nveligibile ale proiectului. după caz. in același procent cu cel reprezentând contribuția Asociației la cheltuielile eligibile ale proiectului

d). să pună Ia dispoziția Unității administrativ- teritoriale cartea tehnică a imobilului, fișa tehnică a imobilului sau orice alt document din care să rezulte faptul că blocul a fost construit in baza unui proiect tehnic elaborat in perioada 1950- 1990.

eh sa împuternicească președintele asociativi de proprietari sa semneze actele adiționale la prezentul contract:

I). sa desemneze un reprezentant pentru recepția la terminarea lucrărilor si pentru recepția finala ;

g). să asigure, pe o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizarea lucrărilor, menținerea imobilului reabilitat icnnic m condiții similare cu cele existente la data încheierii Procesului verbal de recepție finala

li h să asigure reprezentanți for Unitarii administrativ teritoriale Municipiul Cluj-Napoca Agenției de Dezvoltare Regională Nurd-Vcst. Direcției Generale Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului și/sau altor structuri care reprezintă Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, cu atribuții de control > verificare / audit privind finanțările nerambutsabile din fondurile structurale, accesul în vederea efectuării unor misiuni de control pe perioada de implementare a proiectului, cât și pe durau contractului de finanțare, inclusiv până la expirarea termenului de 5 ani de la data închiderii oficiale a Programului Operațional Regional 2007-2013:

ih sa nu execute lucrări de intervenție in regie proprie la anvelopa clădirii Jupa semnarea prezentului contract si pana la aprobarea executării lucrărilor de intervenție.

 • 2). Obligațiile președintelui asociației de proprietari, ca reprezentant împuternicii de aceasta, suni

 • a) , sa informeze proprietarii, prin afișarea in maxim 3 zile lucrătoare la avizierul asociației, a tuturor documentelor

primite transmise de lala Unitatea administrativ- teritorială sau a unui anunț privind posibilitatea consultării acestora. dacă sunt voluminoase și nu se pot afișa;

 • b) . sa convoace adunarea generala a proprietarilor în maxim 6 zile lucrătoare după primirea de la Unitatea

administrativ - teritorială a indicatorilor tehnico-economici. a valorilor si a duratei de executiv a lucrărilor de intervenție, precum si pentru stabilirea cofelor de participare m sarcina fiecărui proprietar;

 • c)  sa supună spre aprobare adunării generale a proprietarilor modificările aparate in procesul de pregătire, contractare și implementare a proiectului, privind;

 • 1.  indicatorii tehnico-economici și durata de execuție alercnk lucrărilor de intervenție fundamentate in documentația tehnică a proiectului;

 • 2.  cuantumul sumei aferente ratei de co-finanțarc a cheltuielilor eligibile ce revine Asociației;

 • 3.  cuantumul sumei reprezentând cota de participare in sarcina fiecărui proprietar de apartament cu destinația locuința, pentru constituirea sumelor aferente co-finanțârii cheltuielilor eligibile ce revin Asociației în cadrul proiectului;

 • d)  sa solicite acordul scris al proprietarilor de apartamente cu aha destinație decât locuința. respectiv de spatii comerciale, privind sumele aferente lucrărilor de reabilitare termica a acestora, in condițiile iu care aceste cheltuieli sunt suportate in totalitate de proprietari:

eh sa transmită, ulterior semnării, actele adiționale la prezentul contract către Unitatea administrativ teritoriala, in maximum 30 de zile lucratoare de la primire.

An. 5. - Asociația nu poate solicita modificări ale proiectului ulterior emiterii autorizației de construire

Art. 6. In cazul in care adunarea generala a asociației de proprietari tiu aproba executarea lucrărilor de intervenție fundamentate in documentația tehnică, hotararea motivata a adunării generale a proprietarilor va fi transmisa Unității administrativ- teritoriale înainte de începerea execuției lucrărilor, in caz contrar aplicându-se prevederile ari. 4, alin I >. lit. bl din prezentul contract.

CAPHO1 l L IV

Mecanismul dc recuperare a cheltuielilor eligibile si neeligibile


CAPITOLUL V încetarea contractului

An.8. II Prezentul contract încetează prin executarea, de către ambele părți, a tuturor obligațiilor ce Ic revin conform prezentului contract și legislației aplicabile.

