Hotărârea nr. 421/2009

Hotărârea 421/2009 - Modificarea şi completarea Hotărârii nr. 340/2009 (vânzarea unui teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Voltaire nr. 16).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind însușirea documentației tehnice de înscriere a suprafeței imobilului teren-curte, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. I. C. Brâtianu nr. 45

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de înscriere a suprafeței imobilului teren-curte, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. I. C. Brătianu nr. 45 -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 357638/45/30.09.2015 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea documentației tehnice de înscriere a suprafeței imobilului teren-curte. situat în municipiul Cluj-Napoca. str. I. C. Brătianu nr. 45;

Reținând prevederile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, actualizat și ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. „c”. al. 5 lit. ,.b”, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă actualizarea datelor de carte funciară pentru imobilul teren-curte situat în municipiul Cluj-Napoca. str. I. C. Brătianu nr. 45, cu nr. topo. 561/2, cu suprafața din acte de 461 mp.. înscris în CF nr. 261930 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român. în folosința Sfatului popular al orașului Cluj. în sensul înscrierii în canea funciară a suprafeței măsurate de 421 mp.

Art. 2. Se însușește documentația tehnică pentru înscrierea suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca. str. I. C. Brătianu nr. 45, întocmită de PFA Crăciunaș Mircea, ce se constituie în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 421 din 16 decembrie 2015 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

ANEXÂ LA HOTĂRÂRE A NR. 421/2015

ANEXA Nr. 3

MEMORIU TEHNIC
 • 1. Adresă imobil: mun. Cluj-Napoca, str. I.C. Bratianu, nr. 45, jud. Cluj.

 • 2. Tipul lucrării: Prima înscriere imobil

 • 3. Situația din teren: Imobilul este localizat in intravilanul mun. Cluj-Napoca, avand categoria de folosința: Cc

 • 4. Situația juridică a imobilului: conform fisei imobilului anexata.

 • 5. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

 • > Aparatură; Stație Totală LE1CA TS06 PLUS si GPS LEICA GS08

 • > Metode: drumuire sprijinita combinata cu radierea; staționare pe punctul de statie nr. 1, orientare spre punctul de statie nr. 2, determinate prin metode GPS.

 • > Șigț^.de.cQQnjfljate: STEREO 70

 • > Puncte geQdtti^ dejprjjjn vechi și noi folosite:

  Nr. Pct

  Denumire

  X(m)

  Y(m)

  1

  583850.971

  384200.957

  2

  583822.822

  384209.378


> Măsurătorile efectuate în rețeaua de îndesire și ridicare și pentru ridicarea detaliilor topografice clasice, calculul suprafețelor, descrierile topografice ale punctelor noi din rețeaua de îndesire și ridicare si inventarul de coordonate sc regăsesc in cuprinsul prezentei documentații.

Nota: Suprafața masurata, libera de construcții a imobilului, este suprafața terenului rezultat in urma dezmembrării nr. topografic, care datorita formei si vecinătăților, are suprafața masurata mai mica decât cea din acte. (S acte = 461 mp, S masurata = 421 mp).


Data întocmirii: Mai 2015


-ANCPI

ACCNflA NAflOffALĂ • ’ < A • A »T ■ ■ ^u»ueiT*T«


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

Nr.cerere

163568

Ziua

02

Luna

10

Anul

2015


A Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI


TEREN intravilan                                                                          Nr. cf vechi: 933

Adresa: Ckij-Napoca, Strada I. C Brătlanu, nr. 45

Nr crt

Nr.cadastral Nr.topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 561/2

Din acte: 461; Masurata:-

-

B. Partea II. PROPRIETAR si ACTE

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale

Observații / Referințe

7320 / 19.11.1957

Corona nr. 9657, din 18.11.1957

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, Cu titlul de naționalliare, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

1

(provenita din conversia CF 933)

1) STATUL ROMÂN IN FOLOSINȚA SFATULUI POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

C. Partea III. SARCINI


înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție si sarcini

Observații / Referințe

NU SUNT

Document care conpne date cu caracter personal, protejate de preveaeme Legii Nr. 672/2001.

Pagina 1 din 2


Anexa Nr. 1 la Partea I

TEREN intravilan

Adresa: Cluj-Napoca, Strada I. C Brătianu, nr, 45

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)“

Observații / Referințe

Top: 561/2

-

-

• Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr. crt

Categorie folosința

Intra vilan

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr. parcela

Nr. ropografit

Observații / Referințe

1

altele

DA

Din acte: 461; Masurata;-

-

561/2

r

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, chitanța nr. CJ15C42662/02-10-2015, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272,


Data soluționării, 05/10/2015


Data eliberării,


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legi) Nr. 677/2001.

PLAN Df SITUATICÂ-S.C. C0MSTXUCTAADEZLL1L

CLUJ-SUFOCA S.A.

