Hotărârea nr. 521/2014

Hotărârea 521/2014 - Aprobarea participării Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală ca partener în cadrul proiectului „Save – Solutions Against Violance in Europe”.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind includerea în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și darea în administrare, Serviciului Public de interes local pentru administrarea parcărilor, a imobilului „Parking suprateran”, situat în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Negoiu f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință de îndată;

Examinând proiectul de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și darea în administrare, Serviciului Public de interes local pentru administrarea parcărilor, a imobilului „Parking suprateran”, situat în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Negoiu f.n. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 263505/31.05.2018 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune includerea în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și darea în administrare, Serviciului Public de interes local pentru administrarea parcărilor, a imobilului „Parking suprateran”, situat în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Negoiu f.n.;

Reținând prevederile Legii nr. 213/1998, actualizată, privind bunurile proprietate publică, ale Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.G nr. 71/2002, ale art. 861, 866-870 din Noul Cod civil și ale Hotărârii nr. 12/2012;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 4 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTAR ĂȘTE :

Art. 1. (1) Se aprobă includerea în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Negoiu f.n., compus din: teren în suprafață de 2530 mp., cu nr. cadastral 279749, înscris în CF nr. 279749 Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca și construcția - Parking suprateran, cu regim de înălțime D+P+5E, edificată pe terenul cu nr. cadastral 279749, în baza Autorizațiilor de construire nr. 1016/19.08.2013 și nr. 1780/04.10.2016, recepționată în baza Procesului-verbal la terminarea lucrărilor nr. 212012/02.05.2018.

(2) Valoarea de inventar a terenului este de 1.214.400 lei, iar valoarea de investiție a construcției este de 8.325.091,36 lei cu TVA.

Art. 2. (1) Se aprobă darea în administrare, în favoarea Serviciului Public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca, a imobilului-construcție Parking suprateran, cu regim de înălțime D+P+5E, edificat pe terenul identificat prin nr. cadastral 279749.

(2) Construcția identificată la alin. (1) se dă în administrarea Serviciului Public de

interes local pentru administrarea parcărilor în baza unui protocol de predare-primire, pe perioada existenței construcției, pentru desfășurarea activităților specifice.

Art. 3. Sumele încasate din închirierea/exploatarea bunurilor proprietate publică, date în administrarea Serviciului public de interes local pentru administrarea parcărilor, se fac venit al bugetului local în cotă de 80 %, respectiv venit al Serviciului Public de interes local pentru administrarea parcărilor, în cotă de 20 %; virarea sumelor se va face lunar, până în data de 25 ale lunii, pentru luna precedentă.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Economică și Serviciul Public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca.

Nr. 521 din 31 mai 2018

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)