Hotărârea nr. 7/2014

Hotărârea 7/2014 - Atribuirea în folosinţă gratuită, Asociaţiei „Sf. Nectarie”, a unui teren în suprafaţă de 120 m.p., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cernei f.n.


CONSILIU LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind atribuirea în folosință gratuită, Asociației „Sf. Nectarie”, a unui teren în suprafață de 120 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cernei f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită Asociației „Sf. Nectarie”, a unui teren în suprafață de 120 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cernei f.n. -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 11891/45/13.01.2014 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune atribuirea în folosință gratuită Asociației „Sf. Nectarie”, a unui teren în suprafață de 120 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cernei f.n.;

Reținând prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și ale art. 867-870 Cod civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă atribuirea în folosință gratuită Asociației „Sf. Nectarie”, a unui teren în suprafață de 120 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cernei f.n., identificat ca parte din imobilul-teren cu nr. topo. 16086, înscris în C.F. nr. 1473, cu drept de proprietate în favoarea Municipiului Cluj-Napoca.

(2) Imobilul se dă în folosință gratuită în vederea amenajării și întreținerii unui spațiu verde, pe perioada desfășurării activității Centrului de îngrijiri paliative.

Art. 2. Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 7 din 27 ianuarie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)