Hotărârea nr. 460/2009

Hotărârea 460/2009 - Avizarea procedurii de externalizare a serviciului de spălare a inventarului moale de la Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alipirea și însușirea documentației tehnice pentru alipirea imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 122

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alipirea și însușirea documentației tehnice pentru alipirea imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 122 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 290800 din 30.06.2016 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune alipirea și însușirea documentației tehnice pentru alipirea imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 122;

Reținând prevederile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată și ale Legii nr. 50/1991, republicată și actualizată, a dispozițiilor Hotărârii nr. 391/2012;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă alipirea următoarelor imobile:

 • - imobilul teren cu nr. topo. 10886/1/1, 10887/1/1, teren în suprafață de 72 mp., înscris în C.F. nr. 285299 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 138549 Cluj-Napoca), cu drept de proprietate, ca bun comun, cu titlu de cumpărare, în favoarea doamnei Pentek Mariana și soțul Pentek Pal;

 • - imobilul teren cu nr. cad. 295062, teren în suprafață de 29 mp., înscris în C.F. nr. 295062 Cluj-Napoca, cu drept de proprietate în favoarea Statului Român, în administrarea operativă a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, având înscris la foaia de sarcini dreptul de servitute auto și pietonal asupra imobilului cu nr. topo. 10886/1/2/4, 10887/1/2/4 de sub A+5, în favoarea imobilului de sub A+2-4 cu nr. topo. 10886/1/2/1, 10887/1/2/1, 10886/1/2/2, 10887/1/2/2, 10886/1/2/3, 10887/1/2/3 și dreptul de concesiune, pe o perioadă de 49 ani în favoarea doamnei Pentek Mariana și soțul Pentek Pal.

(2) Prin alipirea celor două imobile se va forma un singur corp cadastral, cu număr cadastral nou, în suprafață de 101 mp.

Imobilul nou format va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, cu drept de proprietate astfel:

 • - asupra cotei de 72/101 parte, cu drept de proprietate, ca bun comun, cu titlu de cumpărare, în favoarea doamnei Pentek Mariana și soțul Pentek Pal;

 • - asupra cotei de 29/101 parte, cu drept de proprietate în favoarea Statului Român, în administrarea operativă a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, având înscris la foaia de sarcini dreptul de servitute auto și pietonal asupra imobilului cu nr. topo. 10886/1/2/4, 10887/1/2/4 de sub A+5, în favoarea imobilului de sub A+2-4 cu nr. topo. 10886/1/2/1, 10887/1/2/1, 10886/1/2/2, 10887/1/2/2, 10886/1/2/3, 10887/1/2/3 și dreptul de concesiune, pe o perioadă de 49 ani în favoarea doamnei Pentek Mariana și soțul Pentek Pal.

Art.2, Se însușește Documentația tehnică pentru alipirea imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 122, întocmită de ing. Comiza Gh. Gheorghe, ce se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se mandatează doamna Horvâth Anna, viceprimar, pentru semnarea actului de alipire în formă autentică.

Art.4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 460 din 4 august 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

Anexă Ia Hotărârea nr. 460/2016

DOCUMENTAȚIE TEHNICA

PENTRU ALIPIRE TEREN

AMPLASAMENT:

STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 122 MUN. CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ

C.F. NR. 285299 CLUJ-NAPOCA, NR. TOP.'10886/1/1, 10887/1/1

C.F. NR. 295062 CLUJ-NAPOCA, NR. CAD. 2950621

BENEFICIARI:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA,

...... . .STR. MOȚILOR, NR. 1-3,

PENTEK MARIANA,

PENTEK PAL,

STR. MIRCEA ELIADE, NR. 38B

MUN. CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ.

CONȚINUTUL DOCUMENTAȚIEI

,                                                                        9

PARTEA SCRISĂ:

Fișa proiectului

1 pag

Conținutul documentației

J                                                                                      J

1 pag

Memoriul tehnic

2 pag

Extras C.F. 285299 Cluj-Napoca

2 pag

Extras C.F. 295062 Cluj-Napoca

3 pag

Tabel cu mișcarea parcelelor

1 pag

PARTEA DESENATĂ:

Plan de încadrare în zonă

planșa 1

Plan de amplasament și delimitare al imobilului cu propunerea de alipire

Planuri de amplasament și delimitare ale mobilelor

planșa 2

planșa 3

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresă imobil: Mun. Cluj-Napoca, str. 1 Decembrie 1918, nr. 122, jud. Cluj.

 • 2. Beneficiarii lucrării: Pentek Mariana și soțul Pentek Pal, cu domiciliul în mun. Cluj-Napoca, str. Mircea Eliade, nr. 38B, jud. Cluj.

 • 3. Executantul lucrării: Ing. Comiza Gheorghe, cu domiciliul în Aleea Godeanu, nr. 12, ap. 77, mun. Cluj - Napoca, cod unic de înregistrare 1820221385589, autorizație Seria CJ, Nr.193.

 • 4. Obiectul lucrării: Imobilul este situat în mun. Cluj-Napoca, str. 1 Decembrie 1918, nr. 122, jud. Cluj, având ca suprafață măsurată 101 mp.

Terenul mai sus menționat are categoria de folosință curți-construcții.

 • 5. Scopul lucrării: întocmirea planului de amplasament și delimitare a imobilului pentru alipire imobil.

