Hotărârea nr. 156/2014

Hotărârea 156/2014 - Aprobarea organizării, administrării şi exploatării păşunilor aflate în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpul Pâinii nr. 20. ap. 4 Corp II. în favoarea doamnei Magyarosi Iuliana

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca. str. Câmpul Pâinii nr. 20. ap. 4. Corp II. în favoarea doamnei Magyarosi Iuliana - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 100953/451/25.03.2013 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca. str. Câmpul Pâinii nr. 20. ap. 4. Corp II, în favoarea doamnei Magyarosi Iuliana;

Reținând prevederile Legii nr. 112/1995, actualizată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă vânzarea către doamna Magyarosi Iuliana având C.N.P.                a

locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpul Pâinii nr. 20, ap. 4, Corp II, în suprafață de 68.73 mp., înscrisă în C. F. individuală nr. 280165-C1-U3 Cluj-Napoca (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 166191). cu nr. topo 6827/2/4/2/IV și se însușește procesul-verbal de evaluare a acesteia.

Art. 2. Prețul de vânzare a locuinței situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpul Pâinii nr. 20. ap. 4, Corp II. stabilit de către Comisia tehnică mixtă de specialitate pentru evaluarea și vânzarea locuințelor din fondul locativ de stat la data de 04.02.2013. este de 52.083 lei. la care va fi aplicat coeficientul de actualizare prevăzut de lege, valabil la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

Art. 3. La data perfectării contractului de vânzare-cumpărare. cumpărătoarea va prezenta următoarele documente:

  • a) adeverință eliberată de asociația de proprietari/locatari sau orice act valabil ce demonstrează îndeplinirea obligațiilor privind aceste cheltuieli;

  • b) certificat fiscal eliberat de autoritatea locală privind obligațiile față de buget;

  • c)  declarație notarială din care să rezulte că atât titulara cât și membrii familiei sale (soț, soție, copii minori) să nu fi dobândit sau înstrăinat o locuință proprietate personală, după 1 ianuarie 1990, în localitatea de domiciliu;

  • d) declarație notarială din care rezultă că titulara renunță la judecarea apelului ce face obiectul dosarului nr. 8231/211/2009 al Tribunalului Cluj, precum și la dreptul dedus judecății.

în cazul nedepunerii acestor documente, contractul de vânzare-cumpărare nu va fi încheiat.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 156 din 9 aprilie 2013

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)