Hotărârea nr. 451/2014

Hotărârea 451/2014 - Aprobarea P.U.D. construire imobil de locuinţe colective cu trei apartamente, S+P+E+M, str. Carmen Silva nr. 16A; beneficiari: Zah Aurelia şi Bîlc Eugenia.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire imobil de locuințe colective cu trei apartamente, S+P+E+M, str. Carmen Silva nr. 16A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -construire imobil de locuințe colective cu trei apartamente, S+P+E+M, str. Carmen Silva nr. 16A - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 350682 din 20.11.2014 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire imobil de locuințe colective cu trei apartamente, S+P+E+M, str. Carmen Silva nr. 16A, beneficiare: Zah Aurelia și Bîlc Eugenia;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 197791/587 din 12.08.2014, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire imobil de locuințe colective cu trei


apartamente, S+P+E+M, str. Carmen Silva nr. 16A, beneficiare: Zah Aurelia și Bîlc Eugenia, în vederea construirii unei locuințe colective mici, pe o parcelă proprietate particulară.

Documentația reglementează:

  • •  retragerea față de aleea de acces la min. 2,0 m.;

  • •  retragerea față de limita sudică la min. 3,5 m.;

  • •  retragerea față de limita lateral vestică la min. 3,0 m.;

  • •  retragerea față de limita lateral estică la min. 5,5 m.;

  • •  accesul auto și pietonal din aleea existentă;

  • •  regimul de înălțime S+P+E+M;

  • •  staționarea auto în interiorul parcelei.

în vederea autorizării va fi reglementată dezmembrarea topo și înscrierea cu titlu de .,drum” a suprafeței de teren necesare pentru asigurarea profilului aleii din care se face accesul. Drumul va avea acees public nelimitat. în acest sens, va fi prezentată o declarație notarială a proprietarelor terenului anterior eliberării autorizației de construire.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de 18 luni de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 451 din 3 decembrie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)