Hotărârea nr. 8/2009

Hotărârea 8/2009 - Prelungirea termenului de începere a executării lucrărilor autorizate a construcţiei.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind prelungirea termenului de începere a executării lucrărilor autorizate ale construcției

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de începere a executării lucrărilor autorizate ale construcției - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 208182/451.1 din 21.11.2008 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune prelungirea termenului de începere a executării lucrărilor autorizate ale construcției;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit. “b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă prelungirea cu trei luni a termenului de începere a executării lucrărilor autorizate ale construcției, conform prevederilor cap. IV art. 10 pct. 10. c. 2 al contractului de concesiune nr. 23851/12.06.1998, încheiat în baza Hotărârii nr. 153/1998, în vederea extinderii locuinței.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul muncipiului și evidența proprietății, Serviciul juridic-contencios și Direcția economică.


Nr. 8 din 13 ianuarie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)