 • 6. Amplasarea imobilului: Imobilul este situat în mun. Cluj-Napoca, str. 1 Decembrie 1918, nr. 122, jud. Cluj, între vecinii la:

 • - Nord      - Statul Român,

 • - Est         - prop. private,

 • - Sud       - Str. 1 Decembrie 1918,

 • - Vest      - Statul Român

 • 7. Situația juridică a imobilului în Cartea Funciară: în prezent imobilul este întabulat în favoarea Statului Român în admin. Consiliului Local Cluj-Napoca, în C.F. nr. 295062, cu nr. cad. 295062, având suprafața de 29 mp și în favoarea Pentek Mariana și soțul Pentek Pal, în C.F. nr. 285299, cu nr. top. 10886/1/1, 10887/1/1, având suprafața de 72 mp. Conform prezentei documentații se propune alipirea celor două parcele, conform tabelului de mișcare al parcelelor și al planșelor anexate.


  autorizW £ ccriaCJ NR. 1 SE?MEGORiR/


  Iulie 2014

  Cluj - Napoca


COMIZA

întocmit,gheorghe

ing. Comiza

Plan de încadrare în zonă

scara 1: 5000

L-34_48-C-a-3-IVPLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI CU PROPUNEREA DE ALIPIRE

Scara: 1:200

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

101

Mun. Cluj-Nopoca, str. 1 Decembrie 1918, nr. 122

Corteo Funcioro nr.

uat              cluj-napoca

Situația actuala (înainte de alipire)

Situația viitoare (după alipire)

Nr. top./cad.

Suprafața

(mp)

Categoria de folosința

Mențiuni

Nr. cod.

Suprafața

(mp)

Categoria de fclosinto

Mențiuni

10886/1/1

10887/1/1

72

Curți —

construcții

NOU

101

Curți— construcții

295062

29

Curti-constructii

Total

101

Total

101

586.380 —O—                                              —O—

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara: 1:200

Nr. cadastral

Suprafața masurota (mp)

Adresa imobilului

101

Mun. Cluj —Nopoca, str. 1 Decembrie 1918, nr. 122

Cartea Funciara nr.

UAT               CLUJ-NAPOCA

A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

1.

Cc

101

Total

101

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod constr.

Supr. constr.

Io sol (mp)

Val. de imp. (lei)

Mențiuni

C1

72

Casa din cărămidă, pe fundație din beton, acoperiș tip șarpanta, invelitoare din țigla, cu 1 camera, 1 bucătărie, 1 baie, 1 camara de alimente, 1 antreu, 1 terasa deschisa

INVENTAR DE COORDONATE

Executant,

ing. Comiza Gheorghe

Data: Iulie 2014

Sistem de proiecție: Stereografic 1970

Pct.

E (m)

N (m)

 • 301

 • 302

 • 303

 • 304

 • 305

313

389825.558

389827.372

389833.71 1

389827.386

389826.408

389820.971

586388.784

586389.61 6

586376.839

586373.755

586375.726

586386.684

Suprafața masurota = 101 mp Suprafața din act = 101 mp

586 380 —9—

c (XI oq or CC r'~)

Ch oc K;TABEL CU


PARCELELORNUMĂR

SUPR

DESCRIEREA IMOBILULUI

PROPRIETARI

VzTV-cluj^S/

C. F.

TOPO/CAD

MP

SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C. F.

285299

Cluj-

Napoca

10886/1/1

10887/1/1

72

Teren intravilan în B-dul 1

Decembrie 1918, nr. 122

Cu titlu de drept cumpărare, în favoarea: PENTEK MARIANA și soțul PENTAK PAL ca bun comun.

Cu titlu de drept lege, în favoarea: STATUL ROMÂN

în admin. operativă a

CONS. LOCAL AL MUN. CLUJ-NAPOCA

295062

Cluj-

Napoca

295062

29

Teren intravilan în B-dul 1

Decembrie 1918, nr. 122

Drept de Servitute auto și pietonal asupra imobilului cunr. top. 10886/1/2/4, 10887/1/2/4 de sub A+5, în favoarea imobilului de sub A+2-4 cu nr. top. 10886/1/2/1, 10887/1/2/1, 10886/1/2/2, 10887/1/2/2, 10886/1/2/3, 10887/1/2/3.

Drept de concesiune, pe 0 perioadă de 49 ani PENTEK MARIANA și soțul

PENTAK PAL.

SITUAȚIA PROPUSĂ DUPĂ ALIPIRE


NOU Cluj-NapocaCu titlu de drept cumpărare, în favoarea: PENTEK MARIANA și soțul PENTAK PAL ca bun comun, asupra cotei de 72/101 parte;

Cu titlu de drept lege, în favoarea:

STATUL ROMÂN în admin. operativă a CONS. LOCAL AL MUN. CLUJ-NAPOCA asupra cotei 29/101 parte.


Drept de Servitute auto și pietonal asupra imobilului cu nr. top. 10886/1/2/4, 10887/1/2/4 de sub A+5, în favoarea imobilului de sub A+2-4 cu nr. top. 10886/1/2/1, 10887/1/2/1, 10886/1/2/2, 10887/1/2/2, 10886/1/2/3, 10887/1/2/3.


Drept de concesiune, pe o perioadă de 49 ani PENTEK MARIANA și soțu

PENTAK PAL, asupra co

aferentă Statului Român#r"D