Hotărârea nr. 444/2009

Hotărârea 444/2009 - Concesionarea, prin încredinţare directă, în vederea extinderii construcţiei existente, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini nr. 91-93, în suprafaţă de 1162 mp.


CONSILIUL LOCAL Al \IIN1( ll’ll I I I CI UJ-NAPOCA

HOIĂ RĂRII

privind darea in administrare a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca. str. Septimiu Albini nr. 91-93. în suprafața de I 162 mp. în favoarea Casei Corpului Didactic Cluj. în vederea extinderii construcției existente.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind concesionarea, prin încredințare directă. în vederea extinderii construcției existente, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Septimiu Albini nr. 91-93. in suprafață de 1 162 mp. - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 190323 din 25.09.2009 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune concesionarea, prin încredințare directă. în vederea extinderii construcției existente, a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca. str. Septimiu Albini nr. 91-93. în suprafață de 1162 mp.;

Reținând prevederile Legii nr. 50 1991. republicată și actualizată:

Văzând avizul comisiei de specialitate.

Potrivit dispozițiunilor ari. 36 al. I lit. "c". al. 5 lit. "b". .39 al. 1 și 45 din Legea nr 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă retragerea dreptului de administrare a unității de învățămînt preuniversitar de stat Școala Generală ..Constantin Brâncuși". asupra suprafeței de 1162 mp. din terenul situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Septimiu Albini nr. 91-93.

Art.2. Se aprobă comasarea parcelelor cu nr. topo. 3381.1. in suprafață 4665 mp.. 3320 I. în suprafață de 286 mp. și 3321 I. în suprafață de 286 mp.. înscrise în C.l . nr. 2896-Cluj. într-o parcelă în suprafață de 5237 mp., cu nr. topo. 3381 1.3320 1. 3321 I.

Art.3. Se aprobă dezmembrarea parcelei rezultate in urma comasării nr. topo. 3381 1. 3320 I. 33214. teren situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Septimiu Albini nr. 91-93. in suprafață de 5237 mp. în două parcele, respectiv:

parcela cu nr. topo. 3381/14. .3.3204 4. 33214 4. teren în suprafață de 4075 mp., drept de proprietate al Statului Român in administrarea Sfatului Popular al orașului Cluj: parcela cu nr. topi». 3381/1 2. 3320 1 2. 3321/1/2. teren in suprafață de I 162 mp.. drept de proprietate al Statului Român în administrarea Sfatului Popularul orașului Cluj.

Art.4. Se aprobă darea în administrare a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Septimiu Albirii nr. 91-93. în suprafață de 1162 mp. parcela cu nr. lopo. 3381 12. 3320/1/2. 3321 1 2. in favoarea Casei Corpului Didactic Cluj. în vederea extinderii construcției existente.

Art.5. Se însușește Documentația tehnică topografică în vederea dării în administrare, întocmită de S.C. Theogon Servicii S.R.l... terenul urmând a li înscris în C.F. nr. nou - Cluj, cu nr. topo. 3381 1 2. 3320'1/2. 3321 I 2. în suprafață de I 162 mp.

Documentația tehnică topografică în vederea dării în administrare face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății. Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.

Nr. 444 din 6 octombrie 2009

(1 lotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 444 2009_____A. PARTEA I -a

Nr.cn.

NR.

TOP

u    x! x z A i MO SILUL U i

Suprafața

MD

OES.

41

3331/1

ȘCOALA SI CURTE STR.ALBINII NR.91-

|    4665

93

3320/1

TEREN VIRAN

286

3321/1

TEREN VIRAN STR.ALBINII NR.91-93

286.


B. Partsa 3 !l-a

i Nr.crt.

ÎNSCRIERI privitoare la proprietate

OBS. i

 • 5.

 • 6.

CU NR.855/1963 C.F.

DREPT DE PROPRIETATE -

STATUL ROMAN IN ADM.,

SFATUL POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

I

C. Psrtea a iii- a


! Nr.crt

ÎNSCRIERI PRIVITOARE LA SARCINI

OBS.

