Proces verbal din 16.10.2014

Ședința din 16 octombrie 2014


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

P R O C E S - V E R B A L

Încheiat azi, 16 octombrie 2014, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, ședință convocată de către primar.

La apelul nominal se constată că nu absentează niciun consilier local. Domnul consilier Stoica participă la ședință începând cu punctul 3 de pe ordinea de zi.

Secretarul municipiului - supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare și se obține unanimitate.

Se intonează Imnul de Stat al României.

Președintele de ședință - supune atenției următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1.  Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Extaordinare a Acționarilor, în data de 27.10.2014, ora 14, la sediul profesional al administratorului judiciar A&A. CONSULTANTS IPURL.

 • 2. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 4 la Hotărârea nr. 133/2005 (însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniulul public al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 498/2012.

 • 3.  Proiect de hotărâre privind închirierea, prin licitație, a unor spații excedentare disponibile din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat, care dețin în administrare bunuri imobile, proprietatea Municipiului Cluj-Napoca.

 • 4.  Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de închiriere a Contractului nr. 201672/2009, având ca obiect spațiul situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Mihai Viteazul nr. 25-26, ap. 12.

 • 5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială Dp+P+E+R, str. Dealului nr. 8; beneficiar: Răzoare Achim Sorin.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire două case unifamiliale D+P+M, str. Victor Papilian nr. 14; beneficiar: Stana Teodor Adin.

 • 7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil de locuințe colective cu trei apartamente, str. Borhanciului nr. 12B; beneficiară: Mureșan Bianca.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire casă unifamilială D+P+1E, Aleea Toplița nr. 8; beneficiar: Fabian Istvan.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială D+P+E, str. Secarei nr. 3A; beneficiari: Țuțui Adrian Nicolae și Țuțui Dana-Maria.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. extindere și etajare casă familială P+E și schimbare în locuință colectivă cu Sp+P+E+M, str. Carmen Silva nr. 2; beneficiară: Popa Mirela Ramona.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil de locuințe și servicii D+P+6E+Et, Calea Mănăștur nr. 48; beneficiară: S.C. Enjoy Invest S.R.L.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire cabană, str. Liviu Rusu nr. 12; beneficiară: Moise Sofia Victoria.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil de locuințe colective cu patru apartamente, P+E, str. Huedinului nr. 7; beneficiară: S.C. Wigstein S.R.L.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil de locuințe colective, cu șase apartamente, S+P+2E, str. Bună Ziua nr. 1; beneficiară: Damian Lenuța.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D., imobil cu funcțiuni mixte, str. Ploiești nr. 9-11; beneficiari: Tișe Camelia Veronica, Tișe Alin Păunel și SC ITALIA TILES SRL .

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Construire Creșa de cartier, str. Donath nr. 238”.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare în cadrul proiectului demonstrativ „Oportunități pentru adolescenți” al U.N.I.C.E.F. România.

 • 18. Proiect de hotărâre privind repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în Consiliul de Administrație al Clubului Școlar Sportiv „Viitorul”, din municipiul Cluj-Napoca.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea liniilor prioritare de subvenționare de la bugetul local, în anul 2015, pentru asociațiile și funadațiile române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială, precum și categoriile de cheltuieli pentru care asociațiile și fundațiile pot solicita subvenții de la bugetul local, în baza prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridcă care înființează și administrează unități de asistență socială.

 • 20. Proiect de hotărâre privind plata sumei de 95.520 lei, reprezentând contravaloarea lipsei de folosință și a sumei de 11.565 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, către Banffy Toma Ștefan Adrian, Banffy Adalbert Iosif, Banffy Fruzsina, Clara Bojthe Cristina, Banffy Andras Jozsef.

 • 21. Informare privind modul de îndeplinire a hotărârilor consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, adoptate în perioada 27 ianuarie - 19 iunie 2014.

 • 22. Diverse.

Dl. primar - propune suplimentarea ordinii de zi cu punctele 22 c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m și n; prezintă și susține proiectele.

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi și se obține unanimitate.

Se supune la vot ordinea de zi, cu suplimentarea aprobată, și se obține unanimitate.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

 • 1. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Extaordinare a Acționarilor, în data de 27.10.2014, ora 14, la sediul profesional al administratorului judiciar A&A. CONSULTANTSIPURL.

