Hotărârea nr. 210/2014

Hotărârea 210/2014 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, aferent spaţiului comercial nr. 64B, situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ţa. Mărăşti, Bl. 3, înscris în CF nr. 250480-C1-U8 Cluj-Napoca (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 135725 Cluj), sub nr. topo 23708/2/LXIV/B.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, aferent spațiului comercial nr. 64B,

situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Mărăști, bloc 3, înscris în C.F. nr. 250480-C1-U8 Cluj-Napoca (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 135725 Cluj), sub nr. topo. 23708/2/LXIV/B

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, aferent spațiului comercial nr. 64B, situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Mărăști, bloc 3, înscris în C.F. nr. 250480-C1-U8 Cluj-Napoca (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 135725 Cluj), sub nr. topo. 23708/2/LXIV/B - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 172043 din 16.05.2014 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, aferent spațiului comercial nr. 64B, situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Mărăști, bloc 3, înscris în C.F. nr. 250480-C1-U8 Cluj-Napoca (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 135725 Cluj), sub nr. topo. 23708/2/LXIV/B, în favoarea noului proprietar al construcției;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată și actualizată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l) Se aprobă transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei de 9/1424 parte din terenul în suprafață de 1424 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Mărăști. bloc 3, înscris în C.F. nr. 250480 (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 125683 Cluj), sub nr. topo. 23708/2, teren aferent spațiului comercial nr. 64B. înscris în C.F. nr. 250480-C1-U8 Cluj-Napoca (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 135725 Cluj), sub nr. topo. 23708/2/LXIV/B, în favoarea S.C. SCHIESSL FRIGOTEHNIC ROMANIA S.R.L. identificată prin C.U.I. 10770660, începând cu data de 30.05.2013.

(2) Asupra cotei de 9/1424 parte din terenul în suprafață de 1424 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca. Piața Mărăști. bloc 3, înscris în C.F. nr. 250480 (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 125683 Cluj), sub nr. topo. 23708/2, drept de proprietate STATUL ROMÂN - se aprobă înscrierea dreptului de concesiune în favoarea S.C. SCHIESSL FRIGOTEHNIC ROMANIA S.R.L. identificată prin C.U.I. 10770660.

Art.2, Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății. Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.

Președinte de ședință, Ec. Florin-Valentin Gliga

Nr. 210 din 29 mai 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)