 • 2) în plus, față de cazul de încetare prezentat în alineatul precedent, contractul încetează de plin drept, tara somalie si Tara îndeplinirea altor formalități, in cazul in care:

 • a) in urma raportului de expertiza tehnica se prevede necesitatea executării unor lucrări de consolidare reparații care condiționează executarea lucrărilor dc intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocului de locuinte/a tronsonului de bloc:

 • b) asociația hotărăște ca nu este de acord cu executarea lucrurilor de intervenție, după luarea la cunoștința a documentației tehnice si a indicatorilor tehnico-economici. la orice fază a pregătirii și contractării proiectului, dar înaintea începerii execuției lucrărilor de intervenție.

 • 3) ()ncare dintre părți are dreptul de a considera contractul reziliat de drept. fara a fi necesara punerea ui întârziere, și de a pretinde daune interese in cazul in care cealaltă parte, din culpa sa exclusiva, nu iși îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract, sau le îndeplinește necorespunzator.

CAPITOLUL VI

Forța majora

Art. 9. în sensul prezentului Contract, torța majoră reprezintă orice eveniment imprevizibil și de neinlăturat, intervenit după încheierea prezentului Contract și care împiedică executarea în tot sau în parte a acestuia, fiind constatată de o autoritate competentă. Sunt considerate situații de forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: războaie, calamități naturale, epidemii și alte evenimente similare.

Art. 10. - Forța majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta acționează și numai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părți.

Art. II. - îndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acțiune a forței majore, dai fora a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pârtilor pana la apariția acesteia.

Art 12, Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, in termen de 5 (cinci) zile calendaristice dc la data apariției acesteia și de a o dovedi, în condițiile legii, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data apariției. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării cazului de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la încetare.

An, I >. Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră în condițiile și termenele prevăzute, nu va fi exonerată de răspundere și va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.

An. 14. * Daca foita majora acționează sau se estimează ca va acționa o perioada mai mare dc 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti încetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre pani sa poala pretinde celeilalte daiine-interese.CAPI 10LUI VII

Notificări

Ah. 15. - In accepțiunea pârtilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinita daca va fi depusa, cu confirmare de primire, la adresa sediul prevăzută prevăzut in partea introductiva a prezentului contract,

Art. 16 - In cazul in care notificarea se lâcc prin posta, ca va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data menționata de oficiul postai primitor pe aceasta confirmare.

An. 17. - Daca notificarea se trimite prin fax. ea se considera primita in ziua in care a fost expediata, daca aceasta a tbșț zi lucratoare si duca transmiterea s-a făcut pana la ora 12. sau in prima zi lucratoare, daca ziua expedierii laxului era ne lucratoare.

CAPITOLUL VIII

Litigii

Art. 18. - In cazul in care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești competente din Roman ia

CAPITOLUL IX

Clauze finale

Ari. 19. - < I > In prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

(2) Termenul zi ori zile sau orice referire lăzile reprezintă zile lucratoare, daca nu se specifica in mod diferit. Art 20. - Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat mire părțile contractante.

Art. 21.- Fac parte integranta din prezentul contract următoarele anexe:

anexa nr. I - Hotararea adunării generale a proprietarilor nr. 2 din data de 25.10.2012 privind aprobarea participării in proiectul ce va fi pregătit si depus de LAI Municipiul Cluj-Napoca m cadrul Domeniul de intervenție (DMl) 1.2 Sprijinirea investițiilor in eficiența energetică a blocurilor de locuințe. Axa prioritară I Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de Creștere. Programul Operațional Regional 2007-2013 (POR) (in original):

anexa nr. 2 Tabelul proprietarilor din blocul de locuințe;

anexa nr. 3 Declarațiile proprietarilor pe propria răspundere privind veniturile alte documente, după caz.

Art. 22. - Prezentul contract se completează cu prevederile legale in vigoare.

Art. 23. - Prezentul contract. împreuna cu anexele care fac parte integranta din acesta, reprezintă voința pârtilor.

Art. 24. - Limba care guvernează contractul este limba romana.

Art. 25. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Remania.

Art. 26. - Prezentul contract a fost încheiat astazi. ...wH.0.5.-..     3... in doua exemplare originale, cate unul peniiu

fiecare parte, ambele avand aceeași valoare juridica.Asociația de proprietari bloc Calea Floresti nr,75


Unitatea

administrativ teritoriala

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCADirecț.11 avizatoaiNb< ■<., f_. ) DIRECȚIA TEHNICĂ "


DIRECȚIA ECO DIRECTOR EXECU OLIMPIA MOIG

DIC CONTENCIOS LIA RUSDIRECȚIA COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE ȘI TURISM fDIRECTOR

OVIDIU CIMPEAN

eoks'.uut tocit                            Afctwi 8 jfîjfcw*

Hun. cLu't-RAÎfocă MO0ELB                  <voi.

