Hotărârea nr. 95/2014

Hotărârea 95/2014 - Aprobarea P.U.D. locuinţă unifamilială P+E, str. Dobrogei nr. 1B; beneficiar: Coman Dorel.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu locuință unifamilială P+E, str. Dobrogei nr. 1B

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -locuință unifamilială P+E, str. Dobrogei nr. 1B - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 351955 din 05.02.2014 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - locuință unifamilială P+E, str. Dobrogei nr. 1B, beneficiar: Coman Dorel;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 351955/921 din 22.01.2014, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - locuință unifamilială P+E, str. Dobrogei nr.


1B, beneficiar: Coman Dorel, pentru amplasarea unei locuințe, pe o parcelă proprietate particulară.

Documentația reglementează:

  • •  retragerea față de limita nordică la 1,0 m.;

  • •  retragerea față de limita posterioară la 3,0 m.;

  • •  regimul de înălțime: P+E;

  • •  accesul auto și pietonal din str. Dobrogei;

  • •  staționarea auto în interiorul parcelei.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G., dar nu mai mult de un an de la aprobare.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 95 din 20 martie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)