Comisia II - aviz favorabil; îl propune pe domnul consilier Constantea, cu mandat de abținere, „pentru că nu cunoaștem cine este noul cenzor propus”.

Se supun la vot amendamentele Comisiei II și se obține unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentele aprobate, și se obține unanimitate.

 • 2. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 4 la Hotărârea nr. 133/2005 (însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniulul public al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 498/2012.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 3. Proiect de hotărâre privind închirierea, prin licitație, a unor spații excedentare disponibile din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat, care dețin în administrare bunuri imobile, proprietatea Municipiului Cluj-Napoca.

Domnul consilier Stoica pătrunde în sală și ia loc la masa de ședință.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil, cu următorul amendament: „art. 3 - se aprobă închirierea, prin încredițare directă, pe perioada ciclului școlar 2014-2019, în favoarea Școlii Elf, acreditată prin Ordinul ministrului 4.766 din 20.08.2009, a spațiului aflat în administrarea Colegiului Tehnic Energetic Cluj-Napoca, str. Pascaly 2-4, cu următoarea descriere: Cămin II, suprafață de 1.454 m.p., din care parter - două săli și un grup sanitar; o sală, un vestiar și un grup sanitar la etajul întâi; etajul doi: 11 săli și un grup sanitar și etajul trei - intregral, astfel că art. 3 să fie acest cuprins din amendament, iar art. 3 actual să devină art. 4”.

D -na cons. Anastase - referitor la amendament, întreabă dacă cele două entități implicate și-au manifestat acordul și ce dorește să facă executivul cu acel grajd din Valea Seacă, care, conform referatului, nu este închiriat Colegiului Tehnic „Napoca”.

D-na Iulia Ardeuș - directoarea Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății - răspunde că astăzi au fost depuse, integral, documentele necesare, conform procedurii stabilite printr-o hotărâre de consiliu, respectiv avizul favorabil al Inspectoratului Școlar și hotărârea Consiliului de Administrație al Colegiului Energetic, fiind întrunite toate condițiile necesare, conform regulamentului, pentru aprobarea acestei închirieri cu atribuire directă; arată că în Valea Seacă este un teren de peste 2.000 de m.p., neutilizabil; având în vedere că vor fi accesate fonduri europene pentru reabilitarea structurilor școlare, Comisia de investiții a primăriei va analiza structura terenului, pentru a determina ce investiții poate realiza municipalitatea acolo; dacă, în urma analizei, se va ajunge la concluzia că terenul nu poate fi utilizat, conform regulamentului, consiliul local poate să-l închirieze școlii, printr-o licitație publică.

D-na cons. Anastase - arată că, potrivit referatului, pe terenul respectiv este și un grajd.

D-na Iulia Ardeuș - directoarea Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății - răspunde că acolo este un grajd aflat într-o stare avansată de degradare, care nu poate fi utilizat.

Se supune la vot amendamentul Comisiei IV și se obține unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obține unanimitate.

Președintele de ședință - anunță că cvorumul este de 27.

 • 4. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de închiriere a Contractului nr. 201672/2009, având ca obiect spațiul situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Mihai Viteazul nr. 25-26, ap. 12.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială Dp+P+E+R, str. Dealului nr. 8; beneficiar: Răzoare Achim Sorin.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire două case unifamiliale D+P+M, str. Victor Papilian nr. 14; beneficiar: Stana Teodor Adin.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil de locuințe colective cu trei apartamente, str. Borhanciului nr. 12B; beneficiară: Mureșan Bianca.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire casă unifamilială D+P+1E, Aleea Toplița nr. 8; beneficiar: Fabian Istvan.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială D+P+E, str. Secarei nr. 3A; beneficiari: Țuțui Adrian Nicolae și Țuțui Dana-Maria.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. extindere și etajare casă familială P+E și schimbare în locuință colectivă cu Sp+P+E+M, str. Carmen Silva nr. 2; beneficiară: Popa Mirela Ramona.

Comisia III - aviz favorabil.

Dl. cons. Popa Irimie - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (domnul consilier Popa Irimie nu participă la vot).

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil de locuințe și servicii D+P+6E+Et, Calea Mănăștur nr. 48; beneficiară: S.C. Enjoy Invest S.R.L.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire cabană, str. Liviu Rusu nr. 12; beneficiară: Moise Sofia Victoria.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil de locuințe colective cu patru apartamente, P+E, str. Huedinului nr. 7; bene ficiară: S.C. Wigstein S.R.L.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil de locuințe colective, cu șase apartamente, S+P+2E, str. Bună Ziua nr. 1; beneficiară: Damian Lenuța.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D., imobil cu funcțiuni mixte, str. Ploiești nr. 9-11; beneficiari: Tișe Camelia Veronica, Tișe Alin Păunei și SC ITALIA TILES SRL.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru și opt abțineri (a trecut).

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Construire Creșa de cartier, str. Donath nr. 238”.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 26 de voturi pentru și o abținere.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare în cadrul proiectului demonstrativ „Oportunități pentru adolescenți” al U.N.I.C.E.F. România.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 18. Proiect de hotărâre privind repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în Consiliul de Administrație al Clubului Școlar Sportiv „Viitorul”, din municipiul Cluj-Napoca.

Comisia V - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Președintele de ședință - arată că în referatul proiectului de hotărâre sunt trei nominalizări, formulate la solicitarea clubului, și anume: Radu Florin Rațiu, Dan Bobiș și Radu Morariu; „dacă nu sunt alte propuneri, supun la vot”.

Se supun la vot nominalizările și se obține unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obține unanimitate.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea liniilor prioritare de subvenționare de la bugetul local, în anul 2015, pentru asociațiile și fundațiile române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială, precum și categoriile de cheltuieli pentru care asociațiile și fundațiile pot solicita subvenții de la bugetul local, în baza prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridcă care în ființează și administrează unități de asistență socială.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

D -na cons. Anastase - solicită ca, în Anexă, să fie trecut lei/lună.

Se supune la vot amendamentul doamnei consilier Anastase și se obține unanimitate. Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obține unanimitate.

 • 20. Proiect de hotărâre privind plata sumei de 95.520 lei, reprezentând contravaloarea lipsei de folosință și a sumei de 11.565 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, către Banffy Toma Ștefan Adrian, Banffy Adalbert Iosif Banffy Fruzsina, Clara Bojthe Cristina, Banffy Andras Jozsef

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 21. Informare privind modul de îndeplinire a hotărârilor consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, adoptate în perioada 27 ianuarie —19 iunie 2014.

Informarea a fost luată la cunoștință.

 • 22. a. Plângerea prelabilă formulată de către EUROCONTACT SERVIMPEX S.R.L., înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 332.793/1, în data de 22 septembrie 2014, prin care solicită revocarea, în parte, a Hotărârii nr. 225/2012 și a Anexei I a Hotărârii nr. 550/2013, însoțită de Informarea nr. 332.793/49/26.09.2014, a Direcției Impozite și taxe locale, privind plângerea

prealabilă adresată consiliului local de către S.C. EUROCONTACT SERVIMPEX

S.R.L.

Comisia II - propune menținerea hotărârii.

Se supune la vot propunerea Comisiei II și se obține unanimitate.

22 b. Plângerile prealabile formulate de către domnul Strugaru Emil Ioan și domnul Todorut Ovidiu Cristian, înregistrate la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 351.070/3, respectiv sub nr. 351.073/3, în data de 3 octombrie 2014, prin care solicită revocarea Hotărârii nr. 25/2010, însoțite de Informarea nr. 356.520/7/08.10.2014, a Serviciului Public de interes local pentru administrarea parcărilor, referitoare la Plângerile prealabile nr. 351.070/03.10.2014, respectiv 351.073/03.10.2014, cu privire la anularea/revocarea Hotărârii nr. 25/2010 privind aprobarea Regulamentului de închiriere a terenului pentru parcările, garajele sau copertinele aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia II - propune menținerea hotărârii.

Se supune la vot propunerea Comisiei II și se obține unanimitate.

22 c. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 181/2011 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și extinderea sistemului de transport public în comun în Zona Metropolitană Cluj — etapa I”) , astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 83/2012.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

22 d. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 al Hotărârii nr. 182/2011 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Modernizarea și extinderea sistemului de transport public în comun în Zona Metropolitană Cluj — etapa I”), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 84/2012.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

22 e. Poiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 317/2009 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Educație la standarde europene în învățământul preuniversitar din municipiul Cluj-Napoca” - reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Școlii Ion Agârbiceanu).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

22 f. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 al Hotărârii nr. 318/2009 (aprobarea proiectului “Educație la standarde europene în învățământulpreuniversitar din municipiul Cluj-Napoca”, pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, axa prioritară 3 — Îmbunătățirea infrastructurii sociale, domeniul major de intervenție 3.4 -“Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formarea profesională continuă”).

