Hotărârea nr. 25/2014

Hotărârea 25/2014 - Acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Municipiul Cluj-Napoca în Adunarea Generală a Asociaţilor A.D.I. „ASOCIAŢIA METROPOLITANÃ DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ”, în vederea delegării gestiunii serviciului de transport public local de persoane, prin curse regulate la nivelul comunei Baciu.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Municipiul Cluj-Napoca în Adunarea Generala a Asociaților A.D.I. „ASOCIAȚIA METROPOLITANĂ DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ”, în vederea delegării gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate la nivelul comunei Baciu

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Municipiul Cluj-Napoca în Adunarea Generală a Asociaților A.D.I. “Asociația de Transport Public Cluj”, în vederea delegării gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate la nivelul comunei Baciu - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 29674/303/24.01.2014 al Serviciului Juridic-contencios prin care se propune acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Municipiul Cluj-Napoca în Adunarea Generală a Asociaților A.D.I. “Asociația de Transport Public Cluj”, în vederea delegării gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate la nivelul comunei Baciu;

Având în vedere adresa Primăriei Comunei Baciu înregistrată la Primăria Cluj-Napoca sub nr. 29674/303/24 ianuarie 2014 și HCL Comuna Baciu nr. 5/23.01.2014;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, ale Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, ale Ordinului nr. 353/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 92/2007, ale Ordinului nr. 263/2007 privind aprobarea normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local, ale HCL Cluj-Napoca nr. 128/15.03.2013, art. 5 alin. (2), art. 16 alin. (3) și art. 21 alin. (1) din Statutul Asociației, art. 3 pct. 38 și 48 din OG nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. (2) lit. d), 39 alin. 1 și 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se avizează regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, la nivelul comunei Baciu, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se avizează caietul de sarcini al serviciului de transport public local prin curse regulate, la nivelul comunei Baciu, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se acordă mandat special domnului primar Emil Boc, reprezentant al Municipiului Cluj-Napoca în Adunarea Generală a Asociației Metropolitane de Transport Public Cluj, pentru:

 • a) aprobarea studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului public de transport public local de persoane prin curse regulate la nivelul comunei Baciu, conform Anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • b) aprobarea regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, la nivelul comunei Baciu, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • c) aprobarea caietului de sarcini al serviciului de transport public local prin curse regulate, la nivelul comunei Baciu, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • d) aprobarea modalității de gestiune a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, prin gestiune delegată, prin atribuire directă, la nivelul comunei Baciu;

 • e) aprobarea proiectului contractului de delegare de gestiune a serviciului public de transport public local de persoane prin curse regulate la nivelul comunei Baciu, conform Anexei 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează primarul municipiului Cluj-Napoca, domnul Emil Boc și Asociația Metropolitana de Transport Public Cluj.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică Primarului municipiului Cluj-Napoca, instituției Prefectului județului Cluj și Asociației Metropolitane de Transport Public Cluj.

Nr. 25 din 27 ianuarie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)


Primăria Comunei Baciu Județul Cluj

România, Județul Cluj, Comuna Baciu, Nr. 301 Tel. 0264-260314 Fax. 0264- 260699

e-mail priniariaba ci uCcby ah oo.com web: vru’w.primari abaciu.ro

•JW


NR.165/24.01.2014


VOQdVNTfTK)

K’i’ifHdioîNrnN vtyywiud

CĂTRE,ASOCIAȚIA METROPOLITANA

DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ

Alăturat va inaintam Hotararea Consiliului Local Baciu Nr.5 din 23.01.2014 privind avizarea regulamentului serviciului public de transport persoane, a caietului de sarcini, aprobarea studiului de oportunitate, a proiectului contractului cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane si mandatarea Asociației Metropolitane de Transport Public Cluj de a delega gestiunea serviciului de transport public local de persoane la nivelul comunei Baciu.

Cu stima,


ROMANIA

JUDEȚUL CLUJ COMUNA BACIU CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 5

Din 23.01.2014

Privind avizarea regulamentului serviciului public de transport persoane, a caietului de sarcini, aprobarea studiului de oportunitate, a proiectului contractului cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane și mandatarea Asociației Metropolitane de Transport Public Cluj de a delega gestiunea serviciului de transport public local de persoane la nivelul comunei Baciu

Consiliul local al comunei Baciu, județul Cluj, întrunit in ședința ordinara;

în conformitate cu prevederile :

 • - HCL comuna Baciu nr. 9/29.03.2013 privind constituirea Asociației Metropolitane de Transport Public Cluj;

 • - Ordinului nr. 565/05.12.2013 privind aprobarea eliberării autorizației pentru exercitarea atribuțiilor legale în domeniul serviciilor de transport public local, Autorității de autorizare din cadrul Asociației Metropolitane de Transport Public Cluj;

 • - Legii nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice, modificată și completată;

 • - Legii nr. 92 din 10 aprilie 2007, Legea serviciilor de transport public local, cu completările și

modificările ulterioare; ~      '   -----  -      -       - ■          -  -______________-

 • - Ordinului nr. 353 din 23 noiembrie 2007, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007;

Ordinului nr. 972 din 3 octombrie 2007, pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;

 • -  Ordinului nr. 263 din 6 decembrie 2007, privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local;

 • -  Ordinului nr. 272 din 12 decembrie 2007, pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;

 • -   art. 36 alin (2) lit. d) si alin. (6) lit. a) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

In temeiul prevederilor art.45, alin.l din Legea nr.215/2001, Legea administrației publice locale, republicata:

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aproba studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului public de transport public local de persoane prin curse regulate ia nivelul comunei Baciu, membra in Asociația Metropolitana de Transport Public Cluj.

Art. 2. Se aproba modalitatea de atribuire directă a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Asociația Metropolitana de Transport Public Cluj, prin gestiune delegată.

Art. 3. Se aproba proiectul contractului de delegare de gestiune a seviciului de transport public local de persoane, prin curse regulate la nivelul Comunei Baciu.

Art. 4. Se avizeaza Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, la nivelul comunei Baciu.

Art. 5. Se avizeaza Caietul de sarcini al serviciului de transport public local prin curse regulate, la nivelul comunei Baciu.

Art 6. Se aproba mandatarea Asociației Metropolitane de Transport Public Cluj în vederea semnării contractului de delegare a gestiunii.

Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei Baciu, domnul Mureșan Ioan Florin.

Consilieri prezenți 15 din 15 aleși

Voturi exprimate 15

Voturi pentru 15

Nu sunt voturi împotriva sau abțineri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

LĂPUȘ AN (ELENA FIRUȚACONTRASEMNEAZĂ SECRETAR PRJPON TâAN

ASOCIAȚIA METROPOLITANĂ

DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ


Str. Moților nr. 5, Cluj-Napoca, j ud. Cluj


STUDIU DE OPORTUNITATE

în vederea delegării gestiunii serviciului public de transport public local de persoane prin curse regulate în ASOCIAȚIA METROPOLITANĂ DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ pentru unitățile administrativ-teritoriale membre

în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 263/2007, art. 5, alin. 2 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice ( A.N.R.S.C.) privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local, în vederea inițierii procedurii privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației Metropolitane de Transport Public Cluj, se întocmește prezentul Studiu de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului public de transport public local de persoane prin curse regulate în Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj, care cuprinde toate elementele obligatorii prevăzute la alin. 3, respectiv următoarele:                                                   -_____

 • > descrierea și identificarea serviciului, a ariei teritoriale și a sistemului a cărui gestiune urmează să fie delegată;

 • > situația economico-fmanciară actuală a serviciului și starea tehnică a sistemului aferent acestuia;

 • > investițiile necesare pentru modernizarea, îmbunătățirea calitativă și cantitativă, precum și a condițiilor sociale și de mediu și extinderea serviciului;

 • > motivele de ordin economic, financiar, social și de mediu, care justifică delegarea gestiunii;

 • > nivelul minim al redevenței, după caz;

 • > durata estimată a contractului de delegare.

 • A. Descrierea și identificarea serviciului, a ariei teritoriale și a sistemului a cărui gestiune urmează să fie delegată

Serviciul de transport public local face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică și cuprinde totalitatea acțiunilor și activitățilm^^^ftilitate publică și de interes economic și social general, desfășurate la n^mUtîmta^lJdr administrativ teritoriale, sub controlul, conducerea sau coordoi^ffe^ȘuforităftJor ' administrației publice locale , în scopul asigurării transportului pubUcd^căȚ A. /

Serviciul de transport public local de persoane prin cutsd. ^ghlate. serviciul ce îndeplinește cumulativ următoarele condiții:                         o'/

 • - se efectuează de către un operator de transport rutier, astfel cum acesta este definit și licențiat conform prevederilor OG nr. 27/2011 privind transporturile rutiere:

 • - se execută pe rute și cu programe de circulație prestabilite de către Consiliul Local; -se efectuează numai pe raza teritorial-administrațivă a unei localități precum și în limitele unei asociații de dezvoltare intercomunitare;

-se efectuează de către operatorul de transport rutier cu mijloace de transport în comun, respectiv cu autobuze deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing, înmatriculate sau înregistrate, după caz în localitatea respectivă;

-persoanele transportate sunt îmbarcate sau debarcate în puncte fixe prestabilite, denumite stații;

-pentru efectuarea serviciului, operatorul percepe un tarif de transport pe bază de legitimații de călătorie individuale eliberate anticipat, al căror regim este stabilit de Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;

 • - transportul cu autobuzele se efectuează numai pe bază de licențe de traseu și caiete de sarcini.

în conformitate cu art. 3 pct. 48 din O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, transportul rutier public de persoane prin servicii regulate efectuat în limitele unei asociații de dezvoltare intercomunitare având ca obiect transportul rutier public de persoane, este definit ca transport rutier local de persoane. Traseele dintr-o asociație de dezvoltare intercomunitară sunt considerate trasee locale în conformitate cu prevederile art. 3 pct. 38 din O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere.

„Autoritățile administrației publice locale au competență exclusivă, în condițiile legii, în tot ceeame privește înființarea,-organizarea, -coordonarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciilor de utilități publice, precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale, aferente sistemelor de utilități publice” în conformitate cu art. 8 alin. 1 din Legea 51/2006 privind serviciiile comunitare de utilități publice

Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj a fost constituită la data de 15.03.2013, în conformitate cu prevederile Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, precum și ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005. Aceasta are ca scop înființarea, organizarea, reglementarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciului de transport public local prin servicii regulate din cadrul asociației, pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre.

Unitățile administrativ-teritoriale membre ale Asociației Metropolitane de

Transport Public Cluj sunt:

 • 1.         Municipiul Cluj

  324.576 locuitori

  10.865 locuitori

  22.813 locuitori

  10.317 locuitori

  3.065 locuitori

  1.594 locuitori

  3.923 locuitori


 • 2.       Comuna Apahida

 • 3.        Comuna FIorești

 • 4.       Comuna Baciu

 • 5.       Comuna Chinteni

 • 6.       Comuna Ciurda

 • 7.       Comuna Feleacu

Din totalul de 377.153 locuitori din arealul Asociației Metropolitane de Transport Public Cluj, 86% dintre aceștia locuiesc în Cluj-Napoca, municipiul având rol de centru polarizator al regiunii datorită legăturilor multiple (sociale, culturale, economice) pe care le are cu toți membrii AMTP Cluj.

Deși între orașe și zonele periurbane sunt foarte multe diferențe, problemele cu care se confruntă acestea nu se opresc la marginea orașelor și nu pot fi rezolvate decât într-un mod coerent, printr-un ansamblu de măsuri adoptate la nivel regional. Transporturile constituie un sistem complex care depinde de factori multiplii, inclusiv de modelele de așezări umane și de consum, de organizarea producției și de infrastructura disponibilă. Având în vedere această complexitate, orice intervenție în sectorul transporturilor trebuie să aibă la bază o viziune pe termen lung cu privire la mobilitatea sustenabilă a persoanelor și a bunurilor, nu în ultimul rând fiindcă politicile de natură structurală au nevoie de mult timp pentru a fi puse în practică și trebuie planificate cu mult timp înainte.

Argumente în favoarea modernizării serviciului de_ transport public prin transformarea traseelor județene din zonele periurbane ale municipiului Cluj-Napoca în trasee de transport public local intercomunitar (metropolitan):

 • 1.    Implementarea serviciilor publice integrate de transport călători, așa cum sunt definite prin art. 2 lit. m) din Regulamentul CE nr. 1370/2007 - serviciile interconectate de transport într-o zonă geografică determinată cu un serviciu unic de informații, un regim unic de taxare a biletelor și un orar unic de transport.

 • 2.    La nivelul Europei există 120 de regiuni sau zone metropolitane recunoscute. Datorită multiplelor avantaje care le reprezintă, în aceste zone metropolitane au fost constituite sisteme de transport public urban în urmă cu 20 de ani sau mai mult.

 • 3.    Satisfacerea necesităților de deplasare în cea mai mare măsură posibilă prin intermediul unor moduri de transport ecologic - transportul local intercomunitar, care este indispensabil în prevenirea creșterii poluării. în prezent, transportul județean nu este atractiv pentru populația din comunele limitrofe deoarece nu parcurg zonele de interes din municipiu iar oprirea se face în diferite autogari situate în zone periferice ale orașului, cu pierderi însemnate de timp pentru utilizatori. în majoritatea cazurilor, timpul pierdut pentru călătoria din autogară până la zona de interes din municipiul Cluj-Napoca (serviciu, școală, instituții publice, etc.) este la fel de mare ca timpul necesar pentru deplasarea din comună până în autogara centrului polarizator al regiunii. în locul deplasării cu_autobuzul, cetățenii din comunele periurbane aleg deplasarea cu automobilul, ceea ce generează o presiune foarte mare asupra traficului din municipiu, aglomerare și poluare, care pot fi mult diminuate prin trecerea la transportul public local intercomunitar;

- în cazul în care ar avea regim de trasee locale pe teritoriul asociației, mijloacele de transport pot intra în municipiu pe arterele cu trasee urbane și pot opri în orice stație, aceste suprapuneri peste transportul urban existent facându-se într-o proporție rezonabilă și riguros reglementată în AMTP Cluj. Cetățenii din comunele limitrofe transportați cu economii însemnate de timp în acest mod pot ajunge direct la destinație, pot fi preluați de rezerva de capacitate de pe traseele urbane actuale sau cu suplimentări de capacitate reglementate, suplimentări de trafic care, în combinație cu structuri tarifare atractive, sunt cu mult mai puțin nocive pentru circulația din municipiu decât numărul ridicat al autoturismelor neocupate la întreaga capacitate.

 • 4.    Program de transport unic și grafice de circulație integrate:

 • - reducerea timpulurdeMeplasare datorită graficelor de circulație care permit, interconectate și reglementate unitar pentru toate traseele din zona geografică deservită, transbordări mai bine coordonate și sancționate de către o singură autoritate de autorizare AMTP Cluj;

 • - fiecare consiliu local membru al AMTP Cluj își va aproba graficele de circulație ale curselor care le deservesc, introducerea de noi curse sau prelungiri de trasee, corelarea capacităților de transport cu modificările fluxurilor de călători, modificându-le prin hotărâre de consiliu local și AGA a asociației ori de câte ori situația o impune și cu efecte imediate pentru utilizatori.

 • - eliminându-se dezechilibrele actuale dintre centru și aria limitrofa vor apărea, pentru prima dată, fluxuri de călători în prezent inexistente dinspre municipiu înspre zona periurbană.

— -în—stadiul actual,-indiferent de modificările în opțiunile _de transport .ale. cetățenilor, aceste trasee având regim de transport județean se pot modifica doar o singură dată pe an iar consiliul local nu are putere de decizie, nefiind de competența sa ci a consiliului județean.

 • - în actuala organizare, corelările dintre graficele de circulație din transportul județean și cel urban sunt empirice, fiecare autoritate având stabilite propriile priorități, neexistând sancțiuni pentru nerespectarea corelării graficelor și nici autoritate competentă care să le aplice.

 • 5. Utilizarea de pachete tarifare atractive - avantaje:

 • - reduceri tarifare la deplasările combinate, în care se utilizează cel puțin 2 mijloace de transport pentru a ajunge la destinație, pentru îndeplinirea nevoilor de mobilitate a utilizatorilor și atragerea în noul sistem de transport public a posesorilor de autoturisme. în prezent, având regim de trasee județene, tarifele sunt aprobate de către Consiliul Județean iar titlurile de călătorie nu sunt valabile în transportul urban din municipiu;

 • - aprobarea tarifelor de către fiecare administrație publică membră pentru traseele care o deservesc, urmată de hotărârea AGA a asociației de dezvoltare, în strânsă legătură cu condițiile de transport pe care și le dorește fiecare comună și pe care le poate monitoriza și sancționa nemijlocit.

 • 6. Introducerea unui sistem integrat al rețelei de transport:

acestea permit aplicarea prevederilor Directivei 2010/40/UE privind implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport, sisteme care furnizează utilizatorilor și participanților la trafic vulnerabili date de bază privind călătoria precum: orare și tarife ale mijloacelor de transport în comun, informații privind călătoriile multimodale înaintea și în timpul călătoriei.

Pe aceleași principii, este dezvoltat transportul metropolitan în UE unde. în plus față de legislația din țara noastră, traseele au regim de trasee locale pe o rază de 50 km în jurul centrului urban polarizator. Acesta a fost și argumentul în baza căruia Regulamentul 561/2006/CE a preluat din legislația țărilor membre exceptarea utilizării tahografului pentru mijloacele de transport persoane prin servicii regulate pe trasee cu lungimea liniei de până la 50 km - art.3 lit. a din Regulamentul 561/2006/CE. în Turcia, țară nemembră UE, traseele locale se extind până la distanța de 100 km în jurul centrului urban polarizator.

Punerea la dispoziția cetățenilor din arealul AMTP Cluj a acestor servicii este în strânsă legătură cu asigurarea unui sistem de transport sigur, extins, de înaltă calitate și la prețuri accesibile dar și cu determinarea cu care factorii responsabili se vor implica în dezvoltarea cu fermitate a transportului public metropolitan în baza deciziei de înființare a AMTP Cluj.

 • B. Situația economico-financiară actuală a serviciului și starea tehnică a sistemului aferent acestuia

în municipiul Cluj-Napoca, în prezent, transportul public de persoane este organizat ca transport public local de persoane prin curse regulate iar operator este Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

----------în cele 6 comune membre ale AMTP Cluj, în prezent, transportul public de persoane este organizat ca transport rutier județean.

Rețeaua de transport public local prin curse regulate cu autobuze pe raza unităților administrativ-teritoriale membre AMTP Cluj este compusă din 22 linii de transport local de persoane, conform prevederilor art. 3 pct. 38 și pct. 48 din OG 27/2011 privind transporturile rutiere, respectiv 3 linii de tramvaie, 7 linii de troleibuze si 41 linii de autobuze in Cluj - Napoca .