NU SUNT.

Certific că prezentul extras corespunde întru tctul cu pozițiile în vigoare cin cartea funciară onginală, castrată de acest birou.

ROMANIA

JUDE I UL CLUJ

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

SERVICIUL ADMINISTRARE FOND FUNCIAR SI R.A.

N R. 131195/304/14.07.2009


CĂTRE,

MINISTERUL EDUCAȚIEI , CERCETĂRII SI INOVĂRII Inspectoratul Județean Cluj

Casa Corpului Didactic Cluj

Str. Septimiu Albini, nr. 91


Cluj-Napoca

Județul Cluj

aria M un ici


Urmare adresei Dvs., inregistrata la sub numărul de mai sus, prin care solicitați sa va comunicam daca nr. top 3381/1, 3320/1, 3321/1, înscrise in CE nr. 2996, precum si nr. top 3322/3323/1 si 3321/sunt revendicate in temeiul legilor fondului funciar, prin prezenta va învederam următoarele:

- conform bazei de date constituita la nivelul Serviciului Administrare Fond Funciar si R.A., Comisia Municipala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenului Cluj-Napoca nu a fost investita cu nicio cerere prin care sa se solicite reconstituirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor identificate sub nr top mai sus amintite.
ROMAN IA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI ȘI EVIDENȚA PROPRIETĂȚII

Str.Moților nr. 3,400001 Cluj-Napoca, România;

Tel: +40-(0)264-59 60 30/59.69.36, interior 4520/4522 ; Fax: f 40-(0)264-599.329

SERVICIUL EVIDENȚĂ PATRIMONIU

NR. 131186/452.1/26.06.2009


CASA CORPULUI DIDACTIC CLUJ

INTRAT Nr.         ___

Data <Q0.           __

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CLUJ

CASA CORPULUI DIDACTIC CLUJ

Str. Septimiu Albini nr. 91

Cluj-Napoca

Ca răspuns la cererea dvs. înregistrată la Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca sub nr. 131186/45/25.06.2009, vă comunicăm că din evidențele noastre nu rezultă că imobilul din municipiul Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini nr. 91-93, identificat sub nr. topo 3322/1, 3323/1 și topo 3328/2 este revendicat în baza Legii nr. 10/2001.

Cât privește terenul identificat sub nr. topo 3381/1, 3320/1 și 3321/1, vă informăm, că în evidențele noastre nu figurează că a fost revendicat în temeiul Legii nr. 10/2001.ȘEI- SERVICIU,

SIMION TUȘA

C---—.....


ROMÂNIA

Județul Cluj

Primăria Municipiului Cluj-Napoca [autoritatea administrației oublîce emitente’!) Nr 137785 din 2J? .Q? 2m 3

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. 2552 din 22.Ol.2vQ 9

în scopul: extindere și reglementare situație juridică de ocupare teren aferent extinderii la Casa Corpului Didactic Cluj.

Ca urmare a Cererii adresate de" CASA CORPULUI DIDACTIC CLUJ prin DORINA KUDOR cu domiciliul 1 2 3 în județul Cluj, localitatea Cluj-Napoca, Strada Albini Septimiu, nr. 91, telefon/fax _____, e-mail___________înregistrată la nr. 137785 din 03.07.2009.

Pentru imobilul — teren și/sau construcții —. situat în județul Cluj, localitatea Cluj-Napoca, Septimiu Albini, nr. 91-93 sau identificat prin 1 plan de situație.

In temeiul reglementărilor documentației de urbanism nr. 225 din 15.12.1998, faza PUG aprobată cu Hotărârea Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca nr 792/21.12.1999

in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificănle și completările ulterioare.

SE CERTIFICĂ:

 • 1.  REGIMUL JURIDIC:

Imobil situat în intravilanul municipiului Cluj - Napoca, in afara zonei protejate.

Imobil in proprietatea Statului Român în administrarea Casa Corpului Didactic Cluj.