CA              CONTRACT

Nr, 90450/14.03.2013

Prezentul contract se încheie in conformitate cu prevederile Codului Civil, in baza înștiințării Primarului Municipiului Cluj-Napoca nr. 13760 din data 14.01.2013 si a Hotărârii adunării generale a proprietarilor ic i din dala Gi o

Prezentul contract se încheie intre următoarele parii:

 • 1.   Asociația de proprietari bloc O 4. scările I. II și 1IIT cu sediul in municipiul Cluj-Napoca. Mr Plopilor nr. 12. bl.

O 4. telefon 0740142895, fax .............. cont RO63RNCB0113001042370001, deschis la Banca Comerciala

Romana, cod fiscal 12 1067 I". reprezentata prin dl. PACURAR RADI' VASILE. in calitate de președinte, posesor al actului de identitate tip CI. seria KX. nr. 475153, eliberat de SPCLEP Cluj, la data de I?.03.2006. domiciliat in municipiul Cluj-Napoca. str. Plopilor, nr. 12, bl. O 4. >e. lî uaj jg I V născut la data de 20 10.1982. in localitatea Baia Mare, județul Maramureș, fiul lui loan Păcurar si Dorina Pacurar. cod numeric personal I82IO2O245O4I, denumită in continuare Asociația

ți

 • 2.   Unitatea administrativ teritoriali Municipiul Cluj-Napoca. cu sediul tn municipiul Cluj-Napoca . str.Moților, nr, 3. județul Cluj telefon; 0264596030, reprezentat de dl. EMII. BOC. având funcția de Primar al Municipiului Cluj-Napoca . denumită in continuare Unitatea administrativ- teritorială

CAPITOLUL I

Obiectul contractului

Ari. I. Asociația încredințează Unității administrativ- teritoriale stabilirea și efectuarea masurilor si acțiunilor ce se impun pentru pregătirea, contractarea și implementarea unui proiect pentru creșterea performantei energetice a blocului de locuințe, in condițiile si cu respectarea prevederilor Ghidului solicitantului pentru Domeniul de intervenție (DMI) 1.2 - Sprijinirea investițiilor in eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Ava prioritară I - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013 (POR).

Art. V <se va completa, după caz, cu un act adițional care să cuprindă lucrările de reabilitare termică prevăzute in proiectul tehnic'

CAPITOLUL II

Durata contractului

Art 2.(1) Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ultima parte.

(2) Contractul iși păstrează valabilitatea până la recuperarea de către unitatea administrativ- teritorială de la Asociația de proprietari a sumelor din proiect ce revin acesteia din urmă, conform clauzelor contractuale.

CAPITOLUL III

Obligațiile pârtilor contractante

Art. 3. - Obligațiile Unității administrativ- teritoriale sunt următoarele:

a), să depună, în nume propriu, toate demersurile utile și necesare obținerii finanțării nerambursabile pentru creșterea performantei energetice a bacului dc locimilc. în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru Domeniul de intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor in eficiența energetică a blocurilor de locuințe. Axa prioritară I Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013:

bf să implementeze pe propria răspundere proiectul finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013. Domeniul de intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe. Axa

prioritară I - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, cu respectarea contractului de 11 nan țâre și a prevederilor Ghidului solicitantului;

t). să asigure realizarea Expertizei tehnice a clădirii;

dl. să asigure realizarea Raportului de audit energetic (RAE);

ei. sa asigure întocmirea documentației de avizare pentru lucrările de intervenție si sa supună aptobani. conlbrni legii» indicatorii tehnico-economici pentru lucrările de intervenție:

 • I). să asigure realizarea Proiectului tehnic (PTj;

 • g) . sa transmită spre aprobare Asociației Expertiza tehnică a clădirii. Raportul de audit energetic. documentația de

avizare pentru lucrările de intervenite, respectiv Proiectul tehnic (sau secțiunile relevante ale acestora) si să încheie un act adițional la prezentul contract cuprinzând indicatorii tehnico-ecotiomici. durata lucrariloi de intervenție si sumele aferente cotelor de participare ia proiect ale celor doua părți; ulterior finalizării lucrărilor de reabilitare termică, documentele menționate anterior urmează să fie predate Asociației

 • h) . sa emită. în condițiile legii, certificatul de urbanism, autorizația de construire si. ulterior, ordinul de începere a

lucrărilor;