Programul de transport, graficele de circulație, traseele liniilor, lungimea acestora și numărul stațiilor vor fi prevăzute într-o anexă a caietului de sarcini al serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în AMTP Cluj. Stațiile de transport public prin curse regulate cu autobuze în cele 6 comune din AMTP Cluj, sunt in număr de 342. In municipiul Cluj - Napoca sunt 313 statii de autobuz, 54 de troleibuz si 36 de tramvai. Stațiile împreună cu mobilierul urban din municipiul Cluj-Napoca vor fi prevăzute într-o anexă la Contractul-cadru de delegare de gestiune a serviciului de transport public local.

Principalele date de exploatare pentru toate cele 7 unități administrativ-teritoriale sunt următoarele:

 • - lungimea totală a traseelor liniilor (dus/întors): 1156,7 km;

 • - kilometri comerciali: 10.914.457 km/an;

 • - număr de călătorii: 97.788.498 călătorii/an;

 • - parcul activ: 180 autobuze si 10 microbuze;

 • - parcurs total: 28.558 km/zi;

 • - număr de curse: 213 lcurse/zi;

 • - număr de călătorii: 267.481 călătorii/zi;

Date de exploatare/zi lucrătoare, pentru municipiul Cluj-Napoca:

 • - Parcurs total:

 • - autobuze: 23.294 km

 • - troleibuze: 9.972 km

 • - tramvaie: 2.843 km

 • - Număr de curse:

-autobuze: 1.886

 • - troleibuze: 859

 • - tramvaie: 220

 • - Număr de călătorii / zi: 375.215 din care 253.579 cu autobuze

Raportat la programul de transport din AMTP Cluj, în Cluj-Napoca se realizează:

 • -  81,3 % din total km parcurși/zi;

 • -  88,5 % din numărul de curse zilnice;

 • -  95 % din total călătorii efectuate într-o zi.

Ținând seama de numărul liniilor de transport, lungimea traseelor acestora și numărul de călătorii pe an, în vederea asigurării capacității de transport pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale membre ale AMTP Cluj, sunt necesare un număr de 180 autobuze de categoria M2 sau M3 si 10 microbuze.

Operarea pe rețeaua de transport public la nivelul Municipiului Cluj-Napoca este asigurată de Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., in subordinea Consiliului local al Municipiului Cluj-Napoca, reorganizata prin transformarea in societate comerciala avand ca acționar unic Municipiul Cluj-Napoca. Compania de Transport Public Cîuj-Napoca~ S.A operează cu 41 linii de autobuze, 7 linii de troleibuze si 3 linii de tramvaie.

în municipiul Cluj-Napoca urmeaza să se implementeze sistemul de transport inteligent, conform, prin introducerea sistemului iar prin delegarea gestiunii serviciului se are in vedere dezvoltarea acestuia și în comunele limitrofe, prin AMTP Cluj. Acest sistem oferă o metodă eficientă .

Tarifele de călătorie actuale în transportul public local de persoane prin curse regulate în municipiul Cluj-Napoca sunt în conformitate cu HCL nr. 135 / 15.03.2013.

Tarifele de călătorie actuale la transportul public județean de persoane prin curse regulate pe traseele ce deservesc comunele membre AMTP Cluj sunt stabilite intern de către firmele care execută transportul.

Prețurile și tarifele aferente serviciilor de utilități publice se fundamentează, cu respectarea metodologiei de calcul stabilite prin Ord. 272/2007 al ANRSC, pe baza cheltuielilor de producție și exploatare, a cheltuielilor de întreținere și reparații, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, a costurilor financiare asociate creditelor contractate, a costurilor derivând din contractul de delegare a gestiunii, și includ o cotă pentru crearea surselor de dezvoltare și modernizare a sistemelor de utilități publice, precum și o cotă de profit, în conformitate cu art. 43 alin. (3) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice.

în conformitate cu prevederile legale, după atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de către Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj, unitățile administrativ teritoriale membre pot acorda facilități de transport pentru următoarele categorii de persoane:

Pentru serviciul de transport public local de persoane organizat de către autoritățile administrației publice locale, pe raza administrativ teritorială respectivă beneficiază de gratuitate la transport următoarele categorii de persoane:

 • - veteranii și văduvele de război, în conformitate cu prevederile Legii nr. 44/1994 privind acordarea unor drepturi veteranilor și văduvelor de război;

 • - persoanele persecutate din motive politice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice în perioada comunistă;

 • - luptătorii care au contribuit la victoria revoluției române din decembrie 1989, în conformitate cu prevederile Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi acestora, răniților și luptătorilor la Revoluția din 1989;

 • - persoanele cu handicap grav, însoțitorii persoanelor cu handicap grav și asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav în prezența acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

 • - donatorii de sânge beneficiază de abonament cu reducere 50% pentru transportul în comun pe o perioada de 1 lună pentru fiecare donator, în conformitate cu prevederile Legii nr. 282/2005 și a Hotărârii de Guvern nr. 1364/2006;

Facilități la transportul public local, altele decât cele obligatorii prin lege, și prevederile legislative care permit acordarea acestora prin hotărâre a autorității administrației publice locale.

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) lit. m, ale art. 1 alin. (6) lit. e și ale art. 17 alin. 1 lit. o din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, autoritățile administrației publice locale pot asigura resursele bugetare pentru susținerea totală sau parțială a costurilor de transport public pentru următoarele categorii de persoane:

 • - pensionarii, persoanele care au atins vârsta de pensionare sau beneficiarii de pensie de urmaș;

 • - elevi;

 • - studenți;

 • - tinerii cu vârste între 16 și 25 de ani aflați în dificultate și confruntați cu riscul excluderii profesionale în scopul facilitării accesului lor la un loc de muncă, în conformitate cu Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale;

 • - alte categorii sociale în conformitate cu prevederile legale.

După atribuirea contractului de delegare de gestiune a serviciului de transport public local de către AMTP Cluj, subvențiile acordate pentru persoanele care beneficiază de gratuitate la transportul public local de persoane prin curse regulate,

se vor asigura, la tariful aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a A.D.I. Zona Metropolitana Cluj, in condițiile legii.        ___

 • C. Investițiile necesare pentru modernizarea, îmbunătățirea calitativă și cantitativă, precum și a condițiilor sociale și de mediu și extinderea serviciului:

Actualul stadiu de dezvoltare al sistemului de transport public local din municipiul Cluj-Napoca trebuie menținut și dezvoltat la același nivel în comunele limitrofe, membre AMTP Cluj, fiind necesare următoarele investiții:

 • - amenajarea stațiilor de autobuz cu mobilier urban, echipate cu panouri pentru informarea dinamică a timpilor de sosire a mijloacelor de transport în comun;

 • - afișarea în stațiile de transport public de pe traseele AMTP Cluj a hărții schematice și a programului de transport;

 • - în conformitate cu art. 65 din Ordinul M.A.I. 353/2007 autoritățile administrației publice locale membre AMTP Cluj vor asigura, fiecare pe teritoriul său administrativ, semnalizarea rutieră (indicator bus) și iluminarea zonelor stațiilor de autobuz;

 • - adaptarea stațiilor mijloacelor de transport în comun conform prevederilor legale, inclusiv marcarea prin pavaj tactil a spațiilor de acces spre ușa de intrare în mijlocul e transport;

 • - adaptarea treptata a tuturor mijloacelor de transport în comun pentru a facilita accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap la transport și călătorie, în conformitate cu art. 64 din Legea nr. 448/2006 republicată;

 • - în vederea asigurării transportului în comun al persoanelor cu handicap, sub autoritatea delegatarului (AMTP Cluj) și în colaborare sau în parteneriat cu organizațiile persoanelor cu handicap, operatorul de Uansport public local (delegatul) va realiza programe speciale de transport al persoanelor cu handicap, în conformitate cu art. 22 lit. C din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

 • - modernizarea parcului auto și folosirea unor autobuze cât mai noi, cât mai puțin poluante, care să îndeplinească ultimele norme EURO de poluare;

 • - folosirea unor autobuze și tramvaie cu dotări superioare pentru a asigura condiții optime de călătorie indiferent de perioadă: încălzire, aer condiționat, iluminat interior corespunzător, etc;

 • - realizarea de proiecte de cercetare și de demonstrație pentru vehicule cu emisii reduse sau emisii zero și a combustibililor alternativi;

 • - imprimarea cu caractere mari și în culori contrastante a indicativului rutei mijloacelor de transport în comun și afișarea materialelor în mijloacele de transport în comun;

 • - asigurarea vânzării biletelor de călătorie in unitățile adminsitrativ-teritoriale cu populație numeroasa si in stațiile din municipiul Cluj - Napoca stabilite de comun acord cu AMTP Cluj;

Realizarea investițiilor va fi obligația operatorului delegat pe parcursul derulării contractului.

 • D. Motivele de ordin economic, financiar, social și de mediu, care justifică delegarea gestiunii serviciului de transport public local

Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate se atribuie de către autoritățile administrației publice locale, pe bază de hotărâri de dare în administrare sau de atribuire în gestiune delegată sau prin alte modalități prevăzute de lege.

în conformitate cu art. 23 alin. 1 și 2 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local:

“Gestiunea delegată este forma de atribuire prin concesionare a serviciului de transport public local prin care autoritățile administrației publice locale transferă unuia sau mai multor operatori de transport rutier sau transportatori autorizați cu capital public, privat sau mixt sarcinile și responsabilitățile proprii cu privire la prestarea propriu-zisă a serviciului, precum și la exploatarea, întreținerea, reabilitarea și modernizarea bunurilor proprietate publică aferente sistemului de transport public local, în baza unui contract de delegare a gestiunii.

în cadrul unei localități, al unei asociații de dezvoltare comunitară sau al unui județ, serviciul de transport public local va fi atribuit în gestiune delegată prin hotărâre a consiliului local, a consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București, respectiv, a asociației de dezvoltare comunitară, după caz.”

Conform prevederilor art. 4 lit. a din Ordinul nr. 263/2007 al ANRSC delegarea de gestiune este “procedura prin care o unitate administrativ-teritorială sau o asociație de dezvoltare comunitară, în calitate de delegat , atribuie unuia sau mai multor operatori titulari de licență sau autorizație de transport, după caz, în calitate de delegant, în condițiile prezentelor norme cadru, gestiunea serviciilor de transport public-local,-precum..și exploatarea sistemului de utilități publice aferent.”

Având în vedere prevederile art. 30 alin. 12 din Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice: “Procedura de atribuire a contractului de delegare a gestiunii pentru serviciile de utilități publice definite la art. 1 alin. (2) lit.

 • a) - g) se stabilește în baza prevederilor OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări ulterioare prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare. în cazul serviciului de transport public local prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. h), atribuirea contractelor de delegare a gestiunii se face în baza normelor-cadru elaborate de A.N.R.S.C. potrivit prevederilor legii speciale privind serviciile de transport public local.”

Procedura de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate se întocmește pe baza normelor - cadru privind organizarea și derularea gestiunii serviciului, elaborate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice.

Conform art. 8 din Ordinul nr. 263/2007 al ANRSC, “autoritatea publică/asociația de dezvoltare comunitară atribuie contractul de delegare a gestiunii prin:

 • a) licitație publică deschisă;

 • b) negociere directă, în cazul în care două licitații publice deschise consecutive nu conduc la desemnarea unui câștigător sau în situația în care, după repetarea procedurii, nu s-au depus două oferte;

 • c) atribuire directă, fără licitație, în cazul operatorilor de transport rutier prevăzuți la ari. 30 alin. (2) lit. a) și b) și al transportatorilor autorizați prevăzuți la art. 30 alin. (3) lit. a) și b) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007:

 • - societăți comerciale înființate de autoritățile administrației publice locale sau de asociațiile de dezvoltare comunitară, deținătoare de licențe de transport valabile;

 • - societăți comerciale rezultate ca urmare a reorganizării administrative a regiilor autonome de interes local sau județean ori a serviciilor publice de specialitate subordonate autorităților administrației publice locale, al căror capital social este deținut, în totalitate sau în parte, în calitate de proprietar sau coproprietar de către unitățile administrației publice respective, deținătoare de licențe de transport valabile;

 • - societăți comerciale cu capital social privat sau mixt, deținătoare de licențe de transport valabile;

 • - compartimente sau servicii specializate de transport local ca structuri proprii ale autorităților administrației publice locale sau ale asociațiilor de dezvoltare comunitară cu sau fără personalitate juridică, așa cum sunt definite la art. 22 alin.

 • (2)”

Delegarea gestiunii serviciului de transport se va realiza cu respectarea următoarelor cerințe de bază:

 • - actualul stadiu de dezvoltare al sistemului de transport public local din municipiul Cluj-Napoca trebuie menținut și dezvoltat la același nivel în comunele limitrofe, membre ale Asociației;

 • - serviciile de utilități publice se organizează și se gestioneză de către autoritățile administrativ - teritoriale -în raport cu infrastructura tehnico - edilitară, existentă,.în conformitate cu prevederile art. 3 alin. 1 dm Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;

 • - serviciile de utilități publice sunt supuse regimului juridic al serviciilor publice de interes general, fîindu-le aplicabile obligațiile de serviciu public definite potrivit exigenței/cerinței fundamentale: continuitate din punct de vedere calitativ și cantitativ, în condiții contractuale reglementate, conform prevederilor art. 7 alin. 1 lit. b din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;

 • - AMTP Cluj în baza cerințelor specifice ale fiecărui Consiliu Local membru va introduce în conținutul regulamentelor, caietelor de sarcini și contractelor de delegare a gestiunii serviciilor clauze specifice care privesc organizarea, funcționarea, gestionarea și finanțarea serviciilor de utilități publice, respectiv administrarea, exploatarea și finanțarea obiectivelor de investiții din infrastructura tehnico - edilitară a localităților, în funcție de particularitățile acestora, de interesele actuale și de perspectivă ale comunităților respective, conform art. 50 alin. 3 din Legea 51/2006.

Având în vedere cele de mai sus, atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate la nivelul unităților administrativ-teritoriale asociate în cadrul AMTP Cluj se va realiza prin atribuire directă, fără licitație, în conformitate cu legislația în vigoare. Contractul de delegare a gestiunii serviciului se va încheia cu un singur operator de transport regional, Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. Cluj-Napoca întrucât acesta îndeplinește condițiile din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007 art. 30 alin. (2) lit. b și anume este “societate comercială rezultată ca urmare a reorganizării administrative a regiilor autonome de interes local sau județean ori a serviciilor publice de specialitate subordonate autorităților administrației publice locale, al cărui capital social este deținut, în totalitate sau în parte, în calitate de proprietar sau coproprietar de către unitățile administrației publice respective, deținătoare de licențe de transport valabile.” Acesta va avea dreptul de a opera pe teritoriul administrativ al AMTP Cluj în schimbul îndeplinirii obligațiilor de serviciu public, obligații stabilite în cadrul contractului de delegare, Regulamentului de transport local și în cadrul întregii documentații de atribuire.

In ceea ce privește motivele de ordin economic, financiar, social și de mediu care justifică delegarea gestiunii serviciului de transport public local trebuie avut în vedere faptul că transportul public urban este al 4-lea factor ca importanță al incluziunii sociale. Repartizarea activităților economice și gestionarea mobilității rezidențiale în orașe condiționează deplasările care au loc de două ori pe zi. Factori ca locul de muncă, locuința, egalitatea de șanse și transportul au un rol esențial în incluziunea socială.

La orele de vârf, când apar cele mai mari probleme de trafic în zonele urbane, transportul în comun este de 10 ori mai eficient din punct de vedere energetic și cu emisii mai reduse de gaze de efect de seră decât transportul cu autoturismul (1 autobuz = 70 autoturisme care ocupă în trafic 1 km de arteră urbană, la o viteză de deplasare de 50 km/oră). Printre principalele probleme cu care se confruntă atât autoritățile locale cât și-operatorii de transport sunt neglijarea consecințelor tehnice ale dezvoltării urbane asupra traficului, lipsa coordonării între transportul urban și cel din zonele limitrofe precum și statutul social diferit al mijloacelor de transport: automobilul fiind considerat modem iar transportul în comun demodat, destinat persoanelor cu resurse financiare limitate, care nu-și pot permite un autoturism. In acest scop, nu este nevoie numai de sporirea atractivității transportului public de călători și a infrastructurii pentru pietoni și bicicliști, ci și limitarea în mod conștient a utilizării automobilului deoarece nu există fonduri și spațiu suficiente pentru dezvoltarea simultană a infrastructurii rutiere pentru automobile și pentru transportul public de călători pe distanțe scurte.

La creșterea atractivității transportului public nu contribuie numai calitatea și cantitatea ofertei în ceea ce privește frecvența curselor, viteza, curățenia, siguranța, informația furnizată etc. Tarifele de călătorie accesibile fac de asemenea parte dintre factorii care joacă un rol important în determinarea alegerii mijlocului de transport. Transportul urban trebuie să fie accesibil din punct de vedere financiar chiar și pentru persoanele cu venituri scăzute. Utilizatorii vor recurge mai mult la transportul public de călători, care face concurență automobilului, numai în condițiile unei oferte de calitate cu tarife accesibile. Acest obiectiv va putea fi atins numai în condițiile creșterii continue a eficienței transportului public de călători. Dacă se va ajunge la o optimizare în acest domeniu, va putea crește și gradul de recuperare a cheltuielilor.

Este extrem de important să se estimeze costurile reale ale transportului cu automobilul, iar pentru aceasta este indispensabilă internalizarea costurilor externe ale acestuia (cheltuieli legate de întârzieri și de consumul sporit de combustibil datorită congestionării traficului, poluarea urbană produsă în detrimentul sănătății

publice și a atractivității orașelor, poluarea fonică, acapararea unor suprafețe de către traficul auto în mers și staționar, etc.). Internaiizarea costurilor externe în domeniul transporturilor ar contribui în mod evident ia creșterea competivității transportului public de călători.

 • E. Nivelul minim al redevenței

Prin art. 4 alin. 1 lit. c din Regulamentul nr. 1370/2007/CE privind serviciile de transport feroviar și rutier de călători se stabilesc “modalitățile de alocare a costurilor legate de prestarea de servicii. Aceste costuri pot include, în special, cheltuielile cu personalul, consumul de energie, redevențele aferente infrastructurii, întreținerea și reparațiile autovehiculelor de transport în comun, materialul rulant și instalațiile necesare pentru exploatarea serviciilor de transport de călători, costurile fixe și o rentabilitate adecvată a capitalului.”

Având în vedere că toate cheltuielile delegatului sunt în final recuperate de la utilizatori, regăsindu-se în tarifele practicate, în vederea unui impact social cât mai mic, în concordanță cu politica AMTP Cluj, redevența minimă, modalitatea și termenul de plată vor fi stabilite în baza contractului de delegare de gestiune.

 • F. Durata estimată a contractului de delegare

Durata contractului de delegare de gestiune a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în AMTP Cluj este de 6 ani, în conformitate cu prevederile art. 28-alin. 1 lit.-a din Legea nr. 92/2007 a-serviciilor de transport public local.

Data:

Director,


Consilier Juridic,


Consultant,


NX /ck)/4

PROIECT

CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC

LOCAL PRIN CURSE REGULATE LA NIVELUL ASOCIAȚIEI METROPOLITANE DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ

CAP. I Părți contractante

Asociația de dezvoltare intercomunitară “ASOCIAȚIA METROPOLITANĂ DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ (AMTPC), cu sediul în Cluj-Napoca, str.Moților nr. 5, județul Cluj, reprezentată prin.........................., având funcția de..............., pe de o parte, în calitate de delegatar,

si

Operatorul de transport............................pe de altă parte, în calitate de delegat,

In temeiul Legii nr. 92/2007 privind organizarea și funcționarea serviciilor de transport public local; Ordinului Ministrului Internelor si Reformei Administrative nr. 353/23.11.2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii 92/10.04.2007; a Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 972/13.10.2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini - cadru al serviciilor de transport public local, a Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice privind aprobarea Normelor - cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public nr. 263/06.12.2007; Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/08.03.2006; Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică; Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

au încheiat prezentul contract de delegare a gestiunii.

CAP. 2 Obiectul contractului de delegare a gestiunii

ART. 1

Obiectul contractului de delegare a gestiunii constă în dreptul și obligația de a fumiza/presta serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate, inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre ale AMTPC.

ART. 2

Obiectivele delegatarului sunt:

îmbunătățirea condițiilor de viață ale utilizatorilor prin promovarea calității și eficienței acestor servicii;

dezvoltarea durabilă a serviciilor; protecția mediului înconjurător.


 • a)

 • b)

 • c)

ART. 3

Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de operator în derularea contractului sunt următoarele:

 • a) bunuri de retur, sunt bunurile transmise cu titlu gratuit în administrarea delegatului, inclusiv iyelor delegării

  cele realizate pe durata contractului de delegare în scopul îndeplini

  1și care, la încetarea contractului, revin de plin drept gratuit, în bună stare, exploatabile și libere de orice sarcini sau obligații delegatarului. în cazul încetării contractului înainte de termen, delegatarul este îndreptățit să primească valoarea neamortizată a bunurilor realizate din fondurile sale;

 • b) bunuri de preluare - sunt bunuri de preluare acele bunuri care la încetarea contractului de delegare pot reveni delegatarului, în măsura în care acesta din urma își manifestă intenția de a prelua bunurile respective în schimbul plății unei compensații, în condițiile legii;

 • c)  bunuri proprii - sunt bunuri proprii acele bunuri care la încetarea contractului rămân în proprietatea delegatului.

CAP. 3 Dispoziții generale

ART. 4

Contractul de delegare a gestiunii are ca anexe obligatorii următoarele:

 • a) caietul de sarcini privind fumizarea/prestarea serviciului;

 • b) regulamentul serviciului;

 • c)  inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale, aferente serviciului;

 • d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute la lit. c).

CAP. 4 Durata contractului

ART. 5

Durata contractului de delegare a gestiunii este de 6 ani de la data intrării în vigoare a prezentului contract.

ART.-6--------- ------------------------------------------ ---------------------------------------- ... ______......

Durata contractului de delegare a gestiunii este corelată cu durata medie de amortizai e a tutui or mijloacelor de transport deținute.

CAP. 5 Redevența

ART. 7

Redevența este de...........lei/lună/unitate administrativ-teritoriala și va fi plătită lunar.

ART. 8

Delegatul are obligația ca, în termen de 90 de zile de la data semnării contractului, să depună cu titlu de garanție o sumă fixă reprezentând o cotă-parte din suma obligației de plată a redevenței datorate pentru primul an de activitate.

ART. 9

Suma prevăzută la art. 7 va fi plătită prin ordin de plată, în contul nr......................, deschis

la.......................

CAP. 6 Drepturile părților

ART. 10 Drepturile delegatului

Delegatul are următoarele drepturi:

 • a) să exploateze în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, bunurile, activitățile și serviciile publice care fac obiectul contractului de delegare a gestiunii;

 • b) să încaseze contravaloarea serviciului prestat;

 • c)  să inițieze modificarea și/sau completarea prezentului contract, în cazul modificării reglementărilor și/sau a condițiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia;

 • d) să aplice prețul/tari ful aprobat conform legislației în vigoare;

 • e) să propună ajustarea și modificarea prețurilor/tarifelor conform prevederilor legale;

ART. 11 Drepturile delegâtăfTîlui

Delegatarul are următoarele drepturi:

 • a) de a stabili și de a aproba programele de reabilitare, extindere și modernizare a dotărilor existente, cu consultarea delegatului;

 • b) de a corela efectuarea lucrărilor de investiții în scopul realizării acestora într-o concepție unitară cu programele de dezvoltare economico-socială a localităților și de amenajare a teritoriului;

 • c) de a aproba studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea și modernizarea dotărilor publice aferente serviciului public delegat;

 • d) de a realiza investiții de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului public delegat;

 • e) de a finanța realizarea de lucrări necesare serviciului public delegat;

 • f) de a-și manifesta intenția de a dobândi bunurile de preluare și de a solicita delegatului încheierea contractului de vânzare-cumpărare cu privire la aceste bunuri. In termen de 10 zile de la încetarea contractului, delegatarul este obligat să își exercite dreptul de opțiune sub sancțiunea

-----------------dec-ăderi-iy------------------------------- ----------------------------------------------------------------- - -—————gj a inSpecta bunurile, activitățile și serviciile publice delegate; de a verifica stadiul de realizare a investițiilor, precum și modul în care este satisfăcut interesul public; de a verifica respectarea obligațiilor asumate prin contract, cu notificarea prealabilă a delegatului și în condițiile prevăzute în caietul de sarcini și în regulamentul serviciului;

 • h) de a aproba structura și ajustările de tarife propuse de către delegat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • i) de a rezilia contractul, în condițiile legii, în cazul în care delegatul nu respectă obligațiile asumate prin contractul de delegare.

CAP. 7 Obligațiile părților

ART. 12 Obligațiile delegatului

Delegatul are următoarele obligații:

 • a)  să obțină de la autoritățile competente avizele, acordurile și autorizațiile necesare prestării/furnizării serviciului/activității delegate;

 • b) să respecte angajamentele luate prin contractele de delegare a gestiunii;

 • c) să respecte prevederile regulamentului serviciului delegat, caietului de sarcini al serviciului și ale celorlalte reglementări specifice serviciului delegat,

 • d) să servească toți utilizatorii din unitățile administrativ-teritoriale membre ale AMTPC unde i-a fost delegat serviciul;

 • e) să respecte indicatorii de performanță prevăzuți în regulamentul serviciului delegat;

 • f) să furnizeze delegatarului informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare în vederea verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciilor publice delegate în conformitate cu clauzele contractului de delegare și cu prevederile legale în vigoare;

 • g) să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale oferite de normele legale în vigoare;

 • h) să efectueze serviciul public delegat conform prevederilor regulamentului serviciului și caietului de sarcini, în condiții de calitate și eficiență,

 • i)  să fundamenteze și să supună aprobării prețurile/tarifele ce vor fi utilizate pentru serviciul/activitatea /delegată;

 • j) să nu subdelege serviciul și bunurile care fac obiectul delegării;

 • k) să plătească redevența la valoarea prevăzută și la termenul stabilit în contractul de delegare a gestiunii;

 • l) să ia toate măsurile necesare privind bunurile de retur, astfel încât, la încheierea contractului de delegare, să nu fie afectată capacitatea delegatarului de a realiza serviciul;

 • m) să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiții din surse proprii;

 • n) să propună delegatarului scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe aparținând patrimoniului delegat în baza legislației în vigoare;

 • o) să transmită delegatarului modificările de patrimoniu apărute în cursul anului, precum și situația patrimoniului public (cantitativ și valoric) la data de 31 decembrie a fiecărui an pentru înregistrarea în contabilitatea acesteia;

 • p) să restituie bunurile de retur, în deplină proprietate, în mod gratuit și libere de orice sarcini, la încetarea contractului de delegare a gestiunii;

r) la încetarea contractului de delegare a gestiunii din alte cauze decât termenul, forța majoră, delegatul este obligat să asigure continuitatea prestării activității în condițiile stipulate în contract, până la preluarea acesteia de către delegatar, dar nu mai mult de 90 de zile;

s) să notifice cauzele de natură să conducă la reducerea activității și măsurile ce se impun pentru., asigurarea continuității activității;

ș) să ia măsurile necesare privind igiena, siguranța la locul de muncă și normele de protecție a muncii;

t) să realizeze investițiile necesare pentru efectuarea serviciului în condiții de siguranță și confort;

ț) să respecte condițiile impuse de natura bunurilor, activităților sau serviciilor publice (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, protecția muncii, condiții privind folosirea și protejarea patrimoniului etc.);

u) în cazul în care delegatul sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activității ori serviciului public, va notifica de îndată acest fapt AMTPC, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activității sau serviciului public;

 • v) să mențină, după caz, un număr optim de angajați, conform politicii de menținere, recalificare și protecție socială;

x) să respecte normele în vigoare referitoare la politica privind resursele umane și politica socială.

ART. 13 Obligațiile delegatarului

Delegatarul are următoarele obligații:

 • a) să notifice părților interesate, la cerere, informații referitoare la încheierea prezentului contract de delegare;

 • b) să faciliteze delegatului autorizarea lucrărilor și investițiilor pe domeniul public și privat, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • c) să își asume pe perioada derulării contractului de delegare toate responsabilitățile și obligațiile ce decurg din calitatea sa de proprietar;

 • d) să ia toate măsurile pentru înlocuirea bunurilor pe care le scoate din uz, în așa fel încât să se păstreze capacitatea de a realiza serviciul public delegat;

 • e) să nu îl tulbure pe delegat în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract de delegare;

 • f) să nu modifice în mod unilateral contractul de delegare, în afară de cazurile prevăzute expres de lege;

 • g) să notifice delegatului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor

acestuia;                                      ...------ ----------

i) să verifice periodic următoarele: serviciile publice furnizate și nivelul de calitate al acestora; îndeplinirea indicatorilor de performanță și aplicarea penalităților pentru neîndeplinirea acestora; menținerea echilibrului contractual rezultat prin licitație; asigurarea unor relații echidistante și echilibrate între delegat și utilizatori; clauzele de administrare, întreținere și predare a bunurilor publice;

CAP. 8 Prețurile/tarifele practicate și procedura de stabilire, modificare sau ajustare a acestora ART. 14

Stabilirea, ajustarea și modificarea prețurilor și tarifelor se vor efectua în conformitate cu procedura de stabilire, modificare sau ajustare a prețurilor și tarifelor specifică serviciului delegat și cu respectarea prevederilor legilor speciale.

ART. 15                                  ______ _______ ___________________

TarifuRpentru o călălorie~pe~Tiiteie de transpuit public de~persoane este de lei, la datar semnării prezentului contract.

CAP. 9 încetarea contractului de delegare a gestiunii

ART. 16

Prezentul contract de delegare a gestiunii încetează în următoarele situații:

 • a) la expirarea duratei stabilite prin contract;

 • b) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către delegatar, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina delegatarului;

 • c) prin reziliere în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către una din părți cu plata unei despăgubiri în sarcina părții în culpă;

 • d) la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a sistemului delegat sau a unei părți importante din acesta;

 • e) în cazul reorganizării judiciare sau a falimentului delegatului;

 • f) alte clauze de încetare a contractului de delegare a gestiunii, convenite de părți, fără a aduce atingere prevederilor legale în vigoare.

CAP. 10 Clauze speciale privind menținerea echilibrului contractual

ART. 17

Raporturile contractuale dintre delegatar și delegat se bazează pe principiul echilibrului financiar al delegării serviciului între drepturile care îi sunt acordate delegatului și obligațiile sale care îi sunt impuse prin prezentul contract.

ART. 18

Delegatul nu va fi obligat să suporte creșterea sarcinilor legate de execuția obligațiilor sale, dacă această creștere rezultă în urma unui caz de forță majoră sau caz fortuit.

CAP. 11 Clauze contractuale referitoare la împărțirea responsabilităților de mediu între părți

ART. 19

Delegatul se obligă ca în perioada derulării contractului să respecte legislația, reglementările, precum și hotărârile autorităților administrației publice locale în vigoare privind protecția mediului.

CAP. 12 Forța majoră

ART. 20

Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător, total ori parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract de delegare a gestiunii, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră.

Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți în termen de 24 de ore producerea evenimentului, precum și dovada forței majore și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

Dacă în termen de...........de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să

își notifice încetarea de plin drept a prezentului contract de delegare a gestiunii fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.                      -    -----------------------------------------------

CAP. 13 Condiții de redefmire a clauzelor contractuale

ART.21

Modificarea prezentului contract de delegare a gestiunii se face numai prin act adițional între părțile contractante.

ART.22

Prezentul contract nu poate fi modificat prin act adițional, în sensul introducerii în obiectul acestuia a unei activități care nu a făcut obiectul delegării gestiunii.

ART.23

în cazul în care orice prevederi ale acestui Contract devin discordante cu reglementările sau legislația națională sau din Uniunea Europeană, contractul poate fi modificat. Acest lucru nu va afecta valabilitatea altor clauze ale acestui contract Părțile vor modifica acele clauze contradictorii, în sensul scopului acestui contract, cât mai repede posibil.

CAP. 14 Condiții de exploatare a sistemului ART.24 (1) Condițiile de exploatare sunt cele prevăzute de Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, modificată și completată, precum și de alte acte normative specifice transportului public local de persoane.

 • (2) Delegatul trebuie să presteze serviciul delegat folosind mijloace de transport care să respecte prevederile legale cu privire la siguranța în trafic și protecția mediului.

 • (3) Delegatul trebuie să dețină licență de transport valabilă, iar mijloacele de transport pe care le va utiliza pe durata contractului vor îndeplini condițiile prevăzute de reglementările legale în vigoare.

CAP. 15 Interdicția subdelegării și cesionarea contractului

ART.25

Se interzice delegatului să încheie cu terții contracte de subdelegare având ca obiect prestarea serviciului delegat.

ART.26

Cesionarea contractului de delegare de către delegat unei alte societăți nu este admisă decât în cazul în care această societate este rezultatul divizării, fuzionării sau înființării ca filială a societății aparținând delegatului, cu aprobarea delegatarului și corelată cu respectarea condițiilor inițiale de atribuire a gestiunii.

CAP. 16 Răspunderea contractuală

ART. 27 (1) Nerespectarea dovedită de către părțile contractante a obligațiilor contractuale prevăzute în prezentul contract de delegare a gestiunii atrage răspunderea contractuală a părții în culpă.

(2) Părțile contractante vor stabili în mod explicit care sunt penalitățile pentru neîndeplinirea fiecăreia dintre obligațiile asumate în prezentul contract.

CAP. 17 Litigii

ART. 28

Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de delegare a gestiunii se supun instanței judecătorești competente potrivit legii.

CAP. 18 Alte clauze

ART. 29 (1) Modificarea prezentului contract de delegare a gestiunii se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

(2) Prezentul contract de delegare a gestiunii intră în vigoare la data de__________și a fost încheiat

în două exemplare.

DELEGATAR,

DELEGAT,Secțiunea I

Dispoziții generale

Art.l

 • (1) Prezentul regulament stabilește cadrul juridic unitar privind efectuarea

serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate efectuat pe raza administrativ- teritorială a Asociației Metropolitane de transport Public Local Cluj (AMTPC) și a fost elaborat în conformitate cu prevederile legale în vigoare din domeniul transporturilor rutiere.

 • (2) Serviciul se efectuează în condițiile respectării prevederilor prezentului

regulament, ale actelor normative în vigoare din domeniul transporturilor rutiere, precum și ale acordurilor și convențiilor internaționale la care Romania este parte.

 • (3) Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate, face parte

din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică și cuprinde totalitatea acțiunilor și activităților de utilitate publică și de interes economic și social general desfășurate la nivelul AMTPC, sub coordonarea autorităților publice locale, în scopul asigurării transportului public local de persoane.

 • (4) Prezentul regulament are ca obiect stabilirea regulilor de organizare și

funcționare a serviciului de transport local de persoane prin curse regulate, denumit în continuare - Serviciul.

Art.2

 • (1) Organizarea și funcționarea serviciului de transport public local prin curse regulate pe raza administrativ teritorială a AMTPC are ca obiective:

 • (a) satisfacerea cu prioritate a nevoilor de transport ale populației și ale operatorilor economici în cadrul AMTPC, prin servicii de calitate;

 • (b) îmbunătățirea siguranței rutiere, protecția mediului, calității și eficienței

serviciului;

 • (c) deplasarea în condiții de siguranță și confort, inclusiv prin asigurarea de risc a persoanelor transportate, precum și a bunurilor acestora;


 • (d) asigurarea transparenței în ceea ce privește delegarea geXi ii ^Yviciului și stabilirea tarifelor;

 • (e) creșterea siguranței în exploatare și asigurarea continuității serviciului:

 • (f) protecția categoriilor sociale defavorizate;

Art.3

 • (1) In sensul prezentului Regulament termenii și noțiunile utilizate se definesc după cum urmează:

 • 1. activitate de transport public local - suma operațiunilor de transport care asigură, nemijlocit, deplasarea persoanelor, cu ajutorul autovehiculelor, pe distanțe și în condiții prestabilite, efectuate în cadrul serviciului:

 • 2. vehicul rutier - sistem mecanic destinat circulației pe drumurile publice, cu sau fără mijloace de autopropulsare, și care se utilizează în mod normal pentru transportul de persoane și/sau de mărfuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări;

 • 3. autovehicul — orice vehicul rutier care se deplasează prin propulsie proprie;

 • 4.  autobuz - autovehicul cu cel puțin 4 roți și o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput și construit pentru transportul de persoane pe scaune și în picioare, și care are mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto;

 • 5. autoritate de autorizare - compartimentul specializat din cadrul AMTPC, autorizat pentru exercitarea atribuțiilor în domeniul serviciilor de transport public local pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre de către ANRSC;

 • 6. caiet de sarcini al licenței de traseu - documentul care însoțește licența de traseu, care cuprinde în principal cerințele pentru asigurarea programului de circulație și realizarea unui transport în condiții de siguranță-și confort;

 • 7. traseu - parcurs care asigură legătura dintre capul de traseu de plecare și capul de traseu de destinație, pe care se efectuează transport rutier public de persoane prin servicii regulate și servicii regulate speciale;

 • 8. cap de trase - punct de plecare sau punct de destinație, aferent unui traseu, utilizat pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate prin curse regulate de transport public local;

 • 9. certificat de competență profesională - document care atestă pregătirea profesională a unei persoane în domeniul transporturilor;

 • 10. contract de închiriere de vehicule rutiere - contract încheiat în formă autentică prin care un locator, persoană fizică sau juridică, transmite contra cost dreptul de folosință pe perioadă determinată a unuia sau mai multor vehicule, fără conducător auto, către o altă persoană fizică sau juridică, numită locatar;

 • 11. copie conformă a licenței de transport - document eliberat în baza licenței de transport de către ARR în conformitate cu prevederile OG 27/2011 privind transporturile rutiere, pentru fiecare dintre vehiculele utilizare de operatorul de transport rutier la operațiuni de transport rutier;

 • 12. cursă - traseu parcurs de un autobuz care, după atingerea punctului de destinație, revine în punctul de plecare, în cadrul aceleași operațiuni de transport persoane;

13.inspecția tehnică periodică - operațiune de control periodic a vehiculelor aflate în exploatare, care privește în principal sistemele și componentele acestora ce contribuie la siguranța circulației, protecția mediului și încadrarea în categoria de folosință;

14.întreprindere - agent economic, persoană fizică sau juridică, cu/ fără scop patrimonial, orice asociație sau grupare de persoane fără personalitate juridică, cu /fără scop patrimonial, sau orice organism oficial care are personalitate juridică ori care depinde de o autoritate care are această personalitate;

15.licență de transport - document eliberat de ARR, în condițiile legii, care atestă că deținătorul îndeplinește condițiile de onorabilitate, capacitate financiară și competență profesională, acesta având acces la transportul public;

16.licență de traseu - documentul care dă dreptul operatorului de transport rutier/transportator autorizat să efectueze transport public de persoane prin curse regulate cu autobuze pe un anumit traseu, conform programului de transport;

17.microbuz — autobuz care are o capacitate de transport de cel mult 22 de persoane pe scaune, în afara locului conducătorului auto;

18.omologare - procedură administrativă prin care autoritatea competentă certifică, conform legislației în vigoare, că un tip d vehicule satisface cerințele tehnice prevăzute de reglementările în vigoare;

 • 19. operator de transport-rutier/transportator .autorizat - orice întreprindere care deține certificat unic de înregistrare, având ca obiect de activitate activitatea de transport, deținătoare a unei licențe de transport și care efectuează transport public cu vehicule deținute cu orice titlu, cu excepția comodatului, denumite în continuare vehicule deținute;

 • 20. persoană desemnată - persoană fizică care are calitatea de manager al activității de transport, posesoare a unui certificat de competență profesională și care este angajată pe baza d contract de muncă să conducă permanent și efectiv activitatea de transport a operatorului de transport;

 • 21. program de circulație - document utilizat de transportul public de persoane prin curse regulate, care conține în principal informații privind traseul, capetele de traseu, lungimea traseului, stațiile pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor, distanțele dintre stații și intervalele de succedare a curselor;

 • 22. serviciul regulat de transport de persoane - reprezintă serviciul care asigură transportul de persoane la intervale stabilite, prin trasee stabilite, persoanele fiind îmbarcate și debarcate la puncte de oprire prestabilite;

 • 23. stație publică - punctul de pe taseul unui serviciu de transport public județean de persoane prin curse regulate, amenajat corespunzător, semnalizat printr-un indicator rutier și care să aibă în dotare un panou suplimentar pe care este atașat orarul conform căruia opresc autobuzele pentru urcarea și coborârea persoanelor transportate;

 • 24. traseu local pe teritoriul Asociației - parcursul care asigură legătura între mai multe localități și/sau obiective, cuprinse între două capete, pe care se desfășoară transportul public local de persoane prin curse regulate;

 • 25. transport rutier local de persoane - transportul rutier public de persoane prin servicii regulate efectuat în interiorul unei localități și în limitele unei asociații de dezvoltare intercomunitare, în conformitate cu prevederile art.3 pct 48 din OG 27/2011 privind transporturile rutiere;

 • 26. transportator rutier - orice întreprindere care, în activitatea sa, pentru transportul public al persoanelor, utilizează vehicule rutiere deținute, în condițiile legii;

 • 27. utilizator al serviciului de transport public local - persoană fizică sau juridică beneficiară a unui serviciu de transport public local

Secțiunea 2

Principiile și obiectivele transportului public local

Art.4

(1)Transportul public local se efectuează numai în condițiile respectării prevederilor Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, ale Ordonanței de Guvern nr.27/2011 privind transporturile rutiere, ale reglementărilor naționale și ale Uniunii Europene în vigoare din domeniul transporturilor rutiere, precum și ale acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte.

Art.5

 • (1) Transportul public local din aria AMTPC se poate efectua numai cu autobuze urbane a căror stare tehnică corespunde reglementărilor specifice în vigoare, având inspecția tehnică periodică valabilă, acestea fiind clasificate/încadrate corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare.

 • (2) Pentru accesul la infrastructura rutieră, vehiculele rutiere fabricate în țară sau în străinătate,înmatriculate sau care urmează să fie înmatriculate în România, sunt supuse omologării în vederea înmatriculării ori înregistrării și/ sau inspecției tehnice periodice,după caz,în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • (3) Transportul public local de persoane prin curse regulate se efectuează numai cu vehicule rutiere destinate prin construcție tipului respectiv de transport dotate cu tahografe și limitatoare de viteză, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Art.6

Transportul public local de persoane,în cadrul AMTPC se efectuează cu respectarea ansamblului reglementărilor care contribuie la îmbunătățirea siguranței rutiere, referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de transport, infrastructura rutieră,persoanele cu atribuții care concură la siguranța circulației și ceilalți participanți la trafic.

Art.7.

 • (1) Efectuarea serviciului de transport public local trebuie să asigure:

 • a) creșterea nivelului de calitate al serviciului și de confort al utilizatorilor serviciilor publice de transport public local de persoane prin curse regulate;

 • b) accesul la serviciile de transport public local și protecția categoriilor sociale defavorizate;

 • c) informarea publicului călător;

 • d) executarea transportului public local de persoane prin curse regulate în condiții de regularitate, siguranță și confort;

 • e) corelarea capacității de transport cu fluxurile de călători existente;

 • f) continuitatea serviciului de transport public local prin curse regulate.

 • (2) AMTPC va controla prestarea serviciilor de transport public local prin curse regulate desfășurat pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale membre.

 • (3) AMTPC are obligația de a stabili strategia pe termen mediu și lung pentru extinderea,dezvoltarea și modernizarea serviciilor de transport public local de persoane, ținând seama de planurile de urbanism și amenajarea teritoriului, de programele de dezvoltare economico-socială a

_____________ localității și de cerințele de transport public local,evoluția acestora, precum și de folosirea mijloacelor de transport cu consumuri energetice reduse și emisii minime de noxe.

Secțiunea 3

Licențe și alte documente necesare pentru efectuarea transportului public local prin curse regulate

Art.8

 • (1) Serviciile de transport public local de persoane prin curse regulate se efectuează numai de către operatorii de transport/transportatorii autorizați care dețin licență de traseu valabilă.

 • (2) Licența de traseu se eliberează pentru traseele cuprinse în programele de transport rutier de persoane prin curse regulate,însoțită de caietul de sarcini al acesteia și de programul de circulație.

 • (3) Licența de traseu însoțită de caietul de sarcini aferent acesteia se eliberează de către autoritatea de autorizare din cadrul AMTPC, cu respectarea Regulamentului de eliberare a licențelor aprobat prin hotărâre a adunării generale și a prevederilor legale în vigoare.

 • (4) Licența de traseu se eliberează în numărul de exemplare corespunzător numărului mijloacelor de transport în comun utilizate pentru efectuarea tuturor curselor prevăzute în programul de circulație.

Art.9

(1) Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate se efectuează de operatorul de transport rutier doar cu autobuze urbane, deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing, înmatriculate și care dețin licență de traseu, conform legislației în vigoare.

Art.10

 • (1) Tariful pentru eliberarea licențelor de traseu va fi stabilit de către adunarea generală a AMTPC și va fi comunicat operatorului de transport.

 • (2) Tariful pentru eliberarea licențelor de traseu poate fi modificat de către adunarea generală ori de câte ori este necesar, ulterior fiind comunicat și operatorului de transport.

Art.ll

 • (1) Programul de transport se întocmește și se probă de către organul abilitat al asociației și este prevăzut în anexa la la caietul de sarcini al serviciului de transport public local efectuat în cadrul AMTPC.

 • (2) în perioada de valabilitate, programul de transport public local prin curse regulate poate fi actualizat prin hotărâre a adunării generale AMTPC, astfel:

 • a) Prin prelungirea traseelor existente, respectiv modificarea unuia sau a ambelor capete de traseu;

 • b) Prin introducerea de noi trasee;

 • c) Prin modificarea numărului de curse de către autoritatea locală de transport;

 • d) Prin modificarea orelor din graficele de circulație;

 • e) Prin introducerea de stații noi;

 • f) Prin eliminarea de stații, la solicitarea operatorului de transport rutier. Art.12

 • (1) Pe perioada de valabilitate a programului de transport, operatorii de transport rutier/ transportator autorizat pot utiliza la efectuarea curselor de pe un traseu, oricare dintre autovehiculele înscrise la atribuirea traseelor, pentru care au obținut licențe de traseu.

 • (2) Operatorii de transport rutier/ transportatorii autorizați au obligația de a deține la bordul mijlocului de transport în comun, pe toată durata transportului public de persoane prin curse regulate,următoarele documente:

 • a) Licența de traseu și caietul de sarcini al acesteia,

 • b) Programul de circulație,

 • c) Copia conformă a licenței de transport,

 • d) Legitimația de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al operatorului de transport/ transportatorului autorizat,

 • e) Contractul de leasing în original ori în copie conformă cu originalul, în cazul în care autobuzul este utilizat în baza unui asemenea contract.

 • f) Actul prin care se dovedește dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto străini,

 • g) Asigurarea pentru persoanele transportate și bagajelor acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport/transportatorului autorizat,în copie,

 • h) Certificatul de competență profesională al conducătorului auto pentru transportul rutier public de persoane, valabil.

Secțiunea 4

Siguranță rutieră

Art.13

(l)în scopul prevenirii cauzelor generatoare de evenimente rutiere, operatorul de transport care efectuează servicii de transport public local are obligația să adopte măsurile necesare pentru cunoașterea,aplicarea și respectarea reglementărilor legale privind siguranța rutieră și a condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de transport și persoanele cu atribuții care concură la siguranța circulației.

Art.14

(1) Operatorul de transport autorizat care efectuează servicii publice de transport local are următoarele îndatoriri:

 • 1. să respecte reglementările legale în vigoare privind omologarea, înmatricularea,efectuarea inspecțiilor tehnice periodice, repararea, întreținerea,reglarea, modificarea constructivă și reconstrucția mijloacelor de transport;

 • 2. să utilizeze mijloacele de transport a căror stare tehnică corespunde reglementărilor naționale de siguranță rutieră și de protecție a mediului înconjurător, cu inspecția tehnică periodică/revizia tehnică periodică și certificate/ clasificate/încadrate corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare;

 • 3. în intervalul dintre două inspecții tehnice periodice/revizii tehnice periodice,să asigure menținerea mijloacelor de transport într-o stare tehnică corespunzătoare, în vederea încadrării în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, utilizând în acest scop numai sisteme, echipamente, componente, entități tehnice,piese de schimb,materiale de exploatare și dotări obligatorii de origine sau omologate/certificate conform legislației în vigoare;

 • 4. să monteze,prin operatorii economici autorizați, tahografe și limitatoare de viteză cu aprobare de model la vehiculele pentru care acestea sunt obligatorii;

 • 5. să nu permită plecarea în cursă a vehiculelor care au tahograful sau limitatorul de viteză defect, nesigilat ori fără suficiente foi de înregistrare pentru efectuarea întregului parcurs al transportului;

 • 6. să informeze conducătorii mijloacelor de transport și lucrătorii mobili cu privire la regulamentele interne ale întreprinderii și prevederile relevante ale contractelor colective de muncă;

 • 7. să verifice pe foile de înregistrare sau pe cartelele conducătorilor auto utilizate, modul în care aceștia respectă prevederile legale în vigoare privind perioadele de conducere și de odihnă și să ia măsurile necesare pentru a împiedica repetarea unor nereguli în acest sens;

 • 8. să verifice funcționarea tahografului și a limitatorului de viteză, inclusiv cu ocazia analizării diagramelor-tahograf sau a înregistrărilor stocate în memoria cârdului conducătorului auto/tahograful digital după caz;

 • 9. să nu permită intervenția persoanelor neautorizate asupra tahografelor și a limitatoarelor de viteză;

 • 10. să angajeze transporturile și să întocmească programul de executare a transporturilor, astfel încât conducătorii mijloacelor de transport și lucrătorii mobili să poată respecta prevederile legale privind timpul de lucru, de odihnă și de repaus;

 • 11. să se asigure că conducătorii mijloacelor de transport respectă normele de protecție a muncii, protecție a mediului,prevenire și combatere a incendiilor,pe tot timpul efectuării transportului;

 • 12. să permită efectuarea transporturilor numai cu respectarea maselor totale maxime autorizate de autoritatea competentă și/ sau în limita numărului de locuri înscris în certificatul de înmatriculare; să se asigure spații libere suficiente pentru transportul bagajelor pasagerilor și să permită transportul mărfurilor/ coletelor doar în limita spațiilor disponibile;

 • 13. să respecte procedurile ce trebuie urmate în caz de accident și să aplice procedurile corespunzătoare pentru a preveni producerea unor noi accidente sau a unor încălcări grave ale regulilor de circulație;

 • 14. să respecte și să aplice reglementările legale în vigoare privind transportul rutier al mărfurilor periculoase;

 • 15. să respecte întocmai legile și reglementările specifice fiecărei categorii de transport rutier pe care o execută.

Art.15

 • (1) Responsabilitățile ce revin persoanei desemnate să conducă permanent și efectiv activitatea de transport sunt cele stabilite prin Ordinul ministrului transporturilor nr.761/1999 privind desemnarea,pregătirea și atestarea profesională a persoanelor care conduc permanent și efectiv activități de transport rutier,cu modificările și completările ulterioare.

 • (2) Sarcinile consilierului de siguranță sunt cele prevăzute în regulamentul pentru desemnarea,pregătirea profesională și examinarea consilierilor de siguranță pentru transportul rutier,feroviar sau pe căile navigabile interioare a mărfurilor periculoase,aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1044/2003 cu modificările

și completările ulterioare.

Art.16

Conducătorii mijloacelor de transport au următoarele atribuții și responsabilități:

 • 1. să se prezinte pentru efectuarea examinării medicale și psihologice, inițială și periodică și să respecte recomandările comisiilor medicale și psihologice;

 • 2. să respecte normele și regulile privind conducerea în condiții de siguranță rutieră și conduită preventivă;

 • 3. să respecte regulile privind prevenirea accidentelor de muncă în circulația rutieră;

 • 4. să respecte regulile privind încărcarea, repartizarea încărcăturii, asigurarea și fixarea mărfurilor transportate;

 • 5. să cunoască și să respecte măsurile ce trebuie luate după accident sau incident în ceea ce privește asigurarea vehiculului, protecția personală și a celorlalți participanți la trafic, protecția mediului, protecția bunurilor;

 • 6. să respecte perioadele de conducere și perioadele de odihnă, conform prevederilor legale în vigoare și să utilizeze corect tahograful;

 • 7. să nu intervină asupra tahografului sau a limitatorului de viteză pentru scoaterea acestora din uz sau modificarea caracteristicilor de funcționare;

 • 8. să respecte întocmai legile și reglementările specifice fiecărei categorii de transport rutier pe care o execută.

Art.17

(1) Operatorul de transport care efectuează servicii de transport public local vor întreprinde o investigație pe linie administrativă în toate cazurile de accidente de circulație în care au fost angajate vehicule utilizate, indiferent de gravitatea accidentului.

Art.18

(l)Rezultatele cercetării administrative vor sta la baza adoptării măsurilor ce se impun pentru eliminarea repetării cauzelor generatoare de evenimente rutiere.

Secțiunea 5

Condițiile efectuării serviciului

Art.19

 • (1) Serviciul asigură cerințele de deplasare a cetățenilor pe teritoriul Asociației Metropolitane de Transport Public Cluj, în funcție de cererea de transport și capacitatea disponibilă.

 • (2) Serviciul îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 • a. se efectuează numai de teritoriul Asociației Metropolitane de Transport Public Cluj, respectiv în cadrul unităților administrativ - teritoriale membre ale asociației;

 • b. se execută pe rute și programe de circulație prestabilite de AMTPC;

 • c. se efectuează de către operatorul de transport rutier cu mijloace de transport în comun, respectiv cu autobuze, deținute în proprietate sau în baza unui drept de administrare,înmatriculate sau înregistrate,după caz, în județul Cluj;

 • d. persoanele transportate sunt îmbarcate sau debarcate în puncte fixe prestabilite, denumite stații;

 • e. pentru efectuarea serviciului, operatorul de transport/ transportatorul autorizat percepe de la persoanele transportate un tarif de transport pe bază de titluri de călătorie individuale eliberate anticipat, cu respectarea normelor legale în vigoare;

 • f. transportul cu autobuzele se efectuează numai pe bază de licență de traseu și caiete de sarcini elaborate și eliberate în condițiile stabilite prin Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, aprobată prin Ordinul nr.353/2007 al ministrului internelor și reformei administrative.