Comisia IV - aviz favorabil.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

22 g. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 315/2009 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Educație la standarde europene în învățământul preuniversitar din municipiul Cluj-Napoca” - reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Liceului Avram Iancu).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

22 h. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 316/2009 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Educație la standarde europene în învățământul preuniversitar din municipiul Cluj-Napoca” - reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Liceului Mihai Eminescu).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

22 i. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 65/2014 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Cluj-Napoca, Grup IX”).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

22 j. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 66/2014 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Cluj-Napoca, Grup IX”).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

22 k. Poiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de restituire a imobilului-teren situat în municipiul Clui-Napoca, str. Sighișoarei nr. 21, transmis în folosință gratuită Agenției Naționale pentru Locuințe.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

22 l. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de restituire a imobilului situat în municipiul Clui-Napoca, str. Ghimeșului f.n., transmis în folosință gratuită Agenției Naționale pentru Locuințe.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

22 m. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Clui-Napoca și darea în administrare, Colegiului Național „George Coșbuc”, a sălii de sport situată în municipiul Clui-Napoca, str. Avram Iancu nr. 70-72.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

D -na cons. Anastase - „referitor la acest punct de pe ordinea de zi, vreau să-l felicit pe domnul primar pentru inaugurare și, în egală măsură, grupul P.S.D., care s-a bătut în consiliile precedente pentru realizarea acestui obiectiv”.

Dl. cons. Pop - evidențiază contribuția domnului Gheorghe Vușcan, prefect, la realizarea acestui proiect.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

22 n. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru folosința spațiilor aferente Sălii Polivalente din municipiul Clui-Napoca.

Comisia I - „aviz favorabil și propune modificarea Anexei cu privire la tarife, în sensul tarifului pentru parking, Sala Polivalentă - tariful de 1 leu include T.V.A.; deci, 1 leu, inclusiv T.V.A., la parking”.

Dl. cons. Chifor - propune uniformizarea tarifelor Sălii Polivelente cu cele ale Sălii Sporturilor „Horia Demian”, unde tariful de 100 de lei include T.V.A.-ul; propune ca toate tarifele să aibă T.V.A.-ul inclus; solicită ca tariful de închiriere a Sălii Polivalente pentru competiții oficiale să fie egal cu cel pentru antrenamente.

Dl. primar - consideră că propunerea de includere a T.V.A.-ului este în regulă; a declarat public că își dorește ca în Sala Polivalentă să fie organizate competiții sportive cu cele mai mici prețuri posibile, limita fiind reprezentată de acoperirea cheltuielilor privind utilitățile și întreținerea; costurile efective vor fi cunoscute pe parcursul închirierii Sălii Polivalente; dacă va fi fi inclus T.V.A.-ul în cadrul tarifelor, prețurile vor fi aproximativ egale cu cele de la Sala Sporturilor „Horia Demian”.

Dl. cons. Chifor - propune ca tariful de închiriere a Sălii Polivalente pentru competiții oficiale să fie 100 de lei, cu T.V.A. inclus, la fel ca în cazul antrenamentelor; arată că organizarea competițiilor sportive presupune costuri foarte mari.

Dl. Constantin Răduță - directorul Sălii Polivalente - referitor la propunerea domnului consilier Chifor, arată că a fost avut în vedere faptul că echipele vând bilete, reușind să-și acopere o parte din cheltuieli; arată că diferența dintre tariful pentru competiții și cel pentru antrenamente este de doar 20 de lei.

Președintele de ședință supune la vot amendamentul domnului consilier Chifor și al Comisiei I privind includerea T.V.A.-ului la toate tarifele și se obține unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obține unanimitate.

22. Diverse.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei II - referitor la plângerea prealabilă formulată de către Nagy Susana, Kilin Ana, Kilin Jozsef-Attila, Palmeri Elisabeta, Toth Maria și Kerekes Julia, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 310.186/3, în data de 4 septembrie 2014, prin care solicită revocarea Hotărârii nr. 685/2006, discutată, la Diverse, în cadrul ședinței de consiliu din data de 18 septembrie 2014, Comisia II propune respingerea plângerii prealabile ca inadmisibilă, deoarece hotărârea a intrat în circuitul civil, a produs efecte juridice și, potrivit punctului de vedere al Serviciului juridic, pe care Comisia II și-l însușește, nu mai este posibilă revocarea unilaterală a hotărârii, în acest moment.

