Hotărârea nr. 93/2014

Hotărârea 93/2014 - Trecerea din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul privat al acestuia şi demolarea imobilului-clădire veche, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Rovine nr. 3.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul privat al acestuia și demolarea imobilului - clădire veche, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Rovine nr. 3

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul privat al acestuia și demolarea imobilului - clădire veche, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Rovine nr. 3 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 47495/45/10.02.2014 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune trecerea din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul privat al acestuia și demolarea imobilului - clădire veche, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Rovine nr. 3;

în temeiul prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Reținând Adresa nr. 10217/10218/14.10.2013 a Direcției Dezvoltarea Infrastructurii Școlare și Universitare din cadrul Ministerului Educației Naționale;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. L Se aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul privat al acestuia, a imobilului - clădire veche situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Rovine nr. 3, neevidențiat în cartea funciară, edificat pe terenul cu nr. cadastral 290363, înscris în CF nr. 290363 Cluj-Napoca, conform planului de situație care se constituie în anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2, Se aprobă demolarea imobilului identificat la art. 1.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția tehnică și Direcția economică.


Președint Ec


Contrasemnez St Secretarul m Jr. Aurora

Nr. 93 din 20 martie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)


Magazie.


lETATE.CONFQRM.BțlD


HjORME INTRARE '\4


r.RoVlri


n di tA: ?


jACCES PERSONAL


ACCES AUTO T''C' ^APROVIZIONARE. 1


-• PROIECTANT:

SX. KLEVER SYSTEM S.R.L www.ktevar.ro a-mall: off»c«@H»ver.roBeneficiar.     Municipiul Cluj-Napoca

Titlu proiect   Construire Grădiniță „Bambi”

Amplasament: str. Rovine nr, 3, Mun. Cluj-Napaca


Sef proiect întocmit


ProiectatScara 1:500

Data

09.2011


Titlu planșa:


PLAN DE SITUAȚIE


Proiect nr.

38/09.2011

Specialitate

S.F. ___

Faza: arhitectura

Planșa nr.


■r Aaaal document arta proprMata I S.C. KLEVER SYSTEM S.RL. Nld o part* ■ acartd document nu paata fi raproduaa. alocata nu tranamin, rwSfarant da tcop. in n*d un tal <Jt lormat («Kctronlc, hârtii, fotocopie, Inraglitrar») tara acordul        i ,

oraattW «I S.C. KLEVER SYSTEM S.R.L Orice modllcaft uXariaara adma acutul document tara acordul rcrti «I S.C. KLEVER SYSTEM 5.R.L va 8 considerata nuia ri da nalotoatt.                                                     f /