Art.20

(1) Operatorii de transport autorizați care efectuează serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate au următoarele obligații:

 • 1. să asigure afișarea la părțile din față și laterală dreapta ale mijlocului de transport a indicativului și a capetelor de traseu, la partea din spate a mijlocului de transport se va afișa cel puțin indicativul traseului. Elementele de informare menționate anterior vor fi iluminate corespunzător pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate scăzută;

 • 2. în salonul mijlocului de transport va fi asigurată informarea publicului călător prin mijloace vizuale și sonore cu privire la denumirea stației care urmează și la legăturile cu alte mijloace de transport public local de persoane;

 • 3. să asigure afișarea în salonul mijlocului de transport a numelui conducătorului acestuia, a hărții schematice care să permită vizualizarea traseului și a rețelei de trasee, a instrucțiunilor privind modul de desfășurare a transportului, a obligațiilor publicului călător și a altor informații de utilitate publică privind transportul, stabilite prin reglementările în vigoare;

 • 4. să asigure vânzarea legitimațiilor/ abonamentelor de călătorie în toate stațiile stabilite de comun acord cu AMTPC;

 • 5. în stațiile din programul de circulație, să asigure afișarea codului traseului,a intervalelor de succedare a curselor, precum și a hărților simplificate cu indicarea traseelor și stațiilor pentru informarea publicului călător;

 • 6. să emită abonamente de călătorie cu respectarea reglementărilor în vigoare, inclusiv pentru categoriile sociale care beneficiază de reduceri ale costului abonamentului;

 • 7. să asigure accesul liber și nediscriminatoriu la transport, în baza documentelor stabilite de reglementările legale în vigoare, al persoanelor care beneficiază de facilități/ gratuități la transport;

 • 8. să asigure transportul gratuit al copiilor sub 5 ani;

 • 9. mijlocul de transport trebuie să aibă locuri rezervate pentru persoane cu handicap și femei însărcinate;

 • 10. să supravegheze urcarea și coborârea călătorilor, să nu plece mijlocul de transport din stații cu ușile deschise sau cu călătorii aflați pe scările acestuia, precum și cu călători agățați de exteriorul caroseriei;

 • 11. să nu admită la transport în salonul mijlocului de transport materii mirositoare, inflamabile, butelii de aragaz,tuburi de oxigen sau alte butoaie cu carbid, materiale explozibile, produse caustice ori acide,alte materiale sau obiecte care, prin format ori dimensiune,pot produce daune, vătămări corporale sau, prin natura materialului pot murdări, ori alte obiecte sau mărfuri interzise la transportul public;

 • 12. să nu îmbarce călători peste capacitatea maximă admisă a mijlocului de transport;

 • 13. să asigure spațiile necesare pentru bagajele de mână ale călătorilor;

 • 14. să îmbarce/debarce călători numai în stațiile special amenajate, prevăzute în programul de circulație;

 • 15. să utilizeze numai legitimații/ abonamente de călătorie cu regim special, agreate de AMTPC;

 • 16. să nu permită transportul călătorilor decât pe bază de legitimații/ abonamente de călătorie valabile sau alte documente prevăzute de reglementările în vigoare;

 • 17. să asigure călătorii și bagajele acestora pentru riscurile ce cad în sarcina

operatorului de transport;                       •---------------------—

 • 18. să țină evidența curselor sosite și plecate, la fiecare capăt de linie;

 • 19. să asigure înlocuirea mijlocului de transport imobilizat pe traseu;

 • 20. să asigure prin dispecerate și dotări speciale, urmărirea și coordonarea în trafic a mijloacelor de transport, de intervenție și de depanare, precum și aplicarea cu operativitate a măsurilor ce se impun în caz de eveniment, incident, accident sau alte situații care pot afecta desfășurarea transportului, în vederea asigurării condițiilor asumate privind regularitatea, siguranța și confortul;

 • 21. să dispună de echipaje de intervenție și depanare, dotate corespunzător pentru degajarea drumului public sau a căii de rulare în cazul defectării mijlocului de transport;

 • 22. să asigure informarea anticipată a publicului călător în legătură cu modificarea/ suspendarea programului de circulație sau a unui traseu în caz de forță majoră;

 • 23. să asigure zilnic sau ori de câte ori este nevoie,salubrizarea, spălarea și dezinfectarea mijloacelor de transport;

 • 24. să asigure condițiile de execuție a transportului în condiții de regularitate, siguranță și confort;

 • 25. mijloacele de transport trebuie să fie echipate cu instalație de încălzire/ condiționare a aerului în stare de funcționare;

 • 26. să asigure aspectul estetic corespunzător al mijlocului de transport;

 • 27. pe părțile laterale ale mijloacelor de transport va fi inscripționată denumirea executantului transportului;

28.1a bordul mijlocului de transport trebuie să existe mijloace de prevenire și combatere a incendiilor, precum și ciocan de spart geamurile în caz de necesitate;

29.mijloacele de transport trebuie să aibă inspecția tehnică periodică sau, după caz, revizia tehnică periodică efectuată la termen.

Secțiunea 6

Drepturi și obligații

Art.21

(1)Drepturile și obligațiile operatorilor de transport rutier/ transportator autorizat care desfășoară activități de transport public local sunt prevăzute, în prezentul Regulament și caietul de sarcini ale serviciului și vor fi anexate la contractul de delegare a gestiunii serviciului, aprobat prin hotărâre a Asociației Metropolitane de Transport Public Cluj.

Art.22

(1) Operatorii de transport/transportatorii autorizați care desfășoară activități de transport public local au următoarele drepturi:

 • a. operatorul de transport/ transportatorul autorizat care își desfășoară activitatea pe baza unui contract de delegare a gestiunii are dreptul să întrerupă prestarea serviciului m cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către AMTPC, cu obligația de a notifica întreruperea prestării serviciului, în termenul și condițiile prevăzute în contractul de delegare a gestiunii;

 • b. să încaseze tarifele aferente transportului;

 • c. să actualizeze tarifele aferente transportului;

 • d. să includă în tarifele de transport percepute călătorilor primele de asigurare pentru aceștia și pentru bagajele lor, precum și pentru riscurile ce pot decurge din efectuarea operațiunilor de transport;

 • e. să utilizeze patrimoniul propriu sau concesionat pentru asigurarea serviciului public local de călători;

 • f.  să utilizeze infrastructura tehnico-edilitară a sistemului de transport,în condițiile stabilite;

 • g. să beneficieze de o despăgubire adecvată și efectivă pentru prejudiciile aduse în caz de modificare unilaterală a contractului de delegare a gestiunii, fără respectarea termenelor și condițiilor prevăzute în contractul de delegare a gestiunii;

 • h. în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către delegatar, conform legislației în vigoare,se pot adresa instanței competente;

 • i.  să ceară întreruperea serviciului în cazul în care continuarea activității ar conduce la crearea de prejudicii importante patrimoniului încredințat spre administrare;

 • j.  alte drepturi stabilite prin lege sau hotărâri ale AMTPC.

Art.23

(1) Operatorii de transport/ transportatorii autorizați care desfășoară activități de transport public local au următoarele obligații:

 • a. să respecte întocmai legile și reglementările specifice fiecărei categorii de transport pe care o execută;

 • b. să asigure prestarea serviciului conform prevederilor contractuale;

 • c. să respecte sarcinile asumate potrivit contractului de delegare a gestiunii serviciului;

 • d. să respecte indicatorii de performanță și de calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii;

 • e. să permită accesul liber și nediscriminatoriu al utilizatorilor la serviciul de transport public local;

 • f.  să asigure respectarea drepturilor utilizatorilor în efectuarea serviciului de transport public local;

 • g. să efectueze transportul public de persoane prin curse regulate, conform prevederilor programului de circulație, în condiții de calitate,siguranță, regularitate și confort;

 • h. să asigure continuitatea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate;

 • i.  să coreleze capacitatea de transport cu fluxurile de călători existente;

y să fundamenteze și să supună delegatarului tarifele ce vor fi utilizate în activitatea de transport public local de persoane prin curse regulate;

 • k. să nu încarce în mod artificial costurile de operare;

 • l.  să pună la dispoziția publicului călător mijloace de transport care să îndeplinească condițiile impuse se legislația în vigoare privind siguranța circulației și protecția mediului;

 • m. să efectueze întreținerea curentă, reparațiile curente și accidentale care se impun, în limita bugetului aprobat, conform programelor de întreținere, reparații, dotări și investiții aprobate de acesta;

 • n. în cazul în care sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă la reducerea activității, să notifice de îndată acest fapt delegatarului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității;

 • o. să încheie și să onoreze contractele de asigurări pentru mijloacele de transport deținute, precum și asigurarea călătorilor și bunurilor acestora, conform prevederilor legislației în vigoare privind asigurările;

 • p. să informeze permanent călătorii cu privire la traseele, programele de circulație, tarifele aplicate precum și modificarea acestora;

 • q. să aplice normele de protecție a muncii specifice activității desfășurate în cadrul serviciului contractat:

 • r.  să asigure accesul organelor AMTPC la informațiile privind executarea serviciului delegat și modul de exploatare a mijloacelor de transport, a infrastructurii aferente și a bunurilor;

 • s. să planifice efectuarea inspecțiilor tehnice periodice/ reviziile tehnice periodice pentru mijloacele de transport, astfel încât să se asigure respectarea programului de circulație și a prevederilor reglementărilor legale în vigoare privind siguranța rutieră;

 • t.  să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiții din surse proprii, precum și diferența de tarif pentru protecție socială, conform legislației în vigoare, pentru a fi supuse aprobării AMTPC;

 • u. să dețină la sediul social următoarele documente, în funcție de tipul de transport public local efectuat:

 • -  asigurarea pentru persoanele transportate și bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina transportatorului;

 • -  cărțile de identitate ale vehiculelor, în original pentru cele deținute în proprietate, respectiv în copie pentru cele deținute în baza unui contract de leasing;

 • -  contractele de leasing pentru vehiculele utilizate;

 • -  avizele medicale și psihologice valabile pentru persoana desemnată să conducă permanent și efectiv activitatea de transport rutier, precum și pentru conducătorii auto;

 • -  toate documentele care atestă menținerea condițiilor inițiale care au stat

la baza eliberării licenței de transport/ autorizației de transport și a delegai ii gestiunii după caz;-----------------------------------------------

 • -  documentele doveditoare din care să rezulte angajarea în condiții legale a persoanelor cu funcții care concură la siguranța circulației;

 • -  evidența și planificarea inspecțiilor tehnice periodice/ reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport;

 • -  evidența accidentelor de circulație, documentele de cercetare administrativă a accidentelor de circulație, precum și notele informative transmise asociației în cazul accidentelor grave de circulație;

 • -  alte documente prevăzute de reglementările legale în vigoare;

 • v. să furnizeze AMTPC informațiile solicitate și să asigure accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul, necesare verificării și evaluării modului de prestare a serviciului;

 • w. să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile aduse din culpă, conform prevederilor legale și/ sau contractuale, dacă acestea nu sunt acoperite prin polițe de asigurare;

 • x. să asigure finanțarea pregătirii profesionale și efectuarea examinărilor medicale și psihologice ale propriilor angajați;

 • y. să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale impuse de normele legale în vigoare privind achizițiile de lucrări sau bunuri;

 • z. să gestioneze serviciul public pe criterii de competitivitate și eficiență a bazei tehnologico-materiale aferente serviciului prestat;

aa. să promoveze dezvoltarea, modernizarea și exploatarea eficientă a bazei tehnico-edilitare aferente serviciului prestat;

ab. alte obligații stabilite de lege.

Art.24

(1) Operatorii de transport/transportatorii autorizați au obligația de a deține la bordul mijlocului de transport în comun, pe toată durata transportului public de persoane prin curse regulate, următoarele documente:

 • a. licența de traseu și caietul de sarcini al acesteia eliberat de emitentul licenței;

 • b. programul de circulație;

 • c. copia conformă a licenței de transport, în cazul autobuzelor;

 • d. legitimația de serviciu valabilă a conducătorului auto,din care să reiasă că este angajat al operatorului de transport/transportator autorizat;

 • e. actul de dare în administrare în original sau o copie conformă cu originalul, în cazul în care autobuzul este utilizat în baza unui asemenea document;

 • f. actul prin care se dovedește dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto străini;

 • g. asigurarea pentru persoanele transportate și bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport/transportatorului autorizat, în copie;

 • h. certificatul de competență profesională al conducătorului auto pentru transportul rutier public de persoane,valabil,după caz;

 • i.  alte documente stabilite prin lege sau prin hotărâri ale organelor AMTPC. Art.25

(l)Au calitate de utilizatori beneficiarii serviciilor de transport public local, persoane fizice sau juridice.

Art.26

(1)Principalele drepturi ale utilizatorilor sunt următoarele:

 • a. să beneficieze,liber și nediscriminatoriu, de serviciul de transport public local;

 • b. să aibă acces la informațiile publice cu privire la serviciul de transport public local;

 • c. să le fie aduse la cunoștință hotărârile adunării generale a AMTPC, cu privire la transportul public local;

 • d. să conteste hotărârile adunării generale a AMTPC în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect provocat de acestea, în condițiile legii;

 • e. să solicite și să primească, în condițiile legii, despăgubiri sau compensații pentru daunele provocate lor de operatorii de transport rutier sau de transportatorii autorizați, prin nerespectarea obligațiilor asumate prin contractele de atribuire a gestiunii;

 • f.  să sesizeze AMTPC orice deficiențe constatate în efectuarea serviciilor de transport public local și să facă propuneri vizând înlăturarea acestora;

 • g. să renunțe, în condițiile legii, la serviciile contractate;

 • h. să fie consultați, direct sau prin intermediul unor organizații neguvemamentale reprezentative, în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor, strategiilor și reglementărilor privind serviciul de transport public local;

 • i.  alte drepturi stabilite prin lege sau hotărâri ale organelor AMTPC.

(2) Anumite categorii de utilizatori, persoane fizice, beneficiază, în condițiile legii, de facilități pentru plata serviciului de transport public local.

Art.27

Principalele obligații ale utilizatorilor sunt următoarele:

 • a. să dețină legitimații de călătorie valabile sau alte documente de transport stabilite prin lege și/sau hotărâri ale AMTPC;

 • b. să achite costul legitimațiilor de călătorie, valabile pentru călătoriile pe care le efectuează, conform tarifelor menționate lizibil pe acestea;

 • c. să achite, în termenele stabilite, contravaloarea serviciului furnizat/ prestat pe baza contractelor;

 • d. să nu aducă prejudicii bunurilor sistemelor de transport din domeniul public sau privat;

 • e. să aibă un comportament civilizat în raport cu personalul prestatorilor de

_ servicii, precum și cu ceilalți utilizatori;--—---—----------

 • f. să prezinte organelor de control documentele de identificare personală în cazul în care se constată săvârșirea unei contravenții;

 • g. alte obligații stabilite de lege.

Secțiunea 7

indicatorii de performanță

Art.28

(1) Indicatorii de performanță privind efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate se vor stabili de către AMTPC pe baza unor studii de necesitate și oportunitate în care se va ține seama de necesitățile comunităților locale, nivelul de dezvoltare a infrastructurii tehnico-edilitare precum și de cerințele reglementărilor legale în vigoare în domeniul transporturilor rutiere.

Secțiunea 8

Dispoziții finale Art.29 ' încălcarea dispozițiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală după caz, în condițiile stabilite de actele normative din domeniul transporturilor rutiere.

Art.30

 • (1) Prezentul regulament dace parte integrantă din contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane efectuat în cadrul AMTPC încheiat între Compania de Transport Public Cluj Napoca S.A. și AMTPC.

 • (2) în cazul în care, orice prevederi ale prezentului regulament devin discordante cu reglementările în domeniu și legislația națională sau comunitară, caietul de sarcini poate fi modificat.

Caiet de sarcini al serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, efectuat în Asociația Metropolitana de Transport Public Cluj (AMTPC) la nivelul unităților adminsitrativ-teritoriale membre

Secțiunea 1

Obiectul caietului de sarcini

Art. 1

 • (1) Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de efectuare a serviciului de transport public local prin curse regulate, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare efectuării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță maximă, prestat în cadrul AMTPC.

 • (2) Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de efectuare a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate efectuat în cadrul AMTPC.

 • (3) Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară efectuării activităților de realizare a serviciului de transport public local prin curse regulate și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază.

 • (4) Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță și siguranță în exploatare.

 • (5) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, prevenirea și stingerea incendiilor și protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul efectuării serviciului de transport public local.

Secțiunea 2

Cerințe organizatorice minimale

Art. 2

 • (1) Operatorii serviciilor de transport public local vor asigura:

 • a) numărul și tipul corespunzător de mijloace de transport necesare realizării programului de

circulație și care satisfac cerințele impuse privind siguranța circulației, confortul pasagerilor și protecția mediului;

 • b)  numărul de mijloace de transport pentru înlocuirea celor care efectuează cursele cuprinse în programul de circulație, în cazul apariției unor defecțiuni ale acestora;

 • c)  respectarea reglementărilor legale privind omologarea, înmatricularea/ înregistrarea și efectuarea inspecțiilor tehnice periodice/ reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport propuse pentru efectuarea serviciului;

 • d)  operațiile de întreținere și reparații necesare parcului de mijloace de transport, stabilit prin contractul de atribuire a gestiunii, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare privind efectuarea acestor activități (autorizarea operatorului economic, baza tehnico-materială, personalul utilizat etc.);

 • e)  menținerea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport, a instalațiilor auxiliare și a curățeniei acestora;

 • f)  condiții pentru spălarea, salubrizarea și dezinfectarea mijloacelor de transport;

 • g)  spații în suprafață suficientă pentru parcarea mijloacelor de transport;

 • h)  dispecerat și dotări speciale pentru urmărirea și coordonarea în trafic a mijloacelor de transport, de intervenție și de depanare;

 • i) personal calificat și vehicule de intervenție operativă;

 • j)  respectarea prevederilor legale în vigoare privind angajarea, desemnarea, pregătirea profesională, examinarea medicală și psihologică a persoanelor cu funcții care concură la siguranța circulației;

 • k)  asigurarea pasagerilor și a bagajelor acestora pentru riscurile ce cad în sarcina operatorului de transport;

 • l)  respectarea capacităților de transport și a programelor de circulație impuse prin contractul de delegare a gestiunii;

 • m) menținerea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport, a instalațiilor auxiliare și a curățeniei acestora;

 • n)  respectarea indicatorilor de performanță și de calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii serviciului și precizați în regulamentul serviciilor de transport public local;

 • o)  furnizarea către AMTPC a informațiilor solicitate și accesul la toate informațiile necesare, în vederea verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciului de transport public local;

 • p)  realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

 • q)  statistica accidentelor și analiza acestora;

 • r)  aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

 • s)  respectarea reglementărilor legale în vigoare din domeniul transporturilor;

 • t)  respectarea legislației în vigoare privind protecția muncii, protecția mediului, prevenirea și combaterea incendiilor;

 • u)  planificarea inspecțiilor tehnice periodice astfel încât să fie asigurat în fiecare zi numărul de vehicule necesar pentru acoperirea curselor cuprinse în programul de circulație;

 • v) respectarea obligațiilor privind plata redevenței datorate delegatarului în conformitate cu -----miiliar.liil dp. rir.le.gare n gestiunii .serviciului de transport public local de persoane prin curse

regulate efectuat în cadrul Asociației Metropolitane de Transport Public Cluj;

 • w) alte condiții stabilite prin lege sau hotărâri ale organelor AMTPC.

Secțiunea 3

Sistemul de transport public local de persoane

Art. 3

 • (1)  Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate efectuat pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre ale asociației se efectuează numai de operatorul de transport rutier căruia i s-a delegat gestiunea acestui serviciu de către Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj.

 • (2)  Operatorul de transport are obligația să efectueze serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate, cu respectarea programului de transport, care conține condițiile specifice privind traseele, perioadele și programul de circulație, capacitatea mijloacelor de transport, numărul mijloacelor de transport necesare, prezentat în anexa nr.l.

 • (3)  Denumirea stațiilor, amplasarea și eventualele dotări pentru ambele sensuri de parcurgere a traseului sunt prezentate în anexa 2.

