Hotărârea nr. 420/2009

Hotărârea 420/2009 - Modificarea şi completarea Hotărârii nr. 273/2009 (vânzarea unui teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 15).


CONSILIUL LOCALAL MUNICIPIULl


CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alipirea și însușirea documentației tehnice pentru alipirea imobilelor situate în municipiul

Cluj-Napoca. str. Câmpeni nr. 13

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind alipirea și însușirea documentației tehnice pentru alipirea imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca. str. Câmpeni nr. 13 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 448467 din 03.12.2015 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune alipirea și însușirea documentației tehnice pentru alipirea imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca. str. Câmpeni nr. 13:

Reținând prevederile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 634 2006. cu modificările și completările ulterioare, ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996. republicată și ale legii nr. 50/1991, republicată și actualizată, a dispozițiilor Hotărârii nr. 392 '2012 și ale Hotărârii nr. 514/2014;

Văzând avizul comisiei de specialitate:

Potrivit dispo/ițiunilor art. 36. 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE

Art.L (I) Se aprobă alipirea următoarelor imobile:

- imobil-teren cu nr. cad. 9925. teren în suprafața de 505 mp.. înscris în C.E. nr. 255029 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 120643 Cluj-Napoca h cu drept de proprietate, după cum urmează:

- cota de 46 505 parte, drept de proprietate. în favoarea domnului Jucan Ananie. bun

propriu;

 • - cota de 114/505 parte, drept de proprietate, in favoarea domnului Ursan Martin;

 • - cota de 66/505 parte, drept de proprietate. în favoarea doamnei Ripan Teodora, și soțul Ripan loan. bun comun;

 • - cota de 51/505 parte, drept de proprietate, in favoarea domnului Pașca loan. și soția

Pasca Cristina Silvia, bun comun:

 • - cota de 57/505 parte, drept de proprietate, in favoarea domnului Blaga C’laudiu-Nicolae, și soția Blaga Ioana, bun comun;

 • - cota de 74 505 parte..drept de proprietate. în favoarea domnului Polgar Andrei, bun

propriu:

 • - cota de 50/505 parte, drept de proprietate. împărțită astfel:

 • - in favoarea doamnei Prcsecan F lorinela. bun propriu, cota de 6/32 parte:

 • - în favoarea doamnei Bercca Florinela. bun propriu, cota de 3/32 parte:

• in favoarea domnului Moldovan .Adrian, bun propriu, cota de 3/32 parte:

 • - în favoarea doamnei Bercca Florinela. bun propriu, cota de 10/32 parte: in favoarea domnului Moldovan Adrian, bun propriu, cota de 10/32 parte;

 • - C(»la de 47/505 parte, drept de proprietate, in favoarea doamnei Rati Maria:

imobil-teren cu nr. cad. 311187, teren în suprafața de 18 ntp., înscris in C.F. nr. 311187 Cluj-Napoca. cu drept de proprietate în favoarea Statului Român, având înscris la foaia de sarcini dreptul de concesiune, pe o perioada de 49 ani. începând cu data semnării contractului de concesiune, în favoare.-

a doamnei Naghi Diana Loredana.

(2) Prin alipirea celor două imobile se va forma un singur corp cadastral, in suprafață


de 523 mp.

(?) imobilul nou format va 11 înscris in C.F. nou C luj-Napoca. cu drept de proprietate.

astfel:

 • - asupra cotei de 46/523 parte, drept de proprietate, in favoarea domnului Jucan Ananie. bun propriu:

 • - asupra cotei de 114'523 parte, drept de proprietate, in favoarea domnului Ursan Martin:

 • - asupra cotei de 66/5

  23 parte, drept de proprietate, in favoarea doamnei Ripan leodora. și


soțul Ripan loan. bun comun:

 • - asupra cotei de 51/523 parte, drept de proprietate, in favoarea domnului Pașca loan. și soția Pașca Cristina Silvia, bun comun:

 • - asupra cotei de 57/523 parte, drept de proprietate. în favoarea domnului Blaga Claudiu-

Nicolae. și soția Blaga Ioana, bun comun:

 • - asupra cotei de 74/523 parte, drept de proprietate. în favoarea domnului Polgar Andrei, bun propriu:

 • - asupra cotei de 50/523 parte, vor avea drept de proprietate, astfel:

 • - in favoarea doamnei Prcsecan Florinela. bun propriu, cota de 6/32 parte:

 • - in favoarea doamnei Bercca Florinela. bun propriu, cota de 3/32 parte:

 • - in favoarea domnului Moldovan Adrian, bun propriu, cota de 3/32 parte:

 • - in favoarea doamnei Bcrcea Florinela. bun propriu, cota de 10/32 parte:

• in favoarea domnului Moldovan Adrian, bun propriu, cota de 10/32 parte;

 • - asupra cotei de 47 523 parte, drept de proprietate, in favoarea doamnei Rati Maria:

 • - asupra cotei de 18/523 parte, cu drept de proprietate în favoarea Statului Român, având dreptul de concesiune, pe o perioadă de 49 ani. începând cu data concesiune. în favoarea doamnei Naghi Diana Loredana. având

  înscris Iu foaia de sarcini semnării contractului de C.N.P.


Art.2, Se însușește

Documentația tehnică pentru alipirea imobilelor situate in municipiul ... ce se constituie în Anexă și


Cluj-Napoca. str. Câmpeni nr. 13. întocmită de S C. Topo Cenan S.R.I face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art3. Se mandatează doamna I lorvâth Anna. v icepnmar. pentru semnarea actului de alipire in formă autentică.

Arf.4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății.


I’rcșe<\inle de ședință, xj).in\Ștefan larcea


Nr. 420 din 16 decembrie 2015 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

.vc

Autorizația seria RO-B-J nr. 0643 . CLASA III

CONTACT:

BIROU : tel/fax : 0264-561553

Adm. Nicolae Ilic Cenan tel. 0745-691974 Ing Silviu Cipnan Lujerdcan tel. 0740-504603


Anexă la Hotărârea nr. 420/2015

FOAIE DE PREZENTARE

DENUMIRE PROIECT

PLAN DE AMPLASAMENT Șl

DELIMITARE A IMOBILULUI

OBȚINERE II.C.L.: ALIPIRE ȘI ÎNSCRIERE ALIPIRE STR CÂMPENI NR. 13

CLUJ - NAPOCA

PROPRIETARI :

STATUI. ROMÂN ÎN ADMINISTRAREA OPERATIVA A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

STR MOȚILOR NR. 1-3

CLUJ - NAPOCA

NAGHI DIANA LOREDANA

GRECIA

JUCAN AN'ANIE

URSAN MARTIN

RIPAN TEODORA

R1PAN IOAN

PAȘCA IOAN

PASCA CR1STINA SILVIAwww.topoccnan.ro