Hotărârea nr. 428/2014

Hotărârea 428/2014 - Modificarea Hotărârii nr. 464/2010 (aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Modernizarea tramei stradale de acces în zona industrială”, din Cluj-Napoca, judeţul Cluj), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 326/2012 şi Hotărârea nr. 505/2012.


CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ- NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 464/2010, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr.

326/2012 și Hotărârea nr. 505/2012 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Modernizarea tramei stradale de acces în zona industrială", din Cluj-Napoca, județul Cluj)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință de îndată,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 464/2010, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 326/2012 și Hotărârea nr. 505/2012 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 384621/27.10.2014 al Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 464/2010 - în sensul aprobării modificărilor operate asupra bugetului de cheltuieli legate de proiectul „Modernizarea tramei stradale de acces la zona industrială”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere", Domeniul major de intervenție 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană", sub-domeniul „Poli de creștere”, categoria de operațiuni: reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39. alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 464/2010, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 326/2012 și Hotărârea nr. 505/2012. în sensul modificării bugetului și a cheltuielilor bugetare aferente proiectului „Modernizarea tramei stradale de acces la zona industrială”, din Cluj-Napoca, județul Cluj, după cum urmează:

„Art. 2.

  • (1) Se aprobă bugetul proiectului în valoare totală de 86.078.030,31 lei, din care 67.170.214,45 lei reprezintă suma nerambursabilă solicitată.

  • (2) Se aprobă contribuția la cheltuielile eligibile, ce revine municipiului Cluj-Napoca. în valoare de

1.370.820,71 lei.

  • (3) Se aprobă contribuția la cheltuielile neeligibile, ce revine municipiului Cluj-Napoca. în valoare de 1.091.171,09 lei.

  • (4) Se aprobă contribuția de 16.445.824,06 lei ce reprezintă valoarea TVA totală aferentă

proiectului.

  • (5) Municipiul Cluj-Napoca se obligă să asigure resursele financiare, costuri eligibile, neeligibile, inclusiv costurile conexe proiectului, necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumentele structurale."

Art. II Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Serviciul Strategie și dezvoltare

locală, mangement proiecte și Direcția Economică.


Contrasemnea


Jr. Auror


Nr. 428 din 3 noiembrie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)