 • i)   să suporte toate cheltuielile necesare depunerii cererii de finanțare, până la data depunerii;

 • j) .  să contracteze, după semnarea contractului de finanțare aferent Domeniului de intervenție 1.2 Sprijinirea

investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere. Programul Operațional Regional 2007-2013, executarea luctărilor de intervenție;

 • k) , după contractarea lucrărilor de execuție, să întocmească și să transmită spre semnare Asociației actul adițional

la prezentul contract cu indicatorii tehnico-economici. durata lucrărilor de intervenite și valoarea lucrărilor de intervenție, implicit sumele aferente ratelor de co-finanțare ce revin celor doua părți privind cheltuielile eligibile ale proiectului;

 • l) . să asigure co-finanțarea cheltuielilor eligibile ale proiectului finanțat in cadnd Programului Operațional

Regional 2007-2013. axa prioritară I „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor poli urbani de creștere”, domeniul major de intervenție 1.2. „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe”, in procent de 40®», cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a iuim procent <Jc 20%. reprezentând rata de co-finanțare a cheltuielilor eligibile ale proiectului ce revine acesteia, conform prezentului contract;

tn). să finanțeze toate costurile neeligibile ale proiectului, respectiv: cheltuieli neeligibilc datorită destinației spațiului in proprietate si cheltuieli neeligibilc in raport cu ordinul de cheltuieli aferent DMl 1 2 Sprijiotreu investițiilor in eficiența energetica a hiaturilor de locuințe. cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a clici tu ie li lor neeligibilc ce ii revin acesteia din urmă, conform prevederilor Ghidului solicitantului si ale Capitolului IV din prezentul contract:

0). să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului. în condițiile rambursării ulterioare a maxim 60% din cheltuielile eligibile din instrumente structurale și de la bugetul de stat, respectiv cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a unui procent de _*< t %. reprezentând raia de co-finanțare a cheltuielilor eligibile ale proiectului ce revine acesteia, inclusiv a cheltuieli lor neeligibilc prevăzute la litera m), conform dispozițiilor < apitolului /I. Mecanismul de recuperare:

o) , să pună la dispoziția asociației de proprietari, la solicitarea acesteia, in copie xerox sau în format electronic,

orice document privind lucrările de intervenție propuse, respectiv realizate;

p) . sa organizeze recepția la terminarea lucrărilor si recepția finala după expirarea garanției de buna execuție.

q) . după caz. daca pe parcursul executării contractului de lucrări costul intervenției se modifica, tu respectarea

legislației din domeniul achizițiilor publice, să întocmească și să transmită Asociației spre aprobare si semnare actul adițional la prezentul contract cu indicatorii tehmco-economici, durata lucrărilor de intervenție și valoarea finală a lucrărilor de intervenție, implicit sumele finale aferente cotelor de participare ale celor doua părți la cheltuielile eligibile ale proiectului;

r) . sa predea Asociației cartea tehnica a construcției, atunci când aceasta exista, completata conform legislației in

vigoare;

s) . să transfere Asociației bunurile, echipamentele sau instalațiile achiziționate prin proiect;

sa înștiințeze Asociația asupra existentei oricărei situații de natura sa ii prejudicieze interesele, precum si asupra acțiunilor întreprinseAri. I. 1). Obligațiile Asociației sunt următoarele:

 • a) , ulterior supunerii spre aprobare, sa isi insuseasca. prin semnarea de asie aJiționalte la prezentul contract,

indicatorii tehnito-cconomici. valorile st durata de execuție alcreme proiectului, stabilite in documentația tehnica;

h). in cazul în care denunță unilateral contractul, să constituie/ să transfere Unității administrativ teritoriale sumele corespunzătoare ratei de co-finanțare a cheltuielilor proiectului, ce revin Asociației de proprietari, conform dispozițiilor ( 'apitoiulm !!' Afi’eants.niui dc recuperare:

 • c) . să constituie' să transfere, conform dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare. Unității

administrativ teritoriale sumele reprezentând contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile necligibile ale proiectului, care va cuprinde:

 • - cheltuielile inteligibile reprezentând costul de reabilitare termica a spatiilor comerciale si a apiirtamentekn cu alta destinație decât locuința țeare vor fi suportate in loialitate de proprietarii acestora), respectiv

 • - contribuția la alte cheltuieli inteligibile ale proiectului, după caz. in același procent cu cel reprezentând contribuita Asociației la cheltuielile eligibile ale proiectului;

 • d) . să pună la dispoziția Unității administrativ- teritoriale cartea tehnică a imobilului, fișa tehnică a imobilului sau

orice alt document din care să rezulte faptul că blocul a fost construit in baza unui proiect tehnic elaborat în perioada 1950- 199(1;

C). sa împuternicească președintele asociativi de proprietari sa semneze actele adiționale la prezentul contract.

