Hotărârea nr. 28/2014

Hotărârea 28/2014 - Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 51691 din 12.02.2014 al Direcției economice prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca;

Reținând prevederile O.U.G. nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici actualizată, ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale O.M.F.V. nr. 2032/2013 privind apobarea formatului și a structurii bugetului de venituri și cheltuieli și anexele de fundamentare a acestuia, ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. a, 39 alin 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca , conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Compania de Transport Public Cluj-Napoca și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului.


Nr. 28 din 20 februarie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi)

■/fry&Xfi /f&'toÂS'/vux- ap/W*

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SAB-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130 Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931 www.ctpcj.ro, email: secretariat@ctpcj ,ro


ANEXA NR. 1

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

PE ANUL 2014

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent

’ (N-l)

Propuneri an curent

(N)

%

Estimări an

N + 1

Estimări an

N + 2

9=7/5

%

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I

VENITURI TOTALE

(Rd.l=Rd.2 +

Rd.5 + Rd.6)

1

112.929

117.323

103,9

120.021

126.023

102,3

105,0

1

Venituri din exploatare, din care:

2

112.844

117.238

103,9

119.934

125.931

102,3

105,0

a)

subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare

n J

b)

transferuri-preluare la venituri a amortismentului din surse bugetare

4

5.760

6.200

107,6

6.343

6.660

102,3

105,0

2

Venituri financiare

5

85

85

100,0

87

91

102,3

105,0

3

Venituri extraordinare

6

n

CHELTUIELI TOTALE

(Rd.7=Rd.8 LRd.20+

Rd.21)

7

108.079

117.263

108,5

119,960

125.958

102,3

105,0

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

106.979

116.357

108,8|

119.033

124.985

102,3

105,0

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

34.628

36.268

104,71

37.102'

38.957

102,3

105,0

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

588

883 j

150,2

102,3

105,0

J

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

60.291

61.375

101,8[

102,3

105,0

CO

Cheltuieli de natura salariala (Rd. 13+Rd.l4)

12

47.682

48.336

101.4

49.448

51.920

102,3

105,0

CI

ch. cu salariile

13

44.530

45.064

101,2

46.100

48.405

102,3

105.0

C2

bonusuri

14

3.152

3.272

103,8

3.347

3.515

102,3

105,0

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

105

300

285,7

307

322

102,3

105,0

C5

cheltuieli cu asigurările si protecția sociala, fondurile speciale si alte obligații legale

18

12.504

12.739

101,9

13.032

13.684

102,3

105,0

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

11.472

17.831

155,4

18.241

19.153

102,3

105,0

2

Cheltuieli financiare

20

1.100

906

82,4

927

973

102,3

105,0

3

Cheltuieli extraordinare

21

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

4.850

60

1,2

61

64

102,3

105,0

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

743

16

2,2

10

12

62,5

120,0

V

PROFITUL CONTABIL RAMASA DUPĂ REDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care :

24

4.107

44

1,1

51

52

116,8

102,1

1

Rezerve legale

25

243

3

1,2

3

3

85,6

102,1

2

Alte rezerve reprezentând facilitați fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedent i

27

L

1

4

i

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele co finanțate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi

28

i

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil ramas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

3.865

41

1,1

49

50

119,1

102,1

7

Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercițiul financiar de referința

31

8

Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividente cuvenite acționarilor, in cazul societatilor/companiilor naționale si societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care :

32

1.932

21

1,1

24

25

119,1

102,1

a)

- dividente cuvenite bugetului de stat

33

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31 - Rd. 32 se

35

1.932

21

1

1,1

24

25

119,1

102,1

I

repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanțare

1-----------------------------

1 VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI

ELIGIBILE DIN

FONDURI

EUROPENE, din care:

37

a)

Cheltuieli materiale

38

b)

Cheltuieli cu salariile

39

c)

Cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

Cheltuieli cu reclama si publicitate

41

e)

Alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE

FINANȚAREA

INVESTIȚIILOR , din

care:

43

16.368

23.666

144,6

29.825

31.748

126,0

106,4

1

Alocații de la buget

44

7.015

3.500

49,9

2.500

3.000

71,4

120,0

Alocații bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI

PENTRU INVESTIȚII

46

22.415

23.666

105,6

29.825

31.748

126,0

106,4

X

DATE DE

FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

1.475

1.484

100,6

1.484

1.484

100,0

100,0

2

Nr. mediu de salariati total

49

1.469

1.481

100,8

1.484

1.484

100,2

100,0

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala <Rd.i2/Rd.49)/ 12x1000

50

2.705

2.720

100,6

2.777

2.916

102,1

105,0

4

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd.l3/Rd.49) 12x1000

51

2.526

2.536

100,4

2.589

2.718

102,1

105,0

5

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.49)

52

77

79

103,1

81

85

102.1

105,0

1

6

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total persoana mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

95.402

101.283

106,2

102.426

102.763

101,1

100,3

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.l)x 1000

54

957

999

104,4

999

999

100,0

100,0

8

Plăti restante

55

9

Creanțe restante

56

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SAB-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130

Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931 www.ctpcj .ro. email: secretariat@ctpcj .ro

ANEXA 2

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO - FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent 2013 (N-l)

Propuneri an curent 2014 (N)

%

Aprobat

Realizat

Propuneri

7 =

6/5

0

1

2

3

4

5

6

7

I

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)

1

112.837

112.929

117.323

103,9

1

Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:

2

112.750

112.844

117.238

103,9

a)

din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:

3

75.871

78.796

80.980

102,8

al)

din vânzarea produselor

4

13

a2)

din servicii prestate

5

75.083

78.040

80.224

102,8

a3)

din redevențe și chirii

6

768

756

756

100,0

a4)

alte venituri

7

7

b)

din vânzarea mărfurilor

8

2.510

837

841

100,5

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:

9

cl

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

289

224

224

100,0

f)

alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:

14

6.573

6.555

6.998

106,8

fl)

din amenzi și penalități

15

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:

16

de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:

- active corporale

17

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

5.800

5.760

6.200

107,6

f4)

din valorificarea certificatelor C02

20

j

f5)

alte venituri

21

773

795

798

100,4

n

2

Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:

22

87

85

85

100,0

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

8

6

6

100,0

d)

din dobânzi

26

2

I

1

100,0

e)

alte venituri financiare

27

77

78

78

100,0

3

Venituri extraordinare

28

-

ii.

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)

29

108.828

108.079

117.263

108,5

1

Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:

30

107.618

106.979

116.357

108,8

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32+ rd. 40 + rd. 46), din care:

31

34.759

34.628

36.268

104,7

Al

Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:

32

31.235

31.113

32.703

105,1

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

864

1.190

1.249

105,0

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din

care:

34

23.284

22.442

24.100

107,4

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

4.418

4.496

4.600

102,3

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

18.866

17.946

19.500

108,7

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

107

75

80

106,7

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

6.375

6.610

6.474

97,9

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

605

796

800

100,5

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:

40

2.512

2.472

2.422

98,0

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

2.070

2.047

2.090

102,1

b)

cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:

42

32

33

32

97,0

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

32

33

32

97,0

b2)

către operatori cu capital privat

44

o)

prime de asigurare

45

410

392

300

76,5

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd.

63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:

46

1.012

1.043

1.143

109,6

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

5

3

4

133,3

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul,

48

5

4

5

125,0

i 1

L

“1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

din care:

bl)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

C)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:

50

31

41

95

231,7

cl)

cheltuieli de protocol, din care:

51

25

32

50

156,3

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

6

9

45

500.0

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

- ch.de promovarea produselor

56

d)

Ch. cu sponsorizarea (rd. 58 + rd. 59 + rd. 60 + rd. 61), din care:

57

20

18

26

144,4

dl)

ch. de sponsorizare a cluburilor sportive

58

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

59

10

10

14

140,0

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale

60

4

4

6

150,0

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

6

4

6

150,0

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

78

76

80

105,3

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

20

25

40

160,0

- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:

64

20

25

40

160,0

- interna

65

11

15

25

166,7

- externa

66

9

10

15

150,0

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

204

206

213

103,4

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

150

157

145

92,4

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

493

508

525

103,3

îl)

cheltuieli de asigurare și pază

70

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

15)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

î

-

1

i5')

alte cheltuieli cu servicii executate de terti

i6)

i

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf.

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

76

>7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

r

i8)

Alte servicii executate de terti

77’

493

508

525

103,3

j)

alte cheltuieli studii-cercetari ct.614

78

6

5

10

200,0

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:

79

619

588

883

150,2

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

c)

ch. cu taxa de licență

82

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

e)

ch. cu taxa de mediu

84

14

10

10

100,0

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

605

578

873

151,0

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113)

86

60.843

60.291

61.375

101,8

CO

Cheltuieli de natura salariala (rd. 88 + rd. 92)

87

48.151

47.682

48.336

101,4

CI

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd.

91), din care:

88

44.969

44.530

45.064

101,2

a) salarii de bază

89

30.247

29.367

29.705

101,2

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

14.722

15.163

15.359

101,3

c) alte bonificații (conform CCM)

91

C2

Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:

92

3.182

3.152

3.272

103,8

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

312

271

302

111,4

tichete de creșă, cf. Legii nr.

193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

b) tichete de masă;

96

2.870

2.881

2.970

103,1

c) tichete de vacanță;

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd.

100

102 + rd. 103), din care:

! a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

_

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:

104

105

105

300

285,7

a) pentru directori/di rectorat

105

100

100

144

144,0

- componenta fixa

106

100

100

144

144,0

- componenta variabila

107

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere

108

5

5

118

2.360

- componenta fixa

109

5

5

118

2.360

- componenta variabila

110

c) pentru AGA și cenzori

111

38

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 114 + rd. 115 + rd. 116 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119), din care:

113

12.587

12.504

12.739

101,9

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

114

9.376

9.283

9.436

101,6

b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

115

224

222

227

102,3

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

116

2.343

2.321

2.359

101,6

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

117

644

678

717

105,8

e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii

118

f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale

119

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:

120

11.397

11.472

17.831

155,4

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 +

rd. 123), din carext. 05818C

121

11

10

0,0

- către bugetul generai consolidat

122

- către alți creditori

123

11

10

0,0

b)

cheltuieli privind activele imobilizate 658300

124

10

3

0,0

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

125

d) 1

alte cheltuieli

126

35

118

118

100,0

1 e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

127

11.341

11.341

17.713

156,2

i

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129 - rd. 131), din care:

128

J

fl)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

129

fl.l)

-provizioane privind participarea la profit a salariatilor

130

fl.2)

-provizionare in legătură cu contractul de mandat

130a

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

131

f2.1)

din anularea provizioanelor (rd. 133 +

rd. 134 + rd. 135), din care:

132

- din participarea salariaților Ia profit

133

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

134

- venituri din alte provizioane

135

2

Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:

136

1.210

1.100

906

82,4

a)

cheltuieli privind dobânzile (rd. 138 + rd. 139), din care:

137

1.174

1.073

879

81,9

al)

aferente creditelor pentru investiții

138

888

780

545

69,9

32)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

139

286

293

334

114,0

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd.

138 + rd. 139), din care:

140

34

26

26

100,0

bl)

aferente creditelor pentru investiții

141

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

142

34

26

26

100,0

o)

alte cheltuieli financiare

143

2

1

1

100,0

3

Cheltuieli extraordinare

144

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 29)

145

4.009

4.850

60

u

Venituri neimpozabile

146

5

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

70

158

40

25,3

IV

IMPOZIT PE PROFIT

148

653

743

16

2,1

V

DATE DE FUNDAMENTARE

149

-

1

Cheltuieli de natura salariala (rd. 87)

150

48.151

47.682

48.336

101,4

2

Cheltuieli cu salariile (rd. 88)

151

44.969

44.530

45.064

101,2

3

4r. de personal prognozat la finele anului

152

1.496

1.475

1.484

100,6

4

Nr. mediu de salariați

153

1.475

1.469

1.481

100,8

5

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat

154

2.541

2.526

2.5361

100,4pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12xl000

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd. 150/rd. 153)712x1000

155

2.720

2.705

2.720

100,6

6

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 2 /rd. 153)

156

76.441

76.817

79.161

103,1

b)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd. 153

157

93.637

95.402

101.283

106,2

cl)

Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:

158

- cantitate de produse finite (QPF)

159

138.114.078

140.145.700

150.000.000

107,0

- preț mediu (p)

160

0,78

0,77

0,74

96,1

- valoare =QPF x p

161

107.729

107.912

111.000

102,9

- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 161 /rd. 2

162

95,55

95,63

94,68

99,0

7

Plăti restante

163

8

Creanțe restante, din care:

164

-de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

165

-de la operatori cu capital privat

166

-de la bugetul de stat

167

-de la bugetul local

168

-de la alte entitati

169

DIRECTOR GEN: ING. LIVIUWfP

Iz

V.A

\\CK

[t


ni
B-dul21 Decembrie 1989, nr. 128-130

Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931 ww.ctpcj.ro, email:secretanat@ctpcj.ro

SIS1EM Di MANAGEMENT Al

CAUTÂTI! ISO 9001 ;200E

V Lti'r. A <■

-.1-*--«■

..........


ANEXA NR. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

DIRECTOR GENERAL
mii lei

Nr. crt.

INDICATORI

Prevederi an N-2

%

4=3/2

Prevederi an precedent (N-l)

%

7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale

(rd.l+rd.2+rd.3), din care:

105.360

105.324

100

112.837

112.929

100,1

1

Venituri din exploatare

105.320

105.283

100

112.750

112.844

100,1

2

Venituri financiare

40

41

102,5

87

85

97,7

3

Venituri extraordinare


B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130

Pi

IDEKRAJ


SISTEM DE MANAGEMENT Al

CALITĂȚII !SO 9001:2003


Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931 www.ctpcj.ro, email: secretari at@ctpcj .ro

ANEXA NR. 4

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-fmanciari


mii Iei

Nr. Crt.

INDICATORI

Nr.

Propuneri an curent (N)

Trim I

Trim II

Trim III

Trim TV

1

2

3

4

5

6

7

8

I

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)

1

117.323

28.158

30.504

26.984

31.677

1

Venituri din exploatare (rd.3+ rd.8+

rd.9+ rd. 12+ rd. 13+ rd.14)

2

117.238

28.137

30.482

26.965

31.654

a)

producția vândută (rd. 4+ rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:

3

80.980

19.435

21.055

18.625

21.865

al)

din vânzarea produselor

4

a2)

din servicii prestate

5

80.224

19.254

20.858

18.452

21.660

a3)

din redevențe și chirii

6

756

181

197

174

204

a4)

alte venituri

7

b)

din vânzarea mărfurilor

8

841

202

219

193

227

o)

din subvenții și transferuri de exploatare (rd. 10 + rd. 11), din care:

9

cl

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

c2

transferuri pentru plata personalului

11

d)

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

224

54

58

52

60

f)

alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:

14

6.998

1.680

1.819

1.610

1.889

fi)

din amenzi și penalități

15

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital, din care:

16

- active corporale

17

-

1

- active necorporale

18

1

din subvenții pentru investiții

19

6.200

1.488

1.612

1.426

1.674

-

f4)

din valorificarea certificatelor

C02

20

f5)

alte venituri

21

798

192

207

184

215

2

Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + Rd. 27), din care:

22

85

20

22

20

23

i a)

din imobilizări financiare

23

T

b)

din investiții financiare

24

C)

din diferențe de curs

25

6

1

2

1

*

d)

din dobânzi

26

1

1

e)

alte venituri financiare

27

78

19

20

18

21

3

Venituri extraordinare

28

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)

29

117.263

29.316

28.143

28.143

31.661

L

1

Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:

30

116.357

29.089

27.926

27.926

31.416

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:

31

36.268

9.067

8.704

8.704

9.792

Al

Cheltuieli privind stocurile

32

32.703

8.176

7.849

7.849

8.830

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

1.249

312

300

300

337

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

24.100

6.025

5.784

5.784

6.507

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

4.600

1.150

1.104

1.104

1.242

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

19.500

4.875

4.680

4.680

5.265

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

80

20

19

19

22

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

6.474

1.619

1.554

1.554

1.748

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

800

200

192

192

216

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:

40

2.422

606

581

581

654

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

2.090

523

502

502

564

b)

cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd.

44) din care:

42

32

8

8

8

9

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

32

8

8

8

9

b2)

- către operatori cu capital privat

44

c)

prime de asigurare

45

300

75

72

72

81

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:

46

1.143

286

274

274

309

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

4

1

1

1

1

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

5

1

X x

1

1

bl)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 52 •+ rd. 54), din care:

50

95

24

23

23

26.

ci)

cheltuieli de protocol, din care:

51

50

13

12

12

14

- tichete cadou potrivit Legii nr.

193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

153

45

11

11

11

12

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

- ch. de promovare a produselor

56

d)

ch. cu sponsorizarea (rd. 58 + rd. 59 + rd. 60 + rd. 61), din care:

57

26

7

6

6

7

dl)

ch.de sponsorizare a cluburilor sportive

58

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

59

14

4

3

3

4

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale

60

6

2

1

1

2

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

6

2

1

1

2

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

80

20

19

19

22

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

40

10

10

10

11

- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:

64

40

10

10

10

11

- internă

65

25

6

6

6

7

- externă

66

15

4

4

4

4

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

213

53

51

51

58

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

145

36

35

35

39

>)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

525

131

126

126

142

>1)

cheltuieli de asigurare și pază

70

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

13)

cheltuieli cu pregătirea jrofesională

72

i4)

cheltuieli cu reevaluarea mobilizărilor corporale și

73

1

_______________________________1

7

1

1 necorporale, din care:

r

1-------------------

1

1

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

1

1

|

!

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

j

1

i6)

1

|_________________

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de

l conducere conform Ordonanței i de urgență a Guvernului nr.

109/2011

76

î7)

1

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

1 i8)

Alte servicii executate de terti

77'

525

131

_

126

142

j)

alte cheltuieli

78

10

•5

1

2

2

3

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd.

82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:

79

883

221

212

212

238

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

c)

ch. cu taxa de licență

82

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

e)

ch. cu taxa de mediu

84

10

3

2

2

3

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

873

218

210

210

236

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd.

100 + rd. 104+ rd. 113)

86

61.375

15.344

14.730

14.730

16.571

CO

Cheltuieli de natura salariala (rd. 88 + rd. 92)

87

48.336

12.084

11.601

11.601

13.051

CI

Cheltuieli cu

salariile(rd.89+rd.90+rd.91), din care:

88

45.064

11.266

10.815

10.815

12.167

a) salarii de bază

89

29.705

7.426

7.129

7.129

8.020

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

15.359

3.840

3.686

3.686

4.147

c) alte bonificații (conform CCM)

91

C2

Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:

92

3.272

818

785

785

883

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

302

76

72

72

82

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

1

1

tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările

95

J

ulterioare:

III

____

1 b) tichete de masă;

96

2.970

743

713

713

802

i c) tichete de vacanță;

1---------------------

97

|

i

1

d) ch. privind participarea salariaților

1 la profitul obținut în anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

' 99

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:

100

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105+rd. 108+rd. 111+rd.l 12)

104

300

75

72

72

81

a) pentru directori/directorat

105

144

36

35

35

39

- componenta fixa

106

144

36

35

35

39

- componenta variabila

107

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere

108

118

30

28

28

32

- componenta fixa

109

118

30

28

28

32

- componenta variabila

110

c) pentru AGA și cenzori

111

38

10

9

9

10

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 114 + rd. 115 + rd. 116 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119), din care:

113

12.739

3.185

3.057

3.057

3.440

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

114

9.436

2.359

2.265

2.265

2.548

b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

115

227

57

54

54

61

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

116

2.359

590

566

566

637

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

117

717

179

172

172

194

e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii

118

■) cheltuieli privind alte contribuții și

119

1

fonduri speciale

r                        i

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 -rd. 124+ rd. 125+rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:

120

17.831

4.458

4.279

4.279

4.814

1

cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:

| 121

J

- către bugetul general consolidat

122

|

k

- către alți creditori

123

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

124

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

125

d)

alte cheltuieli

126

118

30

28

28

32

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

127

17.713

4.428

4.251

4.251

4.783

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane, din care:

128

fl)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

129

participarea salariatilor la profit

130

Contractul de mandat

130

a

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

131

f2.

1)

din anularea provizioanelor (rd.

128 + rd. 129 + rd. 130), din care:

132

- din participarea salariatilor la profit

133

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

134

- venituri din alte provizioane

135

2

Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd.