Președintele de ședință - anunță că nu participă la vot și la dezbateri.

Dl. cons. Csoma - susține că, în 2006, atunci când a fost aprobată respectiva concesiune, consilierii locali au primit o adresă din partea executivului, potrivit căreia terenul care forma obiectul concesiunii nu este revendicat; acum, după șapte sau opt ani, reiese că, totuși, acel teren a fost revendicat, iar concesiunea nu poate fi revocată, pentru că a produs efecte juridice; consideră că cineva ar trebui să-și asume răspunderea pentru faptul că, în 2006, consiliul local a fost indus în eroare, care a adoptat o hotărâre care era, la momentul respectiv, ilegală.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei II - arată că este revendicat un singur număr topografic, 14.026, pentru care nu există documentații de urbanism aprobate, în momentul de față; planul urbanistic de detaliu, aprobat prin Hotărârea nr. 241/2013, prevede aprobarea etapizării construcțiilor pentru o sală multifuncțională - cazare și liceu, deci trei corpuri de clădire, toate pe un alt număr topografic, nerevendicat; în ceea ce privește numărul topografic revendicat, în momentul de față, acolo nu este construit nimic; într-adevăr, pe numărul topografic care se întinde și peste Școala Internațională, și peste Liceul „Blaga”, în zona Liceului „Blaga” atinge un colț din clădirea respectivă, „este aici planul, dacă doriți, vi-l pot arăta, primit de la Direcția urbanism, dar pe zona de Școală Internațională Cluj este teren viran sau, mă rog, spațiu verde, deci nu este construit nimic acolo, dar cu această ocazie recomandăm Direcției urbanism ca, pe viitor, dacă se va solicita promovarea unei documentații de urbanism pe numărul topografic respectiv, să nu... sau de la început să respingă o asemenea solicitare, pentru că nu are temei legal sau nu poate fi aprobată, în aceste condiții, dar pe situația existentă, respectiv pe ce vor să mai facă și a aprobat consiliul local în 2013, nu există revendicări, din actele pe care le-am studiat de două zile”.

Dl. cons. Csoma - „dacă este așa, domnul Moisin, n-am putea să discutăm cu reprezentanții școlii, dacă, tot, P.U.D.-ul nu se referă la acel teren, care este revendicat, dar, totuși, acest teren figurează ca obiect al concesiunii? Să discutăm, să renunțe, eventual, printr-un act adițional să renunțe la acel teren și să reintrăm cumva în legalitate, prin această modalitate”.

Președintele de ședință - „supun la vot această propunere, de a adresa...; doreați să spuneți ceva, doamna consilier? Vă rog”.

D -na cons. Anastase - „dacă supuneți la vot propunerea de a adresa o solicitare, tranșăm astăzi subiectul sau așteptăm solicitarea?”.

Președintele de ședință - „cred că astăzi putem să votăm adresarea acestei solicitări, în calitate de partener contractual, către școala respectivă, urmând ca să vină răspunsul lor; în sensul ăsta înțeleg”.

Dl. cons. Florian - având în vedere că nu a studiat această documentație, întreabă ce folosință are, pentru școală, la ora actuală, terenul care face obiectul revendicării; „îl folosesc ca și curte? Păi, dacă-l folosesc copiii ca și curte, acuma ce facem, îi ținem numa-n clasă și retrocedăm terenul? Nu mi se pare neapărat o soluție fericită”.

Președintele de ședință - „nu pot participa la dezbatere, așa că nu o să dau, personal, niciun răspuns”.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei II - „păi, în P.U.D.-ul aprobat, din 2013, va avea destinația de spațiu verde; nu, de spațiu verde, sunt copaci, aici, figurați pe planșă, și o alee; în momentul de față, din cunoștințele mele, este, o parte, spațiu verde, o parte -parcare cu pietriș, deci amenajată cu pietriș, nu asfaltată; din cunoștințele mele; dar, repet, asta nu figurează pe plan, pe plan figurează ce va fi, adică parc cu copaci”.

Dl. primar - arată că, deocamdată, revendicarea nu este soluționată definitiv, dar asta nu înseamnă că municipalitatea nu poate purta o discuție prealabilă cu școala.

