Hotărârea nr. 172/2014

Hotărârea 172/2014 - Modificarea şi completarea Hotărârii nr. 101/2014 (aprobarea înfiinţării Societăţii Cluj Innovation Park S.A, aprobarea actului constitutiv şi a statutului acesteia).


CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ- NAPOCA

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 101/2014 (aprobarea înființării Societății CLUJ INNOVATION PARK S.A., aprobarea actului constitutiv și a statutului acesteia)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 101/2014 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 137180/303/16.04.2014 al Serviciului Juridic-contencios, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 101/2014;

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, ale Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale;

Văzând avizul comisiei de specialitate.

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. (2) lit. a și c, alin. (3) lit. c) și 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I Se modifică art. 2 din Hotărârea nr. 101/2014, după cum urmează:

„Art. 2 Se aprobă sediul social principal al societății în municipiul Cluj-Napoca, str. Roosevelt nr. 2 ap. 16.”

Art. II Se modifică art. 6 alin. (2) din hotărâre, după cum urmează:

..Art. 6 (2) Se aprobă durata mandatului membrilor primului Consiliu de Administrație de doi ani.”

Art. III Se modifică art. 3 din hotărâre, în sensul modificării și completării Anexei 1 ”Actul constitutiv al societății CLUJ INNOVATION PARK S.A” și Anexei 2 "Statutul societății CLUJ INNOVATION PARK S.A”, după cum urmează:

  • - se modifică art. 3 din Anexa 1 "Actul constitutiv al societății CLUJ INNOVATION PARK S.A”, care va avea următorul conținut:

„Art. 3 Sediul social principal al societății: municipiul Cluj-Napoca. str. Roosevelt nr. 2 ap. 16.”

  • - se modifică art. 5 din Anexa 2 „Statutul societății CLUJ INNOVATION PARK S.A". care va avea următorul conținut:

„Art. 5 Sediul social principal al societății: municipiul Cluj-Napoca, str. Roosevelt nr. 2 ap. 16."

  • - se completează art. 2 din Anexa 1 "Actul constitutiv al societății CLUJ INNOVATION PARK S. A”, care va avea următorul conținut:

„Art.2. Forma juridică a societății: întreprindere publică (conform art. 2 punct 2 lit. b) din O.U.G. nr. 109/2011) - societate pe acțiuni, de tip închis, persoană juridică română, administrată potrivit sistemului unitar stipulat de Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale.”

  • - se completează art. 2 din Anexa 2 „Statutul societății CLUJ INNOVATION PARK S.A", care va avea următorul conținut:

„întreprinderea publică - societate pe acțiuni, de tip închis, își va desfășură activitatea în conformitate cu prevederile prezentului Statut, Actului constitutiv și ale legislației românești în vigoare în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor saleastfel cum sunt acestea stabilite prin prezentul Statut și prin Actul constitutiv”.

  • - se modifică art. 4 lit. b „Obiectul secundar de activitate” din Anexa 1 „Actul constitutiv al societății CLUJ INNOVATION PARK S.A.”, în sensul eliminării codului CAEN 9411 -Activități ale organizațiilor economice și patronale;

  • - se completează art. 65 din Anexa 2 „Statutul societății CLUJ INNOVATION PARK S.A” cu aliniatul (2), care va avea următorul conținut:

“(2) Durata mandatului membrilor primului Consiliu de Administrație de doi ani.”

Art. IV Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Primarul municipiului Cluj-Napoca. Serviciul Strategie și dezvoltare locală, management proiecte, Direcția Economică, Serviciul Juridic-contencios și domnul Alexandru Coroian.

Președinte de ședință, Ec. Florin-Valentin Glkța

Nr. 172 din 28 aprilie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)