Hotărârea nr. 153/2016

Hotărârea 153/2016 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 319070


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului CIuj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 319070

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 319070 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 123267/453/21.03.2016 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 319070;

Reținând prevederile art. 121 alin. (3) și 115 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 562 și 889 Cod civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. „c”, al. 5 lit „a”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. Se aprobă preluarea, în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren cu suprafața de 38 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat cu nr. cad. 319070, înscris în CF nr. 319070 Cluj-Napoca, în vederea asigurării servituților de utilitate publică ------ prevăzute prin P.U.G., aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014-------------------------------------------------- ....

;>;ArLi2±.Jmobilul.ddentificatda. arL.J^va fi. inclus..îa<Aaiexa^4«^Jiiventarul..bunurilor..xawLu4. aparțin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca” la Hotărârea nr. 133/2005, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul 1. Consiliul local Cluj-Napoca, Subcapitolul 1.1. Alte terenuri.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Generală de Urbanism și Direcția economică.

Nr. 153 din 15 aprilie 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)