D-na cons. Anastase - arată că a parcurs acest material pentru ședința trecută, când a fost depusă plângerea prealabilă; din câte își amintește, în documentele conexe referatului este probat inclusiv faptul că a ajuns, la consiliul local, informația că există o revendicare - în 2003 - asupra unei părți din suprafață, informație care a fost „pe undeva” ignorată, „nu-mi dau seama în 2006 ce s-a întâmplat”; din acest motiv, înclină să-i de dreptate domnului consilier Csoma; chiar dacă hotărârea a produs efecte juridice, nu poate fi perpetuată această stare, atâta timp cât mai există posibilitatea de a fi analizată corect relația consiliului local cu revendicatorul; „nu m-aș grăbi cu o decizie de respingere ca inadmisibilă, în acest moment”.

Dl. cons. Florian - propune amânarea votului pentru ședința următoare.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei II - „și eu susțin punctul acesta de vedere, cu adresa către școală, de care spuneați dumneavoastră mai devreme, pentru că pe planșa pe care am primit-o de la Direcția urbanism este propusă o zonă, mă rog, gri, denumită S, care nu știm ce înseamnă, probabil că-i sală, dar ea nu este cuprinsă în textul hotărârii de consiliu local care se referă la construcții; prin urmare, s-ar putea să fie o sală de sport gândită - repet, nu este aprobată prin hotărâre de consiliu local, să fie numai o viziune de viitor, dar, oricum, este bine ca oamenii respectivi să știe de pe acuma că nu vor putea construi sală de sport -dacă asta-i sală de sport -, pe nr. topo 14.026; repet, n-a fost inclus în hotărârea de consiliu local, dar în planul anexă apare ca și, probabil ca intenție, că nu face parte din cuprinsul hotărârii, dar nu, deci asta trebuie să știe de pe acuma: să nu-și mai... sau să nu vină, în viitor, cu solicitări de autorizare sau de P.U.D. pentru construcții pe acest nr. topo”.

Dl. cons. Csoma - „din adresa trimisă de către Transylvania College rezultă faptul că dânșii doresc să, din câte înțeleg eu, dânșii doresc să construiască pe acel teren”; îi transmite domnului consilier Florian că plângerea prealabilă a fost discutată și la ședința precedentă, fiind amânată; „eu cred că solicitarea de a trimite o adresă școlii, prin care să încercăm să reglementăm această situație, cred că în acest moment este o propunere pertinentă, și am putea să o votăm, în acest moment, de a-i ruga să nu construiască sau să... și, prin această modalitate, să reintrăm în legalitate, pentru că din 2003 cererea de revendicare, domnul primar, era în primărie; din ce motive, nu doresc să fac speculații, am fost greșit informați -la vremea respectivă, în 2006 - nu știu asta, dar, totuși, cred că, cumva, trebuie să remediem această situație”.

Se supune la vot propunerea de amânare și se obțin 18 voturi pentru, o abținere și șapte voturi împotrivă (domnul consilier Turdean - președintele de ședință, nu participă la vot).

Se supune la vot propunerea domnului consilier Csoma și se obțin 19 voturi pentru și șapte abțineri (domnul consilier Turdean - președintele de ședință, nu participă la vot).

Președintele de ședință - „deci, se amână dezbaterea, dar, în același timp, se face și adresa de, solicitarea de a avea în vedere diminuarea de comun acord a contractului de concesiune, în ceea ce privește suprafața”.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei II - „o rugăminte către Serviciul Relații cu consiliul local: să transmită acelorași patru direcții să ne prezinte un singur plan de situație, o suprapunere exactă, care să nu fie, într-o variantă, cu sala pe numărul topografic și, în cealaltă variantă, cu sala în afara numărului topografic; să fie situația existentă, reală, poate merge topograful nostru până la fața locului, din primărie, să știm exact ce discutăm”.

Dl. cons. Adrian Mureșan - întreabă dacă există o solicitare a Transylvania College de a construi pe zona respectivă ceva.

Dl. cons. Csoma - „scrie în adresă, domnul coleg; am precizat anterior această chestie”.

Dl. cons. Adrian Mureșan - „au zis ei, dar serviciul de specialitate nu ne-a spus”.

Dl. cons. Csoma - „era o adresă pe care a primit-o fiecare consilier”.

Dl. cons. Adrian Mureșan - „o intenție, dar nu știm dacă există un proiect depus - o intenție, pur și simplu; păi, e cu totul altceva; există și o revendicare, care am înțeles că, revendicarea respectivă atinge și o parte din Palocsay..., e un pic mai complicat, dacă tot suntem la retrocedări”.

