Hotărârea nr. 505/2014

Hotărârea 505/2014 - Exercitarea dreptului de preemţiune de către Municipiul Cluj-Napoca pentru cumpărarea imobilului cu nr. cadastral 300484-C1.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 50 000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Fundația AltArt pentru Artă Alternativă, în vederea realizării proiectului „Creația Contează 2017. Artă pentru activarea Someșului și a Parcului Feroviarilor”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 50 000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Fundația AltArt pentru Artă Alternativă, în vederea realizării proiectului „Creația Contează 2017. Artă pentru activarea Someșului și a Parcului Feroviarilor” - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horvâth Anna, Mihaela Rodica Suciu, Rareș Petru Ferdean, Corina Ecaterina Croitoru și Ioan Sabin Sărmaș;

Analizând Referatul nr. 136930/426/20.03.2017 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, prin care se propune alocarea sumei de 50 000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Fundația AltArt pentru Artă Alternativă, în vederea realizării proiectului „Creația Contează 2017. Artă pentru activarea Someșului și a Parcului Feroviarilor”;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiilor de specialitate;

Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 199/2008 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale, ale Regulamentului pentru regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local, acordate în baza Legii nr. 350/2005, privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, aprobat prin Hotărârea nr. 467/2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39, 45 și 115 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 50 000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Fundația AltArt pentru Artă Alternativă, în vederea realizării proiectului „Creația Contează 2017. Artă pentru activarea Someșului și a Parcului Feroviarilor”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.2(l). Eventualele venituri realizate din activitățile ce fac obiectul proiectului pentru care s-au alocat fonduri nerambursabile conf. art. 1, vor fi utilizate pentru îndeplinirea scopului principal al persoanei juridice.

(2). Contractele de finanțare vor fi completate în sensul prevăzut la alin. 1.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte.

Nr. 505 din 4 aprilie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)