Hotărârea nr. 410/2014

Hotărârea 410/2014 - Includerea în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca şi darea în administrare, Colegiului Naţional „George Coşbuc”, a sălii de sport situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 70-72.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind includerea in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și darea în administrare, Colegiului Național „George Coșbuc”, a sălii de sport situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 70-72

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind includerea in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și darea în administrare, Colegiului Național „George Coșbuc”, a sălii de sport situată în municipiul Cluj-Napoca. str. Avram Iancu nr. 70-72 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 368735/45/15.10.2014 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune includerea in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și darea în administrare, Colegiului Național „George Coșbuc”, a sălii de sport situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 70-72;

Reținând prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și ale art. 867-870 Cod civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă includerea în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, la Capitolul 5. Școli și grădinițe, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 70-72 - „Sală de sport școlară”, cu nivel de înălțime P+E, edificată pe terenul cu nr. topo. 1270/4, înscris în CF nr. 274827, în baza Autorizației de construire nr. 1237/28.09.2012, respectiv 1036/26.08.2013, pentru care s-a încheiat Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 367958/15.10.2014. Valoarea totală a imobilului este de 2.155.836.72 lei (2.673.237.53 lei cu TVA).

Art. 2. Se aprobă darea în administrare, Colegiului Național „George Coșbuc”, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca. str. Avram Iancu nr. 70-72, a imobilului identificat la art. 1, pe perioada desfășurării activității specifice.

Art. 3. Imobilul va fi dat în administrare în baza unui protocol de predare-primire. încheiat între Municipiul Cluj-Napoca și beneficiar.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Președ;“*~

Jr. Ov:Contrasemneazâco-Secretarul municiH Jr. Aurora Rașca '

Nr. 410 din 16 octombrie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)