5-W.I21 CCCfM8B.IEK8? KR. 67

Fteătrt l/.7<! FSFeWil I

Șenentw; ^>TA7ij.' F'OftA/J C0V5 £3C .țț. /■'CW.M31 CSes: ,'. c J.ț»,

FIȘĂ DE MĂSURĂTORI PRIN METODE CLASICE

Fișierele pe suport magnetic conținând măsurătorile efectuate în rețeaua de îndesirc și ridicare și pentru ridicarea detaliilor topografice, în cazul măsurătorilor clasice, vor avea specificate, în antet, firma care a efectuat măsurătorile, tipul și performanțele tehnice ale aparaturii utilizate; măsurătorile vor fi prezentate în formatul de mai jos:

| Pct I Hz I       V

| «««««I »»»»» I ««««« I


I I I I I I i I I I l I I I I I I I l I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l


 • I St:

I Or:

 • 2

 • 3

 • 100 |

 • 101

 • 102

 • 103

 • 104

 • 105

 • 106

 • 107 |

103 |

 • 109

 • 110

 • 111

 • 112

 • 113

 • 114

 • 115

 • 116

 • 117

 • 118

 • 119

 • 120

 • 121

 • 122

 • 123

 • 124

 • 125

 • 126

 • 127

 • 128

 • 129

 • 130

 • 131

 • 132

 • 133

 • 134

 • 135

 • 136

 • 137

 • 138

 • 139

 • 140

 • 141

 • 142

 • 143

 • 144

 • 145

 • 146

 • 147

 • 148

 • 149

 • 150

 • 151

 • 152

 • 153

 • 154

 • 155

| 0.0000

0.0000 | 187.7977 | 184.3469 I 186.7061 I 192.4817 | 192.4171 | 192.7341 I 193.6876 | 194.6337 | 193.3744 | 194.3217 | 194.3619 I 193.4007 | 191.9198 | 187.2499 I 187.2120 | 186.4159 I 184.9550 | 184.7770 | 191.6295 I 191.2806 | 189.6874 | 184.9705 | 186.2449 I 186.9921 | 187.0147 | 187.2265 I 198.3118 | 194.1152 | 181.0032 | 176.3302 I 172.7516 | 173.4032 | 170.5333 I 175.8738 | 176.5486 | 194.4248 | 201.7653 | 203.6624 | 207.8273 I 204.5061 I 193.7393 I 154.9977 | 161.7974 | 157.2031 I 135.4403 I 118.1352 | 115.5887 | 93.2704 I 90.0126 I 47.8999 I 42.1387 | 39.9554 | 38.5376 | 12.1269 |

9.2341 |

1.5485 I 398.9553 I

SD |      HD | hr/hi I COD |

»»»»» |«««««I »»>» I «<« | ........ | -------- I 1-648 |


99.7970 I 100.2691 I 100.0847 | 100.2182 | 100.2441 | 100.2875 | 100.2643 | 100.2590 | 100.2658 | 100.2790 | 100.1900 I 100.1398 | 100.1431 | 100.1335 I 100.1337 | 100.1750 I 100.1910 I 100.1870 | 100.2049 I 100.1644 | 100.2604 | 100.2354 | 100.2623 | 100.2667 | 100.2763 I 100.2699 I 100.3034 |

99.6536 | 100.0435 I

99.8556 I 99.5331 I 99.3648 | 99.4980 | 99.2830 I 99.8564 I 100.0009 I

99.6358 I

99.2937 | 98.3247 | 97.5160 I 97.6099 | 98.7102 | 98.6626 I 98.7934 | 98.5938 I 97.5477 | 97.2107 | 96.8909 | 96.4815 I 97.4113 I 97.4034 | 97.7875 I 98.1694 I 97.8527 | 99.0258 | 99.1727 | 99.1946 I 98.9806 |

