Hotărârea nr. 426/2014

Hotărârea 426/2014 - Modificarea Hotărârii nr. 9/2014 (aprobarea listei obiectivelor de investiţii finanţate din taxa specială de apă, în anul 2014).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației cadastrale necesare înregistrării imobilului strada Emile Zola, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației cadastrale necesare înregistrării imobilului strada Emile Zola, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 181179/45 din 11 aprilie 2018 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune însușirea Documentației cadastrale necesare înregistrării imobilului strada Emile Zola, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Reținând prevederile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate imobiliară nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, ale Ordonanței nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Codului civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. d), art. 39 alin. (1) și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului teren identificat cu nr. topo 235, din CF nr. 327615 Cluj-Napoca, astfel: imobil cu nr. topo. nou 235/1, teren în suprafață de 22 mp., care se reînscrie în CF vechi nr. 327615, în favoarea municipiului Cluj-Napoca și imobil cu nr. topo nou 235/2 teren în suprafața de 1309 mp., cu destinația de drum, domeniu public, strada Emile Zola, care se transcrie în CF nou, nr. cadastral, în favoarea municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în CF nou Cluj-Napoca, nr. cadastral, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Emile Zola, având suprafața măsurată de 1309 mp., provenind din CF nr. 327615 Cluj-Napoca, CF vechi 1473, nr. topo. 235, domeniu public, cu destinație de drum, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin (1) „Drumurile de interes local aparțin' proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 3. Se însușește Documentația cadastrală necesară înregistrării imobilului strada Emile Zola, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, situat în municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


inte de ședință tefan Tarcea

ntrase cretarul


icipiului,


Aurora


Nr. 426 din 18 aprilie 2018

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)
DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

5AMPLASAMENT:

STRADA „EMILE ZOLA”, domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ


s
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 327615 Cluj-Napoca

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:1473


Adresa: Loc.

Str Neculcea,

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 235

1.331

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

158540/15/09/2017

Act Administrativ nr. ANEXA NR 1 LA HCL 498, din 14/12/2012 emis de MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA; Act Administrativ nr. HOTATAREA NR 498, din 14/12/2012 emis de MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA; Act Administrativ nr. 405593/453, din 07/09/2017 emis de. PRIMĂRIA CLUJ NAPOCA;

Bl

Conform actelor depuse ia.dosarj.se. reconstituie cartea funciara a imobilului cu nr. topografic 2135,înscris sub A+17 in cartea funciara pe hârtie nr. 1473 Cluj Napoca; astfel’.

Al

B2

lntabulare, drept de PROPRIETATEdistribuit prin comasatie si prevăzut la transformare, in seria rangului cu încheierea nr. 3640/1938, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ

B3

imobilul din acest CF se abnotează nefăcând obiect de circulație publică

Al

C. Partea iii. SARCINI .înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție șl sarcini

Referințe

NU SUNT


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr, 577/2001.


Pagina 1 din 2Teren


Anexa Nr. 1 La Partea I


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

■Top: 235

1.331

* Suprafața este d

eterminată in planul de proiecție Stereo 70.


Cieomeiris psnim imobil nuafostg sit


Date referitoare la teren


Nr Crt

Categorie .folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

î

drum

DA

1.331

-
Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de~axrest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea c{â către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale-precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar Informațiile prezentate sunt


susceptibile de orice modificare, în condițiile legii. S-a achitat tariful de 20 ROM, -Chitanti publicitate imobiliară cu codul nr. 272,
Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 2 din 2


TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , Strada Emile Zola, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

235/2

Nou

Strada Emile Zola

1309

MUNICIPIUL cllllnapoca

Nu sunt

Total suprafață

1309      /

--------------------------T^v

■^>W"zala ^4^

Data: Aprilie 2018Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

327615

(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

235

Strada Neculcea

1331

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

1331

B. SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

Număr Topo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

327615

(Nr. CF. vechi 1473)

235/1

Strada <

22

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

235/2

Strada Emile Zola

1309

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață

1331

C. SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Ăut.RO-B-J, Nr. 0998~WOf?/z

Data: Aprilie 2018


Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970

Strada Emile Zola, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj

UAT CLUJ-NAPOCA - Cod SIRUTA 54984


1Dr

Nr.

Pct

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

586802.3840

392393.1180

1.120

2

586801.4012

392392.5809

15.215

3

586796.0576

.392378.3346

14.562

4

586790.7730

392364.7650

14.383

5

586785.7950

392351.2710

6.003

6

586783.1395

392343.7214

0.341

14

586783.4550

392343.5920

15.000

15

586779.4020

392329.1500

2.049

16

586778.8480

392327.1770

5.757

17

586777.2920

392321.6340

2.001

18

586776.6730

392319.7310

0.158

19

586776.8020

392319.6390

2.375

20

586776.1700

392317.3500

31.897

21

586767.0590

392286.7820

0.938

22

586766.2440

392286.3180

0.273

23

586766.1980

392286.0490

0.435

24

586766.3970

392285.6620

0.185

25

586766.5700

392285.5960

2.659

26

586765.8890

39228370260

0.138

27

586765.7700

392282.9560

13.562

28

586755.2170

392274.4370

11.418

29

586757.1770

392285.6860

5.689

30

586758.1020

392291.2990

4.970

31

586759.1540

392296.1560

2.763

32

586759.7670

392298.8500

4.910

33

586761.0730

392303.5830

0.048

34

586761.1040

392303.6200

0.777

35

586761.2950

392304.3730-

1.372

36

586761.6190=

392305.7060

3.679

37

586762.5080

392309.2760

1.252

38

586762.8000

392310.4930

3.117

39

586763.6180

392313.5010

0.057

40

586763.5650

392313.5230

11.842

41

586766.0000

392325.1120

8.604

42

586767.6880

392333.5485

14.132

43

586772.6430

392346.7830

4.893

44

586774.3970

392351.3510

0.314

45

586774.7080

392351.3060

6.493

46

586776.9850

392357.3870

2.331

47

586777.7840

392359.5770

5.570

48

586779.7180

392364.8000

3.454

49

586780.9190

392368.0390

2.399

50-

586781.8560

392370.2470

2.116

51

586782.5910

392372.2310

0.572

52

586782.7780

392372.7720

0.087

53

586782.7220

392372.8380

10.822

54

586786.4670

392382.9910

1.447

55’

586786.9570

392384.3520

8.786

56

586789.9910

392392.5980

0.242

57

586789.7650

392392.6850

3.472

58

586790.9370

392395.9530

0.730

59

586790.9080

392396.6822

4;426

60

586795.0100

392395.0200

7.615

S = 1309 mp P=271.451m
Plan de amplasament și delimitare a imobilului

Scara 1:500Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

1309

Municipiul Cluj-Napoca, Strada Emile Zola, județul Cluj

Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

Cluj- Napoca