Hotărârea nr. 8/2014

Hotărârea 8/2014 - Modificarea art. I al Hotărârii nr. 13/2013.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea articolului I al Hotărârii nr. 13/ 2013

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea articolului I al Hotărârii nr. 13/2013, -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 13193/13.01.2014 al Direcției tehnice prin care se propune modificarea articolului I al Hotărârii nr. 13/2013, în sensul prelungirii colectării taxei speciale de apă potabilă livrată consumatorilor pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca până la data de 31.12.2014;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. I (1) Se modifică art. I al Hotărârii nr. 13/2013, în sensul prelungirii perioadei de colectare a taxei speciale de apă până la data de 31.12.2014.

(2) Colectarea contravalorii fondurilor provenite din taxa specială de apă va fi realizată de către Compania de Apă Someș S.A., cu obligația acesteia de a livra integral suma către Primăria municipiului Cluj-Napoca, urmând ca aceasta din urmă să repartizeze sumele pentru fiecare lucrare în parte.

Art. II - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Compania de Apă Someș S.A., Direcția tehnică și Direcția economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Jr. Olăh Emese


Nr. 8 din 27 ianuarie 2014 (Hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi)