Hotărârea nr. 166/2014

Hotărârea 166/2014 - Aprobarea P.U.Z. modificare circulaţii prevăzute în P.U.Z. – str. Vlădeasa Nord, aprobat prin Hotărârea nr. 18/2009; beneficiar: Baga Jozsef Istvan.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificare circulații prevăzute în P.U.Z. - str. Vlădeasa Nord, aprobat prin Hotărârea nr. 18/2009

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -modificare circulații prevăzute în P.U.Z. - str. Vlădeasa Nord, aprobat prin Hotărârea nr. 18/2009 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 58617 din 05.02.2014 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal - modificare circulații prevăzute în P.U.Z. - str. Vlădeasa Nord, aprobat prin Hotărârea nr. 18/2009, beneficiar: Baga Jozsef Istvan;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 331883/872 din 07.11.2012, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal — modificare circulații prevăzute în P.U.Z. - str. Vlădeasa Nord, aprobat prin Hotărârea nr. 18/2009, beneficiar: Baga Jozsef Istvan, pentru restructurarea circulațiilor în zona studiată.

Prin prezenta documentație se stabilește menținerea funcțiunii zonei UTR = L3a, cu indiciii urbanistici: POT max. = 35%, CUT max. = 0,9, precum și celelalte reglementări urbanistice stabilite prin PUZ inițial.

Documentația restructurează modul de organizare a circulațiilor în zona studiată, prin renunțarea la o stradă dezvoltată pe direcția nord-sud, poziționată pe terenul proprietatea beneficiarului și menținerea proprietății într-o singură parcelă (fără propunere de parcelare), cu acces din cele două străzi adiacente la nord și sud prevăzute pe direcția est-vest.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G., dar nu mai mult de un an de la aprobare.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 166 din 28 aprilie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)