Hotărârea nr. 138/2016

Hotărârea 138/2016 - Acceptarea ofertei de donaţie a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu nr. 46 (provizoriu), identificat prin nr. cadastral 314948.


CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ- NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul-Cluj Napoca, Grup III”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup III”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.2 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 86027/12.03.2013 al Serviciului Investiții și Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte prin care se propune aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca. Grup III”, în vederea atragerii de fonduri ncrambursabile din Programul Operațional Regional, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.2;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39. alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă proiectul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup III” care va fi depus de Municipiul Cluj-Napoca în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional, Axa prioritară 1.

Art. 2.

  • (1) Se aprobă bugetul proiectului în valoare totală de 6.159.273,05 lei. din care 3.483.048,75 lei reprezintă suma nerambursabilă solicitată.

  • (2) Se aprobă contribuția la cheltuielile eligibile ce revine municipiului Cluj-Napoca, în valoare de 2.322.042,17 lei (din care 1.161.018,18 revine asociațiilor de proprietari).

  • (3) Se aprobă contribuția la cheltuielile neeligibile, ce revine municipiului Cluj-Napoca, în valoare de 354.182,13 lei, inclusiv TVA aferent (din care 70.836,43 revine asociațiilor de proprietari).

  • (4) Municipiul Cluj-Napoca se obligă să asigure resursele financiare, costurile eligibile și neeligibile, inclusiv costurile conexe proiectului necesare implementării optime a acestuia în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumentele structurale.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Serviciul strategie și dezvoltare locală, management proiecte și Direcția Economică.

Nr. 138 din 15 martie 2013

(Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi)