Hotărârea nr. 266/2014

Hotărârea 266/2014 - Aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei unei părţi din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Moţilor nr. 56-58.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației unei părți din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Moților nr. 56-58

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației unei părți din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Calea Moților nr. 56-58 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 206829/45/13.06.2014 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune schimbarea destinației unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Moților nr. 56-58;

Reținând prevederile art. 112 alin. (6) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă propunerea de schimbare a destinației unei părți din imobilul construcții și terenul aferent acestora, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Moților nr. 56-58, înscris în CF nr. 268323 Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consilului local al municipiului Cluj-Napoca, identificat astfel:

  • - Corp C, cu nr. cad. C4, nr. topo. 11100/2/1, 11099/1/1, 11098/1, 11097/2/2, 11097/2/3/1, 11096/2, 11096/3/2 - C4, parțial, respectiv o suprafață de 124,16 mp.;

  • - Corp E, cu nr. cad. C6, nr. topo. 11100/2/1, 11099/1/1, 11098/1, 11097/2/2, 11097/2/3/1, 11096/2, 11096/3/2-C6, total;

  • - Corp F, cu nr. cad: C7, nr. topo. 11100/2/1, 11099/1/1. 11098/1, 11097/2/2, 11097/2/3/1, 11096/2, 11096/3/2-C7, total;

  • - Corp G, cu nr. cad: C8. nr. topo. 11100/2/1. 11099/1/1, 11098/1. 11097/2/2. 11097/2/3/1, 11096/2, 11096/3/2-C8 - total;

  • - Corp H, cu nr. cad: C9, nr. topo. 11100/2/1, 11099/1/1, 11098/1, 11097/2/2, 11097/2/3/1, 11096/2, 11096/3/2-C9 -total;

  • - Corp I, cu nr. cad: CIO. nr. topo. 11100/2/1, 11099/1/1, 11098/1, 11097/2/2, 11097/2/3/1, 11096/2, 11096/3/2-C10 - total, conform Planului de situație care se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Schimbarea destinației imobilului identificat la art. 1 operează de la data emiterii avizului conform al ministrului educației naționale.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 266 din 19 iunie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)


ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 266/2014

Legenda o

Limite

limita parcelei studiate limite parcele existente

acces pietonal


Construcții


construcție existentaconstrucții existente


Amenajări

strada cu profil care se menține suprafața propusa spre demolare

Suprafețe propuse spre demolare

Corp E total............................166.00

Corp F total................ 63.00

Corp G total........         ...3^ 00 mp

Corp H total..........................36.00

Corp I total...............................51.00

Corp C parțial (C2)............. 31

Corp C parțial (C1)...................42 75 mp


VeriAcalor/Expert

Setnnirura

Cenip.

Seferii/Erpertiu nr. / dau

nj D« videiru Gheor|ht

CcO

ini- Munte mii Martin

Al.

Arh. Mutileanu Doini

D.E

tiatCUMT.

Beufioac. Tltiu proiect

Municipiul Q»|Xapoca

Demolare corpuri • $n. MoWot nr. 5B Clu| Napoca                       *

iCr. Moților or S8.Chij- Napoca

Proiect or. 114/2913

XL. IMrCKA 4vvU J.ILU

«(•iuta.»,. ilMHn,JI)/IMVNOLC« IUMVH

Anpbgntnt

Special late

Arhitectura

SeT proiect

ln{ SoraCoimlnC

Scara

TiUu planșa;

Fau: O.TÂD.

Deuna!

ln| PopaMircea

Dau

ELAN DE.SITVATIE • PROPUNERE DEMOLARE CORPURI           ii

Kawnr A-O.OOCl

Proiectai

aA Petri llih

OUOH

i