Hotărârea nr. 63/2014

Hotărârea 63/2014 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: „Pod peste râul Someşul Mic, pe str. G. Garibaldi (podul Garibaldi), din municipiul Cluj-Napoca”.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții

"Pod peste râul Someșul Mic pe strada G. Garibaldi

(PODUL GARIBALDI) din municipiul Cluj-Napoca“

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Pod peste râul Someșul Mic pe strada G.Garibaldi (PODUL GARIBALDI) din municipiul CIuj-Napoca“ - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr 53248 /44I din 13.02.2014 al Direcției Tehnice, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentni obiectivul de investiții "Pod peste râul Someșul Mic pe strada G.Garibaldi (PODUL GARIBALDI) din municipiul Cluj-Napoca** , conținând principalele caracteristici și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin I și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Pod peste râul Someșul Mic pe strada G.Garibaldi (PODUL GARIBALDI) din municipiul Cluj-Napoca“ , cu caracteristicile principale, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică și Direcția Economică.

Nr. 63 din 20 februarie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca Direcția Tehnică


ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR 63 /20I4


CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOM1CI AI OBIECTIVUL LH DE INVESTIȚII:

"Pod peste râul Someșul Mic pe strada G. Garibaldi

(PODUL GARIBALDI)

din municipiul CIuj-Napoca“

TITULAR:         Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

BENEFICIAR:    Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

• Capacități

Lungimea totala a podului este de 50,30 m

După schema statica podul este compus din 9 grinzi cu inima plină continue pe 3 deschideri avand structura de rezistenta mixtă oțel-beton cu un mod de execuție atat prefabricat cat si monolit

  • •      Numărul de deschideri si lungimea lor - 3 x 14,40 m

  • •      Lungimea totala a podului:           - 50,30 m

  • •      Lățimea podului:                    - var 20,0 - 24,0 m

  • •       Latimea pârtii carosabile:              - 14,0 m

Valoarea totală a investiției, tară TVA (la data de 30.01.2014)

-4 891,320 mii RON

din care, construcții-montaj:

-4.241,455 mii RON


Durata de realizare 9 luni

FINANȚAREA INVESTIȚIEI:

Finanțarea obiectivului se face din fondurile bugetului local și alte fonduri legal constituite cu această destinație, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii