Hotărârea nr. 312/2014

Hotărârea 312/2014 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Craiova, în municipiul Cluj-Napoca”.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții:

“Modernizare strada CRAIOVA în municipiul CIuj-Napoca“

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Modernizare strada CRAIOVA în municipiul Cluj-Napoca“ - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.249796/441/14.07.2014 al Direcției tehnice, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Modernizare strada CRAIOVA în municipiul Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Modernizare strada CRAIOVA în municipiul Cluj-Napoca“, cu caracteristicile principale, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, corelat cu prevederile Acordului-cadru de lucrări nr. 302534 din data de 13.12.2010 pentru “Lucrări de reparare, întreținere, construire de drumuri și proiectare pentru aceste lucrări pe raza municipiului Cluj-Napoca”, încheiat cu asocierea între S.C. Diferit SRL și S.C. Kiat Group Construct S.R.L, liderul asocierii fiind S.C. Diferit S.R.L.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică și Direcția Economică.


Nr. 312 din 15 iulie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 312/2014 Direcția Tehnică

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII: “Modernizare strada CRAIOVA în municipiul Cluj-Napoca“

TITULAR:

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

BENEFICIAR:

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

• Capacități:

-STRADA

Lungime stradă:

L =  266.77 ml

Suprafață carosabilă cu sistem rutier nou:

S = 2,895.00 mp

Suprafață trotuar:

S= 1,450.00 mp

Suprafață construită (carosabil +trotuar):

S= 4,345.00 mp

• Valoarea totală a investiției, fără TVA

(prețuri ofertă)

  • - 1.164,018 mii RON

  • - 1.150,474 mii RON


din care, construcții-montaj:

• Durata de realizare: 5 luni.

FINANȚAREA INVESTIȚIEI:

Finanțarea obiectivului se face din fondurile bugetului local și alte fonduri legal constituite cu această destinație, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii.SC DIFERIT SRL, 2>59O'2OO1 .C UI: R013B45570, Capitol aoaetl; 2004430 lei lUAN: RO11 BTRL 01301202 Z5S9 23XX Banco 7 rans-il vo rti a Ctu)-N 3|;>oc a l8ANt RO37 RZ8R 0000 0600 0812 1628 Raiffulsen Bank cîuj -Mapocj»DEVIZ GENERAL

privind obiectivul “Modernizare strada Craiova”lei/euro din data de 19.02 2013

in mii lei/mii euro la cursul BNR

! Nr. ' crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelorde cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

si aducerea la starea inițiala

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000| 0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize.acorduri

2.500

0.557

0.600

3.100

0.691

si autorizații

3.3

Proiectare si inginerie

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.5

Consultanta

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.6

Asistenta tehnica din partea proiectantului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.7

Asistenta tehnica - dirigintie de șantier

1.841

0.410

0.442

2.283

0.509

TOTAL CAPITOL 3

4.341

0.967

1.042

5.383

1.200

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

1,150.474

256.384

276.114

1,426.588

317.917

4.2

Montaj utilaj tehnologic

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

funcționale de montaj

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

transport

[4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

1,150.474

256.384

276.114

1,426.588

317.917

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

5.1.1. Lucrări de construcții

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.1,2.Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

o.ooo'

0.000

5.2

Comisioane,taxe,cote legale,costul creditului

5.2.1

Controlul calitatii prin inspecția de stat in construcții

9.204

2.051

0.000

9.204

2.051

5.2.2

Casa constructorului

o.ooo'

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2.3

Costul creditului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

9.204

2.051

0.000

9.204

2.051

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000*

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

QJ1D0

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

1,164.018

^7X7.156

1,441.174

321.167

Din care C+M

1,150.47/T

<*7^14

1,426.588

317.917


B<J. MtincH nr.18. 400641 Cluj Napoca: Tet: +4OJO) Fax: ^40(0)264-452312; Email: offi c®<e&drte