Hotărârea nr. 69/2014

Hotărârea 69/2014 - Iniţierea demersurilor în vederea înfiinţării unei societăţi având ca obiect de activitate principal administrarea a două structuri de sprijinire a afacerilor: Centrul Regional de Excelenţă pentru Industrii Creative şi Centrul T.E.A.M. (Tehnologie, Evoluţie, Antreprenoriat, Microintreprindere) – Zona Metropolitană Cluj – de sprijinire a afacerilor.


CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ- NAPOCA

H O T Â R ÂR E

privind inițierea demersurilor în vederea înființării unei societăți având ca obiect de activitate principal administrarea a două structuri de sprijinire a afacerilor: Centrul Regional de Excelență pentru Industrii Creative Și Centru T.E.A.M. (Tehnologie, evoluție, antreprenoriat, microintreprindere) - Zona Metropolitană Cluj - de sprijinire a afacerilor”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind inițierea demersurilor în vederea înființării unei societăți având ca obiect de activitate principal administrarea a două structuri de sprijinire a afacerilor: Centrul Regional de Excelență pentru Industrii Creative Și Centru T.E.A.M. (Tehnologie, evoluție, antreprenoriat, microintreprindere) - Zona Metropolitană Cluj - de sprijinire a afacerilor” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 51421/423/12.02.2014 al Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte prin care se propune inițierea demersurilor în vederea înființării unei societăți comerciale având ca obiect de activitate principal administrarea a două structuri de sprijinire a afacerilor: Centrul Regional de Excelență pentru Industrii Creative Și Centru T.E.A.M. (Tehnologie, evoluție, antreprenoriat, microintreprindere) - Zona Metropolitană Cluj - de sprijinire a afacerilor

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 17, 36 alin. 1, lit. a, 36 alin. (3) lit. c, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă inițierea demersurilor în vederea înființării unei societăți având ca obiect de activitate principal administrarea a două structuri de sprijinire a afacerilor: Centrul Regional de Excelență pentru Industrii Creative Și Centru T.E.A.M. (Tehnologie, evoluție, antreprenoriat, microintreprindere) - Zona Metropolitană Cluj - de sprijinire a afacerilor”, având acționar unic UAT Municipiul Cluj-Napoca, prin Consiliul local.

Art. 2. Se mandatează executivul și Comisia de selecție a candidaților în consiliile de administrație ale regiilor autonome aflate în coordonarea, subordonarea sau sub autoritatea Consiliului local Cluj-Napoca, constituită potrivit Hotărârii nr. 408/2013, în vederea realizării tuturor demersurilor și formalităților necesare înființării societății de administrare, conform art.l.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Primarul municipiului Cluj-Napoca, Serviciul Juridic-contencios, Serviciul Strategie și dezvoltare locală, agement proiecte și Direcția Economică.


Contrasemnează^ Secretarul muni Jr. Aurora

Nr. 69 din 20 februarie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)