Hotărârea nr. 436/2014

Hotărârea 436/2014 - Suplimentarea fondului de urgenţă constituit prin Hotărârea nr. 18/2014 (aprobarea domeniilor, a direcţiilor prioritare şi a plafoanelor maximale pentru finanţările nerambursabile acordate în temeiul Legii nr. 350/2005 pentru anul 2014), astfel cum a fost modificată şi completată prin Hotărârea nr. 123/2014.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE


privind suplimentarea fondului de urgență constituit prin Hotărârea nr. 18/2014 (aprobarea domeniilor, a direcțiilor prioritare și a plafoanelor maximale pentru finanțările nerambursabile acordate în temeiul Legii nr. 350/2005, pentru anul 2014), astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 123/2014

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, întrunit în ședință de îndată,

Examinând proiectul de hotărâre privind suplimentarea fondului de urgență constituit


prin Hotărârea nr. 18/2014, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 123/2014 -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 411869 din 13.11.2014 al Direcției Generale Comunicare,


dezvoltare locală și management proiecte prin care se propune suplimentarea fondului de urgență constituit prin Hotărârea nr. 18/2014, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 123/2014;

Reținând prevederile art. 17 din Regulamentul privind regimul finanțărilor


nerambursabile din fondurile bugetului local, acordate în baza Legii nr. 350/2005, privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, aprobat prin Hotărârea nr. 603/2013;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 4 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației


publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă suplimentarea fondului de urgență constituit prin Hotărârea nr.


18/2014, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 123/2014, cu suma de 2.000.000 lei, în vederea organizării unei proceduri de urgență de selecție a proiectelor culturale de importanță majoră, în conformitate cu prevederile art. 17 din Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local, acordate în baza Legii nr. 350/2005, privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, aprobat prin Hotărârea nr. 603/2013.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică, Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte.


Nr. 436 din 14 noiembrie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)