 • (4)  în vederea realizării unui sistem de transport public local de persoane pe raza administrativ-teritorială a AMTPC, care să asigure deplasarea călătorilor în condiții de siguranță a circulației rutiere și pietonale, confort, regularitate și continuitate, operatorul de transport trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

 • a)  să asigure afișarea la părțile din față și laterală dreapta ale mijlocului de transport a indicativului și capetelor traseului. Elementele de informare menționate anterior vor fi iluminate corespunzător pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate scăzută:

 • b)  în salonul mijlocului de transport se va asigura informarea publicului călător prin mijloace vizuale și sonore cu privire la denumirea stației care urmează și la legăturile cu alte mijloace de transport public local de persoane;

 • c)  să asigure afișarea în salonul mijlocului de transport a numelui conducătorului acestuia, a hărții schematice care să permită vizualizarea traseului și a rețelei de trasee, a instrucțiunilor privind modul de desfășurare a transportului, a obligațiilor publicului călător și a altor informații de utilitate publică privind transportul, stabilite prin reglementările în vigoare;

 • d)  să asigure vânzarea legitimațiilor/abonamentelor de călătorie în toate stațiile stabilite de comun acord cu autoritatea administrației publice locale și nominalizate în anexa lb a prezentului caiet de sarcini;

 • e)  în stațiile din programul de circulație, să asigure afișarea codului traseului, a intervalelor de succedare a curselor, precum și a hărților simplificate cu indicarea traseelor și stațiilor pentru informarea publicului călător;

 • f)  să emită abonamente de călătorie cu respectarea reglementărilor în vigoare, inclusiv pentru categoriile sociale care beneficiază de reduceri ale costului abonamentului;

 • g) să asigure accesul liber și nediscriminatoriu la transport, în baza documentelor stabilite de

reglementările legale în vigoare, al persoanelor care beneficiază de facilități/ gratuități la transport;

 • h)  să asigure transportul gratuit al copiilor sub 5 ani;

 • i)  mijlocul de transport trebuie să aibă locuri rezervate pentru persoane cu handicap, bătrâni, femei însărcinate, persoane cu copii în brațe;

 • j)  să supravegheze urcarea și coborârea călătorilor, mijlocul de transport să nu pornească din stații cu ușile deschise sau cu călători aflați pe scările acestuia, precum și cu călători agățați de exteriorul caroseriei;

 • k)  să nu admită transport în salonul mijlocului de transport materii mirositoare, inflamabile, ----butelii dn-arngnz. tuburi de oxigen sau alte gaze^ butoaie cu carhid, materiale explozibile,

produse caustice ori acide, alte materiale sau obiecte care, prin formă ori dimensiune, pot produce daune, vătămări corporale sau, prin natura materialului, pot murdări ori alte obiecte sau mărfuri interzise la transportul public;

 • l)  să nu îmbarce călători peste capacitatea maximă admisă a mijlocului de transport;

 • m) să asigure spațiile necesare pentru bagajele de mână ale călătorilor;

 • n)  să îmbarce/ debarce călători numai în stațiile special amenajate, prevăzute în programul de circulație;

 • o)  să utilizeze numai legitimații/ abonamente de călătorie cu regim special agreate de către AMTPC;

 • p)  să nu permită transportul călătorilor decât pe bază de legitimații/ abonamente de călătorie valabile sau alte documente prevăzute de reglementările legale în vigoare;

 • q)  să asigure călătorii și bagajele acestora pentru riscurile care cad în sarcina operatorului de transport;

 • r)  să țină evidența curselor sosite și plecate la fiecare capăt de linie;

 • s)  să asigure informarea anticipată a publicului călător în legătură cu modificarea/ suspendarea programului de circulație sau a unui traseu, în caz de forță majoră;

 • t) să asigure zilnic și ori de câte ori este nevoie, salubrizarea, spălarea și dezinfectarea

mijloacelor de transport;

 • u)  să asigure condițiile de execuție a transportului în condiții de regularitate, siguranță și confort;

 • v)  mijloacele de transport trebuie să fie echipate cu instalație de încălzire/ condiționare a aerului în stare de funcționare;

 • w) mijloacele de transport trebuie să aibă un aspect estetic corespunzător;

 • x)  pe părțile laterale ale mijlocului de transport va fi inscripționată denumirea executantului transportului;

 • y)  la bordul mijlocului de transport trebuie să existe mijloace pentru prevenirea și combaterea incendiilor, precum și ciocan pentru spargerea geamurilor în caz de necesitate;

 • z)  mijloacele de transport trebuie să aibă inspecția tehnică periodică sau, după caz, revizia tehnică periodică efectuată la termen;

aa)  să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiții din surse proprii, precum și diferența de tarif pentru protecție socială, conform legislației în vigoare, pentru a fi supuse aprobării AMTPC;

ab) mijloacele de transport trebuie să îndeplinească condițiile impuse de legislația în vigoare privind siguranța circulației și protecția mediului;

ac)  să elaboreze bugetul privind întreținerea curentă, reparațiile curente și accidentale Ia bunurile concesionate/ închiriate de la concedent, conform programelor de întreținere, reparații, dotări și investiții aprobate de acesta;

ad) să asigure informarea permanentă a călătorilor cu privire la traseele, programele d circulație deservite, tarifele aplicate, precum și modificarea acestora;

ae)  să aplice normele de protecție a muncii specifice activității desfășurate în cadrul serviciului contractat;

af) să asigure finanțarea pregătirii profesionale și efectuarea examinărilor medicale și

psihologice ale propriilor angajați;

ag) să elaboreze strategii de management care să conducă la reducerea costurilor de reparare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale impuse de normele legale în vigoare privind achiziționarea de lucrări sau bunuri, și la gestionarea serviciului public pe criterii de competivitate și eficiență economică;

ah) să prezinte programe pentru dezvoltare, modernizare și exploatare eficientă a bazei tehnico-materiale aferente serviciului prestat;

~aî) alte condiții slabilite prin lege sau-hotărâri ale AMTPC.________

Secțiunea 4

Condiții financiare minimale

Art. 4

 • (1) Tarifele pentru serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate efectuat în cadrul AMTPC se stabilesc prin hotărâre a adunării generale a AMTPC pe baza fundamentării realizate de către operatorii de transport.

 • (2)  Orice tarif privind transportul public local de persoane efectuat prin curse regulate se poate stabili, ajusta sau modifica de către AMTPC, numai pe baza normelor-cadru stabilite de către ANRSC prin Ordinul nr. 272/2007.

 • (3)  Operatorul de transport va asigura corelarea tarifului de transport cu gradul de confort și siguranță al mijlocului de transport.

 • (4)  Prin nivelul tarifelor de transport pentru serviciile de transport public local de persoane, suportate de către utilizatori, se vor recupera integral costurile de exploatare, reabilitare și dezvoltare, precum și prin finanțarea de la bugetele locale, asigurându-se astfel un profit rezonabil pentru operatorul de transport, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • (5)  Operatorul de transport public local de persoane are obligația dobândirii statutului de operator de date cu caracter personal prin înscrierea în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal, codul numeric personal și seria/ numărul actului de identitate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

 • (6)  Operatorul serviciului de transport public local de persoane va utiliza un singur tip de legitimație de călătorie care va fi aprobat de către AMTPC.

 • (7)  Toate tipurile de legitimații de călătorie tip cârd vor fi înregistrate la operatorul de transport și gestionate ca documente cu regim special.

 • (8)  în cazul în care operatorul de transport efectuează și un alt tip de transport public, acestuia îi revine obligația de a ține o evidență separată a activităților desfășurate, cu contabilitate distinctă pentru fiecare serviciu prestat, astfel încât activitățile sale să poată fi evaluate, monitorizate și controlate.

Secțiunea 5

Investiții minimale

Art. 5

 • (1)  Investițiile pe care le va face operatorul de transport sunt reprezentate de:

 • a)  investiții din surse proprii și/sau fonduri europene;

 • b) investiții din alocații bugetare;

 • (2)  în perioada derulării contractului de delegare de gestiune a serviciului de transport public local delegatul trebuie să realizeze cel puțin următoarele investiții:

 • a)  dotarea stațiilor de transport public aferente traseelor din cadrul din cadrul AMTPC cu panouri pentru informarea dinamică a timpilor de plecare în cursă a mijloacelor de transport în comun.

 • b)  afișarea în stațiile de transport public aferente traseelor AMTPC a graficului de circulație.

 • (3) în afara investițiilor menționate mai sus, operatorul de transport poate propune și alte investiții.

Secțiunea 6

Dispoziții finale

 • (1)  Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane efectuat în cadrul AMTPC.

 • (2)  în cazul în care, orice prevederi ale prezentului caiet de sarcini devin discordante cu reglementările în domeniu și legislația națională sau comunitară, prezentul caiet de sarcini poate fi modificat.

 • (3)  Prezentul caiet de sarcini are următoare anexe:

 • -  Anexa 1 : Programul de transport,

 • -  Anexa 2: Lista stațiilor de pe traseu.

PROIECT TRANSPORT ZONA METROPOLITANA

 • I. Trasee actuale:

Traseul nr. 1: BACIU- CLUJ-NAPOCA

LUNI - VINERI

PlecăriBACIU: 5,10-6,05-6,15-7,00-7,20-8,00-9,00-10,00-11,00-12,00-13,00-14,00-14,30-15,00-15,30-16,00-16,30-17,00-17,30-18,00-19,00-20,00-21,00-22,00-22,53 ;

Plecări CL UJ-NAPOCA:   5,30-5,40-6,30-6,55-7,30-8,30-9,30-10,30-11,30-12,30-

13,30-14,00-14,30-15,00-15,30-16,00-16,30-17,00-17,30-18,30-19,30-20,30-21,00-22,32;

SAMBATA - DUMINICA

Plecări BACIU:      6,00-7,00-8,00-9,00-10,00....13,00-14,00-15,00-16,00-17,00......

20,00-21,00-22,00 ;

Plecări CLUJ-NAPOCA:    5,30-6,30-7,30-8,30-9,30....12,30-13,30-14,30-15,30-

16,30...... 19,30-20,30-21,30;

Traseul nr. 2: SUCEAGU- CLUJ-NAPOCA

LUNI-VINERI

Plecări SUCEAGU:      4,50-6,00- 7,00-8,00. ...12,30-16,00-17,00.. ..20,00;

Plecări CLUJ-NAPOCA: 4.30-5.30-6.30-7.30....11.30-15.30-17.30....20.30:

SAMBATA - DUMINICA

Plecări SUCEAGU:    6,00 15,00;

Plecări CLUJ-NAPOCA: 5,30 14,30;

Traseul nr. 3: SALISTEA - CLUJ-NAPOCA

_______LUNI - VINERI         ___________________________________

Plecări SALISTEA: 4,35-5,40-6,45-8,30....12,00-14,45-16,00-17,50-20,20 ;

Plecări CLUJ-NAPOCA: 5.10-6.10-7.30....11.00-14.15-15.30-17.00-19.30-22.30

SAMBATA - DUMINICA

Plecări SALISTEA:      7,30 16,30;

Plecări CLUJ-NAPOCA: 6,00.....16,00;

II. Traseu propus:

 • 1. TRASEUL:

Dus: P-ta M. Viteazul (I.P. Voitesti) - Str. Horea - P-ta Gării - Str. Locomotivei -Str. C. Coposu - CI. Baciului - Str. Transilvaniei (Baciu) - Str. Viilor - Str. Magnoliei;

întors: Str. Magnoliei - Str. Privighetorii - Str. Transilvaniei - CI. Baciului - Str. C. Coposu - Str. Locomotivei - P-ta Gării - Str. Horea - P-ta M. Viteazul (I.P. Voitesti).

 • 2. STAȚIILE:

Dus: P-ta M. Viteazul (I.P. Voitesti) - Horea - P-ta Gării - Autogara - Sc. de Politie - Livezii - T. Vladimirescu - CI. Baciului - Jupiter - F-ca de Paine - Napoiact -Transilvaniei - Regina - Politia - Complex - Politia - Cart. Blocuri (Str. Magnoliei);

întors: Cart. Blocuri - Regal - Transilvaniei - Napoiact - F-ca de Paine - CI. Baciului - T. Vladimirescu - Soarelui - Sc. de Politie - Autogara - P-ta Gării - Horea -P-ta M. Viteazul (I.P. Voitesti).

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA CLUJ NAPOCA

SECȚIA CIVILĂ

Operator de date cu caracter personal 3185 DOSAR NR. 10772/211/2013

ÎNCHEIERE CIVILĂ NR4795/CC/2013

Ședința Camerei de consiliu din 10 mai 2013 Instanța constituită din:

JUDECĂTOR: RODICA-ELISABETA GUZU GREFIER- MARIA-IRINAOLARU

S-a luat în examinare cererea formulată de petiționara Pop Adina Ecaterina având ca obiect acordarea personalității juridice „ASOCIAȚIEI METROPOLITANE DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ”.

Soluționarea cererii s-a făcut în Camera de consiliu, fără citarea părții.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care instanța constată că la dosarul cauzei s-au depus suficiente acte pentru justa soluționare a cererii și, în baza art.394 N.Cpr.civ., declara închisă faza probatorie și reține cauza în pronunțare.

INSTANȚA

Prin cererea înregistrată sub dosar nr.10772/211/2013 petiționara Pop Adina Ecaterina a solicitat instanței ca, prin încheierea ce se va pronunța, să acorde personalitate juridică „ASOCIAȚIEI METROPOLITANE DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ” și să dispună înscrierea acesteia în Registrul persoanelor juridice al Judecătoriei Cluj-Napoca privind asociațiile și fundațiile fără scop patrimonial.----_------

Din examinarea actelor depuse la dosar se constată că asociația s-a constituit în data de 12.04.2013, pentru durată nedeterminată, urmând să aibă sediul în CLUJ-NAPOCA str.Moților nr.5 jud.Cluj și având ca scop: înființarea, organizarea, reglementarea, finanțarea, exploatarea, monitprizarea și gestionarea în comun a serviciului de transport public local (denumit în continuare Serviciul) pe raza de competență a unităților administrativ teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional, destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului pe baza Strategiei de dezvoltare a acestuia

Rezultă de asemenea că a fost desemnată conducerea asociației prin Consiliul Director alcătuit din: președinte - EMIL BOC, vicepreședinte - SUCIU MAGDALENA-LUCEA, membru - ȘULEA HORIA PETRU, iar Comisia de cenzori este alcătuită din: LUCACIU CARMEN-GABRIELA, SABO GEORGETA-LUCIA, FELECAN OVIDIU-AUREL.

în dovedirea îndeplinirii condițiilor prevăzute de O.G.nr.26/2000, actualizată, pentru desfășurarea activității asociației s-au depus la dosar dovada constituirii patrimoniului inițial în valoare de 900 LEI, acte cu privire la sediul unde urmează să funcționeze asociația, actul constitutiv și statutul autentificate sub nr.2053 și 2054 din 12.04.2013 de notar public Chiș Mihaela Liliana, cazierele fiscale ale membrilor asociați precum și dovada disponibilității denumirii eliberată de Ministerul Justiției sub nr. 122057/26.02.2013.

Având în vedere că în cauză sunt întrunite condițiile prevăzute de dispozițiile art.4-7 din O.G.nr.26/2000, actualizată, cererea formulată de petiționară urmează să fie admisă, în sensul că se va încuviința acordarea personalității juridice „ASOCIAȚIEI METROPOLITANE DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ” și se va dispune înscrierea asociației în Registrul asociațiilor și fundațiilor, un exemplar al încheierii se va comunica Administrației Financiare a mun.Cluj-Napoca, iar nn exemplar al încheierii însoțit de un exemplar din actele depuse de petiționar se va comunica PARCHETULUI de pe lângă JUDECĂTORIA CLUJ-NAPOCA

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE:

Admite cererea formulată de petiționara Pop Adina Ecaterina, cu domiciliul în Cluj-Napoca str.Donath nr.l66B ap.12 jud.Cluj, având ca obiect acordarea personalității jundice „ASOCIAȚIEI METROPOLITANE DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ”, și, în consecință: încuviințează acordarea personalității juridice, în condițiile O.G.nr.26/2000, actualizată, „ASOCIAȚIEI METROPOLITANE DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ” în conformitate cu actul constitutiv și statutul autentificate sub nr.2053 și 2054 din 12.04.2013 de notar pubHc Chiș Mihaela Liliana, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Dispune înscrierea asociației în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor aflat la Judecătoria Cluj-Napoca, cu următoarele date:

Denumirea asociației: „ASOCIAȚIA METROPOLITANE DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ”

Sediul: CLUJ-NAPOCA strMoților nr.5 jucLCluj

Scopul: înființarea, organizarea, reglementarea, finanțarea, exploatarea, monitprizarea și gestionarea în comun a serviciului de transport public local (denumit în continuare Serviciul) pe raza de competență a unităților administrativ teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional, destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului pe baza Strategiei de dezvoltare a acestuia

Conducerea asociației este asigurată prin Consiliul Director alcătuit din: PREȘEDINTE - EMIL BOC,

“       "VICEPREȘEDINTE - SUCIU MAGDALENA-LUCIA,------—------—

MEMBRU - ȘULEA HORIA PETRU

Comisia de cenzori este alcătuită din: LUCACIU CARMEN-GABRIELA, SABO GEORGE TA-LUCIA, FELECAN OVIDIU-AUREL.

Dispune comunicarea hotărârii către Administrația Finanțelor Publice a Mun.Cluj-Napoca, iar un exemplar al hotărârii, însoțit de un exemplar din actele depuse de petiționar, se va comunica PARCHETULUI de pe lângă JUDECĂTORIA CLUJ-NAPOCA

Cu drept de apei în termen de 5 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședința publică azi, 10 mai 2013.

JUDECĂTOR

GREFIER

MARIA-IRINA OLARU


RODICA-ELISABETA GUZU


PREZENTUL FACE PARTE INTEGRANT/ din încheierea civila np. L


STATUTUL:

Asociației de Dezvoltare Intereomunitară'Șe utilități publice pent. serviciul de transport public local             \<

ASOCIAȚIA METROPOLITANA DE TRANSPORT PUBLIC (

I. Asociații:
 • 1.  Municipiul CLUJ-NAPOCA, prin Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, cu sediul str. Moților nr. 1-3, Județul Cluj, CIF:4305857, reprezentat de primar EMIL BOC, cetățean român, CNP: 1660906125189, domiciliat în Mun. Cluj-Napoca, str. Dr. Louis Pasteur, nr. 52, ap. 48, jud. Cluj, identificat cu CI seria KX nr. 660000/16.10.2008 emisă de SPCLEP Cluj-Napoca, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 128/15.03.2013.

 • 2.  UAT Comuna CHINTENI, prin Consiliul Local al Comunei Chinteni, cu sediul în Comuna Chinteni, str. Principală, nr. 144, Județul Cluj, CIF:4923998, reprezentat de primar SUCIU MAGDALENA-LUCIA, cetățean român, CNP: 2730721120669, domiciliată în Sat Chinteni, Corn. Chinteni, nr. 945, jud. Cluj, identificată cu CI seria KX nr. 503573/13.09.2006 emisă de SPCLEP Cluj-Napoca, legal împutemicităîn acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Corn. Chinteni nr. 26/22.03.2013,

 • 3.  UAT Comuna APAHIDA, prin Consiliul Local al Comunei Apahida, cu sediul în Corn. Apahida, sat. Apahida, str. Libertății, nr. 122, jud. Cluj, CIF:4485243, reprezentat de primar FATI GRIGORE, cetățean român, CNP: 1570420123132, domiciliat în Corn. Apahida, sat.

