Hotărârea nr. 59/2009

Hotărârea 59/2009 - Concesionarea, prin încredinţare directă, în vederea extinderii locuinţei, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Sobarilor fn. rezultat în urma dezmembrării parcelei cu nr. topo 19505/6, 19506, în vederea extinderii construcţiei cu o structură tip cadre de beton armat.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind concesionarea, prin încredințare directă, a terenului situat în municipiul

Cluj-Napoca, str. Sobarilor f.n., rezultat în urma dezmembrării parcelei cu nr. topo. 19505/6, 19506, în vederea extinderii construcției cu o structură tip cadre de beton armat

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind concesionarea, prin încredințare directă, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Sobarilor f.n., rezultat în urma dezmembrării parcelei cu nr. topo. 19505/6, 19506, în vederea extinderii construcției cu o structură tip cadre de beton armat - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 14337/451.1/22.01.2009 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune concesionarea, prin încredințare directă, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Sobarilor f.n., rezultat în urma dezmembrării parcelei cu nr. topo. 19505/6, 19506, în vederea extinderii construcției cu o structură tip cadre de beton armat;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit. “b”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Se aprobă dezmembrarea parcelei cu nr. topo. 19505/6, 19506, înscrisă în CF nr. 1473 - Cluj, teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Sobarilor f.n., în suprafață de 1394 mp. în două parcele, respectiv:

 • -  parcela cu nr. topo. 19505/6/1, 19506/1, teren în suprafață de 1314 mp., drept de proprietate al Municipiului Cluj-Napoca;

 • -  parcela cu nr. topo. 19505/6/2, 19506/2, teren în suprafață de 80 mp., drept de proprietate al Municipiului Cluj-Napoca.

Art.2. Se aprobă concesionarea, prin încredințare directă, a parcelei cu nr. topo. 19505/6/2, i9506/2, teren în suprafață de 80 mp., situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Sobarilor f.n., în favoarea domnului Sabău Todor și a soției Sabău Raveca, în vederea extinderii construcției cu o structură tip cadre de beton armat, a imobilului situat în str. Sobarilor nr. 38.

Art.3. Se însușește Documentația cadastrală pentru concesionare, întocmită de Buchmann Jozsef, parcela ce face obiectul concesiunii urmând a fi înscrisă în C.F. nr. 1473 - Cluj.

Documentația cadastrală pentru concesionare face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Perioada concesionării este de 49 ani, iar taxa de concesionare se stabilește la suma de 330 lei/mp.

Art.5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.

Președinte de ședință, Jr. Radu-Marin Moisin


nicipiului,

armure


Nr. 59 din 27 ianuarie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 59/2009

Documentație cadastrală pentru concesionare imobil strada Sobarilor , loc. Clui-Napoca , jud. ClujBeneficiar:    Statul Roman-

Consiliul Local CIuj-Napoca

CUPRINS

 • 1. Cererea de soliciare informații și convenție

 • 2. Cererea de recepție și a documentației pentru dezlipire

 • 3. Declarație pe proprie răspundere cu privire la instrainare

 • 4. Memoriu tehnic

 • 5. Descrierea lucrărilor topografice

 • 6. Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire

 • 7.  Planuri de amplasament și delimitare pentru fiecare imobil care rezulta din dezlipire

 • 8. Tabel mișcare parcelara

 • 9. Măsurători efectuate în rețeaua de îndesire

 • 10. Calculul suprafețelor

 • 11. Descrierea topografică a punctelor

 • 12. Dovada plății tarifelor

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Denumirea lucrării: Plan de amplasament și delimitare a corpului de proprietate,

pentru dezlipire având nr........, din registrul de evidență propriu.

 • 2. Beneficiarii lucrării: Statul Roman - Consiliul Local al Mun. Cluj-Napoca , cu sediul in Cluj-Napoca , jud Cluj .

.3. Executantul lucrării: Pf. Buchmann Jozsef Sandor seria CJ nr. 119, cu domiciliul in Cluj-Napoca, Str. Almasului, 7/10 .

 • 4. Obiectul lucrării: Corpul de proprietate este situat în Cluj-Napoca , str. Sobarilor Jud. Cluj.

 • 5. Scopul lucrării: Documentația topografică a fost executată la cererea beneficiarului pentru atribuirea nr. cadastrale in vederea concesionarii unei suprafețe din str. Sobarilor .

