Hotărârea nr. 87/2014

Hotărârea 87/2014 - Aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei unui teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Pascaly nr. 2-4.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației unui teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Pascaly nr. 2-4

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației unui teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Pascaly nr. 2-4 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 83159/45/10.03.2014 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune schimbarea destinației unui teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Pascaly nr. 2-4;

Reținând prevederile art. 112 alin (6) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă propunerea de schimbare a destinației terenului în suprafață de 578 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Pascaly nr. 2-4, identificat prin nr. cadastral 297767, înscris în C.F. nr. 297767 Cluj-Napoca, în favoarea lui Predoviciu Maria Felicia, din teren aparținând bazei materiale a învățământului (parte din curtea Colegiului Tehnic Energetic), în teren la dispoziția Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în vederea trecerii în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca și a punerii în posesie, urmare retrocedării acestuia.

Art. 2. Schimbarea destinației imobilului operează de la data emiterii avizului conform al ministrului educației naționale.

Art, 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 87 din 20 martie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)