-----Apahidn^ ntr Libertății, nr 167; jud Cluj, identificat cu CI seria KX nr. 487185/02.06.2006 emisă de SPCLEP Cluj-Napoca, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Apahida nr. 87/01.04.2013.

 • 4.  UAT Comuna BACIU, prin Consiliul Local al Comunei Baciu, cu sediul în Comuna Baciu, sat Baciu, str. Baciu, nr. 301, Județul Cluj, CIF:4378751, reprezentat de primar MUREȘAN IOAN-FLORIN, cetățean român, CNP: 1691226120658, domiciliat în Sat Baciu, Comuna Baciu, nr. 815, jud. Cluj, identificat cu CI seria KX nr. 888987/06.06.2012 emisă de SPCJEP Cluj, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Baciu nr. 9/29.03.2013

 • 5.  UAT Comuna CIURILA, prin Consiliul Local al Comunei Ciurila, cu sediul Țn Comuna Ciunla, sat Ciurila, str. Ciurila, nr. 5, jud. Cluj, CIF:4924004, reprezentat de primar POPA TEODOR CRISTINEL, cetățean român, CNP: 1690316126226, domiciliat în Sat Sălicea, Comuna Ciurila, nr. 111, jud. Cluj, identificat cu CI seria KX nr. 948663/06.03.2013 emisă de SPCJEP Cluj, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ciurila nr. 12/08.04.2013

 • 6.  UAT Comuna FLOREȘTI prin Consiliul Local al Comunei Florești, cu sediul în Comuna Florești, sat Florești, str. Avram Iancu, nr. 170, Județul Cluj, CIF:4485391, reprezentat de primar ȘULEA HORIA PETRU, cetățean român, CNP: 1631002120692, domiciliat în Sat Florești, Comuna Florești, str. Avram Iancu, nr. 343, jud. Cluj, identificat cu CI seria KX nr. 603551/08.04.2008 emisă de SPCLEP Cluj-Napoca, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Florești nr. 38/22.03.2013

denumiți colectiv asociați și individual asociatul, ne exprimam voința de a coopera si de a ne asocia în conformitate cu prevederile Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, precum și ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005 in cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local “ASOCIAȚIA METROPOLITANA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ” (denumită în continuare Asociația), persoană juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică, în scopurile prevăzute la art. 4 din prezentul Statut.

CAPITOLUL I

Denumirea, sediul și durata Asociației

o

Art. 1 - Denumirea Asociației este ASOCIAȚIA METROPOLITANA DE TRANSPOR"^, PUBLIC CLUJ, conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. 122057 din 26.02.201 eliberată de Ministerul Justiției. Asociația va avea ștampilă și însemne proprii.


Art. 2 (1) Sediul Asociației este în România, localitatea Cluj-Napoca, str. Moților nr. 5, județul Cluj, imobil înscris în CF 273254 Cluj-Napoca, provenită din conversia de pe hârtie a CF 6169, cu nr.

cad. 7197, 7197-C1, 7197-C2.
 • (2) Sediul Asociației poate fi schimbat prin hotararea Adunării Generale a Asociaților.

Art. 3 - Asociația este constituită pe o durată nedeterminată, începând cu data înscrierii sale în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

CAPITOLUL II

JScopul și obiectivele Asociației


Art. 4 - (1) Asociația se constituie în scopul înființării, organizării, reglementării, exploatări monitorizării și gestionării în comun a serviciului de transport public (denumit în continuare Serviciul^ pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și pentru realizarea'a comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării^


modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului, pe bă^a £ strategiei de dezvoltare a Serviciului (denumită în continuare Strategia de dezvoltare).

 • (2) Forma de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegată care se va realiza în baza contractului de delegare a gestiunii, atribuit unui operator conform prevederilor Legii nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare și ale legilor speciale aplicabile.

 • (3) Asociații declară că interesul comun ce stă la baza constituirii Asociației este interesul general al locuitorilor de pe raza unităților administrativ-teritoriale membre pentru îmbunătățirea calității Serviciului, în condițiile unor tarife și/sau taxe care să respecte limitele de suportabilitate ale populației și principiul "poluatorul plătește", atingerea și respectarea standardelor europene privind protecția mediului, precum și creșterea capacității de atragere a fondurilor pentru finanțarea investițiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului.

Art. 5 - (1) Obiectivele Asociației sunt următoarele:

 • a) să aprobe Strategia de dezvoltare a Serviciului;

 • b) să monitorizeze derularea proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului;

 • c) să constituie interfața pentru discuții și să fie un partener activ pentru autoritățile administrației publice locale în ceea ce privește aspectele de dezvoltare și de gestiune a Serviciului, în scopul de a coordona politicile și acțiunile de interes general;

  • d) să elaboreze și să aprobe caietul de sarcini și regulamentul Serviciului de Transport public cu respectarea art. 23 alin. (4) din Legea nr. 51/2006;

  • e) să elaboreze și să aprobe documentația de atribuire a contractului de delegare și să stabilească condițiile de participare și criteriile de selecție a operatorului, cu excepția situației atribuirii directe conform prevederilor art. 3 11 din Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare;

  • f) să încheie contractul de delegare cu operatorul, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre implicate, care vor avea împreună calitatea de delegatar, astfel cum este prevăzut de art. 30 din Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare;

  • g) să monitorizeze executarea contractului de delegare și să informeze regulat membrii săi despre aceasta, să urmărească îndeplinirea obligațiilor asumate de operator (îndeosebi în ceea ce privește

  p'ltfȚT&alkarea indicatorilor de performanță, executarea lucrărilor încredințate operatorului și calitatea \         voiului furnizat utilizatorilor) și, în conformitate cu mandatul primit și cu prevederile contractuale,

  W^să ^phce, penalitățile contractuale;

  șă-identifice și să propună orice acțiuni vizând creșterea oportunităților de finanțare a proiectelor >!ș®Be'in^§ntii în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului;

  îmbunătățească planificarea investițiilor în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului.
jevaluarea fluxurilor de transport de persoane și de mărfuri și determinarea pe baza studiilor de Z I _specTalitate a cerințelor de transport public local, precum și anticiparea evoluției acestora;

k) stabilirea traseelor principale și secundare și a programelor de transport privind transportul public de persoane prin curse regulate și atribuirea acestora odată cu atribuirea în gestiune a serviciului, în conformitate cu prevederile legale;

 • l) actualizarea periodică a traseelor și a programelor de transport în funcție de necesitățile de deplasare ale populației și în corelare cu transportul public interjudețean, internațional, feroviar de persoane existent, precum și corelarea între modalitățile de realizare a serviciului de transport public local de persoane cu autobuze, troleibuze și în regim de taxi;

m) întocmirea și urmărirea realizării programelor de înființare, reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de transport public local, în condițiile legii;

r/) aprobarea studiilor de Tezahililate. privind înființarea reabilitarea, modernizarea și extinderea unei jpărți sau a întregului sistem de transport public local, aflat în proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale ori în administrarea autorităților administrației publice locale;

o) ; proiectarea și executarea lucrărilor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă sistatelor de transport public local într-o concepție unitară, corelată cu programele de dezvoltare

.^ăadh&mico-socială a localităților/județului, cu planurile de urbanism și de amenajare a teritoriului, , “de p^ștȘcție a mediului, cu modalitățile de realizare a serviciilor respective și în conformitate cu ementările legale în vigoare;

p) concesionarea, precum și încheierea contractelor de atribuire a gestiunii serviciului de transport public local de persoane și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente din proprietatea publică sau privată a localităților;

r) acordarea de facilități și subvenții operatorilor de transport rutier și transportatorilor autorizați care efectuează transport public local de persoane, pentru asigurarea suportabilității costurilor de către utilizatori, susținerea și încurajarea dezvoltării serviciului, cu respectarea legislației fiscale în vigoare;

s) autorizarea transportatorilor pentru realizarea de către aceștia a serviciului de transport public local;

ș) elaborarea și aprobarea normelor locale și a regulamentelor serviciilor de transport public local;

t) stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public local de persoane, cu respectarea prevederilor legale privind modalitatea de gestionare a serviciului;

ț) stabilirea subvenției acordate de la bugetul local pentru acoperirea diferenței dintre costurile înregistrate de operatorul de transport rutier pentru efectuarea serviciului și sumele efectiv încasate ca urmare a efectuării transportului;

u) asigurarea resurselor bugetare pentru susținerea totală sau parțială a costurilor de transport public de persoane pentru unele categorii sociale defavorizate, stabilite prin hotărâri ale Asociației.

 • (2) Pentru realizarea obiectivelor Asociației, prin prezentul Statut asociații mandatează Asociația să exercite în numele și pe seama lor atribuții legate de Serviciu, astfel:

 • a)  înființarea unui compartiment ca autoritate de autorizare cu atribuții specificate de legislația în vigoare;

 • b) dreptul de a delega gestiunea Serviciului de utilități publice transferate în responsabilitatea asociaților;

 • c)  prin hotărâri ale consiliilor locale se vor stabili (dacă va fi cazul) si alte atribuții, drepturi și obligații pentru a căror exercitare unitățile administrativ-teritoriale membre conferă Asociației mandat, conform art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare.

 • (2) Autoritățile deliberative ale membrilor asociati își păstrează competența exclusivă în ceea ce privește aprobarea programelor de investiții privind dezvoltarea, modernizarea și reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente Serviciului.                                                      /

/j

CAPITOLUL III      -

Patrimoniul Asociației

Art. 6 - (1) Patrimoniul Asociației este compus din bunurile și resursele proprii, necesare acoperirii cheltuielilor de organizare și funcționare și desfășurării activităților proprii, pe de o parte, și din dreptul de folosință gratuită asupra unor bunuri din domeniul public sau privat al asociaților, acordat sau ce va fi acordat Asociației de către asociați, pe de altă parte.

 • (2) Patrimoniul inițial al Asociației este de 900 Lei, constituit din contribuția în numerar in valoare de 150 lei a fiecărui membru asociat.

Art. 7 - Sursele de venit ale Asociației simt următoarele:

 • a) contribuțiile asociaților la formarea patrimoniului inițial, cotizațiile asociaților și alte contribuții de la bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale membre;

—b)-dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile^ îm condițiile degii^---------------

 • c) donații, sponsorizări sau legate;

 • d) orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de prezentul Statut.

Art. 8 - Asociația nu are calitatea de operator și nu va desfășura activități economice.

Art. 9 - Asociația are un buget propriu de venituri și cheltuieli. Situațiile financiare se întocmesc și fp

se publică în conformitate cu legislația în vigoare.

CAPITOLUL IV

Asociații

Art. 10 - Asociații au următoarele drepturi:                               __ ______

 • a) să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale Asociației, prin reprezentanții lor în aceste organe;

 • b) să participe la luarea hotărârilor în cadrul Asociației, conform prevederilor prezentului Statut;

 • c)  să primească, la cerere, toate informațiile disponibile care privesc activitatea Asociației; Art. 11 - Asociații au următoarele obligații:

 • a) să respecte Statutul, Actul Constitutiv și hotărârile organelor de conducere ale Asociației;

 • b) să plătească cotizația anuală, plata urmând să se facă până la sfârșitul lunii martie a fiecărui an. Cotizația pentru primul an este fixată prin prezentul Statut la suma de 0,07 lei/an/locuitor;

 • c) să promoveze și să participe activ la acțiunile desfășurate de Asociație;

 • d) să participe, prin reprezentanții lor, la ședințele Adunării Generale a Asociației.

Art. 12 - (1) Calitatea de asociat încetează în cazul retragerii sau excluderii din Asociație, conform prevederilor prezentului articol.

 • (2) Retragerea din Asociație nu poate avea loc decât în situația în care asociatul respectiv se retrage unilateral din Contractul de Delegare la care este parte în calitate de delegatar. Dacă oricare dintre asociați dorește să se retragă din Contractul de Delegare și, respectiv, din Asociație, acesta va notifica Președintelui Asociației și celorlalți asociați intenția sa cu cel puțin 3 (trei) luni anterioare retragerii. Președintele Asociației va convoca Adunarea Generală a Asociației în cel mult 30 (treizeci) de zile de la data primirii unei astfel de notificări.

r\ (3) Adunarea Generală a Asociației va analiza consecințele retragerii și modificările ce se impun la .JnCâr^ractele de delegare (în special în ceea ce privește investițiile), conform prevederilor fiecărui \\ AJt^ntra i. va hotărî modificarea corespunzătoare a prezentului Statut și a Actului Constitutiv al


.             eazâl în care un asociat nu aprobă Contractul de Delegare ce urmează să fie încheiat cu

< 4 .....


emnat sau se retrage unilateral din acest Contract (indiferent că retragerea are loc înainte area în vigoare a respectivului contract de delegare), acesta va fi exclus din Asociație.


' s samdupa mfr;

''^<^Pceșd-dîntele Asociației va convoca Adunarea Generală în cel mult 30 (treizeci) de zile de la data la ^^LcărejUă^luat cunoștință despre respectiva situație. Adunarea Generală va hotărî excluderea din Asociație, va analiza consecințele excluderii și modificările ce se impun la contractele de delegare (în special cu privire la investiții), în conformitate cu prevederile contractelor de delegare respective și va hotărî modificarea corespunzătoare a prezentului Statut și a Actului Constitutiv al Asociației. Este asimilat refuzului de a delega gestiunea Serviciului și neadoptarea, în două ședințe consecutive ale autorității deliberative a respectivului asociat, a hotărârii de aprobare a delegării gestiunii Serviciului către operatorul prevăzut la art. 17 alin. (2) lit. g) din alte motive decât un vot negativ.

(5) Orice membru care se retrage sau este exclus din Asociație este obligat să plătească:

 • a) sumele corespunzătoare investițiilor (modernizare, reabilitare, bunuri noi, indiferent dacă sunt extinderi sau înlocuiri) în infrastructura aferentă Serviciului deiegat, de care a beneficiat pe durata cât a fost nipmbru al Asociației;


by/upiele prevăzute ca despăgubiri în contractele de delegare.---

^..13X(1) Asociația poate accepta, cu acordul asociaților, noi membri, exprimat prin hotărâre a X^^^^ilii^/bocale și cu încheierea unui act adițional la prezentul Statut, prin care noii membri sunt ^fS^^nționațb î^ preambulul Statutului. Noii membri au dreptul și obligația să atribuie gestiunea 'Ș.eTviWulup operatorului cu care Asociația a încheiat Contractul de Delegare în numele și pe seama aăocrâțilQi\ îiy condițiile legii. Pentru a vota o astfel de hotărâre, reprezentanții asociaților în Adunarea ^^en^ala^Asociației au nevoie de un mandat special, prealabil, din partea unităților administrativ-^Ztgrițor^ljfpe care le reprezintă, acordat prin hotărâre a consiliului local.

 • (2) In urma adoptării hotărârii Adunării Generale a Asociației de a accepta un nou membru, se va încheia un Act Adițional la prezentul Statut, prin care noul membru va fi menționat în preambulul Statutului.

 • (3) Se consideră că orice nou membru al Asociației acceptă în totalitate prevederile Statutului și ale Actului Constitutiv ale Asociației la data aderării sale.

 • (4) în situația în care noul membru are dreptul, conform prevederilor legale, să atribuie direct gestiunea Serviciului său către operatorul cu care Asociația a încheiat contractul de delegare în numele și pe seama asociaților, acesta va delega gestiunea Serviciului său respectivului operator și se va încheia un act adițional la Contractul de Delegare, care va fi semnat de Asociație în numele și pe seama asociatului respectiv.

CAPITOLUL V

Organele Asociației

 • A. Adunarea Generală a Asociației

Art. 14 - (1) Adunarea Generală este organul de conducere al Asociației, format din toți reprezentanții asociaților desemnați prin hotărâre a autorităților deliberative ale acestora.

 • (2) Reprezentanții membrilor în AGA sunt primarii unităților administrativ-teritoriale (UAT) asociate, pe întreaga perioadă a mandatelor de aleși locali.

 • (3) Fiecare asociat va depune toate diligentele pentru a-și asigura reprezentarea permanentă în cadrul Adunării Generale a Asociației.

 • (4) Hotărârile de numire/revocare/ înlocuire a reprezentanților vor fi transmise, în copie, asociaților și Președintelui Asociației, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data emiterii lor.

Art. 15 - Adunarea Generală alege dintre membrii săi Președintele Asociației, care are atribuțiile prevăzute în prezentul Statut și care reprezintă Asociația în raporturile cu terții, cu excepția situațiilor în care se prevede expres altfel. Președintele este ales cu votul majorității membrilor Asociației.

Art 16 - (1) Adunarea Generală a Asociației îndeplinește atribuțiile care îi revin conform art. 21 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea rm^ 246/2005, precum și atribuțiile speciale prevăzute de prezentul Statut în exercitarea competenteiw privind Serviciul, conform mandatului încredințat de către asociați prin prezentul Statut.        /%> A

(2) Atribuțiile Adunării Generale a Asociației cu privire la activitatea proprie sunt:            ? rfe W

 • a) stabilirea Strategiei și a obiectivelor generale ale Asociației;                                         '

 • b) acordarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului Director pentru perioada încheiațayg^

baza raportului de activitate prezentat Adunării Generale de Consiliul Director;                 \p^

 • c) aprobarea situațiilor financiare ale Asociației pentru exercițiul financiar încheiat și a proiectum£. bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației pentru următorul exercițiu financiar;

 • d) alegerea și revocarea membrilor Consiliului Director;

 • e) alegerea și revocarea membrilor Comisiei de Cenzori și stabilirea regulilor generale de organizare și funcționare a Comisiei de Cenzori;

 • f) aprobarea organigramei și a politicii de personal a Asociației, inclusiv a organizării aparatului tehnic al Asociației, și, dacă este cazul, a comisiilor/comitetelor;

 • g) aprobarea contractelor ce vor fi încheiate de Asociație în nume propriu, a căror valoare depășește

echivalentul în Lei al sumei de 500.000 Euro; ----—------------------------—------------

 • h) modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației;                                       /

 • i) dizolvarea și lichidarea Asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidai^

 • j) aprobarea primirii de noi membri în Asociație, a retragerii și excluderii unor membri Mh

  Asociație;

  k) aprobarea cotizației anuale;

  • l) orice alte atribuții prevăzute în lege sau în Statut.


 • (3) Atribuțiile Adunării Generale a Asociației cu privire la exercitarea mandatului acordat de asociați conform art. 5 alin. (2) sunt:

 • a) delegarea gestiunii serviciilor de utilități publice transferate în responsabilitatea asociațiilor, inclusiv dreptul de a concesiona bunurile aparținând domeniului public și/sau privat al unităților administrativ-teritoriale membre care constituie infrastructura tehnico-edilitară aferentă-serviciilor de utilități publice;

 • b) orice alte atribuții, drepturi și obligații pentru a căror exercitare unitățile administrativ-teritoriale membre, prin hotărâri ale consiliilor locale, conferă Asociației mandat, conform art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 17. - (1) în temeiul art. 16 alin. (3), Adunarea Generală a Asociației hotărăște asupra aspectelor legate de obiectivele Asociației, având în vedere interesul comun al asociaților, în special:

 • a) Strategia de dezvoltare;

 • b) Politica tarifară;

 • c) Contractele de delegare.

(2) în legătură cu acestea, asociații convin:

 • a) Asociația va asigura elaborarea și aprobarea Strategiei de dezvoltare a Serviciului. Pe baza Strategiei de dezvoltare vor fi stabilite investițiile necesare atingerii obiectivelor prevăzute de această strategie și prioritizarea acestora, precum și planul de implementare și analiza macrosuportabilității. Planurile de investiții vor fi actualizate periodic ținând seama de Strategia de dezvoltare;

 • b) sursele de finanțare a investițiilor pot fi fonduri nerambursabile acordate de Uniunea Europeană sau de instituții financiare, fonduri de la bugetul de stat, de la bugetele locale ale asociaților, fondurile proprii sau atrase ale operatorilor;

 • c) listele de investiții prioritare și planurile de finanțare a acestora vor fi discutate în ședințele Adunării Generale a Asociației și aprobate de autoritățile deliberative ale asociaților beneficiari ai investițiilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma investițiilor), precum și ale asociaților deserviți de bunurile rezultate în urma investițiilor. în funcție de investițiile ia care se referă, listele de investiții prioritare și planurile de finanțare vor fi anexate și vor face parte integrantă din contractele de delegare corespunzătoare;

 • d) studiile de fezabilitate aferente listelor de investiții vor fi supuse avizului Asociației înainte de a fi y aprobate de autoritățile deliberative ale asociaților beneficiari ai investițiilor (proprietarii bunurilor


  ezdjtatbdn urma investițiilor);

  F^rmă de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegată care se va realiza în baza contractului de delegai^ a |gestiunii, atribuit unui operator conform prevederilor Legii nr. 51/2006, cu modificările și Completările ulterioare și ale legilor speciale aplicabile.

  ■ ~3f) Contractul de delegare a gestiunii a Serviciului va fi atribuit conform prevederilor legale în vigoare și Va JU încheiat cu Operator de către Asociație, în numele și pe seama asociaților care deleagă .împreună prin Contractul de delegare activitățile componente ale Serviciului aflate sub responsabilitatea acestora;

  • g) Operatorul va fi responsabil de implementarea programelor de investiții stabilite prin contractul de delegare, va întreține, va moderniza, va reabilita și va extinde infrastructura concesionată și va gestiona activitățile componente ale Serviciului pe riscul și răspunderea sa, conform clauzelor Contractului de Delegare;

  • h) Asociația va monitoriza îndeplinirea de către Operator a obligațiilor care ii incumbă în temeiul Contractului de Delegare;

  Aviația va exercita, în numele și pe seama asociaților, drepturile și obligațiile pe care aceștia le ai^ localitate de delegatar, conform prevederilor prezentului Statut.

  Reprezentanții asociaților în Adunarea Generală a Asociației sunt, responsabili pentru în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
18

.cțfvitateal!

Adunarea Generală a Asociației va fi convocată, ori de câte ori este necesar, de către Pre'ședinț.el^Âsociației sau de un număr de cel puțin V2 din asociați.

(?|vGor^carea va fi transmisă prin scrisoare, fax sau e-mail cu cel puțin 5 (cinci) zile calendaristice e data ședinței și va cuprinde data, ora, locul și ordinea de zi ale ședinței.

^Xînainț


 • (3) în funcție de problemele înscrise pe ordinea de zi a ședinței, convocarea va fi trimisă numai reprezentanților asociaților care au dreptul să participe și sâ voteze cu privire la luarea respectivelor hotărâri conform prevederilor prezentului Statut.

 • (4) Ședințele Adunării Generale a Asociației vor fi conduse de Președintele Asociației sau, în absența acestuia, de persoana desemnată de Adunarea Generală dintre participanți.

 • (5) Adunarea Generală a Asociației va alege dintre participanții la ședință un secretar care va redacta procesul-verbal al ședinței.

 • (6) Procesul-verbal este semnat de Președinte și de secretar. O copie a procesului-verbal va fi transmisă, în termen de maximum 5 (cinci) zile calendaristice de la data ședinței, fiecărui asociat convocat conform prevederilor alin. (2), indiferent dacă reprezentantul acesteia a fost sau nu prezent la ședință.

 • (7) Hotărârile Adunării Generale a Asociației se consemnează într-un registru de procese-verbale, care se păstrează la sediul Asociației.

Art. 20 - (1) Fiecare asociat, prin reprezentantul său, are un vot egal în Adunarea Generală a Asociației.

(2) Pentru luarea hotărârilor care privesc numai anumiți asociați, respectiv asociații în competența cărora este organizat și funcționează Serviciul la data ședinței Adunării Generale, asociații beneficiari ai investițiilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma investițiilor), precum și asociații deserviți de bunurile rezultate în urma investițiilor, denumiți în prezentul Statut asociați implicați, au dreptul de a participa și de a vota în cadrul ședinței Adunării Generale doar reprezentanții acestora.

 • (3) Pentru a fi valabile, hotărârile Adunării Generale a Asociației adoptate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. a)-h) și 1) se iau în prezența a trei pătrimi din numărul asociaților și cu majoritatea voturilor asociaților prezenți. Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, Adunarea Generală se convoacă pentru o dată ulterioară care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, iar la a doua convocare Adunarea Generală este valabil întrunită indiferent de numărul de membri prezenți.

 • (4)   Pentru a fi valabile, hotărârile Adunării Generale a Asociației adoptate în exercitarea atribuțiilor

prevăzute la art. 16 alin. (3) lit. b) se iau în prezența tuturor asociaților și cu votul favorabil fie a cel puțin jumătate din numărul asociaților care însumează cel puțin două treimi din numărul totakal populației tuturor asociaților sau fie a cel puțin două treimi din numărul asociaților care însumează bel puțin jumătate din numărul total al populației tuturor asociaților.                               /  4’J

Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, Adunarea Generală se convoacă pentnr 6 data\ ulterioară care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentrii SipW convocare, iar la a doua convocare Adunarea Generală este valabil întrunită indiferent de num^ăruțMf asociați implicați prezenți și va hotărî cu majoritatea asociaților/asociaților implicați prezenți. \\ J

 • (5) Pentru a fi valabile, hotărârile Adunării Generale a Asociației adoptate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. i)- k) și la art. 16 alin. (3) lit. a se iau în prezența și cu votul favorabil al tuturor asociaților, cvorum și majoritate obligatorii la oricare convocare.

 • (6) în oricare dintre situațiile prevăzute la alin. (3)-(5), dacă o hotărâre a Adunării Generale a Asociației privește în mod direct Serviciul sau bunurile care aparțin unui anumit asociat, nicio hotărâre nu poate fi luată fără prezența și votul favorabil al reprezentantului acestuia.

 • (7) în cazul în care reprezentantul unuia dintre Asociați nu poate participa la ședința unei Adunări Generale a Asociației la care a fost convocat, acesta poate fi înlocuit de un alt reprezentat al unității administrativ-teritoriale, împuternicit în acest scop.

Art. 21. - (1) Hotărârile Adunării Generale luate în exercitai ea atribuțiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. i)-k) și art. 16 alin. (3) lit. a nu pot fi votate de reprezentanții asociaților decât în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorității deliberative a asociatului al reprezentant este.


 • (2) Hotărârile luate de Adunarea Generală a Asociației trebuie aduse la cunoștința deliberative ale asociaților sau asociaților implicați, după caz, în termen de 5 (cinci) zile

de la data ședinței. De asemenea, Asociația este obligată să publice toate hotărârile Adunării pe propria pagină de internet.

 • (3) Asociatul care se consideră vătămat într-un drept al său ori într-un interes legitim hotărâre a Adunării Generale a Asociației dintre cele luate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la 16 alin. (3) din prezentul Statut poate iniția acțiune în justiție în conformitate cu prevederile legale în vigoare.


 • (4) Adunarea Generală a Asociației poate delega Consiliului Director, prin hotărâre adoptată în aceleași condiții ca cele prevăzute la art. 20 alin. (3), atribuția privind aprobarea schimbării sediului Asociației.

 • B. Consiliul Director

Art. 22. - (1) Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociației, format din președintele Asociației și încă 2 (doi) membri numiți de Adunarea Generală, pe o perioadă de 4 (patru) ani. Componența Consiliului Director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociației, utilizând principiul reprezentării prin rotație.

(2) Președintele Asociației este și Președinte al Consiliului Director.

(3) Membrii Consiliului Director sunt răspunzători pentru activitatea lor în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 23. - (1) Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale a Asociației și exercită atribuțiile prevăzute de prezentul Statut și cele ce îi vor fi delegate de Adunarea Generală.

 • (2) Consiliul Director exercită următoarele atribuții privind activitatea proprie a Asociației:

 • a) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, execuția bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al exercițiului financiar viitor și proiectul programelor Asociației;

 • b) /propune cuantumul cotizației pentru anul următor, care se va include în proiectul de buget al Așdciației, supus spre aprobare Adunării Generale;


faprobă actele juridice ce vor fi încheiate de Asociație în nume propriu, cu excepția contractelor a J^d^or valoare depășește echivalentul în lei al sumei de-500.000 Euro;- - -

1 d) angajează personalul Asociației, inclusiv membrii aparatului tehnic, cu respectarea politicii de Impersonal aprobate de Adunarea Generală a Asociației și ținând cont de bugetul aprobat de aceasta;

 • e)”în:relația cu asociații, monitorizează plata cotizației anuale de către aceștia-la bugetul Asociației și fetide măsurile care urmează să fie luate împotriva asociaților care nu și-au achitat cotizația datorată '^^îit/eimenul prevăzut de prezentul Statut;

-—" f) orice alte atribuții prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală.

 • (3) Consiliul Director are următoarele atribuții cu privire la exercitarea mandatului acordat de Asociați conform art. 5 alin. (2):

 • a) elaborarea Strategiei de dezvoltare a Serviciului, a Caietului de sarcini al Serviciului și a Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului ce vor fi supuse aprobării Adunării Generale;

 • b) consultarea asociațiilor utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor și strategiilor locale și a modalităților de organizare și funcționare a Serviciului;

 • c) medierea conflictelor dintre utilizatori și Operator, la cererea uneia dintre părți;

 • d) solicitarea de informații cu privire la nivelul și calitatea Serviciului fumizat/piestat și cu privire la mpdul de întreținere, exploatare și administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a


i^aților administrativ-teritoriale, încredințate pentru realizarea Serviciului;

invitarea Operatorului pentru audieri, în vederea concilierii diferendelor apărute în relația cu Stilizatorii Serviciului.

Art. 24 - (1) Pentru realizarea scopului și obiectivelor sale, Asociația va constitui un aparat tehnic ^propriu.

^2^(2)'Aparatul tehnic va fi condus de un director executiv numit de Consiliul Director. Membrii apăratului ethnic vor avea statutul de salariati ai Asociației.

j , t^3)Din aparatul tehnic vor face parte cel puțin următoarele persoane:

un secretar;

un contabil;

unul sau mai multi consilieri juridici;

un număr suficient de specialiști pentru îndeplinirea atribuțiilor, conform mandatului acordat Asociației prin prezentul Statut.

 • (4) La calculul cuantumului propus al cotizației anuale, Consiliul Director va lua în considerare sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare a aparatului tehnic al Asociației.

Art. 25 - (1) Consiliul Director se întrunește în ședințe, cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea Președintelui Asociației.

 • (2) Deciziile Consiliului Director se iau în prezența și cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor Consiliului Director.

 • (3) Consiliul Director va alege dintre participanții la ședință un secretar care va redacta procesul-verbal al ședinței. Procesele-verbale se semnează de toți membrii Consiliului Director prezenți. Deciziile Consiliului Director se consemnează în registrul de procese-verbale, care se păstrează la sediul Asociației.

C. Controlul financiar al Asociației

Art. 26 - (1) Controlul financiar intern al Asociației este asigurat de o Comisie de cenzori formată din 3 (trei) membri numiți de Adunarea Generală pentru o perioadă de 4 (patru) ani, cu posibilitatea

prelungirii.

 • (2) Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condițiile legii.

 • (3) Comisia de Cenzori își poate elabora un regulament intern de funcționare.

 • (4) Comisia de Cenzori are atribuțiile prevăzute la art. 272 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000,

  aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005.CAPITOLUL VI

Dizolvarea și lichidarea

Art. 27 - Asociația se dizolvă:

 • a) de drept;

 • b) prin hotărârea instanței judecătorești competente;

 • c) prin hotărârea Adunării Generale.

Art. 28 - Asociația se dizolvă de drept prin:

 • a) imposibilitatea realizării scopului și obiectivelor pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 (trei) luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

 • b) imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliului Director în conformitate cu

prezentul Statut, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul Director trebuia să se constituie;------------------———------------------

 • c) reducerea numărului de asociați sub limita de 3, dacă acesta nu a fost completat în termenul legal prevăzut în acest scop ( 6 luni).

Art. 29 - Asociația se dizolvă prin hotărârea instanței judecătorești competente, când:

/V //

Art. 30 - (1) Lichidarea Asociației se va face în condițiile prevăzute de legislația privind asociațiile^ (2) Bunurile Asociației rămase în urma lichidării vor fi transmise către persoane juridice de of- ' privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, conform hotărârii Adunării. Generale sau „ instanței judecătorești competente.

Art. 31. - (1) După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea Asociației din Registrul asociațiilor și fundațiilor.

(2) Asociația își încetează existența la data radierii ei din Registrul asociațiilor și fundațiilor.


 • a) scopul sau activitatea sa a devenit ilicită, sau contrară ordinii publice;

 • b) realizarea scopului său este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

 • c) Asociația urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

 • d) Asociația a devenit insolvabilă.

  iu a- .


CAPITOLUL VII

Dispoziții finale

Art. 32 - (1) Prezentul Statut poate fi modificat doar prin acte adiționale semnate de reprezentanții tuturor asociaților, special împuterniciți în acest scop.

(2) Prezentul Statut este guvernat de legea română. In situația în care intervin modificări ale legislației în domeniu, prezentul Statut va fi modificat în conformitate cu noile prevederi.

(3) Toate litigiile născute din sau în legătură cu acest Statut, inclusiv orice problemă privind interpretarea, validitatea sau încetarea acestuia, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi deduse spre soluționare instanțelor judecătorești competente.

Prezentul Statut a fost redactat în 13(treisprezece) exemplare originale, azi. data autentificării.

ASOCIAȚII:

1. Municipiul Cluj-Napoca . Prin Primar EMIL BOC

AA

S

.!

N

ri a

■ ■ ■ «p2.^AT Comuna CIIINTENI,

A>pian primar SUCIU M.AGDALENA-LEfcO

^UAT Comuna BACIU,

jț-A ^prjn domnul primar MUREȘ AN IOAN-FLORIN•    -A- A f

AHTIAT Comuna CIURILA, ■^prîn domnul primar POPA TEODOR CRISTINEL

6.-UAT Comuna FLOREȘI I. prin primar ȘULEA IIORIA PETRE


ROMÂNIA

BIROUL NOTARILOR PUBLICI GORUN & ASOCIAȚII

Sediul: Cluj—Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 5, jud. Cluj Tel.: 0264.439197

Fax: 0264.590751/0264.333234

Mobil: 0745.437311/0745.701145

E-mail: bnpchis@notaricluj.ro

Operator de date cu caracter personal nr. 17011

ÎNCHEIERE.DE AUTENTIFICARE NR.2054

Anul . 2013 luna aprilie ziua 12

Subsemnata CHIȘ MMAELA LILIANA - notar public m-am deplasat la cererea părților, însoțită de secretarul biroului notarial - Mihaela Șoric, la sediul Primăriei Mun. Cluj-Napoca din Str. Moților, nr. 3, jud. Cluj, unde am găsit și identificat pe:

 • 1.   EMIT, BOC, cetățean român, CNP: 1660906125189, domiciliat în Mun. Cluj-Napoca, str. Dr. Louis Pasteur, nr. 52, ap. 48, jud. Cluj, identificat cu CI seria KX nr. 660000/16.10.2008 emisă de SPCLEP Cluj-Napoca, în calitate de primar al Municipiului CLUJ-NAPOCA, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 128/15.03.2013

 • 2.  SUCIU MAGDALENA-LUCIA, cetățean român, CNP: 2730721120669, domiciliată în Sat.Chinteni, Corn. Chinteni, nr. 945, jud. Cluj, identificată cu CI seria KX nr. 503573/13.09.2006 emisă de SPCLEP Cluj-Napoca, în calitate de primar al UAT Comuna CHINTENI, legal împuternicită prin Hotărârea Consiliului Local al Corn. Chinteni nr. 26/22.03.2013

 • 3.   FATI GRIGORE, cetățean român, CNP: 1570420123132, domiciliat în Corn. Apahida, sat. Apahida, str. Libertății, nr. 167, jud. Cluj, identificat cu CI seria KX nr. 487185/02.06.2006 emisă de SPCLEP Cluj-Napoca, în calitate de primar al UAT Comuna APAHIDA, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Apahida nr. 87/01.04.2013

 • 4.  MUREȘAN IOAN-FLORIN, cetățean român, CNP: 1691226120658, domiciliat în Sat Baciu, Comuna Baciu, nr. 815, jud. Cluj, identificat cu CI seria KX nr. 888987/06.06.2012 emisă de SPCJEP Cluj,în calitate de primar al UAT Comuna BACIU, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Baciu nr. 9/29.03.2013

 • 5.  POPA TEODOR CRISTINEL, cetățean român, CNP: 1690316126226, domiciliat în Sat Sălicea, Comuna Ciurila, nr. 111, jud. Cluj, identificat cu CI seria KX nr. 948663/06.03.2013 emisă de SPCJEP Cluj, în calitate de primar al UAT Comuna CIURILA, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ciurila nr. 12/08.04.2013

 • 6.  ȘULEA HORIA PETRU, cetățean român, CNP: 1631002120692, domiciliat în Sat Florești, Comuna Florești, str. Avram Iancu, nr. 343, jud. Cluj, identificat cu CI seria KX nr. 603551/08.04.2008 emisă de SPCLEP Cluj-Napoca, în calitate de primar al UAT Comuna FLOREȘTI legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Florești nr. 38/22.03.2013

care, după citirea actului, au consimțit la autentificarea prezentului înscris - statut - și au semnat toate exemplarele originale ale înscrisului.

în temeiul art. 12 lit.b) din L,EGEA,nr. 36/1995, republicată, SE DECLARĂ AUTEI^TICPÎ^ENTUL ÎNSCRIS

S-a perceput onorariul de 350 lei +J


NOTAR       '

CHIȘ MIHAELÂ