D -na cons. Anastase - „bun, e atipic, că vorbim în afara unui vot acum, dar, din câte îmi amintesc, referatul era foarte bine..., vizualiza toate aspectele, inclusiv scria faptul că a existat cererea de revendicare din 2003; referatul de data trecută spune asta, și aș vrea s-o rog pe doamna director, dacă vreți, Patrimoniu, să ne reamintească, cred că în referat scria și de solicitarea entității Transylvania College

Președintele de ședință - „ați avut dreptate, e un pic atipic, pentru că s-a votat”; precizează că subiectul va fi reluat la ședința viitoare.

Se supune la vot acordarea cuvântului doamnei Cristina Pop și se obține unanimitate.

D-na Cristina Pop - cetățean - ridică problema orarului de funcționare a localurilor și teraselor din centrul orașului.

Președintele de ședință - o întreabă pe doamna Cristina Pop dacă este vorba despre o terasă sau despre un restaurant anume.

D -na Cristina Pop - cetățean - răspunde că locuiește în imediata vecinătate a restaurantului și a terasei „Boema”, care „are un program de funcționare mare”; la ședințele anterioare a fost promisă organizarea unei dezbateri publice referitoare la această problemă.

Dl. primar - a încercat să organizeze respectiva dezbatere publică în luna august, dar proprietarii teraselor și restaurantelor erau plecați în vacanțe și concedii; arată că aprobările provizorii ale teraselor sunt valabile până în 31 octombrie; regimul juridic pentru anul următor urmează să fie stabilit în această toamnă; propune ca dezbaterea publică să fie organizată în luna noiembrie (... se termină banda).

Dl. cons. Morar - solicită să fie fixată o dată pentru dezbaterea publică.

Dl. primar - „miercuri, 19 noiembrie, ora 15”.

D -na cons. Anastase - referitor la serviciile stomatologice acordate de U.M.F., prin specialiștii săi, cazurilor sociale, întreabă de ce anul acesta nu au mai fost realizate decontările.

Dl. Aurel Mocan - director Direcția de Asistență Socială și Medicală - răspunde că, împreună cu Facultatea de Medicină Dentară, au convenit să epuizeze lotul beneficiarilor cărora nu le-au fost finalizate lucrările începute în anul anterior, urmând ca, în 2015, să beneficieze de lucrări stomatologice beneficiarii înscriși pentru prima dată pe liste.

D -na cons. Anastase - întreabă dacă sunt realizate decontările.

Dl. Aurel Mocan - director Direcția de Asistență Socială și Medicală - „aici Direcția tehnică trebuie să răspundă”.

D -na cons. Anastase - „mulțumesc, o să aștept un răspuns”; solicită ca secțiile de vot să nu fie amenajate la etajele școlilor.

Dl. primar - a solicitat imperativ școlilor să amenajeze secțiile de vot la parter.

Dl. cons. Florian - ridică problema bordurilor de granit, care pot avaria anvelopele și gențile automobilelor.

Dl. primar - arată că toate lucrările de investiții sunt realizate pe baza indicatorilor tehnico-economici aprobați de consiliul local; primăria veghează la respectarea în integralitate a condițiilor stabilite prin proiectele aprobate de consiliul local.

Dl. cons. Florian - solicită să fie realizată „reabilitarea” bordurilor de pe str. Zorilor.

Dl. primar - arată că str. Zorilor va fi reabilitată când îi va veni rândul.

Dl. cons. Pop - susține că pe str. Bogdan Petriceicu Hașdeu au fost realizate săpături pentru rețeaua de canalizare, acestea nefiind astupate de o lună.

Dl. primar - are să verifice situația.

D-na cons. Anastase - „vreau doar să vă rog să consemnați faptul că am cerut această decontare sau monitorizare a stării și a relației cu Universitatea de Medicină...”.

Dl. primar - „dumneavoastră spuneți că nu se decontează la facultate lucrări pe care le-au făcut, asta înțeleg că spuneți?”.

D-na cons. Anastase - „n-au fost decontate anul ăsta deloc, din câte am fost eu informată; înțeleg că Direcția de Asistență Socială aduce beneficiarii și Direcția tehnică este cea care...”.

Dl. primar - „ei trebuie să emită facturile spre primărie și am să verific dacă au trimis...” (se suprapun vocile); „deci, am să verific procedura, dar noi n-am avut o problemă de cash flow sau de resurse financiare, pentru a nu achita dacă au fost emise facturile legal, asta vreau să vă asigur”.

D-na cons. Anastase - „vă rog să verificați, că am sentimentul, totuși, că aici este un blocaj”.

Dl. primar - „am să verific acest lucru, dar din partea noastră nu sunt probleme legate de resurse financiare, de a nu avea pentru a achita” (se suprapun vocile).

D -na cons. Anastase - „știu, tocmai de aceea poa' să fie o neînțelegere”.

Dl. primar - „voi verifica acest lucru”.

Dl. cons. Țăgorean - readuce în discuție problema stâlpișorilor din locurile de parcare închiriate, a tomberoanelor de pe B-dul Muncii nr. 83, precum și a parcărilor de taxi, deoarece nu a fost luată nicio măsură.

Dl. primar - arată că Direcția Poliția locală a realizat niște controale foarte serioase în ceea ce privește activitatea de taximetrie.

Dl. cons. Țăgorean - susține că există peste tot stâlpișori care blochează locurile de parcare închiriate.

Dl. primar - „avem verificarea în teren și n-am sesizat multe abuzuri, în afară de cele sesizate de dumneavoastră”.

Dl. cons. Țăgorean - afirmă că vede respectivii stâlpișori absolut în fiecare zi.

Dl. primar - „bine, am să le verific în continuare”.

Dl. cons. Morar - solicită să fie eliberate locurile de parcare închiriate, care sunt blocate cu lanțuri și stâlpișori.

D-na cons. Horvath - viceprimar - conform regulamentului, locurile de parcare pot fi ocupate exclusiv de titularii abonamentelor.

Dl. cons. Morar - arată că posesorii de abonament închiriază locurile de parcare, nu sunt proprietarii acestora, pentru a le putea bloca.

Dl. cons. Bîldea - referitor la Parcul C.F.R., solicită ca primăria să trimită o adresă companiei, care să transmită când va fi realizată rezilierea, pentru ca, după aceea, printr-o hotărâre, consiliul local să preia în administrare acel parc; clubul de fotbal C.F.R. a investit doar în terenul de fotbal, pe care ar dori să-l păstreze după reziliere.

Dl. primar - arată că primăria a făcut demersurile pentru ca, în momentul în care va fi încheiată rezilierea, să preia parcul.

Dl. cons. Stoica - solicită realizarea unei linii expres în zona centrală, care să lege parcările de la stadionul Cluj Arena și de la Sala Polivalentă de cele mai importante instituții, linie expres care să poată fi folosită în baza talonului de parcare; în acest fel, parking-urile vor avea un grad de ocupare mult mai mare și va fi decongestionată zona centrală.

Dl. primar - arată că primăria are în analiză o asemenea soluție, de eficientizare a parking-ului și de încurajare a cetățenilor să-și parcheze mașinile în proximitatea zonei centrale; C.T.P. Cluj-Napoca are în vedere acest lucru; „sper ca anul viitor s-o putem implementa”; soluția trebuie corelată și cu linia de tramvai.

Dl. Nicușor Silaghi - cetățean, profesor universitar al Academiei de Muzică din Cluj - își manifestă dezacordul față construirea, de către doamna Tișe, a unui bloc de 12 etaje în imediata apropiere a locuinței sale.

Președintele de ședință - precizează că intervenția domnului Nicușor Silaghi se referă la un punct de pe ordinea de zi care a fost deja votat.

Dl. Radu Felecan - petent - prezintă problemele pe care le întâmpină vizavi de o revendicare.

Mapa președintelui de ședință

1. Adresa domnului Ioan Bîldea, consilier local în cadrul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr.

345.033/3, în data de 30 septembrie 2014, prin care - în baza O.U.G. nr. 55/2014, pentru reglementarea unor măsuri privind administrație publică locală, art. unic alin. 3 - declară că optează să rămână, în continuare, consilier local al Partidului Național Liberal, Filiala Cluj.

Dl. cons. Moisin - arată că această declarație nu este obligatorie, dacă nu dorești să-ți schimbi apartenența politică.

Adresa a fost luată la cunoștință.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut la ordinea de zi, președintele de ședință declară lucrările închise.

Președintele de ședință,                                     Secretarul municipiului,

Jr. Ovidiu Turdean                                   Jr. Aurora Roșca