Hotărârea nr. 261/2014

Hotărârea 261/2014 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizare strada Bistriţei, în municipiul Cluj-Napoca”.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții:

“Modernizare strada BISTRIȚEI în municipiul Cluj-Napoca“

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții: “Modernizare strada BISTRIȚEI în municipiul Cluj-Napoca“ -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 132925/441/14.04.2014 al Direcției tehnice, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții: “Modernizare strada BISTRIȚEI în municipiul Cluj-Napoca“;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții: “Modernizare strada BISTRIȚEI în municipiul Cluj-Napoca“, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, corelat cu prevederile Acordului-cadru de lucrări nr. 302534 din data de 13.12.2010 pentru “Lucrări de reparare, întreținere, construire de drumuri și proiectare pentru aceste lucrări pe raza municipiului Cluj-Napoca”, încheiat cu asocierea între S.C. Diferit SRL și S.C. Kiat Group Construct S.R.L, liderul asocierii fiind S.C. Diferit S.R.L.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică și Direcția Economică.

Nr. 261 din 19 iunie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 261/2014 Direcția Tehnică

INDICATORII TEHNICO-ECONOMIC1 AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII: “Modernizare strada BISTRIȚEI în municipiul Cluj-Napoca“

TITULAR:

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

BENEFICIAR:

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

• Capacități:

- STRADA

Lungime stradă:

L = 638,30ml

Suprafața carosabilă cu sistem rutier ranforsat:

S= 3.395,58mp

Suprafața carosabila cu sistem rutier nou si casete:

S= 2.141,23mp

Suprafața carosabila pe parcări:

S= 258,91mp

Suprafața carosabilă pe accese:

S= 691,79mp

Suprafața trotuar proiectată:

S =2.651,01 mp

Suprafața construită (carosabil + trotuar):

S = 9.138,52mp

• Valoarea totală a investiției, fără TVA

(prețuri ofertă)                                  -2.393,691 mii RON

din care, construcții-montaj:

- 2.368,454 mii RON

• Durata de realizare: 3 luni.

FINANȚAREA INVESTIȚIEI:

Finanțarea obiectivului se face din fondurile bugetului local și alte fonduri legal constituite cu această destinație, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii.


SC DIFERIT SRL. J12 590 2 001.CUI: RO133-15570. Capital soda: 200400 lei ISAM: RO11 5TRL 0130 1 202 7539 2 3XX Banca Transilvania Cluj-Napoca (BAN: RO37 RZBR 0006 0600 0012 1S22 Ra!"eisen Bank Cluj-NapocaDEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării investiției “Modernizare strada Bistriței”


in mii lei/mii euro la cursul BNR 4 4556 Jei/eurc din data de 05.02.2014

1 Nr. cri.

| Denumirea capitolelor si subcapitolelorde cheltuiel

I

Valoare

|       (fara TVA)

TVA

I

mii lei

Valoare (inclusiv TVA)

mii lei |

mii euro

| mii lei

| mii euro 1

1

-j                              j

J 3 I

4

5

I 6

7

^CAPITOLUL 1

[Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

(Obținerea terenului

o.oool

o.oot

0000|      o.oool      0.000

1.2

(Amenajarea terenului

o.oool

o.ooc

o.oooj      o.oooj       0.000

1.3

lAmenajari pentru protecția mediului

O.OCOl

o.oot

0.00

0       o.oool       0.000

r

si aducerea la starea inițiala

I

I

TOTAL CAPITOL 1

o.oool

o.ooc

0.00

3       o.oool      0.000

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

o.oool

o.oool      0.000       o.oool      o.oool

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

o.oool

0.000

o.ooc

0.000

0.000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize,acorduri

2.5Ooj

0.561

0.60C

3.100

0.696

si autorizații

3.3

Proiectare si inginerie

0.000

0.000

o.ooc

0.000

0.000

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

o.ooc

0.000

0.000

3.5

Consultanta

0.000

0.000

o.ooc

0.000

0.000

3.6

Asistenta tehnica din partea proiectantului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.7

Asistenta tehnica - dirigintie de șantier

3.790

0.851

0.909

4.699

1.055

TOTAL CAPITOL 3

6.290

1.412

1.509

7.799

1.750

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția dă baza

4.1

Construcții si instalații

2,368.454!

531.568

568.429

2,936.883

659.144

4.2

Montaj utilaj tehnologic

o.oooj

0.000

0.000

0.000]

0.000

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si

0.000,

.0.0001

0.000.

. .0.000.

O.OQC»

funcționale de montai

---------------------------------------------------1---------------------------------------------

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de

o.oool

0.000

0.000

o.oool

0.000

transport

; i

4.5

Dotări

o.oool

0.000

0.000

o.oooj

0.000

4.6

Active necorporale

o.oool

0.000

0.000

o.oool

O.OOC1

TOTAL CAPITOL 4                              |

2,368.454]

531.568

568.429

2,936.883!

659.144

CAPITOLUL 5

4/fe cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

I ’                         I

I

5.1.1.Lucrări de construcții

o.oool

o.oool

0.000

o.oool

0.000

5.1.2.Cheltuieli conexe organizării șantierului

o.oool

o.oooj

0.000

o.oool

0.000

5.2

Comisioane,taxe,cote legale,costul creditului

I

I

5.2.1 C

Controlul calitatii prin inspecția de stat in construcții

18.948

4.253|

0.000

18.948|

4.253

5.2.2 C

Casa constructorului

0.000

o.oool

0.000

0.0001

0.000

5.2.3 C

Costul creditului                                               ■

o.oool

o.oool

0.000

o.oooi

0.000

5.3 C

Cheltuieli diverse si neprevăzute

o.oooj

o.oool

0.000

o.oool

, 0.000

7

OTAL CAPITOL 5

18.9481

4.253]

0.000

13.9431

4.253

ICAPITOLUL 6’                                               ■                     •

J      [Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar.

|6.1 |Pregat:rea personalului de exploatare

o.oool

o.oool

0.000

o.oool

|Probe tehnologice si teste

ITOTAL CAPITOL 5 iTOTAL GENERAL _ [Din care C+M


Nota: Devizul General este intocmit cu preturi conform oferta.