Hotărârea nr. 39/2014

Hotărârea 39/2014 - Aprobarea prelungirii valabilităţii Contractului de închiriere nr. 149650/2011, încheiat cu S.C. SELF CONFORT IMPORT EXPORT S.R.L.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prelungirii valabilității Contractului de închiriere nr. 149650 din 26.05.2011

încheiat cu S.C. SELF CONFORT IMPORT EXPORT S.R.L.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității Contractului de închiriere nr. 149650 din 26.05.2011 încheiat cu S.C. SELF CONFORT IMPORT EXPORT S.R.L. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 47396 din 10.02.2014 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune aprobarea prelungirii valabilității Contractului de închiriere nr. 149650 din 26.05.2011 încheiat cu S.C. SELF CONFORT IMPORT EXPORT S.R.L.;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea valabilității Contractului de închiriere nr. 149650 din

26.05.2011 încheiat cu S.C. SELF CONFORT IMPORT EXPORT S.R.L. pe o perioadă de un an,

respectiv de la data de 26.05.2014 până la data de 26.05.2015.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 39 din 20 februarie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)