23.386 |

23.386 |

1.600 1

83.450 |

83.449 1

2.000 |

74.430 1

74.430 1

2.000 1

74.B91 1

74.891 1

2.000 1

76.919 |

76.918 |

2.000 1

81.879 1

81.878 1

2.000 |

03.259 I

83.259 1

2.000 1

84.291 1

84.290 1

2.000 |

84.728 |

84.728 |

2.000 |

84.972 |

84.971 |

2.000 |

88.099 |

88.098 |

2.000 |

90.588 |

90.588 1

2.000 |

91.122 |

91.122 |

2.000 |

95.053 |

95.052 |

2.000 |

94.572 |

94.572 |

2.000 |

91.434 |

91.434 |

2.000 1

90.058 1

90.058 |

2.000 |

89.712 |

89.712 |

2.000 |

88.092 |

88.091 1

2.000 |

90.387 |

90.386 |

2.000 1

84.590 |

84.589 1

2.000 |

86.314 |

86.313 1

2.000 |

84.167 |

84.166 |

2.000 |

83.941 1

83.940 1

2.000 |

82.703 |

82.702 |

2.000 |

80.372 |

80.371 |

2.000 1

81.567 |

81.566 |

2.000 |

32.749 1

32.749 |

2.000 1

32.517 |

32.517 |

2.000 |

31.605 1

31.604 |

2.000 |

32.163 |

32.162 |

2.000 |

25.801 |

25.799 |

2.000 1

24.582 |

24.581 |

2.000 |

23.347 |

23.345 |

2.000 |

22.611 1

22.610 1

2.000 1

22.582 |

22.582 |

2.000 |

19.277 |

19.277 |

2.000 |

18.101 1

18.100 |

2.000 1

10.582 |

10.578 |

2.000 1

8.584 1

8.577 |

2.000 |

8.058 1

8.053 1

2.000“F

7.808 |

7.806 |

2.000 1

11.135 |

11.133 |

2.000 |

15.515 1

15.512 |

2.000 |

14.872 1

14.868 |

2.000 |

10.368 |

10.360 1

2.000 |

8.742 |

8.734 |

2.000 |

9.016 1

9.006 |

2.000 1

8.647 |

8.634 |

2.000 |

6.877 |

6.871 |

2.000 1

12.122 |

12.111 1

2.000 |

12.835 1

12.827 |

2.000 |

11.225 1

11.221 |

2.000 |

14.599 |

14.591 1

2.000 1

53.631 1

53.624 |

2.000 1

50.573 |

50.569 |

2.000 |

50.204 |

50.200 |

2.000 |

50.619 |

50.612 |

2.000 1O C/>

•                                      M rr

p

p

p

I-

P

P !-•

p

p p

p

p o

o

o

o

O

O O

o

O CT P

p

P

P

p

p

P

•-•

t-*

P

*■*

P

p

p

>—

P

p p

-j

-J o

O

o

o

o

O o

o

O O *4

-J

-a

<D

CTl

CD

cn

CT.

CTI

CTi

CD

CT»

in

in

in U»

*> ui

4» UJ

CD

CT.

tn

*• UI

ru

O UI

ru

P

CJ

•0

CD

-~l

cn

m

UI

ru

p

O

>o

CD

p CTI


rUfUtUfUtUturufUfUMtUtUfurOfUtUPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP >--i-'i->‘H-HOOoooooooC'C'fltf'0'ou>u)vCKOU)o>a)cncDa)tDcD®®a-j<'j'j U’AWM»-<0\ocO'Jwu’j»w\)‘-‘Oi4>a2'J(nir'',wN)i-‘oiDa)'J^Lnj>u)\)>-'UH)a)'4a'H

P    P          p »_ p p p »J

pfUPO'DCD'J-JCOPPtUrutUO


a>uia>4»<D<D~J~JiocDiD®ooco


lr'Uli0PtUU4U'<DCD-'JO4»UllDCT

OP4»ut>0PcncDCTiiDCT>PUicDCD

WWOUUAfflUMCTMJdilO


i.ffiiowcD-J'xiiainwcDWU’'* OCTl®PtUrUCDOPPP^Lr0 ~1 IO O ru tu Ul -O -4 CD CD ~J O Ul ru


P          P P P tU .  ,

coffiOiAouimcD.-'H'x.w J

o in o «> cd -j p <0 * cn ru in ,

Pi0lDOlnCDU>tUOCDUlCD ]

I I

( (


tU M M  M u Ui p p p p

u. -xi —• o    4» . • ru u> in ru -• p • ' p


•uU>OCTli0U4CD®OCD4»O<nU4CD pocdpp®<D4»oooppct.cti


fUr-'PPpP»urururUMUiS>Ui4.4w -j x- i.^jcciOOira'crcDOUJmoM

cncjiomcDcD-ucDOCT'cnuifux.oDCD •uui.ox^iouiurtooxtuiirPiOCT'P CTiinp4*.cDp4><DPuimin4»c>4kP


CU

p

Ui

w

Ul UI

CU

cu

UI

ut ru

ru

ru

ru

p h u> ru uj w

fu

tu

tu P

Ut IU

UI

UI UI UI

UI

UI

Ui

UI

UI UI

UI

4i

Ui UI

»-•

»— H

*-•

ut

Uf UI

LJ

UI

UI

UI

tu

UI

UI

iu

-4

UI

CD

cd

•u tu

►—

tu

h-*

O CT>

CTi

iu

UI

io 10 4- -4

P

H*

in

in

4» 10

10

-*

X» X*

-u

u

CD

-u

-J

CD CD

a>

co co

UI

»-*

UI

cu ir

-4 -J

-4

14.'

CT'

X.

4.

CTi

•o

cD >0

10

CD

'0

•0

UI

CO

U)

CTI

4*

X*

CTi

M

X*

o

UI

m

ui x-

CD

o

-J CTi Ui 4»

CT

o

p

-4

tu -J in

<D

CD -J

p*

ru

-J

•u

10

Ni 4»

in

CD CD O    ,

in

ru ui

-u

O CT.

CD

G.

CD

-4

-J

•-*

ut in

CD

ru o

•0

CTi

tu

IU

ru

co

UI

!0

CU

in

p

X*

UI

<7»

O m

ru

M

X.

x* ru

H*

-1

in

P p p CD

tu

B

in

P 'J

CD

tu

CD UI

UI

CTi

UI

o

CD >U

CD

CO -J O D }

•X)

■0

u>

X-

u>

4* CTI

-U

K

X.

<n

Xw

o

-.1 4»

CD

UI <O

r~*

«O

UI

ru

m

CD

CD

0

m ui

in

■1*

■J

p

t--

o

a<

tu

x» U>

CTI

a

o

p tU -J 4»

o

kfl

CT'

4. fU

CO

UI

10 UI

10

4-

CTi

CTi

UI

UI CO

4.

4. «j o y3

•o

IO

UI

o

■0

io ru

io

C

o

X*

CD

ir p-

CD

<D ►-

»-

X.

in

cd ru

m

10

»•

UI CTi

X-

O

1.

CD

:r>

N

ir CT.

*•

UI

in

O CTi

p

UI

io co a» tu

p

p

U>

CTI

io -~J

in

4.

I-

o 10

UI

ui

CTI

O

o

tu -u

10

UI o o o

in

Ui

CD

UI

■u

4» M

-J

o

o

CD

ru

(D co

tu

-4 OJ

in

cO

O

O

<D

ru

•U

C0

fi P-*

co

CD

u<

P

O

in

tu -J o

o

in ru

IO

■u

ru

U> UI tu !-•

10

1-1

Ui

o

4» CD

tu

ui

4* ru

cu

CD

'0

ru

U'

CD O

UI in o g J

O 1

O

10

UI

ru

»-•

ru <d

•J

CT'

in

X.

IO

CD

ui ui

-u

»-• ru ui

O

CD

CD

ru

Xk

CD

IB

ru

ru 4.

in

»-•

»--•

»-• p

i-

p

»-*

p

p

p p p p

P

H4

p

p

P P

P

I-*

»•*

t-> p-

t—

r-

I-*

t-«

!-•

t- »-■

H*

O 1

►-* t-* »-•

M

10

io

IO

O

o

o o

O

o o

o u>

IO

o

10

o o o o

O

o

o o

O o

O

o o o o o

O

O

o o

O o

O

O CI o

10

u>

<o

CD

'0

CD <0

CD

-4

'U

CD

CD

0'

O 10

IO

co IO

«0

CD

UI

'D

•o

lO

10

10

•0

co

•O ut

co

10

io

10

o

o

o o o

o

o

O 10

10

o

io

o p o o

O

o

o

O

o o

O

o

o

o o

o

o •-•

i •

o

o

O

? r ? | •

IO

4>

UI

CD

O

h- «•

<n

CTi

CD Ui

-4

in

tu CD

-J CD

®

CD

CD

CD

10

iD

co

CD

co

CD

•O C0

(B

KP

u>

CU

Jm ►—

O

in

Ui

tu in

CD

o

CD

4. CD UI P

• -

p

p

P

<n o

<o

m

in

cd in

CD

CD

O

w

CD

~-4 O

CO

io o io !  !

K*

CD

*-*

cu

IU CD

X.

CD

O

UI

X*

■o tu

CD

-u tu

X*

LD

Ol

<D

O

•O

CD

IO

co

IO

o O

10

Ul

--

ru

u>

cf>

10 fU

IB

CO

Xh

ui m

CD

CTI

4. -4 tu Ui

CTI

CTi

o

in

P O

4.

in a.

CD

tu

Ut

ru

ai

a; tu CO

CD C£1 ru !

CD

o

Ol

».*

pr ru

UI

CD

CTi

CD

IO

-J CD

ru

id -a

<D

IO

•-*

u>

f-

CD

ru

Ci

CD

CD

ai p-

CU

XM

tn

4*

4.

~J 10

10

UI

o

CTi o

10

UI

CD

ru o u> cti

tu

-J

O'

4"

-u tu

4-

CD

ru

tu -u

>o

»-•

n

io

tu

O O

-J

u ui ® !

tu

4*

-J

UI

o ru

CD

ru

-1

CD

CTi

4- ru

ru co

UI

ru

l-l

U'

as

CTi

CD

ru

O

CD P-

CD

p

CTI

UI

UI

ui un

UI

H*

X*

4» UI

in

(fl R CTi ®

P

O

in

CTI

x» U>

10

CD

u>

CD CD

ao

Ol

o

<o

-J

ru cn

-J

•o <n CTi ,   ;

1 1

UI

O CD

4x

*-*

u; ru

CD

as

-u

in

O

x» CD

CD

U UI

-J

*-*

ut

U’

►-*

U1

X.

P-*

CD

Ol

in 4.

O

p p         p p p p p p                               p             fu


OH^UKOHina'ciu’cnH-ujffiwo® ~J -J ru ru cd o >j p -j a» inuoCTQ®®uu®ui(T>Nin uiuio>0'O4»cDcDtu*»tu<D4k4>.\0.ucciiofUN)u>'>j'JCTiCDcnorutu-JCDincD4*(DCDPio<nui<n

i

1 M

P-

p-

p*

tu UI

Ui

f- —

p*

p*

tu P«

p>

p*

p*

tu ru fu

M

ru

ui ru

Uf 4*

4.

10

>-•

o

X*

IO

P*

tu

<D

■n r-

tu

CTI

p*

UI

-0 4*.

CD

IC

o in

CD

tn

CD

O CO

00 o

fu

i ■“

CD

o

ut

•J

tu

-J

p-

••

~J <0

ru

CD

UI

CD

CD O

tn

CD

CT'

-J CD

O

CTI

CD

ui ru

4» CD

CD

tn

'0

UI

-J

u>

CD

CT’

H*

o

ru cti

CD

UI

4.

>o

~u ru

CU

10

ru

UI fu

CD

IU

UI

ir p.

co <r

r

4-

-J

4P

O

•J

fu 4*

ui

UI

in

O

o CT1

•u

co

CD

O Ui

UI

10

pi O

CTI 10

i


p* p«

f-«

f-»

P*

Pi

P* P*

»u P«

p*

p p*

P

pl

P P

P

P

p

p

p p

p

p

P

P

p

P

p

P

P

K*

P

p

P

p p

K*

p

O O

o o

o o

o o

o

o

o o

p

NI

M

ru

tu

tu

ru

ru

ru cu tu

ru

ru

tu ru

ru tu

tu

CD CTI

CTI

CT'

CTi

CT.

CD

CD

Cti CT'

CTI CD

CD

CTI CD

CT.

CD

CD CD

CT.

CTI

CT1

CTI

Ol Ol

m

CD

CTi

Ol

CD

O.

CD

CD

CT>

CTI

CT.

CD

CTI

CD CTi

Ol I

CT.

o o

o o

o o

o o

o

o

o o

CT. O

o

o

o

o

o

o

o o

o

o

o

o

CT

o

o

o

O O

O

o

O

O

O

O

O O

O o

O

O O

O

O

O O

O

O

o

O

o o

o

O

O

O

O

O

O O

O

O

O

O

O

O O

° !

O

o o

o o

o o

o o

o

o

o o

C3

CJ

cu

o

o

o

o

o

O C>

o

O Ci

o

o

o

O

O O

O

o

O O

O

O

O O

o o

O

O O

O

O

O O

O

O

o

o

o o

o

O

O

o

O

o

O

O

O

O

O o

o

O O

in

O Q O

o o

o o

o o

o o

o o

o

o

o

o

o o

o o

o o

o

tJ

o

o

cu

o

o

! 5o

••

••

o o

o o o

O

o

O O O

O

O

O O

O

o

CJ

O

O

O

O o

PJ PJ PJ PJ

PJ

PJ

PJ

PJ

PJ

PJ PJ

PJ

P> KJ fJ

PJ PJ

PJ PJ

PJ

PJ

PJ

PJ

PJ PJ

PJ

PJ

pj

PJ

pj

pj

••

••

PJ PJ

PJ

PJ

PJ

cp

4» 4-

CU GJ CU GJ

cu

www

CU

IU

PJ PJ

PJ

M W W

PJ PJ

PJ PJ

CD

CD

-J -J

-J

-J

-J

-J

—4

-4 -4

a>

Oi

CD <D

CD

a>

ac

CD

CP CP

CP

CP

CP

CP

CP CP

U'

PJ H*

G*

4—

o

IP

ac

•- O

<0 CD —1

CP

CP

J. W N

K*

o

CD CD

«J

CP

CP

GJ

PJ

O

>-•

a

10 CD

—1

CP

CP

X*

GJ

PJ J- O

CD

CO

~J

CD

CP

cu

PJ

o

CO

m -J

CD CP

CU

PJ

G>

o

CP

O CO

CD

«u

CD

CP

ac

CP

GJ

GJ GJ

GJ

G>

4-4

GJ

GJ GJ

PJ

PJ

PJ

PJ

PJ

k-*

Pj PJ j-j •—

4-4

4-4

PJ

PJ

4-*

G*

g-

4—

PJ

4-*

4—

PJ

PJ

pj

PJ

p> pj

PJ

PJ

PJ

PJ

PJ

PJ

pj

PJ

>-*

G-

PJ

<T.

CP CP

X*

u> CP

CP IP CO

CD

-J

•U 4»

00

-J

-J

O

PJ

CD CP

►-

j-1

4. 4»

XX

CD

4-4

4-4

-U CP CP

CP

*-

Xk

Cu

4*

-4

4-

4.

4-*

G>

4-*

4-

pj pj

PJ PJ

CP

CP

CD

CD

CD

GJ

PJ -1 GJ

PJ

CP

o

i

CU

'J CD

CD 4» IP

a\

CP

CD <D 40

CD

CD

O 00

PJ

00

-J

GJ

GJ

CP U>

O PJ CP CP

—J cD

CP

CD

GJ

CD CD

PJ

CD

CD

PJ

CP

ai

CD

GJ

<D CP

*j ao

CD

-J

<0

co

(D

cD

cO

c

1

-J

-J P>

o

CP

ao

a>

o

fl

1

1

GJ

O CU

cp cp ho

pj

-J

-J 00 PJ

CD

F*

CD -4

-1

o

CD

-J

O

CP

—1 CD

GJ

CD

-J CP

CD

CP

4-4

CD

CD

-J 4c

00

CP

CD

»—

PJ

o

G*

CO

GJ

G*

GJ

o

—4 4.

z*

CP

z*

G*

ao

Zw

CO

o

1

CD

o

O

-J

o

CD

-J 4. O

<U

PJ

(T. J. W

a-

GJ

PJ PJ

CP

a>

PJ

CP

J. PJ

CP

»-*

-4 O

CD

CD

GJ

CD

00

CP (D

cu

O

CD

O

PJ

a.

—J

CP

cn

CO

O

PJ

CD O

4-4

CD

-J

CD

*-•

o

Ci

o

1

00

4. CD

CP

00

Ui

CD

o

O

G> CP

-4 >-* o

CP

Zfc

4* PJ 4»

CU

•-*

G« CO

GJ

CD

4-

CD

o

O

CD »-•

CD

CD

-4 4»

CP

PJ

-J

cD

-4

ac o

cD

CP

ac

CU

CD

-J

PJ

pj

►-*

IU

CD

x-

4-« .0

o

z.

<D

CD

o

o

CP

GJ 4»

CP

a.

4 4

o

o o

1

1

GJ

CP CP

CD Q\ O>

CP

-J

4» <0 CU

—4

GJ

-4 CD

PJ

CP

-J

-J

00

o

CD O

00

Cp

O CP

CO

CP

CP

PJ

PJ

X> Zx

Zx

CD

CD

PJ

CD

'O

CP

CP

►-*

CD

—4

ac 4.

PJ

X.

O>

O

<D

•o

o

o o

1

1

CP

-J

C0

-j

CP

-J

H-o

40

40 40

C0 CD CD

-J

-J CD -J

-4 co

CD —J

CP

-1

-J

-J

—1

u>

-J -J

CD

CD

00 CD

40

CO

CD

CD

CD

4-4 CD O

CD

CD

CD

CO

CD

CO

CD

CO

CD

K0

'D

CD

CO co

CD

C0

CD

CD

CO

CD

CD

<0

o

10

CO CD

*0

40

40

<d

o

1

1

40

CD -J

CP «J «J

-J

CD

CD O CP

-J

—1

PJ CD

o g*

GJ

H*

CD

4 •

CD PJ

GJ

GJ

CD CD

x*

CP

CP

CP CD

CD O

CO

GJ

CD

-4

CP

CD

-J

CD

GJ

•u

zx

Zx

ac <d

CD

CD

CD

•0

CD

cp

—4

C0

1

I

cD

-j ao

40

40

40

cp

<x>

1

1

--

O CP

GJ PJ GJ

CP

-IO4»

PJ

00

GJ PJ

CD

GJ

Zk

O

CD

CD

PJ GJ

CP

Xk Xk

CP

C0

-J

PJ G*

PJ O

PJ

<D

CD

PJ

CD

00

o

CO

CP

PJ

PJ

4— G"

G<

CP

CP

GJ

Zk

GJ

ao

1

CO

-j ►-

00

gj

4—

1

1

<T>

►- CP

UNO

-J

-J

H W CP

GJ

CD PJ

'0

X*

-J

Xk

-J O

PJ

O

PJ PJ

o

GJ CP

CP

4» CP

G*

CO

CD

GJ

CP

a>

GJ

CO

-J

CP

IP

o o

O

CP

CD CU

aj

CO

GJ

1

00

4-4 CP

CP

CD

4.

cr

1

mJ

t-J —

CP CP ho

CP

CD

CD <P O

CD PJ

-I

CD

CU

<P

CP

CD

O GJ

CD

GJ

CD -J

PJ

CD

»-

O

Di

4-* 4.

CD

CU

-J

PJ

-J

—4

4-

G4

GJ

.**>

-J -4

-4

o

GJ

-i

o

CP

CP

CD

PJ cD

PJ

Q

CD

CP

pj

1

1

cp

-J gj

4* O CD

PJ

CD

CD O CP

O

PJ

G* CP

PJ

G*

00

CD

CD

-J

GJ O

4-*

O 4»

G4

O 4»

O

4» -J

Di

O

CP

CP

-J

CD

G*

O

CP

00

CD

C0 -J

00

ac

GJ

GJ

-J

co

CD

G

1 •

CD

4- GJ

CO

PJ


1 1 i

I     1     1

1

1

1

1

î 1 !

i

1

1

VII

1 1 1

1

1

1

1

1       1 I

1

1

:       I I

1

1

1 i 1

1

1

1 I i

1

1

1 1 1

1

i

i I I

i

1

1 1 1

1

! 1 !

1

1

i : i

1


INVENTAR DE COORDONATE - fișier ASCII

Județul Cluj
Denumirea unității administrativ teritoriale: Cluj-Napoca

Nr.Pct.

X

Y

1

586499.403

392863.549

2

586502.105

392869.642

3

586499.721

392870.780

4

586500.025

392871.523

5

586495.712

392873.625

6

586496.077

392874.542

7

586495.166

392874.853

8

586494.612

392873.652

9

586492.276

392874.692

10

586490.402

392870.104

11

586486.654

392071.719

12

586480.183

392874.322

13

586478.585

392870.351

14

586476.315

392871.204

15

586476.041

392870.554

16

586467.054

392873.019

17

586466.233

392869.833

18

586465.368

392866.859

19

586463.228

392859.218

20

586473.464

392855.205

21

586486.514

392850.089

22

586498.422

392845.128

23

586500.430

392844.230

24

586506.018

392857.067

25

586504.008

392857.966

26

586477.770

392862.401

27

586479.765

392861.646

28

586478.713

392858.899

29

586488.928

392854.986

30

586488.256

392853.446

31

586489.907

392852.725

32

586492.380

392858.390

33

586495.430

392865.377

CALCULUL ANALITIC AL SUPRAFEȚEI

Parcela (11

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lunqimx laturi O(i,i+1)

X (mj

Y (mj

1

586499.403

392863.549

6.665

2

586502.105

392869.642

2.642

3

586499.721

392870.780

0.803

4

S86500.D7S

732871.523

4.798

5

586495.712

392873.625

0.987

6

586496.077

392874.542

0.963

7

586495.166

392874.853

1.323

8

586494.612

392873.652

2.557

9

586492.276

392874.692

4.956

10

586490.402

392870.104

4.081

11

586486.654

392871.719

6.975

12

586480.183

392874.322

4.280

13

586478.585

392870.351

2.425

14

586476.315

392871.204

0.705

15

586476.041

392870.554

9.319

16

586467.054

392873.019

3.290

17

586466.233

392869.833

3.097

18

586465.368

392866.859

7.935

19

586463.228

392859.218

10.995

20

586473.464

392855.205

14.017

21

586486.514

392850.089

12.900

22

586498.422

392845.128

2.200

23

586500.430

392844.230

14.001

24

586506.018

392857.067

2.202

25

586504.008

392857.966

14.001

22

586498.422

392845.128

12.900

21

586486.514

392850.089

14.017

20

586473.464

392855.205

10.995

19

586463.228

392859.218

7.935

18

586465.368

392866.859

13.179

26

586477.770

392862.401

2.133

27

586479.765

392861.646

2.942

28

586478.713

392858.899

10.939

29

586488.928

392854.986

1.680

30

586488.256

392853.446

1.802

31

586489.907

392852.725

6.181

32

586492.380

392858.390

7.624

33

586495.430

392865.377

4.373

S <1>-

<20.60mp  P-234.814m

întocmit Craciunas Mircea

FIȘA IMOBILULUI

Adresa imobilului: mun. Cluj-Napoca, str. I.C. BRATIANU, nr. 45, jud. Cluj


Nr. cadastral:-


A. TEREN

SITUAȚIA DIN ACTE

SITUAȚIA ACTUALĂ

Proprietar

Cot* parte

Act dc proprietate

Identificator

nr.lopo

Suprafața din acte (mp)

Intravilan'

Extravilan

(1/E)

Categorie folosința

Intravilan^ Extravilan (VE) Trp Iinprejinuirc / a’.te mențiuni

Categorie folosința

Suprafața măsurat! (mp)

STATUL ROMAN IN FOLOSINȚA SFATULUI POPULAR AL ORASULUII CLUJ

1/1

CF 261930

561/2

461

Intravilan

Cc

Intravilan/ Imobil împrejmuit

Cc

421

-

-

Total suprafață din act imobil

461

-

Total suprafață măsurată imobil

421

B


SITUAȚIA DIN ACTE

SITUAȚIA ACTUALĂ

Proprietar

Cotă parte

Act dc propn etate

Suprafață din acte (mp)

Descrierea construcției

Destinația (cod) Construcție

Descrierea construcției

Suprafață construită măsuroU! la sol (tnp)

-

-

-

-

-

-

Persoana autorizat*: (nuine, prenume)


Confirm execuiarca măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmim documentației cadastrale ți corespondența acesteia cu realitatea din teren


Dau. Mai 2015ConTum introducerea imobilului in baza de date integrata ți atribuirea numărului cada.su al


Semnătura ți parafa DaU--------------

Ștampila BCPICONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

SERVICIUL REVENDICĂRI, FOND FUNCIAR SI REGISTRU AGRICOL

Nr.332789/304/09.09.2015

CĂTRE,SERVICIUL EVIDENȚĂ PATRIMONIU Șl CADASTRU

Ca răspuns ia. solicitarea dvs., referitoare la situația a terenului identificat de dvs.cu nr.topo.l0241(E.Grigorescu nr.l34),l 319/67/50 (Zaharia Bârsan nr.6),561/2 (I.C.Bratianu nr.45) vă comunicăm că în baza de date existentă cuprinzând cererile de revendicare depuse în baza legilor dc fond funciar nu rezultă notificări pentru această parcelă, dar menționăm că nu toți revendicatorii au menționat în cererile de revendicare ce numere topografice revendică și nu toți au depus cărțile funciare pentru parcelele revendicate ca urmare există posibilitatea ca după ce vor fi completate dosarele cu toate actele doveditoare să mai fie și alte suprafețe de terenuri revendicate din parcela indicată mai sus, mai mult H.G.890/2005, la art.ll, alin.8, stipulează:,, în cazul în care după înregistrarea cererii fostul proprietar prezintă probe doveditoare înainte de punerea în posesie pentru suprafețe mai mari avute în proprietate, reconstituirea se face pentru întreaga suprafață dovedită "

Vă comunicăm că parcelele cu nr.topo.l0241(E.Grigorescu nr.l 34),1319/67/50 (Zaharia Bârsan nr.6), 561/2 (I.C.Bratianu nr.45), nu figurează ca fiind revendicate in baza Legii nr. 10/2001.

Vă mulțumim pentru colaborare.
586500


566450.PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI SC. 1:500 INTRAVILAN


Nr. Cedastroi.

Suprafața maturata a Imobilului (mpV

Adresa Imobilului

545

mun. Clu|-Napoca, str. I.C Bradanu. nr. 45,Jud C1u|

Unltaies Administrativ Teritoriala (UAT)

Nr. Carte Fundare


264688


CluJ-Napoca


A Date referitoare la teren

Nr.,

Categorie de

Suprafața

Mențiuni

Parcela

folosința

(mp)

1

Cc

545

Imobil împrejmuit

Total

545

B. Dote referttoaro la ccnstrucbl

Cod

Destinația

Suprafața construita

Mențiuni

conatr.

construcției

la sol (mp)

CI

CL

481

ConstnjcUe cu 7 apartamente

C2

CL

64

Construcție cu 2 apartamente

Total

545


Suprafața totala masurata a Imobiliiui« 545 mp Suprafața din act« 540 mp


Inspector

Confirm Introducerea imobilului in baza de ttudlno# date Integrata sl atribuirea numaruiui cadastral •ceste» cu

Semnătură si parafa

Data

Stampila BCPl
CD CM <7>


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI


SC. 1:500


INTRAVILAN

Nr. Cadastral

Suprafața masurata a Imobilului {mpX

Adresa Irnotxlului

421

mun Cluj-Napoca. stf. I C Bratianu. nr 45. jud Clu|

Nr. Carte Funciara

Uni

atea Administrativ Toritonala(UAT)

Cluj-Napoca
A Date roforitoaro la teren

Nr.

Categorie de

Suprafața

Mențiuni

Parceja

folosința

(mp)

1 ’

Cc

421

Imobil împrejmuit

Total

421

B. Date referitoare la constructi'

Cod.

Destinația

Suprafața constanta

Mențiuni

constr.

construcției

la sol (mp)

C1

TotalSuprafața totala masurata a imoblulu» ■ <121 mp Suprafața din act» 461 mp


S£RIA uda-1 Nc.: 1559/2013


Inspector


, corectitudinea nta acesteia cu


Confirm Introducerea imobilului in baza de Jale integrata si atribuirea numărului cadastral


Semnătură si parata


Dala


Stampila BCPI


PLAN CARTE FUNCIARA EDIȚIA 1941-INTRAVILAN SCARA 1=500

PENTRU CORPUL DE PROPRIETATE SITUAT IN JUDEȚUL CLUJ,

MUN. CLUJ-NAPOCA, STR. I.C. BRATIANU, NR. 45

;t« «ie-r|

::î«5£

1

27

*

*n««

:c:i


m ■ '

UH 1

-

AMCP1


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

Cf ciul de Cadastru și ^ubilotete Imobihară CLUJ Sircul de Cadastru și Publicitare Imobiliară Cluț-Napoca

A. Partea I. (Foaie de avere)

L*.=7£ F.’K--AV> NU. ÎM’BS Carr.una/Oril'Hur.tcfpfu: ChQ'Uapxs TEREN intravilan                                                          '* CFvw- Ne iȘSSOt

-3C ne 1 dir. •


Adresa: Cluj-Naooca. Strada î. C Bribanu nr. 45            ‘y'SWMta >n         » ***!£*»

Nr ; crt

Mr.cadaKrsI Nr.lcoonrjfk

Supratat»* (rnp|

--;

Observam / Referințe

*1

Cad: 13542

Om ace: MD.

3M5TRUC7T21E: CI IN £? 2M8M-CÎ

Toor -

Hasurasa. S«O

B. Partea II. (Foaie de proprietate)


ANEXA Nr. 3


MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresă imobil: mun. Cluj-Napoca, str. l.C. Bratianu, nr. 45, jud. Cluj.

 • 2. Tipul lucrării: Actualizare date imobil

 • 3. Situația din teren: Imobilul este localizat in intravilanul mun. Cluj-Napoca, avand categoria de folosința: Cc, cu: CI -Clădire cu 7 apartamente; C2-Cladire cu 2 apartamente

 • 4. Situația juridică a imobilului: conform fisei imobilului anexata.

 • 5. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

 • > Aparatură: Stație Totală LEICA TS06 PLUS si GPS LEICA GS08

 • > Metode: drumuire sprijinita combinata cu radierea; staționare pe punctul de statie nr. 1, orientare spre punctul de statie nr. 2, determinate prin metode GPS.

 • > Sistem de coordonate: STEREO 70

 • > Puncte geodezice d^prijin


Nr. Pct Denumire

X(m)

Y(m)

1

583850.971

384200.957

2

583822.822

384209.378


> Măsurătorile efectuare în rețeaua de îndesire și ridicare și pentru ridicarea detaliilor topografice clasice, calculul suprafețelor, descrierile topografice ale punctelor noi din rețeaua de îndesire și ridicare si inventarul de coordonate se regăsesc in cuprinsul prezentei documentații.


Nota: 1. Suprafața masurata a imobilului, este exact suprafața contruita la sol a celor doua construcții măsurate in teren.

 • 2. In CF 264888-C1, exista o construcție CI, cu 9 Umtati Individuale. Insa, conform realitatii din teren si a planurilor vechi de Carte Funciara, exista 2 corpuri de construcție, care simt de fapt doua construcții distincte si sunt reprezentate in Planul de Amplasament si Delimitare. Conform anexei 1.38 la regulament: Corpul nr. 1, este Construcția CI. iar Corpul nr. 2, este Construcția C2.

 • 3. Prezenta lucrare are ca scop îndreptarea erorii materiale survenite in dosarul nr. 83051/


23.10.07, cu privire la forma si dimensiunile terenului. Conturul cadastral atribuit, 13543,

înregistrat in dosarul mai sus menționai, nu releva forma corecta,^ ului

'CAr

^R^cmparura si stampila:

WcCrtjfiunaș Mircea


Data întocmirii: Mai 2015

/


c
Nr.


1

•: f r        :j:r c. a.-sCe* CCi"SW. r-'t*.?   .- c «'<•> ? . ??• ‘ ‘ *"•*.V-