Hotărârea nr. 441/2014

Hotărârea 441/2014 - Darea în administrare, Grădiniţei „Aşchiuţă”, a unor spaţii situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Pascaly nr. 2-4.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru înnoirea flotei de transport prin achiziționarea mijloacelor de transport public - troleibuze

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate referitor la achiziționarea mijloacelor de transport public - troleibuze - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 176496 din 05.04.2018 al Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte prin care se propune aprobarea Studiului de oportunitate referitor la achiziționarea mijloacelor de transport public - troleibuze;

Văzând prevederile Ghidului Solicitantului aferent obiectivului specific 4.1 - reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (4), art. 16 alin. (1) și art. 36 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 35 alin (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Studiul de oportunitate pentru înnoirea flotei de transport prin achiziționarea mijloacelor de transport public - troleibuze, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală și managent proiecte, Direcția Tehnică și Direcția economică.

Nr. 441 din 18 aprilie 2018

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

Ânexă la Hotărârea nr. 441/2018


Ministerul Dezvoltării regionale, administrației publice și FONDURILOR EUROPENE

Anexă la Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 3729/21.07.2017, cu modificările și completările ulterioare

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

GHIDUL SOLICITANTULUI

CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELULUI DE PROIECTE CU NUMĂRUL

POR/2017/4/4.1/1,

AXA PRIORITARĂ 4, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 4e,

OBIECTIVUL SPECIFIC 4.1 - REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON ÎN

MUNICIPIILE REȘEDINȚĂ DE JUDEȚ PRIN INVESTIȚII BAZATE PE PLANURILE DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ

Depunerea proiectelor prin MySMISGhidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR72017/4/4.1/1

dosarul cererii de finanțare trebuie să fie cel eliberat în vederea obținerii autorizației de construire pentru proiectul/obiectul de investiții aferent cererii de finanțare depuse și trebuie să fie valabil la data depunerii cererii de finanțare. Sigura excepție cu privire la termenul de valabilitate a certificatului de urbanism la data depunerii cererii de finanțare este anexarea inclusiv a autorizației de construire, în termen de valabilitate, eliberate în vederea realizării investiției aferente proiectului.

♦                                                        ’                                                                                                  t

Dacă la cererea de finanțare se depune inclusiv un contract de lucrări, se va anexa obligatoriu doar autorizația de construire aferentă proiectului/obiectului de investiții, în termen de valabilitate la data depunerii cererii de finanțare. Dacă este cazul, în această situație în care se depune inclusiv un contract de lucrări, pentru proiectele ce cuprind lucrări de demolare a unei construcții existente pe terenul obiect al investiției, se va anexa inclusiv autorizația de demolare și avizele/acordurile aferente.

în ceea .ce privește avizele/acordurile solicitate prin Certificatul de urbanism, pentru proiectele/obiectele de investiții pentru care execuția de lucrări nu a fost demarată, se vor atașa avizele și acordurile solicitate prinxertificatul de urbanism, obținute până la data depunerii cererii de finanțare;

Pentru proiectele/obiectele de investiții pentru care execuția de lucrări a fost demarată înainte de depunerea cererii de finanțare, iar investițiile nu au fost încheiate în mod fizic sau implementate integral, se va depune toate avizele/acordurile solicitate prin certificatul'de urbanism.

Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sau Clasarea notificării emisă de -autoritatea pentru protecția mediului, în conformitate cu HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu completările și modificările ulterioare

  • a) Pentru proiectele/obiectele de investiții pentru care execuția fizică de lucrări nu a fost demarată l-a data depunerii cererii de finanțare

în conformitate cu HG. nr. 445/2009, cu modificările și completările ulterioare privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, procedura de evaluare a impactului asupra mediului se realizează în etape, după cum urmează:

  • a) etapa de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului;

  • b) etapa de definire a domeniului evaluării și de realizare a raportului privind impactul asupra mediului;

  • c) etapa de analiză a calității raportului privind impactul asupra mediului.