0. sa desemneze un reprezentant pentru recepția fa terminarea lucrărilor si pentru recepția finala ;

 • g) . să asigure» pe o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizarea lucrărilor, meniinvrea imobilului reabilitat termic in

condiții similare cu cele existente fa data încheierii Procesului verbal de recepție finala

 • h) . să asigure reprezentanților Unitaiiî administrativ teritoriale Municipiul Cluj-Napoca Agenției de Dezvoltare

Regională Nord-Vest, Direcției Generale Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului și/sau altor structuri care reprezintă Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, cu atribuții de control / verificare / audit privind finanțările nerambursabile din fondurile structurale, accesul in vederea efectuării unor misiuni de control pe perioada de implementare a proiectului, cât și pe durata contractului de finanțare, inclusiv până la expirarea termenului de 5 ani de fa data închiderii oficiale a Programului Operațional Regional 2007-2013:

î I. sa nu execute lucrări de intervenție in regie proprie fa anvelopa clădirii după semnarea prezentului contract si pana fa aprobarea executării lucrărilor dc intervenție.

 • 2). Obligațiile președintelui asociației de proprietari, ca reprezentant împuternicit de aceasta, suni:

af sa informeze proprietarii, prin afișarea in maxim 3 zile lucrătoare fa avizierul asociației, a tuturor documentelor primite-transmise de fala Unitatea administrativ- teritorială sau a unui anunț privind posibilitatea consultării acestora, dacă sunt voluminoase și nu se pot afișa;

 • b) . sa convoace adunarea generala a proprietarilor in maxim 0 zile lucrătoare după primirea de 1a Unitatea

administrativ - teritorială a indicatorilor tehnico-economici, a valorilor si a duratei de execuție a lucrărilor de intervenție, precum si pentru stabilirea cotelor de participare in sarcina fiecărui proprietar;

C). sa supună spre aprobare adunării generale a proprietarilor modificările aparute in procesul dc pregătire, contractare și implementare a proiectului, privind:

 • 1.  indicatorii tehnico-economici și durata dc execuție aferente lucrărilor de intervenție fundamentate in documentația tehnică a proiectului;

 • 2.  cuantumul sumei aferente ratei de co-finanțare a cheltuielilor eligibile ce revine Asociației:

 • 3.  cuantumul sumei reprezentând cota de participare in sarcina fiecărui proprietar de apartament cti destinația locuința, pentru constituirea sumelor aferente co-finanțării cheltuielilor eligibile ce revin Asociației în cadrul proiectului;

d), sa solicite acordul scris al proprietarilor dc apartamente cu alta destinație decât locuința, respectiv de spaiii comerciale, privind sumele aferente lucrărilor de reabilitare termica a acestora, in condițiile in care aceste cheltuieli sunt suportate în totalitate de proprietari:

C). sa transmită, ulterior semnării, actele adiționale fa prezentul contract către l mtaiea administrativ teritoriala, in maximum 30 de zile lucratoare de fa primire.

Ari. 5. - Asociația nu poate solicite modificări ale proiectului ulterior emiterii autorizației de construire.

Art. 6. In cazul in care adunarea generala a asociației de proprietari nu aproba executarea lucrărilor de intervenție fundamentate in documentația tehnică, hotararea motivata a adunării generale a proprietarilor va fi transmisa Unității administrativ- teritoriale înainte dc începerea execuției lucrărilor. în caz contrar aplieându-șe prevederile art. 4. alin. 11. Iii h) din prezentul contract.

capitolul iv

Mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile si neeligibile


se v<x nxmpem amform prevederitac cuprinse in Hotararea de Consiliu Local

CAPITOLE I V

încetarea contractului

An X I) Prezentul contract încetează prin executarea, de către ambele părți, a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului contract și legislației aplicabile.

2) în plus, țâță de cazul de încetare prezentat în alineatul precedent, contractul încetează de plin drept, fiara somalie si l'ara îndeplinirea altor formalitate in cazul in care:

aj in urma raportului de expertiza tehnica se prevede necesitatea executării unor lucrări de consolidare reparații care condiționează executarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocului de locuințe a tronsonului de bloc:

b) asociația hotărăște ca nu este de acord cu executarea lucrărilor de intervenite, după luarea la cunoștința a documentației tehnice si a indicatorilor tehnico-economici, la orice fază a pregătirii și contractării proiectului, dar înaintea începerii execuției lucrărilor de intervenție.

 • 3)Oricare dintre părți are dreptul de a considera contractul reziliat de drept, tara a fi necesara punerea in întârziere, și de a pretinde daune interese in cazul in care cealaltă parte, din culpa sa exclusiva, nu își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract, sau le îndeplinește necorespunzator.

CAPI I OLUL VI

I orta majora

Art. d. în sensul prezentului Contract. forța majoră reprezintă orice eveniment imprevizibil și de neinlăturat, intervenit după încheierea prezentului Contract și care împiedică executarea în tot sau în parte a acestuia, fiind constatată de o autoritate competentă. Sunt considerate situații de forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: războaie, calamități naturale, epidemii și alte evenimente similare.

Art. IO. - torta majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prm prezentul eonii act, pe toata perioada in cure aceasta acționează și numai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părți-

Art. li. - îndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acțiune a tortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pârtilor pana la apariția acesteia

Art. 12. Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, in termen de 5 [cinci I zife calendaristice de la data apariției acesteia și de a o dovedi, in condițiile legii, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data apariției. De asemenea, arc obligația de a comunica data încetării cazului de forță majoră, în termen de 5 (cinei) zile calendaristice (te la încetare.

An. I.i. Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, nu va fi exonerată de răspundere și va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.

Art. 14. • Daca torta majora acționează sau se estimează ca va acționa o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte pani încetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poală pretinde celeilalte daune-interese

capitolul vii

Notificări

Art. 15. - In accepțiunea panilor contractante. orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinita daca va 11 depusa, cu confirmare de primire, ia adresa sediul prevăzută prevăzut m partea introductiva a prezentului contract.

Art. 16. - In cazul in care notificarea se face prin posta, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata. cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la dala menționata de oficiul postai primitor pe aceasta confirmare.

Art. 17. - Daca notificarea se trimite prin fax. ca se considera primita in ziua in care a fost expediata, daca aceasta a fost zi lucratoare si daca transmiterea s-a lacul pana la ora 12. sau m prima zi lucratoare. daca ziua expedierii faxului era ne lucratoare.

CAPITOLUL VIII

Litigii

Art. 18. • Ifl cazul in care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești competente din Roman ia.

CAPIIOI.UI. IX

Clauze finale

Art. 19, - (I) In prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include turma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

(2) Termenul zi ori zile sau orice referire la zile reprezintă zile lucratoare, daca nu se specifica in mod diferit. Art 20. - Modificarea prezentului contract se face numai prin aci adițional încheiat intre părțile contractante.

Aii. 21.- I ac parte integranta din prezentul contract următoarele anexe:

anexa nr. I - Holaiaiea adunării gtnerak’ a proprietarilor nr. I din dala de 13.01 privind aprobarea participării in proiectul ce va fi pregătit si depus de UA 1 Municipiul Cluj-Napoea in cadrul Domeniul de intervenție (DMI) 1.2 Sprijinirea investițiilor in eficiența energetică a blocurilor dc locuințe. Axa prioritară 1 • Sprijinirea dezvoltării durabile a oralelor poli urbani de creștere. Programul Operațional Regional 2007-2013 (POR) (in original);

anexa nr. 2 - Tabelul proprietarilor din blocul de locuințe;

anexa nr. 3 - Declarațiile proprietarilor pe propria răspundere privind veniturile alte documente, după caz.

Art. 22. ■- Prezentul contract se completează cu prevederile legale in vigoare.

Ari. 23. - Prezentul contract. împreuna cu anexele care fac parte integranta din acesta, reprezintă voința panilor.

Art. 24. - Limba care guvernează contractul este limba romana.

Art. 25. - C ontractul va fi interpretat conform legilor din Remania.

An. 26. - Prezentul contract a fost încheiat asiazi,                   .... in doua exemplare originale, cate unul pentru

fiecare parte, ambele avand aceeași valoare juridica.Asociația de proprietari bloc Viilor nr.ll


Uni ta tea administrativ teritorială MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Președinte,


DIRECȚIA COMUNICARE,


RELAȚII PUBLICE ȘI TURISM

I DIRECTOR

OVIDIU CIMPEAN