 • 2.  REGIMUL ECONOMIC:

FOLOSINȚA ACTUALĂ:școală, grădiniță și Casa Corpului Didactic Cluj.

DESTINAȚIA ZONEI: subzona echipamentelor publice dispersate la nivel de cartier și complex rezidențial existente.

UTILIZĂRI ADMISE: echipamente publice la nivel rezidențiale și de cartier: creșe, grădinițe, școli primare și gimnaziale, licee, dispensare urbane și dispensare policlinice, biblioteci de cartier, alte tipuri noi de echipamente publice.

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI: se vor respecta normele de asigurare a bunei funcionări specifice fiecărui tip de echipament; - la dispensarele, creșele și grădinițele situate la parterul blocurilor de locuit se va asigura un acces direct, separat de cel al locatarilor; - pentru creșele și grădinițele situate la parterul blocurilor de locuiot se va prevedea o suprafață de minim 100 mp in utilizare exclusivă, îngrădită și amenajată conform necesităților.

UTILIZĂRI INTERZISE: se interzice utilizarea parțială a terenului și a clădirilor echipamentelor publice in alte scopuri decât cele specifice funcțiunii respective cu excepția școlilor care sunt sedii de circumscripții electorale.

încadrare în zona fiscală * B ', conform H.C.L. nr.715/2000 modificată cu H.C.L.nr.209/2003.

 • 3.  REGIMUL TEHNIC:

UTR = E1          S= 6133,15 mp.

POT = conform normelor specifice pentru fiecare echipament;

CUT = conform normelor specifice pentru fiecare echipamenL

Zonă dotată cu rețele tehnico-edilitare.

CARACTERISTICI ALE PARCELELORțsuprafețe, forme, dimensiuni): conform P.U.Z. sau conform situației existente și posibilităților de extindere pe terenuri libere adiacente sau de localizare pe alte terenuri disponibile; - conform normelor specifice pentru fiecare tip de echipament și Regulamentul general de urbanism; - parcela este construibilă numai dacă are acces direct dintr o stradă publică sau prin drept de trecere legal obținut, printr-o altă parcelă.

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT: conform normelor specifice și Regulamentului general de urbanism; - in cazul clădirilor izolate retragerea de la aliniament va fi de minim 10.0 rn; - in cazul înscrierii clădirii in fronturi continue dispuse pe aliniament, dacă din considerente funcționale înălțimea clădirii depășește distanta dintre aliniamente, aceasta se va retrage de la aliniament cu o distanță egală cu diferența dintre înălțime și această distanță, dar nu cu mai puțin de 6,0 m; - în cazul in care buna funcționare a echipamentului nu interzice acest lucru, distanța față de aliniament va fi aceeași cu cea a clădirilor a clădirilor din UTR -urile adiacente, cu condiia ca înălțimea clădirii să nu depășească distanța dintre aliniamente; in caz contrar se aplică prevederile de la aliniatul anterior.

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl CEA POSTERIOARĂ A PATRCELELOR: conform normelor specifice și Regulamentului general de urbanism;- in cazul in care nu există alte prevederi, clădirea se va retrage fașă de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din înălțimea la cornișe, măsurată în punctul cel mai înalt fată de tere, dar nu mai puțin de 5,0 m.

AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNA FAȚĂ DE CEALALTĂ PE ACEEAȘI PARCELĂ: conform normelor specifice și Regulamentului general de urbanism; - în cazul in care nu sunt alte prevederi, clădirile de pe aceeași parcelă se vor dispune la o distanță egală cu jumătate din înălțimea clădirii celei mai înalte, dar nu mai puțin de 6,0 m; - distanța se poate reduce la jumătate, numai dacă pe fațadele respective nu sunt accese în clădire și nu sunt încăperi care necersită lumină naturală.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: toate echipamentele publice vor avea asigurat un acces dintr-o circulație publică. STAȚIONĂREA AUTOVEHICOLELOR: echipamentele publice vor avea asigurate parcaje conform normelor, in spații rezervate din terenul propriu, situate adiacent circulațiilor publice.

ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR: ■ conform funcțiunii specifice sau conform P.U.Z.; -conform caracterului zonei și vecintâților.

ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR: va exprima funcțiunea, se va înscrie în caracterul zonei și va ține seama de vecinătăți.

condiții de echipare edilitară: toate echipamentele publice vor fi racordate la rețelele publice de echipare edilitară.

SPAȚII LIBERE Șl PLANTATE: conform normelor în vigoare; - spațiul liber dintre clădire și aliniament va fi tratat peisagistic și plantat ăn proporție de minim 40% cu arbori; - parcajele vor fi înverzite cu un arbore la 4 mașini și înconjurate cu gard viu de 1,20 m. înălțime.

ÎMPREJMUIRI: echipamentele publice vor fi înconjurate spre stradă cu un gard transparent, eventual decorativ, cu un soclu opac de 0,30 metri, având înălțimea totală de 2,20 m. și minim 1,80 metri, dublat de un gard viu; - pe limitele laterale și posterioare ale parcelei, gardurilor vor avea înălțimea de minim 2,20 rn. și vor fi transparente sau semiopace in cazul învecinării cu spații plantate, locuințe colective medii și mari și circulații pietonale sau opace in cazul învecinării cu locuințe individuale și colective mici sau cu activități cu care se pot stânjeni reciproc.

NOTĂ:

 • 1. Se vor respecta HG nr.525/1996 republicată, Legea nr.350/2001 modificată, Ordonanța nr.27/2008, OUG nr.114/2007 și toate legile, normativele și hotărârile Consiliului local care reglementează amenajarea teritoriului și construirea în zonă.

 • 2. D.T.A.C. se va întocmi, semna, verifica și aviza conform legislației în vigoare.

 • 3. D.T.A.C. se va prezenta în 2 ex. cu semnături, ștampile și tabelul cu indicatori, în original. Tabelul cu indicatori va conține și modul de calcul al POT și CUT, conform Ordonanței nr.27/2008.

 • 4. Avizele și acordurile solicitate prin certificatul de urbanism se vor prezenta în original și in copie.

6. Se va respecta HCL nr.539/2006 privind asigurarea numărului de parcări neceare, în interiorul parcelei.

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat4’ pentru; concesionare teren, elaborare PUD și DTAC pentru extindere construcție existentă ( vezi NOTA ).

 • 4) Scopul emiterii certificatului <ie urbanism conloon precizării solicitantului, formulata :n cerere

Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire/desfîințare
și nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții.
 • 4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții — de constmire/de desființare — solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului:

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ NAPOCA

CALEA DOROBANȚILOR, NR.99. BL. 9B

(autoritatea competentă pentru proiecția mechulut. adresa)

(Oenunwea și adresa acesteia se personalizează prin grija autorității administrației publice emitente)

în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe in legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz. încadrarea/neîncadrarea proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului

în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice. în aceste condiții:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului, in urma evaluării inițiale a investiției se vc, emite actul administrativ al autontății competente pentru protecția mediului.

în situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligata de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării

_____________ lucrărilor de construcții.

în situația în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.

 • 5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE va fi însoțită de următoarele documente:

 • a) certificatul de urbanism;

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi. in cazul in care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

 • c) documentația tehnică — D.T.. după caz:

g D.T.A.C. Q D.T.A.D       Q D.T.O.E.

 • d) avizele și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism: d.1) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

  falimentare cu apa

  fgaze naturale

  Qcanalizare

  Qtelefonizare

  falimentare cu energie electrică

  [^salubritate

  [Jalimentare cu energie termică

  [transport urban

Alte avize/acorduri:

• Comisia Tehnica de Amenajare a Teritoriului si de Urbanism (C.T.A.T.U.)
• H.C.L. pentru PUD.
• Primărie - Direcția tehnica - Serviciul siguranței circulației urbane si rețele edilitare

d 2) avize și acorduri privind:

d 3) avize/acorduii specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora

 • • Inspectoratul de Stat in Construcții (in conformitate cu HG nr. 1072/2003. modificata cu HG. nr. 723/2007)

 • • Inspectoratul Teritorial in Construcții Nord-Vest

d.4) studii de specialitate:

 • • expertiza tehnica sau acordul proiectantului inițial

 • • P.U.D. - elaborat conform Metodologiei de elaborare si continutul-cadru, Indicativ GM 009-2000, emisa de M L.P.A.T.

 • • plan reglementari P.U.D. cu viza secretariat C.T.A.T.U.

 • e) actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului:

 • f) dovada privind achitarea taxelor legale.

 • g) Se vor anexa:

Q plan de situație pe suport topografic

 • □ cerere pentru A.C. semnata de proprietarii imobilului/spatiului/terenului

 • □ plan organizare șantier

 • □ contract de concesionare ( REGLEMENTAREA JURIDICĂ ) Documentele de plată ale următoarelor taxe (copie):

scutit

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 24 luni de la data emiterii.
Achitat taxa de:___lei. conform Chitanței nr_____din

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de

Șef serviciu,


Eugeniu Horodnic -    'W/ /

întocmit, b(C' Sing. M. Crisan


în conformitate cu prevederile Legii nr 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare.


privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.


se prelungește valabilitatea Certificatului de urbanism

de la data de_________________ până la data de__

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, in condițiile legii, un alt certificat de urbanism

Primar,

Secretar.

Arhitect-șef.

Șef serviciu.

Director executiv, Corina Ciuban

Data prelungirii valabilității:______________________

Achitat taxa de scutit lei. conform Chitanței nr.__________________ din___________________

Transmis solicitantului la data de___________________direct

*) Se completează, după caz:

 • - consiliul județean:

 • - Primăria Municipiului București

 • - Primăria Sectorului al Municipiului București

 • - Primăria Municipiului..........................

■ Primăria Orașului......................___

 • - Primăria Comunei..........._..................

FIȘA PROIECTULUI

MĂSURĂTORI TOPOGRAFICE ÎN INTRAVILANUL LOCALITĂȚII CLUJ-NAPOCA, STRADA SEPT1MIU ALBINI NR. 91-93 PENTRU EFECTUAREA OPERAȚIUNILOR DE DARE ÎN ADMINISTRARE

DENUMIREA BENEFICIARILOR : CASA CORPULUI DIDACTIC

DENUMIREA PROIECTANTULUI : S.C. THEOGON SERVICII S.R.L. CLUJ


EXECUTANT : ING. MIHAI BOACĂ

FAZA : TOPO / DOCUMENTAȚIE DE DARE ÎN ADMINISTRARE fișier: c:\topo-școala albiri ccd

BORDEROU DE PIESE

 • - Fișa proiectului

 • - Borderou de piese

 • - Memoriu tehnic

 • - Extras C.F. 2896 Cluj-Napoca

 • - Adresa Consiliului Local Cluj Napoca privind terenurile nerevendicate

 • - Descrierile lucrări topografice și geodezice- ( anexa nr 10 la regulament)

 • - Plan de încadrare în zonă, scara 1:5000

 • - Plan de amplasament și delimitare al imobilului rezultat din partaj

( anexa nr. 11) , scara 1:500

 • - inventar de coordonate - (anexa nr. 14 la regulament)

 • - Calculul suprafețelor

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Denumirea lucrării: Măsurători topog-'af :e în localitatea Cluj-Napoca. in strada Septimiu Aibini nr. 91-93, județul Cluj.

Nr. de înregistrare în registrul lucrărilor 159

 • 2. Beneficiarul lucrării: Casa Corpului Didactic

 • 3. Executantul lucrării: S.C. Theogon Servicii S.R.L. Cluj. aut. A.N.C.P I. cu seria B. nr.636, clasa II. prin ing. Minai Boacă autorizat O.G.R. cu nr. 594, gradul I .

 • 4. Obiectul lucrării: S-a solicitat de către beneficiari întocmirea planului topografic scara 1:500 pentru terenul situat în localitatea Cluj-Napoca, strada Septimiu Aibini 91-93., jud.Cluj.

Pe terenul de mai sus, este edificată o construcție individualizată, astfel:

Nr.crt

Destinația

Suprafața la sol

Nr. nivele

Nr. camere

C1

Școală (CAS)

771,66 mp

S+P+E

14

C2

Școală (CAS)

617,10 mp

P+E+M

18

 • 5. Scopul lucrării: Măsurătorile topografice s-au executat pentru obținerea HCL privind darea în administrare a terenului și apoi a avizelor OCPI Cluj în vederea înscrierii în CF

Documentația prezentă cu propunerea de parcelare se va înainta la Primăria Municipiului Cluj Napoca - Serviciul de Urbanism- în vederea analizei și obținerea HCL pentru concesionare/ stabilirea dreptului de folosință, pentru aceste operațiuni .

 • 6. Amplasamentul imobilului: Terenul în cauză este situat în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, strada Septimiu Aibini nr. 91-93. și are următoarele vecinătăți :

La N- proprietățile de pe str. Heltai, La E - str. Arieșului La S- str. Constantin Brâncoveanu

La V- str. Septimiu Aibini

Imobilul prevăzut a fi afectat de extinderea Casei Corpului Didactic are o suprafață de 1162 mp și are acces din str. Arieșului.

Conform măsurătorilor riguroase din teren, imobilele au împreună o suprafața de 5237 mp, valoare înscrisă în CF, dar suprafața împrejmuită are valoarea de 6133 mp. Reglementarea acestei situații se va face ulterior

 • 7. Situația juridică a terenului în Cartea Funciară: Terenurile măsurate sunt semnalizate astfel:

 • - parcela cu nr. topo 3381/1 în suprafață de 4665 mp. categoria de folosință „Școală și curte în str. Aibini nr. 91-93 „

 • - parcela cu nr. topo. 3320/1 în suprafață de 286 mp, categoria de folosință Teren viran

 • - parcela cu nr. topo. 3321/1 în suprafață de 286 mp, categoria de folosință Teren viran în str. Aibini nr. 91-93,

Toate înregistrate sub rangul serial 41 în CF 2896 Cluj Napoca, pe seama Statului Român în adm. Sfatului Popular al Orașului Cluj.

Imobilele nu sunt revendicate potrivit adresei nr. emise de Primăria Cluj

 • 8. Operații de CF

  • 8.1 Propunem comasarea suprafețelor parcelelor cu nr. topo 3381/1, 3320/1, 3321/1 într-o parcelă în suprafață de 5237 mp cu folosința Scoală, curte și teren viran în str Septimiu Aibini nr. 91-93

  • 8.2 Propunem partajul parcelelor cu parcelelor cu nr. topo 3381/1, 3320/1, 3321/1 în două loturi:

 • - un lot cu nr. topo 3381/1/1, 3320/1/1, 3321/1/1 în suprafață de 4075 mp

 • - un lot cu nr. topo 3381/1/2, 3320/1/2, 3321/1/2 în suprafață de 1162 mp

Apoi lotul cu nr. topo 3381/1/1, 3320/1/1, 3321/1/1 în suprafață de 4076 mp cu folosința Școală și curte în str. Septimiu Aibini nr 91-93, se va reânscrie în CF prezentă sub un alt reng serial,

iar lotul cu nr. topo 3381/1/2, 3320/1/2, 3321/1/2 în suprafață de 1162 mp cu folosința Teren viran se va putea da în administrare pentru casa Corpului Didactic în vederea extinderii construcției.

Documentația astfel elaborata se va înainta Primăria Municipiului .Serviciul de Urbanism pentru obținerea HCL, în baza căruia se va depune spre

Ciu,-Napoca avizare OCPI'


Cluj și înscriere în CF a noii situații.


întocmit : S.C. Theogon servicii S.R.L.

Ing Mihai Boacă .


CU MIȘCAREA PARCELELOR

A.) Situația conform C.F_____

Nr.C.F Ser Nr.topo Suprafața Categoria ce folos nță          Proprietari

mp

2896

41

3381/1

3320/1

3321/1 •

4665 mp Școală și. curte str. Aibini nr. j 91-93

286 mo    Teren Viran

286 mp     Teren Viran str. Albini nr. 91-

i 93

Statul Rpmân în adm.

Sfatului Popular al orașului Cluj

Total

5237 mp

B). Situația după comasarea suprafeței

Nr.C.F

Ser

Nr.topo

Nr. Cadastr.

Supraf. mp

Categoria de folosință

Proprietari

2896

41

3381/1

3320/1

3321/1

5237 mp

Teren viran Școală și curte str. Albini nr. 91-93

Statul Rpmân în adm.

Sfatului Popular al orașului Cluj

Total

5237

1 mP

C). Situația după partajul voluntar

Nr.C.F

Ser

Nr.topo

Nr.

Cadastr.

Supraf. mp

Categoria de folosință

Proprietari

2896

3381/1/1

3320/1/1

3321/1/1

3381/1/2

3320/1/2

3321/1/2

4075 mp

1162

mp

Teren viran Școală și curte str. Albini nr. 91-93

Teren viran

Statul Rpmân in adm.

Sfatului Popular al orașului Cluj

Total

5237 mp

D). Situa

tia propusă după darea în administrare

Nr.C.F

Ser

Nr.topo

Nr. Cadastr

Supraf. mp

Categoria de folosință

Proprietari

2896

3381/1/1

3320/1/1

3321/1/1

4075 mp

Teren viran Școală și curte str. Albini nr. 91-93

Statul Rpmân în adm. Sfatului Popular al orașului Cluj

Nou

1

3381/1/2

3320/1/2

3321/1/2

1162 mp

Teren viran

Statul Român în adm. Clnsiliului Local al Municipiului Cluj Napoca

Dare în administrare în favoarea

Casei Corpului Didactic

Cluj în baza HCL .../2009

Total

5237

mp

Anexa 10

Descrierea lucrărilor topografice și geodezice:

 • 1.  Metode și aparatura folosite la măsurători:

- S-a plecat din stația 1000, 1001 determinate anterior apoi cu o drumuire cu radierea punctelor de detaliu.

Calculul și compensarea s-au executat cu programul Toposys-

Aparatura folosită: stație totală Leica TC 1010, precizie 10 cc.

 • 2. - Sistemul de coordonate: - sistem de proiecție: Stereografic 1970,

 • - sistem de cote : M. Neagră

 • - trapez L-34-48-C-a-4-IV (sc. 1:5000)

 • 3.  Puncte geodezice de sprijin vechi și noi folosite:

-puncte vechi: 1000, 1001

-puncte noi: 1002,1003,1004,1005

 • 4. Starea punctelor geodezice vechi:

 • 1000 bulon metalic -stare bună

 • 1001 bulon metallic - stare bună

5 Descrierea punctelor topografice noi .determinate în cadrul lucrării (puncte de îndesire ale rețelei de sprijin sau ale rețelei de ridicare):

Rețeaua de ridicare a fost materializată prin buloane metalice, descrierea lor este dată în continuare.

S C. Theogon Servicii S.R.L.

întocmit: ing. Boacă Mihai


Loc. Cluj-Napoca

L-34-48-C-a-4-IV


*

->r


586000 *■' ■


* *4


5855001■R <D cn c.


.st®’''

Uit CU r.

~T Q> ro!


PLAN TOPOGRAFIC

Loc. Cluj-Napcca, str. Septimiu Aibini, nr.91. Juc. Cluj


noUd scl


Icrad


53S925


punct oe state toccgra^ci


spatia verae


balansoar


gara o.as


gard ce ton


5359QO


•a.:


etect


ce ton


Stat:

electr c

stâlp

e;ectr>c ie^n

stâlp

teheran

c stea

535375

canr

vizitare apa

ca^ir

vizitare canalizare


INVENTAR CE COORDCNATE

Sistem de proiecție: Stereo 1970

Sistem de cot»; Maree Neagra

Executant. S.C. THEOGON SERVICII S.R.L. Ing. MIHAI BOACA Semnătura si ștampile:


Nr. Pct

E(m)«Y

500

58592’ 910

394168 930

501

585912677

394170.943

5C2

585920 025

394204.651

g, ,g 3

585924.519

394203 672

585929 677

394227 334

505

585934 056

394226.388

56

585936.290

39^236.200

506

585938.425

394245.593

6

585940 050

394245.380

3

585944 590

394244 §70

53

585942 090

39423.3 690

25

585939.510

394221 890

25

585938.880

394218 960

97

535936.470

394209 060

505

585935.515

39 **-204 60;

509

585942 163

394203.152

510

585934.124

394 • 66.268

Suprafața :otala masurata: S*1162mp

Suprafața tfr acte: S’1182mciDau: 27.C6.2CC9


CALCULUL SUPRAFEȚEI

Cocraora?e

jct.de contur

Lu.ngl-r

Pct.

x [m]

V [r]

500

56592'. 9'0

394168.930

9 45Q

50!

5253'2.677

394'70.943

34 500

502

585920.025

394204 55:

4 599

503

585924.5'9

394203 672

24 213

504

585929 677

394227 334

4.430

5C5

585934.056

394226.388

'0.063

56

585936.290

394236200

9 633

506

585938.425

3$42*5 593

-.639

S

585940.050

.. 424 380

4.569

7

58594-4 590

394244 270

' ' 455

58

585342.09C

334233690

' 2 07S

95

585959 5'0

39422' 890

2 997

96

585933.380

594218.960

19.189

97

585936 470

394209 360

4 560

506

585935 5'5

39420460'

6 804

509

585942 163

39420.3.152

37 750

c • rț

585934 '24

594’6526c

'2.501

s.—■=•

'6'. 59-0 P

-201 405-

!

DESCRIERI TOPOGRAFICE

PUNCTE NO!

Trapez L-34-48-C-a-4-IV

Sistem de proiecție : STEREO 70

Sistem de cote : M. NEAGRA

Denumire punct: 1000

X= 585 889,190 m

Localitatea : Cluj-Napoca. intravilan

Y= 394 253,630 m

Județul : Cluj

Z= 362,10 m

Anul :2009

Schița reperajului punctului 1000

Descrierea reperajului:

O 25

Punctul 1000 se află în exteriorul

1,50 m

parcelei la 2,25 m față de stâlp electric

1000

din beton (28), la 1,50 m fată de colt

0

2 25 m

gard(25)

Materializarea s-a făcut printr-un bulon

028

metalic.

S C. Theogon Servicii S.R.L.

întocmit: ing. Boacă Mihai


SCHIȚA VIZELOR Șl A DRUMUIRIl

C'uj-Napcca. str. A;bin* nr. 91-93
Suportau v*c*r®» te rw». • .     M J

jz* 1

HKmp


WVTMTAR E< COGHDCS*T = 0* pHMCM. St»r*9 1970 S*->m 0« OM Mjhm Neeci

Nf

-------------------------r-

N(in)»X

«m)»Y

500

555921.910 Ș

394’68 930 1

501

585912 677

394 70 9*3

502

585920 025 |

39*20* 65’

503

56592* 519

394203 672

M*

535929 57 7 i

39*22733*

505

58593* 056

35*226 383

56

585936 290

39*235 200

506

585938*25 .

3942*5 593

6

5859*0 053 '

35*2*5 380

3

5859*4 590 i

39*2*4 8?0

56

5859*2 090

394233 690

35

585939.510

39*221.890

96

585938 680

3942’3 950

97

Se59 36 *70 i

39*209 060

506

585935 515 ;

39*20*      1

509

5859*2 »63

394203’52  =

5'0

583934 124 |

394'68.268


1

Numele și prenumele solicitantului

2

Adresa solicitantului

3

Date de identificare a imobilului