6. Amplasamentul corpului de proprietate : este amplasat în Cluj-Napoca, jud. Cluj, având ca vecini : la N- Centru pt. copiii străzii , la E- str. Sobarilor , la S- str. Sobarilor nr. 38 , Bloc L și la V- str. Sobarilor .

7. Situația juridică a corpului de proprietate:

a) Situația actuala

Corpul de proprietate este înregistrat în CF 1473 , proprietari tabulari Statul Roman - Mun. Cluj-Napoca .

b) Situația viitoare : în conformitate cu solicitările proprietarilor tabulari, aceștia doresc dezlipirea imobilului în 2 parcele noi conform plan anexat in vederea concesionarii nei parcele in favoarea lui Sabau Todor si Sabau Raveca.

Pentru aceasta propunem a se efectua următoarele operațiuni de CF :

Dezlipirea imobilelor din cf în 2 parcele cu nr. cadastrale noi, și reînscrierea acestora în c.f.

ROUMANIE


ROMANIAValabllltate/Valldlte/Valldlty 25.06.08-30.07.2068 IDROUSABAU<<TODOR<<<<<<<<<<<<<<<<<<^

KX616611<6R0U3807303M680730411206918

ROUMANIEROMANIA!
ANCEI


AGENȚIA NAȚIONALA

O C <■ A 11 * S 1 « U $ I rilMLICJT.Af». IMOBILIARĂ


CERERE 132997/2008 ELIBERARE 31.10.2008

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA CLUJ

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

pentru

INFORMARE

Cartea funciară cu nr.-1473 Comuna/ Oraș/ Municipiul CLUJ

Nr.crt.

Nr.Top

Descrierea imobilului

Suprafața MP

Observații

1974

19506

19505/6

Strada SOBARILOR

1356

38

B. Partea a ll-a

Nr.crt.

înscrieri privitoare la proprietate

Observații

1

MUNICIPIUL CLUJ Drept de proprietate.

Inch. nr. 3640/1938.

C. Partea a HI- a


Nr.crt.

înscrieri privitoare la sarcini

Observații

NU SUNT.

Certific că prezentul extras corespunde întru totul cu pozițiile în vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou. Prezentul extras de carte funciară poate fi utilizat, conform cererii, la informare


i Nr. Cerere.60444 CONEX '

i 6044822.05.08


AXCPI i


AGKX'I IA NA I IUN ’.r. X j

n:*i ;ci Ui» IMU»n tu x


OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA ...CLUJ-NAPOCA..............

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

pentru

INFORMARE

Cartea funciară cu nr. 176883

Comuna/ Oraș/ Municipiu Cluj-Napoca

A. Partea l-a

Nr.crt. : Nr. cadastral

I                                   i

Descrierea imobilului

Suprafața : Observații In mp

' 1.    ; 16844-C1-U25

î

I

i                            j

Apartament nr. 25 , str. Sobariior, nr 38 , et. II , compus din acoperiș , cu supratata utila de 489 mp ,cu părțile indivize comune aferente in cota de 39/100 , inscrise in cf.colectiva nr. 139746 .

Teren atribuit in folosința: 224/575 parte .

1

J

»'

i

1

i

_______________________________________________________________________________!

B. Partea ajl-a


■ Jr.crt. i                                 înscrieri privitoare la proprietate

SĂBĂÎTrĂVECA si soțul

2 SABAU TODOR , bun comun

 • - cumpărare, act nr.1448/2008

 • - incheiere : 60444 conex 60448/2008


  C. Partea a III- a

  ' Nr.crt. ■

  înscrieri privitoare la sarcini

  Observații

  i NU SUNT

  i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1

  ' 1

  ________ .

i

!

'.A


i.


W-,


''.'j i

>.3Ci


?/>3


f; y.O > / y*’. .-‘. ' V i t*-* ;>/ |;':CARTi


EA FUNCIARA COLECTIVA


Proprietate pe apartamente(etaje) in str._


GLUj-MQtoU

M..


Partea a-I-a

IMOBILUL

Nr. crt

NUMĂRUL TOPOGRAFIC AL PARCELEI

1 •

DESCRIEREA IMOBILULUI

ÎNTINDEREA

Proprietate individuala care are ca accesoriu părțile comune

observații

ha

mp

Nr.parc.

Cf nr.

L

5^-5

la^Uh

Spui -

1,

câ't>IA

c

" %

x -

<775/

/L>).          .

M jkxiAAxJl

.

T

p.

cLx Qr\jJ«— Aa~V OLajQ\/\X.

& ij-

Qjcx- |Q ĂX1\            CryAMW

-t

72

W

p7

A C nhQ,. Hink i a i

■°T

.v /

CmGbpxV^ \ <X>W<SL i

kZ?-

CJlLfWv ($A<AA

"T

i 1

f

1

<M6 \ qq2v. \ CrrcoJl l

t<VW^fia- Atdkx'c-^Ăv

Otwx^ek). O- qcoAovai^

k.

-a (\o

nIuyvAAJAj<. \

-

Partea a-II-a

Proprietatea

H

Q1 c

Q1

2

înscrieri privitoare la proprietate

OBSERVAȚII

jWg rî.os.câ'

1

D X\-OS.^-Q©I 1 Avx- (q5&C, v .

.'K.“J /iJjJOr^W-t tbVL'-Cv'ki.vt ■

< Avi                  rwv.              Ji\A

LY. C>X. 3j=>oI jXvWVv   CîXTĂâjX ^ocqJI qX

W^a. . l%u'-Xh, QNlMACL- T'J2UaauKu' Xv

/XV XT 0J^T\WxAâ>^> iv-prbfl 6<A

- mT4<

fccx jjpnfrQMQ/-

"Ti ‘

l.

Arv pw       țLort

— OMtEaQ- fo-\ c - <Uu< CiWWk ,K

VWaC pJLSk. K J^jwjux-

L_

(%6c^9^MzJnjC^ •

n

i/ȘGX

4^. (o. >J-

U-, q

«X.'  î,^ 1

2£.<d!.

1

X 'A<3-4 <x4A

VonwJ< Mt .

A 2Jiț>

°?

03

J r Cgxiu^ . „ XtAo

lA

X

X'. !

^COCWVvc^     |^Ako

ff3

<«Q 4î(L <*

'''', a\

1

1

J

r

A .  A   OUULL

- ui keCk£ )

\j^O<Q t A

-

xofliQu.\A.

rr~^

3

r

FioA va va ce

k

^uoA   AXlTriiA    o

T

,      t>€ Acxuz .

‘ic CfT Wi<A ,

T

6^4^ O0VU^        / L1oS'-O'%

[ . (^IgrcAwtiA^^feCuL c^c^a,^oi<

V

—            (^                        CXU rX

«_

/x 1-Fi      rv^cs^e^ /(2^44~^7

—14—

9V


■) Oj

X J

Cartea funciară c

Nr.crt. .,

Ti

T- .

X

5

/b

XTAq

Q

A'1

i

.— |'aun

oA i

/CT\ -

s

9

Ai
Nr.crt.


__B. Partea a H-a_

înscrieri privitoare la proprietate

I

54&4cj

S-4W' Tt)£o<£_ -


PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA SCARA: 1:5000 L-34-48-C-a-2-IVZona Afâ^fâsâm^n^,

#               - a-t z

LA

£1 <£ / A.* /

589350


PLAN DT


AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILUL0I


Anexa 11


scara 1: 500


589350A. Date referitoare la teren

589300

Nr.

: parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Valoarea de impozitare ............(|ej).................

Mențiuni

IDr

Cai de comunicații rutiere

1314

Total

1314


589300,


Inventar de coordonate—Stereograflc 1970 Parcela(lDr)

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

X [m]

Y [m]

1000

1001

1002

 • 1003

 • 1004

 • 1005

 • 1006

1007

589317.831 589318.719 589309.195 589314.423 589323.131 589327.768 589335.133 589324.880

394067.491

394075.525

394076.600

394129.452

394128.709

394181.714

394180.961

394066.704

S(IDr)=1314.37mpSe confirma suprafața din măsurători si Introducerea imobilului in baza de date


Suprafața totala masurata =1314 mp

Suprafața din act = 1314mp


un


58.9300


o o

CD


«t

PLAN DT AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILUL0I

scara 1: 500


C.F. nr.

: Suprafața masurata

i Adresa imobilului

Nr. cadastral :

80 mp

;Cluj-Napoca , str. Sobarilor : UAT: Cluj       jud. ClujA. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria : de folosința

Suprafața

(mp)

Valoarea de impozitare : Mențiuni ............(!?j).................j.........................

2Dr

: Cai de comunicații

:     rutiere

80

Total

80


Inventar de coordonate-Stereograflc 1970C'\ C>£          tPX

Executant: BuchTnann Jozsfcf . .... —165 rn!


Anexa 11589300


Parcela(2Dr)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

X [m]

Y [m]

1008

1002

1003

1009

589307.704

589309.195

589314.423

589312.924

394076.761

394076.600

394129.452

394129.573

S (2Dr

)=79.72mp


Se confirma suprafața din măsurători si Introducerea imobilului in baza de date


Suprafața totala masurata =80 mp

Suprafața din act = 80mp


A. SITUAȚIA EXISTENTA

Nr.C.F

Număr cadastral

Număr topo

Suprafața

Descrierea imobilului

Proprietari

Sarcini

mp

1473

19505/6

19506

1394

Strada Sobarilor

Municipiul Cluj drept de proprietate

Nu sunt

B. SITUAȚIA PROPUSA

Nr.C.F

Număr cadastral

Număr topo

Suprafața

Descrierea imobilului

Proprietari

Sarcini

mp

1473

19505/6/1

19506/1

1314

Strada Sobarilor

Municipiul Cluj drept de proprietate

Nu sunt

1473

19505/6/2

19506/2

x-'GSmîN/

80

LI../ ■> -K,

Strada Sobarilor

Municipiul Cluj drept de proprietate

Drept de concesiune in favoarea iui Sabau Todor si Sabau Raveca

Calculul suprafețelor

Calculul suprafețelor s—a efectuat prin metoda analitica, coordonatele punctelor de contur a parcelei sunt prezentate in tabelele de mai jos.

Situația inainte de dezlipire

Parcela(lDr)

1 “

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X (m)

Y Im]

1008

589307.704

394076.761

11.084

1001

589318.719

394075.525

8.083

1000

589317.831

394067.491

7.093

1007

589324.880

394066.704

114.716

1006

589335.133

394180.961

7.403

1005

589327.768

394181.714

53.207

1004

589323.131

394128.709

10.244

| 1009

589312.924

394129.573

53.069

S(lDr)=1394.lOmp P=264.900m

Situația după dezlipire

Parcela(lDr)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

1000

589317.831

394067.491

8.083

1001

589318.719

394075.525

9.584

1002

589309.195

394076.600

53.109

1003

589314.423

394129.452

8.739

1004

589323.131

394128.709

53.208

1005

589327.768

394181.714

7.403

1006

589335.133

394180.961

114.716

1007

589324.880

394066.704

7.092

S(lDr)=1314.37mp

P=261.937m

Parcela(2Dr)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

1008

589307.704

394076.761

1.500

1002

589309.195

394076.600

53.110

1003

589314.423

394129.452

1.504

1009

589312.924

394129.573

53.069

S(2Dr)=79.72mp

P=109.183m


' ANCPI

AGENȚIA NAȚIONALA OL C S li A S T > r Șl ri.'m.icriArt imiimii.i a ka


CERERE 132997/2008 ELIBERARE 31.10.2008

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA CLUJ

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

pentru

INFORMARE

Cartea funciară cu nr. 1473 Comuna/ Oraș/ Municipiul CLUJ

Nr.crt.

Nr.Top

Descrierea imobilului

Suprafața MP

Observații

1974

19506

19505/6

Strada SOBARILOR

1356

38

B. Partea a ll-a

Nr.crt.

înscrieri privitoare la proprietate

Observații

1

MUNICIPIUL CLUJ Drept de proprietate. Inch. nr. 3640/1938.

C. Partea a III- a

Nr.crt.

înscrieri privitoare la sarcini

Observații

NU SUNT.

Certific că prezentul extras corespunde întru totul cu pozițiile în vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou. Prezentul extras de carte funciară poate fi utilizat, conform cererii, la informaredelimitare a CORPUlui d dezlipire


propunerea ™


cadastral •


scara 1:500

SuPrafata masurata


Adresa


Cluj-Napoca

UAT: Cluj


• str. Soborilor


jad. Cluj


SCIFCAR SA


s^r,Sofoari(Q


^^tisticPorceianiaPoena


^ntrul Cres-in e Pentru Copiii Stra


Nr.topoi 19506 Lar 1      19505/6


......—

-------------:.....

5J.d7m

I00S

s ti'.Sobariior

nr.38

A1

bloc L


°”crier.o Imobilului


SJLî!!2v«loor, du


“"cri.r.o Imobilului


depozit


ir.


Col do wmunlcofll rulltri


Slrado Soborilor