405 + rd. 143), din care:

136

906

227

217

217

245

a)

cheltuieli privind dobânzile (rd. 138 + rd. 194), din care:

137

879

220

211

211

237

al)

aferente creditelor pentru investiții

138

545

136

131

131

147

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

139

334

84

80

80

90

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 141 + rd. 142), din care:

140

26

7

6

6

7

bl)

aferente creditelor pentru investiții

141

_

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

142

26

7

6

6

7

c)

alte cheltuieli financiare

143

1

1

3

1------

Cheltuieli extraordinare

144

II

I

1

REZULTATUL BRUT i(profiUpierdere) (rd. 1 - rd. 30)

! 145

1 60

-1.158

2.361

-1.159

16

venituri neimpozabile

146

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

40

30

10

1

V

IMPOZIT PE PROFIT

148

16

10

6

V

1

DATE DE FUNDAMENTARE

149

J

1

Cheltuieli de natura salariala(rd.87)

150

48.336

12.084

11.601

11.601

13.051

2

Cheltuieli cu salariile(rd.88)

151

45.064

11.226

10.815

10.815

12.167

o

3

Nr. personal prognozat la finele anului

152

1.484

1.484

1.484

1.484

1.484

4

Nr. mediu salariati

153

1.481

1.481

1.481

1.481

1.481

5

a)

Câștig mediu lunar pe salariat-Cheltuieli cu salarii (rd.

151 +rd. 153)/12x 1000 (lei/persoana)

154

2.536

2.536

2.434

2.434

2.739

b)

Câștig mediu lunar salariat-Cheltuieli natura salariala

(rd,151+rd.l53)/12xl000 (lei/persoana)

155

2.720

2.720

2.611

2.611

2.937

6

a)

Productivitatea muncii in unitati valorice 2/rd. 153x 1000 (lei/persoana)

156

79.161

75.995

82.328

72.828

85.494

b)

Productivitatea muncii in unitati fizice

157

101.283

97.232

105.334

93.180

109.386

el)

Elemente calcul

158

Cantitatea de produse finite (QPF)

159

150.000.000

36.000.000

39.000.000

34.500.000

40.500.000

Preț mediu (p) (lei/calator)

160

0,74

1.351

Valoare = QPF x p (mii Iei)

161

111.000

26.640

28.860

25.530

29.970

Pondere in venituri totale (rd. 161/2)%

162

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA


B-du] 21 Decembrie 1989. nr. 128-130

Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931 www.ctpcj .ro, email:secretariat@ctpcj.roANEXA NR. 5

Programul de investiții, dotări si sursele de finanțare


mii lei

Data

an precedent (N-l)

Valoare

INDICATORI

finalizării investiției

Aprobat

Realizat/

Preliminat

an curent

(N)

an

N+ 1

an

N+2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A

INVESTIȚIILOR, din care:

2014

20.027

16.368

23.666

29.825

31.748

1

Surse proprii, din care:

2014

4.012

5.612

13.279

19.166

19.166

a) - amortizare

2014

3.980

5.580

11.315

19.140

19.140

b) - profit

2014

32

32

1.964

26

26

2

Alocații de la buget

2014

7.015

7.015

3.500

2.500

3.000

3

Credite bancare, din care:

2014

9.000

3.607

5.393

a) - interne

2014

9.000

3.607

5.393

b) - externe

4

Alte surse, din care:

2014

134

1.494

8.159

9.582

- Taxa speciala

2014

7.792

7.792

8.182

- Din vanzare materiale din casari mijloace fixe

2014

134

1.522

367

400

- Sold creditor surse proprii

2014

-7.820

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

20.027

22.415

23.666

29.825

31.748

1

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

; -

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

1

1

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

2

Investiții noi, din care:

2014

13.956

16.344

14.578

26.703

28.626

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

2014

13.956

16.344

14.578

26.703

28.626

- Mijloace de transport

2014

13.956

16.221

8.078

24.703

25.626

- Utilaje garaj

123

3.000

2.000

3.000

- Validatoare pentru tiketing

3.500

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unități administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

L

a) pentru bunurile proprietatea

_

privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

2014

6.071

6.071

9.088

3.122

3.122

a) - interne

2014

6.071

6.071

9.088

3.122

3.122

b) - externe
B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130

Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931 www.ctpcj.ro, email:secretari at@ctpcj .ro

i.             r

SISTEM DE MANAGEMENT A.

y b

CAUTATIl ISO 9001 200E

•         T ! *- /

•m->- •i. jh -J"        ,


ANEXA NR. 7

Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate

mii lei

Nr. crt.

Valoarea impnrmutului conform contractului

Perioada de rambursare in ani

Sold sfarsit de an precedent (N-l)

Valoarea anuala scadenta in anul curent (N)

Valoarea anuala scadenta in anul N+l

TOTAL din care:

rate

dobânzi

Diferente de curs nefavorabile

comisioane

TOTAL din care:

rate

dobânzi

Diferente de curs nefavorabile

comisioane

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A. Credite pentru activitatea curenta

1

8.000

Linie credit

4.987

6.334

6.000

334

6.350

6.000

350

Total A

8.000

Linie credit

4.987

6.334

6.000

334

6.350

6.000

350

B. Credite pentru investiții

1

21.250

4,5

9.613

6.321

6.071

250

3.585

3.542

43

2

9.000

3

3.607

3.312

3.017

295

3.977

3.787

190

Total B

30.250

13.220

9.633

9.088

545

7.562

7.329

233

Total general

A+B

38.250

18.207

15.967

15.088

879

13.912

13.329

583


DIREqi^ECONOMIC

EC. IC

B-dul 21 Decembre 1989, nr. 128-130

Tel. 0264-430917. Fax 0264-430931 www.ctpcj,ro, email: secretariat@ctpcj .ro


ANEXA NR. 8

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor

mii lei

DIRECTOR GENERAL

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

an precedent (N - 1)

an curent (N)

an N + 1

an N + 2

Preliminat/Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Arierate

Rezultat brut

Arierate

Rezultat brut

Arierate

Rezultat brut

Arierate

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct.

I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor

01.01-

31.12.2014

-4.800

-9

-7

1

Măsura 1 Red.

Consumului de energie electrica prin achiziții de tramvaie noi

+ 10

+10

+ 10

4

TOTAL Pct. I

-4.790

+1

+3

Pct.

II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I

3

Alte cauze

4

TOTAL Pct. II

Pct. m

TOTAL GENERAL Pct. i + Pct. n

+4.850

-4.790

+ 1

+3

Compania de Transport Public Cluj Napoca S.A.

Extras din Hotărârea nr. 1/31.01.2014 a Consiliului de Administrație a C.T.P. Cluj Napoca S.A.

OMIS CELE DE OMI S

Membrii Consiliului de Administrație a Companiei de Transport Public Cluj Napoca S.A. aprobă în unanimitate Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014.

OMIS CELE DE OMIS


B-dul21 Decembrie 1989. nr. 128-130

Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931 www.ctpcj.ro. email:secretariat@ctpc_i.ro


CUI RO 201195

Nr. 804/29.01.2014

NOTA DE FUNDAMENTARE

Privind Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2014 si prognoza pentru următorii doi ani

Pentru fundamentarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 s-au avut in vedere prevederile Legii nr. 356/2013 privind Bugetul de stat pe anul 2014, Legea nr. 340/2013 privind Bugetul asigurărilor sociale de stat, Ordonanța nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare, precum si OMFP nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului si a structurii bugetului de venituri si cheltuieli, si anexele de fundamentare ale acestuia.

Capitolul I. Venituri

Pentru determinarea veniturilor din activitatea de baza (prestații privind transportul public de calatori) s-a avut in vedere numărul si structura calatorilor prognozati pentru anul 2014 (pe baza evoluției statistice a acestora) corectat cu ultimele modificări, mai ales in cadrul abonamentelor pentru elevi si studenti precum si o estimare rezonabila a veniturilor posibil de realizat ca urmare a extinderii transportului public in zona metropolitana (in comuna Feleac de la inceputul anului, iar in celelalte localitati de la inceputul trim. II al anului).

Pentru calculul veniturilor am avut in vedere aplicarea actualelor tarife, aprobate, pentru intreaga perioada a anului 2014.

La veniturile astfel determinate s-a adunat preluarea la venituri a amortismentului aferent imobilizărilor corporale achiziționate din surse bugetare.

Detalierea calculelor este redata in Anexa “A” la prezenta nota.

Veniturile din alte activitati de exploatare sunt detaliate in Anexa “B”.

După cum se observa din sumele prezentate in anexele “A” si “B”, totalul veniturilor din exploatare reprezintă 117.238 mii lei, din care 111.328 mii lei din activitatea de baza (94,96%) si 5.910 mii lei din activitati diverse (5,04%).

Pentru determinarea veniturilor financiare am avut in vedere structura acestora prezentata in Anexa “2”, sumele s-au determinat avand in vedere dobânzile, diferentele de curs valutar favorabile, precum si sconturile posibil de obtinut in anul 2014.


Capitolul II. Cheltuieli

  • A. La calculul cheltuielilor de exploatare s-au avut in vedere următoarele:

  • a) Pentru cheltuielile materiale s-a plecat de la consumurile efective ale anului precedent, influențate cu indicele previzibil de inflație precum si creșterea cantitatilor consumate, in funcție de creșterea volumului de producție. La pozițiile unde la ora intocmirii BVC au existat contracte de furnizare pentru anul 2014, s-a plecat de la preturile si cantitatile din contracte.

  • b) Pentru cheltuielile cu servicii s-a plecat de asemenea de la costurile efective ale anului precedent indexate in funcție de inflație, volumul serviciilor, iar acolo unde a fost posibil am redus aceste cheltuieli.

  • c) Cheltuielile cu impozitele si taxele s-au determinat in conformitate cu Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare (creșterea s-a produs mai ales pe seama creșterii bazei de impozitare, urmare a reevaluării construcțiilor speciale si clădirilor).

  • d) Cheltuielile cu amortizarea s-au determinat pe baza planului de amortizare care a avut in vedere existentul de la inceputul anului, ieșirile din cursul anului 2014, precum si intrările previzibile de imobilizări pe parcursul anului 2014.

  • e) Cheltuielile cu personalul s-au determinat pe seama numărului mediu scriptic pe salariati si a câștigului mediu brut lunar, tinandu-se seama de creșterea numărului mediu scriptic, ca urmare a preconizatei extinderi de activitate in zona metropolitana.

Precizam faptul ca atat creșterea fondului de salarii, cat si creșterea salariului mediu brut lunar se incadreaza in prevederile din Legea Bugetului de stat 2014, precum si in prevederile O.G. 26/2013.

Cheltuielile cu tichetele de masa s-au determinat in funcție de numărul de salariati, numărul zilelor lucrate si indexarea previzibila a valorii nominale a acestora.

Cheltuielile sociale le-am dimensionat mult sub limita admisa de legislație, acestea fiind detaliate in Anexa “C”.

  • f) Pentru determinarea cheltuielilor cu asigurări sociale s-a tinut seama de cotele procentuale prevăzute in legislația in materie, in speța Legea bugetului de stat si Legea bugetului asigurărilor sociale pe anul 2014.

  • B. Cheltuielile financiare s-au determinat in special pe seama soldului mediu al datoriei aferenta liniei de credit precum si ținând cont de procentul mediu al dobânzilor practicate de banca.

Cu privire la cheltuielile cu dobânzile aferente creditelor pentru investiții, acestea s-au determinat ținând seama de graficele de rambursare a creditelor si de plata a dobânzii scadente pe anul 2014.

Rezultatul brut al exercițiului prognozat s-a stabilit la 60 mii lei, mult mai mic fata de anul precedent, datorita diminuării tarifelor la transportul public cu echivalentul taxei speciale, constituita incepand cu 01.01.2014.

Repartizarea profitului net s-a efectuat in conformitate cu prevederile O.G. 64/2001 cu modificările si completările ulterioare.

Detalierea veniturilor si a cheltuielilor este redata in Anexa “2”.

Detalierea surselor si a cheltuielilor pentru investiții este prezentata in Anexa “5”, cu mențiunea ca intre sursele proprii din amortizare si totalul cheltuielilor cu amortizarea, nu exista egalitate, datorita reluării la venituri a amortismentului aferent imobilizărilor corporale achiziționate din surse bugetare. Situația este reflectata la Rd. 19 din Anexa “2”.

Sursele proprii de finanțare au fost influențate negativ de soldul existent la începutul anului 2014 (vezi pct.4 liniuta 3 din Anexa “5”).

Cu privire la cheltuielile de investiții, precizam faptul ca pe parcursul anului 2014 sursele vor fi cheltuite pentru achizitiii de mijloace de transport si utilaje de garaj, validatoare electronice pentru tiketing, precum si pentru rambursarea ratelor la creditele de investiții, conform detalierii din Anexa “5”.

Indicatorii de munca si salarizare sunt prezentați detaliat in Anexa “2”.

Situația datoriilor rezultate din imprumuturi este prezentata detaliat in Anexa


director economic

EC. IOAN/RUSU

v'