Hotărârea nr. 147/2014

Hotărârea 147/2014 - Vânzarea unei suprafeţe de teren de 36 mp., cu destinaţia de curte situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 84.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind vânzarea unei suprafețe de teren cu destinația de curte situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 84

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind vânzarea unei suprafețe de teren cu destinația de curte situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 84 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horvâth Arma, Constantin Tomoș, Radu Florin Rațiu și loan Bîldea;

Analizând Referatul nr. 113304 din 31.03.2014 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune vânzarea unei suprafețe de teren cu destinația de curte situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 84;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă vânzarea suprafeței de 36 m.p. aflată în indiviziune, parte din terenul-curte situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 84, înscris în C.F. nr. 268158 Cluj-Napoca (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 22478), nr. cadastral 268158, în favoarea domnului Oltean Cătălin Dumitru.

Art. 2. Se aprobă prețul de vânzare a terenului descris la art. 1 al prezentei hotărâri, ca urmare a negocierii, de 130 euro/m.p., T.V.A inclus.

Art. 3. (1) Prețul va fi achitat integral în termen de 60 de zile de la data comunicării prezentei hotărâri.

  • (2) în caz contrar hotărârea își încetează valabilitatea.

  • (3) Plata va fi făcută în lei, la cursul leu/euro stabilit de Banca Națională a României din ziua plății.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului

și evidența proprietății și Direcția economică.


Nr. 147 din 28 aprilie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)