La cererea de finanțare se anexează documentul emis în urma parcurgerii etapei de la litera a) mai sus menționată sau clasarea notificării:

  • b) Pentru proiectele/obiectele de investiții pentru care execuția de iucrări a fost demarată, și care nu au fost încheiate în mod fizic sau implementate integral înainte de depunerea cererii de finanțare se va anexa, doar decizia finală emisă de autoritatea competentă privind evaluarea impactului asupra mediului

Hotărârea solicitantului/hotărârile partenerilor, după caz-, de aprobare a documentației tehnico-economice (faza SF/DALI/Studiul de oportunitate/PT/contract de achiziție publică) și a indicatorilor tehnico-econorrrici

Se va anexa Hotărârea consiliului local al solicitantului de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, cu modificările și completările ulterioare, pentru cea mai recentă documentație anexată la cererea de finanțare (SF/DALI/Studiu deoportunitate/PT/contract de achiziție publică).

în cazul în care la cererea de finanțare se anexează o documentație tehnico-economică actualizată, hotărârea consiliului local al solicitantului de aprobare a indicatorilor tehnico-economici va fi anexată pentru documentația actualizată, inclusiv modificările și completările ulterioare, iar dacă se menționează

Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1

în conținutul acesteia modificarea unei hotărâri anterioare, atunci se va anexa și hotărârea inițială care a fost modificată.

în cazul proiectelor depuse în parteneriat, hotărârea consiliului local (inclusiv Hotărârea consiliului județean, dacă este cazul) de aprobare a indicatorilor tehnico-economici va fi depusă de către toți partenerii.                               *                                                                    f

Această hotărâre va avea anexată o descriere a investiției din Studiul de oportunitate/Studiul de fezabilitate/DALI/PT/contract de achiziție publică, după caz.

Raportul privind stadiul fizic al investiției (Modelul G)

Pentru proiectele de investiții pentru care execuția de lucrări a fost demarată, iar proiectele nu s-au încheiat în mod’ fizic sau implementate integrai înainte-de depunerea cererii de finanțare se va anexa un raport privind stadiul fizic al lucrărilor (Modelul G) asumat de către reprezentantul legal al solicitantului, de către dirigintele de șantier și de către constructor. Raportul respectiv va fi însoțit de devize generale detaliate ale lucrărilor- executate și plătite, ale lucrărilor executate și neplătite și respectiv aie lucrărilor rămase de executat. Devizele vor fi semnate de către elaboratorul documentației tehnico-econom-ice.

Notă privindîncadrareaîrr standardele de-cost (Modelul K )

Pentru fundamentarea rezonabilității costurilor se va atașa la documentația tehnico-economică o notă asumată de proiectant din care să reiasă încadrarea în standardele de cost și/sau documentele justificative care au stat la baza stabilirii costului aferent lucrărilor și/sau echipamentelor/mijloacelor de transport/echipamentelor/dotărilor pentru care nu există standard de cost (minim trei oferte de preț, liste de cantități și prețuri unitare provenite din surse verificabile și obiective etc.)

Documente privind asigurarea conformității contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători/hotărârii de dare în administrare -a furnizării/prestării serviciului de transport- public de călători cu Regulamentul (CE) nr. 1370/2007

în momentul depunerii cererii de finanțare, ce are ca obiect investiții în sistemele de transport public puse la dispoziția operatorului de transport pentru care este necesară prezentarea contractului de delegare a gestiunii conform cu Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 (a se vedea secțiunea 3.2.1 din acest ghid), solicitantul trebuie să anexeze în mod obligatoriu la cererea de finanțare documente care să se încadreze într-una din următoarele trei situații de mai jos (17.1/17,2 A. și B./17.3), după caz.

Observație: La nivel de Cerere de finanțare se va solicita și se vor verifica elemente de conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 a contractului de delegare a gestiunii încheiat cu operatorul de transport căruia îi sunt puse la dispoziție mijloacele de transport achiziționate în cadrul respectivei cereri de finanțare.

17.1 în situația în care Contractele de delegare a gestiunii/ hotărârile de dare în administrare a furnizării/prestării serviciului de transport public au fost încheiate în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, începând cu data de 3 decembrie 2009, solicitanții trebuie să prezinte: