Hotărârea nr. 415/2009

Hotărârea 415/2009 - Prelungirea unor contracte de închiriere.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPII LI I CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind însușirea raportului de evaluare a lipsei de folosință a terenului și aprobarea înscrierii unui drept de servitute de trecere asupra imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Grădinarilor nr. I (azi str. (eahlău nr. 25) și a contractului de constituire a dreptului de servitute de trecere

Consiliul local al municipiului C luj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare a lipsei de folosință a terenului șt aprobarea înscrierii unui drept de servitute de trecere asupra imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Găinarilor nr. 1 (azi str. Ceahlău nr. 25) și a contractului de constituire a dreptului de servitute de trecere - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 11587.24.11.2015 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea raportului de evaluare a lipsei de folosință a terenului și aprobarea înscrierii unui drept de servitute de trecere asupra imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Grădinarilor nr. I (azi str. Ceahlău nr. 25) și a contractului de constituire a dreptului de servitute de trecere;                                                                             ......

Reținând prevederile Ordinului nr. 700/2014. ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7 1996 și ale art. 755 și următoarele Cod civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 1 lit. ..c”. al. 5 lit ..b”. 39 al. 1 și 45 din Legea nr 2I5/2OOI a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Alt» 1. (I) Se însușește raportul de evaluare a despăgubirii lipsei de folosință a terenului în suprafață de 86 mp., parte din imobilul-teren și construcție situat în municipiul Cluj-Napoca. str Grădinarilor nr. I (azi str.Ceahlău nr. 25). in suprafață de 292 mp., identificat prin nr. cadastral '1004?. înscris în C.F nr 310045 Cluj-Napoca. în favoarea Statului român. în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

<2) Raportul de evaluare. întocmit de expert evaluator Indrei Romulus Eabian. se constituie in Anexa 1 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

< 11 Se aprobă instituirea unui drept de servitute de trecere, pe lungimea de 21.94 mp și lățimea de 4 mp., asupra imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Grădinarilor nr. 1 (azi str. C eahlău nr. 2?). in suprafață de 86 mp., identificat prin nr. cadastral 310045. înscris în C.F nr 31004? Cluj-Napoca. în proprietatea Statului român. în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în favoarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Ceahlău nr. h-23. in suprafața de 577 mp., identificat prin nr. cadastral 305278. înscris în CE nr 305278. in proprietatea lui Pop Sergiu Mircea. pe o perioadă de 25 de ani. conform Anexei 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

—I Se aproba înscrierea in cartea tunciară a dreptului de servitute de trecere aprobat la alin. (1).

ArțJ, (I) Se aprobă valoarea de 24.252 euro. reprezentând despăgubirea lipsei de folosință a terenului in suprafață de 86 mp., pentru o perioadă de 25 de ani.

 • (2) Plata sumei de 24.252 curo, reprezentând contravaloarea lipsei de folosința a terenului în suprafața de 86 mp. pentru primii 25 de ani. va ti efectuată de către proprietarul imobilului cu nr. cadastral 305278, in 25 de rate anuale, respectiv suma de 970 euro/an. plătibilă in lei. la cursul leueuro valabil pentru ziua plății, cu termen de plată 31 ianuarie a fiecărui an. pentru anul în curs.

 • (3) Pentru neac hi tarea la termenul de scadență a obligației ce decurge din dreptul de servitute de trecere acordat în condițiile prevăzute la alin. (1), se instituie sancțiunea pecuniară pentru neplata în termen a obligațiilor, așa cum este și va fi stabilită prin reglementări speciale în materie, la nivel național sau local.

 • (4) In cazul în care se înregistrează neplata consecutivă a două rate anuale se va retrage dreptul de servitute de trecere acordat.

 • (5) Părțile vor decide renegocierea prestațiilor la intervale de 25 de ani, raportat la valoarea de circulație a terenului, părțile notificându-și intențiile cu 90 de zile înainte de împlinirea termenului.

Art. 4. Se aprobă Contractul de constituire a dreptului de servitute de trecere, ce se constituie în Anexa 3 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se mandatează doamna Horvâth Anna. viceprimar. pentru semnarea contractului de constituirea dreptului de servitute de trecere. în formă autentică.

Art. 6. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 415 din 16 decembrie 2015 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

ANEXA 1 LA HOTĂRÂREANR. 415/2015

IRF CONSULTING SRL


C U I. R 8782000 R.C. J12/1518/96

Cluj-Napoca, Str. 21 Decembrie, nr. 135,ap. 18 tel : 0264-41 34 08 0722- 98 38 84 Cont RO39 DAFB 1017017A4004R001 Leumi Bank sucursala Cluj Napoca

RAPORT DE EVALUARE

TEREN


Proprietar: STATUL ROMAN

Client: POP SI KGIU Cluj- Napoca
Destinatar: Primăria Cluj- Napoca
Valoarea de piața teren- 292 mp:
82.344 EUR echivalent a 361.640 LEI,

Valoarea dreptului de servitute pL terenul cu nr. cadastral 305278 (proprietar POP Sergiu)-

23.124 EUR/25 ani= 925 El’R/an, adica 0.94 El'R/mp/luna- valoare cu TVA ipiate in parte sau in totalitate si nu vor fi

PRIMĂRIA


’ ctmcesunc

Datele, mformatule conținutul prezentului raport fiind confidențiale, nu vor putea fi co

transmise unor terti tara acordul sens si prealabil al S C IRF CONSULTING SRL. al clientului, si al destinatarului CLUJ-NAPOCA


RAPORT DE EVALUARE A PROPRIETĂȚII! IMOBILIARE- teren PENI RU Stabilirea valorii dreptului de servitute


Adresa


2. CLIENT


Sediu


RAPORT! LI I


PROPRIETATEA


EVALUATA


Proprietar


Adresa proprietății


Condiții limitative


deosebite


Persoană frica: POP SERGIU


CLUJ- NAPOCA, str. Ceahlau, nr. 27


Județul CLI J


Telefon: 0744 299 678


CI scria K.X, nr. 600871, CNP 1750712120660


Primăria municipiului CLI J-NAPOC'A


Proprietate compusă din:-TERF.N - suprafața 292 mp, înscris in CF nr. 302548


i A , ’J       /‘■V 1 ariw-                     ’ v.» • 'r.v                llowu K


servitute pentru cota parte de 82-’292 mp ca acces asupra terenului cu nr.


cadastral 305278- vezi Anexa 2


Statul roman- in administrarea Primăriei Cluj- Napoca

Cluj- Napoca, str. ( eahlau, nr. 25, înscris in CF 302548, nr. Topo 1185/3


Art. 17

Urnita minimă a prețului concesiunii se stabilește, după caz, prin hotărârea consiliului județean, a (.onsiliului General al Municipiului București sau a consiliului local, astfel încât sâ asigure recuperarea în 25 de ani a prețului de vânzare al terenului, în condiții de piață, la care se adaugă costul lucrărilor de infrastructură aferente.                               .

Detalii: http://1egeaz.net/legeti-50-l991/art-17                                       I

Pe terenul cu suprafața de 292 mp este edificata o casa veche, închiriata la J aceasta data către o persoana fizica. Prin lotizarea terenului cu suprafața de 82.56 mp (rotund 82 mp) aferenta Drumului de acces si 210 mp aferent Casei existente, drumul de acces ar deservi numai terenul cu nr. cadastral 305278-vezi ridicarea


DECLARAREA VALORII VALOAREA DE PIAȚĂ ESTIMATĂ
PRIN .METODA COMPARAȚIEI DIRECTE

din Anexa 2.

82.344 EUR echivalent a 361.640 LEI, V aloarea dreptului de servitute pt. terenul cu nr. cadastral 305278 (proprietar POP Sergiu)-VmvHwu—925 EUR/an, adica cca. 4.060 LEI/an-TVA inclus


ing. INDREI ROMULUS FABIAN-evaluator autorizat imobiliar, membru ANEVAR,"^ Z Jj .r legitimația nr. 13325
data inspecției PROPRIETĂȚII


CURS DE SCHIMB BNR LA DATA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE________

DATE PRIVIND DREPTUL DF. PROPRIETATE


MENȚIUNI 1: Situația privind Cartea Funciarii


Estimarea valorii concesiunii (închirierii) terenului cu destinație de Drum de servitute de către solicitantul Dl. POP SERGIU__

inspecția a fost efectuat! de către INDREI ROMULUS FABIAN la data de 04.06.2014.

Descrierea proprietății- teren inscris in CF 302548 (Anexa f),suprafata totala de 292 mp, din care cot2 de 82 mp revine pentru drum de servitute pentru proprietățile ce urmeaza a fi dezmembrate:

Drum de acces ce deservește Casa+ teren înscrise in CF 302548 si terenul cu nr. cadastral nr. 305277- conform documentației de dezlipire din Anexa 2 Proprietar - STATUL ROMAN.

Mențiuni speciale in Cartea Funciarii: Nu e cazul

Proprietate nu este grevata de sarcini

DATE PRIVIND DOCUMENTAȚIA CADASTRALĂ


UTILIZAREA ACTUALĂ A PROPRIETĂȚII


 • •   Suprafața înregistrată in extras CF-:292 mp

 • •  TEREN DE EVALUAT: S - 292 mp:

In ANEXA 2 este prezentată copia planului de situație, iar in anexa 3 planul de incadrare io zona.

1'ereQ inebiriat către persoana fizica- evaluatorul si solicitaotul evaluării nu au disponibile informații asupra chiriașului si clauzelor din contractul de închiriere

I erenul din Cluj-Napoca este amplasat in zona scmicentrala a municipiului Cluj-j Napoca, str. Ceahlau, la cca. 500 m fata de Piața Lucian Bl aga. In vecinătate suni . proprietăți de tip rezidențial si administrative iar pe latura nordica este Gradina I Botanica Alexandru Borza. In zona majoritatea clădirilor sunt clădiri nou I edificate, edificate cu cca. 5-20 ani in urma - clădiri rezidențiale si blocuri de | locuințe colective cu număr redus de apartamente.

 • •   Auto:str. (.'cablau- artera secundara de circulație rutiera, la cca. 300 mp fata de str. Republicii

 • •   Feroviar, stația Cluj- Napoca- la cca. 3 km

 • ■   Aeroportul Avram lancu ia cca. 8 kCARACTERUL EDILITAR AL ZONEI


■Xa.30<» 1 2<»«> ni

-X • \ v \   \


UJ

L/ Page 3


L 11LITĂȚI EDILITARE • Rețea urbană de energie electrică: existentă

 • •   Rețea urbana de apă: exista

 • •   Rețea urbană de termofîcare: inexistentă

 • •   Rețea urbană de gaze: la marginea terenului

 • •   Rețea urbană de canalizare: da

 • •   Rețea urbană de telefonie: existentă

  1

  1 GRADUL DE POLUARE ORIENTATIV

  • Poluare fonica slaba resimțita- artera de circulație rutiera redusa, zona Grădinii Botanice* mult spațiu verde, zona de case/vile- curți si grădini cu mult spațiu verde                                                                    1

  AMBIENT

  Zona foarte liniștita, mult spațiu verde, in imediata apropiere sunt imobile nou edificate de proprietari cu putere de cumpărare cu mult peste medic.

  CONCLUZIE PRIVIND AM PLASAMENTE L

  1

  Zona de referința in dezvoltare imobiliara redusa din lipsa terenurilor construibile, amplasare favorabilă- zona semicentrala.

  Dotări și rețele edilitare complete,. Poluare stradala redusa. Ambient civilizat

TEREN

r~~—r^r:

10. 1

| DESCRIEREA TERENULUI

DATE GI • RALE

■   Amplasare • intravilan

 • •  Suprafața S" 292 mp

 • •   Deschiderea ia stradă cca. 18 ml

 • •   Tip drum acces: asfaltat acces direct din strada

DESCRIERE

• Forma: dreptunghiulara vezi plan de situatiefAnexa 2)

■ înclinare: teren in panta ușoara- favorabil pentru construire.

11. ANALIZA PIEȚEI IMOBILIARE


DEFINIREA PIEȚEI ȘI SUBPIEȚEI


Piața terenurilor din municipiul Cluj-Napoca si zonele limitrofe* activa. Se constata pe piața imobiliara din municipiul Cluj in particular si in general in intrcaga tara o modificare a evoluției preturilor la imobile fata de anii anteriori in sensul ca daca pana acum am fost obisnuiti cu o creștere continua, de la inceputul anului 2008 acestea au stagnat, iar de la inceputul ultimului trimestru al anului odata ce s-au făcut simtitc efectele crizei financiare am constatat o scădere a preturilor si reducerea drastica a numărului de tranzacții reale. Aceasta evoluție a preturilor este o consecința a diminuării cererii datorita accesării tot mai dificile a creditelor de către potențialii cumpărători.

La aceasta data piața imobiliara este instabila pe fondul crizei economico- financiare mondiale. In ultimii 4-5 ani numărul tranzacțiilor s-a diminuat drastic, arit vânzătorii cat si cumpărătorii stau in espectativa, primii spera in revenirea pieței la nivelul de dinaintea declanșării crizei iar investitorii asteapta scăderea continua a preturilor. I

Sunt expuse la vânzare un număr foarte mare de proprietari comparabile acestea nu se tranzacrioneaza decât in situații speciale- vând numai cei care au probleme financiare dar la preț mult sub cele inregistrate in primavara- vara anului 2008.

In negocierea prețului la proprietari comparabile s-a ajuns la diminuarea valorii de oferta pana la 5- 10*î- oferte din martie- Iunie 2014 si 25-7t/*J» fata de oferte din 2008.

In zona centrala si semiccntrala a orașului sunt foarte puține terenuri libere pentru construire. In marea majoritate a proprietăților expuse la vanzare sunt de tipul casa demolabila+ teren.! NATURA ZONEI


Terenul din Cluj-Napoca, zona semicenfrata, nr. topo 1135/3 este amplasat in apropierea Pistei Lucian Blaga, cartier cu clădiri cu preponderenta de tip rezidențial dar si numeroase clădiri de birouri, fac ca zona sa fie foarte atractive pentru construirea de locuințe.

Ritmul accentuat de dezvoltare a zonei s-a datorat existentei de terenuri libere pentru construire in perioada 1990-2005 după care ritmul de construire in zona a scăzut brusc din lipsa terenurilor libere de construire.


Din punct de vedere edilitar: zona în dezvoltare imobiliara

Din punct de vedere economic: cel mai mare centru economico* financiar din TransilvaniaECHILIBRUL PIEȚEI (RAPORTUL CERERE/ OFERTĂ)


Dezechilibru în favoarea CERERII- este cerere peste nivelul ofertei dar sunt


rare cazunle de tranzacționare- piața in


criza,


atit vânzătorii cit si


cumpărătorii sunt in espectativa si urmăresc, primit Ij relansarea pieței iar ceilalți la scăderea preturilor.

Minim: 250 EURO/mp- terenuri construibile cu front mai mare de 12 m sau cu casa demolabila

^0° EURO/mp

Valorile sunt pentru terenuri libere pentru construire sau cu case demotabile, valori de oferta de la persoane fizice- includ TVA


exista puține informații despre terenuri închiriate in Cluj- Napoca.


12. EV ALUARE


REGLEMENT

STANDARDEDE EVALUARE -A NEV .AR 2012


ȘI CADRU LEGAL

Raportul a fost pregătit in conformitate si pe baza Standardelclor de Evaluare ANE VAR 2012 care sunt compuse din ediția 2011 a Standardelor Internaționale de Evaluare f/KS 2011) la care se adaugă Ghidurile de Evaluare (GE) și Ghidurile Metodologice de Evaluare ANEVAR (GME), ediția 2012, Glosarul IVS 2011 Și Abordarea metodologica a unor definiții și termeni din IVS 2011 in interpretarea ANEVAR. si a metodologiei de lucru recomandate de către ANEVAR _____. .                            -- - - 1- - , - ... * ■ ■ I. ■Pentru a fi luata in considerație, cea mai buna utilizare trebuie sa îndeplinească patru criterii, ca trebuind sa fie legai permisa, fizic posibila, financiar fezabila si maxim profitabila.

Ținând cont de amplasarea si suprafața terenului de evaluat, de dotările existente si de tipul clădirilor din imediata vecinătate, cea mai buna alternativa posibila pentru proprietatea analizata in sitiuitia actuala(tcren intraviian) este de teren construibil cu regim de inaltime redus datorita suprafeței reduse al terenului de evaluat, conform P.U.G al municipiului Cluj- Napoca se incadreaza in subzona L 3- locuințe individuale sau colective mici, îndeplinind cerințelor impuse: -suprafața minima de 200 mp si front de min. 12 ml- conform PVG- L 3- art. 4

- regim tehnic admis- POT mas 35% si CUT max 0,6- conform PUG- I. 3- art. 16

Analizând aceasta alternativa prin prisma criteriilor amintite, rezulta:

-este permisibila legal: este conforma cu avizele existente;

-îndeplinește condiția de fizic posibila: este dotata cu utilitari specifice, capacitatile acestora fiind suficiente, imobilul are acces favorabil;

-criteriul fczabil financiar presupune ca veniturile provenite din exploatarea proprietății acopera cheltuielile de exploatare, condiție care este îndeplinita;

-maxim productiva, referindu-se la valoarea proprietății imobiliare in condițiile exploatării in varianta aleasa.

12.2 Abordarea (evaluarea) prin metoda comparației directe

Metoda comparațiilor de piața utilizează

găsi proprietăți similare si compararea celei care trebuie evaluata cu aceste proprietăți, a cuanalizarea pieței pentru

Premisa majora a metodei este aceea ca valoarea de piața a unei proprietăți imobiliare este in relație direct preturile unor proprietari competitive si comparabile.

Analiza comparativa se axeaza pe asemanarile si diferentele intre proprietăți si tranzacții, care influențează valoarea. Acestea ar putea cuprinde diferentele in drepturile de proprietate evaluate, motivația cumpărătorilor si a vânzătorilor, condițiile de finanțare, situația pieței la momentul vanzarii, dimensiunile, amplasamentul, caracteristicile fizice si economice, utilizarea, componente non-imobiliare.

La valorile ce se compara se aplică corecții asupra prețului de vânzare cunoscut ținându-se seama de intervalul de timp dintre data tranzacției și data evaluării precum și de unele particularități privind echiparea terenului cu utilități.

In cazul proprietarii analizata s-a putut aplica metoda comparației de piață deoarece există informații despre imobile asemănătoare tranzacționale (înaintea declanșării crizEi globale) sau expuse spre vânzare la aceasta data.

Dintre ofertele la vanzare cu parcele amplasate in zona s-au retinut următoarele: Comparabila A-

Teren de vanzare in zona exclusivista zona Grădinii Botanice

360 000ELÎR


Contact:Cătălin Rus Consilier juridic / imobiliar Cluj Napoca, B-dul Eroilor, Nr. 16, Corp E, Etaj I Tel: +40 364 736 015 REMS imobiliare vinde teren in zona semiccntrala, zona Grădinii Botanice, zona exclusivista, terenul este retras de la strada principala, are toate utilitățile la frontul terenului. Se vinde cu proiect autorizat pentru casa familiala cu o suprafața generoasa, amenajata pe 2 nivele, la parter cu bucătărie, loc de luat masa, living. loc pentru birou. La etaj sunt prevăzute 4 dormitoare cu 3 bai. Doua dintre dormitoare sunt prevăzute cu dressinguri deosebit de generoase. http://www. remsimobiliare.ro/rems-3574-ro-teren-de-vanzare-in-zona-exclusivista-zona-gradinii-botanice 0&0&2014 17:37

Cluj-Napoca- Centru vizualizări: :OK

l ip oferta: Vând Suprafața: 1 IQOmp Carte funciara: Da Canalizare: Da


Apa: Da


Terț Agenție Imobiliara Locație: Intravilan Negociabil: Da

Gaz: Da

Curent: Da

Agenție: REMS Imobiliare Front: 20

Comparabila B-

Teren de vanzare in Ccntru-zona Parcului Central

199 000 EUR

Contact:catatin rus^remsimobiliafe ro


Cătălin Rus Consilier juridic / imobiliar Cluj Napoca, B-dul Eroilor, Nr. 16, Corp E, Etaj I Tel: +40 364 736 015 Trimite un mesaj Salveaza anunț Versiune imprimare

OPORTUNITATE’!! REMS imobiliare vinde teren in zona hotel Napoca-Parcul Central, liber dc orice sarcini, ideal pentru un sediu de firma, birouri. De asemenea datorita poziționării se pretează si pentru un mic complex rezidențial. In noul PUG va fi CUT de 1,6 cu regim de inaltime S+D+P+2E+3ER. http://www.remsimobiliare.ro/rcms-l598-ro-teren-dc-vanzare-in-centru-zona-pareului-ccntral

06.06.2014 17:37

Cluj-Napoca- Centru Tip oferta. Vând

Terț: Agenție Imobiliara


Suprafața: ȚOOmp Carte funciara: Da


Locație: Intravilan

Negociabil: Da


Certificat de urbanism: Da Canalizare: Da


Gaz: Da

Curent: Da

Front: 20


Apa: Da

Agenție: REMS Imobiliare


Comparabila C-vand teren pentru construcții 285 F.UR/mp

Contact. «*»**»


slokntckyUjyahoo com


Teren pentru construcții zona Centrala ,cu front la strada de 45m si cu utilitari . 13.05.2014 09:35


Cluj-Napoca- Centru vizualizări: 3)


Tip oferta: Vând


Suprafața: 1 S04mp


Terț: Persoana Fizica Locație: Intravilan


Negociabil: Da


Carte funciara: DaCertificat de urbanism: Da Construcție pe teren: Nu

Parcelabil: Da Gaz: Nu Curent: Nu Front: 45

Canalizare: Da

Apa: Da

Strada: JOSZEF ATT1LA

Comparabila 1) Teren de vanzarc zona Hasdeu Cluj-Napoca, zona Central Zona Hasdeu

255.000 EUR

Preț negociabil

 • • < Detalii

REMS imobiliare vinde teren zona Hasdeu, aprox 890 mp cu front de 3! mp compus din 2 parcele alaturate. Terenul conține C.U. posibilitatea de construcție clădire cu P + 2E. Foarte bun pentru investiție. Merita văzut

ID 2260

 • •   Caracteristici

  Suprafață teren:

  890 mp

  Front stradal:

  31 m

  Nr. fronturi:

  1

Lățime drum acces: 10 m înclinație teren:     —

Tip teren:

construcții

Clasificare teren:

intravilan

Construcție pe teren:

Da

Suprafața construită:

• Specificații

Modificat la: 18/04/2014

Utilități- toate Alte detalii zonă


Amenajare străzi: asfaltate


Acte, avize: CU; CF


http://www.imobiliarc.ro/anunt/X4V30300E

t&REMȘ

Anunț publicat de:

REMS IMOBILIARE

Cătălin Borsan (departamentul rezidențial)- 0737.035.887Descriere

Suprafața teren

Situație juridica Ctilitatr.


900 mp


CF, cadastru


Front stradal


18 m


• apa, gaz. curent, canalizare

Detalii suplimentare:

Agenția imobiliara Nobila Casa oferă inspre vanzarc teren pentru construcție casa/ duplex pe strada Ceahiau Terenul este situat intr-o zona frumoasa si aerisită, in vecinătate situandu-se Gradina Botanica.

Terenul are o suprafața de 900 mp, front 18 ml, toate utilitățile sunt in fata terenului.

Persoana de contact

l .igia Fio rea

Sales representative

E-mail: terenuri@nobila-casa,ro

Telefon: 0752194319

Plaja foarte Iarg3 de valori este explicabila prin prisma amplasamentului fata de principalele artere de circulație, manmea suprafețelor, apropierea de principalele zone comerciale, raportul laturilor etc.

Terenul analizat are forma dreptunghiulara, are front la strada asfaltata- cca. 18 ml, dar din punct de vedere al atractivi tal ii factorul important de atractivitate este ca amplasamentul este in una dintre cele mai bine cotate zone ale

orașului.

Corecțiile aplicate au tinut scama de:

Valorile comparabilelor sunt cele de oferta sau diminuat funcție de data ofertei si datorita caracterului de « piața in criza corecție negativa de 5- 10%.

Situația juridica a terenului- teren in suprafața de 292 mp este proprietate a statului roman si in administrarea Primăriei Cluj- Napoca, este liber de sarcini, cu front la strada de cca. Cca. 18 m- este construibil, regim de inaltime permis (avind in vedere prevederile PUG si geometria si marimea suprafeței terenului) este de P+ 1E, Iujcalizare- corecții in plus sau minus funcție de amplasament- comparabilele sunt din aceeași zona cu proprietatea analizata cu mici diferențieri- zona str. Republicii si str. Ceahiau- comparabile, zonele str. Str. Jozsef Attila. Pavlov si Hasdeu sunt mai slab cotate.

Am retinut oferte de vanzare a unor parcele cu suprafețe de teren de 700-1400 mp. dar acestea sunt mult mai bine cotate dccit suprafețe mici care sunt restricționate pentru construire. Suprafețele mici sunt mai ușor vandabile- corecții pozitive

Dreptul de proprietate transmis prin vinzare- terenurile care au /Xutorizatie de construire si proiect sunt cele mai cautate de către dezvoltatorii imobiliar

Regimul de inaltime admis si Coeficientul de Utilizare a Terenului (CU I )- cele mai bine cotate cele cu cel mai mare CUT

Frontul la strada si/sau raportul laturilor- parcelele cu raport al laturilor de 1/1 pina la 1/3 sunt cele mai favorabile construirii- proprietatea de evaluat are raportul laturilor de 1/1.1 si frontul la strada permite parcelarea pentru crearea unui drum de servitute pentru proprietatea cu amplasament pe aliniamentul secundar Dotarea cu utilitati- toate terenurile comparabile au utilitățile la front

In baza ipotezelor prezentate anterior s-a intocmit Anexa 4. valoarea estimata prin comparații de piața este in opinia mea valoarea corectata a Comparabilei A, la care ponderea corecțiilor brute in valoarea totala este cca mai mica, la prețul unitar de 282.38 EUR/mp.

Valorile comparabilelor includ TVA- provin de la persoane fizice, implicit valoarea determinata include A.VALOAREA DE PIAȚĂ A TERENULUI DETERMINATĂ PRIN METODA COMPARAȚIEI DIRECTE

Vteren= 361.640 LEI echivalent a 82.344 EUR

valoarea nu con ține T.V.A.

 • 12.3. Evaluarea terenului Metoda extracției

Se utilizează in estimarea valorii terenului atunci când nu sunt disponibile date privind parcele similare de teren liber Având în vedere suprafața, adecvata construirii de vile, a terenului liber din această proprietate și a faptului ca in zona sunt clădiri cu P+1E - cu un procent de ocupare a terenului POT max.= 35% si coeficient de utilizare a terenului de max 0.6 (CUT)—conform PUG. mai departe se va estima valoarea terenului liber prin metoda extracției. Pentru informare, ofertele de vânzare pentru spatii rezidențiale individuale, in zona semicentrala a orașului, ofertate la prețuri cuprinse intre 1000 EUR/mp și 1375 EUR/mp, cu valoarea medie de 1185 EUR/mp -vezi Anexa 5

Etapele ce se parcurg sunt:

-se determină construcția ipotetică care reprezintă cea mai bună utilizare a amplasamentului, in cazul analizat se consideră construcția finalizata;

 • • se determină costurile de construcție;

-se estimează prețul de vânzare al proprietăților luându-se în calcul comparabilele identificate.

 • •   Estimarea costurilor de realizare a clădirilor potențiale

Avind in vedere regimul de inaltime admis si Coeficientul de utilizare a terenului, pentru regimul UTR» L.3.a, suprafața construita maxima este Sc= 292 mp x0.6 (CUT)~ 175 mp,

Costurile aferente realizării construcției ipotetice de mai sus, în baza Catalogului „COST URI DE RECONSTRUCȚIE- COSTURI DE ÎNLOCUIRE”- editura IROVAL- 2009- autor Comeliu Schiopu sunt la valoarea de T7.7OO EtJR- vezi Anexa 6:

Cheltuieli proiectare, amenajare și construcție casa- vila Terase si trotuare la sol,


TOTAL costuri directe

— —— -- —---— —

Chcltiuieli neprevăzute (2%) Onorariu dirigi


175 mp * 400 EUR/mp


50 mp* 100 EUR/mp


77.700


5.000


82.700

1.654

0

0Cheitiuieli promovare și marketing -agenție imobiliara-0%

Profit promotor imobiliar (10%)________________________

Cheltuieli totale de construcție__________


8.270


92.624


• Estimarea venitului din vânzarea proprietății

Față de ofertele identificate în zonă, considerăm prețuri de vânzare uzuale, practicate în mod obișnuit pe piață, adică 1185 EUR/mp util pentru case- vinzarc către personae fizice (principalii potențiali cumpărători), apreciez valoarea obtenabila la vinzarc la media valorilor de oferta- zona de amplasare este comparabila cu a majorității ofertelor de vanzare a unor jgoprietati comparabile.

In calcul se utilizează suprafața utila totala ca raport de 1/1.15 din suprafața construita admisa.

Suprafața utile este de Scd/l. 15= 152 mp

în aceste condiții venitul ipotetic din vânzarea proprietății devine:


| Suprafețe utile destinate vinzarii

EUR      I

180.120 .

| Spatii de locuit- casa-vila- 1185 EUR/mp

152 mp

TOTAL venituri din vinzari

180 120 ]

Page 10


• ^Valoarea terenului este:

180.120 EUR - 92.624 EUR = 87.496 EUR respectiv 299.6 EUR/rnp.

In calcul, atit la costuri cit si la vinzari, este inclus TVA:

V teren met. extracției = 87.496 El'R, adica 384.260 Lei,


13. DEFINIȚII, IPOTEZE ȘI CONDIȚII LIMITATIVE ȘI ALTELE

13.1 DEFINIȚII


VALOAREA DE PIAȚĂ

Valoarea de piață reprezintă suma estimată pentru care o proprietate ar putea tî schimbată, la data evaluării, între un cumpărător hotarat și un vânzător hotărât, intr-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat, in care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.


13.2 IPOTEZE Șl CONDIȚII LIMITATIVE: 1.


Prezentul raport este întocmit la cererea clientului și în scopul precizat. Nu este permisă folosirea raportului de către o terță persoană fără obținerea, în prealabil, a acordului scris al clientului, autorului evaluării și evaluator»i|ui verificator, așa cum se precizează la punctul 8 de mai jos. Nu se asumă responsabilitatea lață de nici o altă persoană în afara clientului, destinatarului evaluării și celor care au obținui acordul scris și nu se acceptă responsabilitatea pentru nici un fel de pagube suferite de orice astfel de persoană, pagube rezultate în urma deciziilor sau acțiunilor întreprinse pe baza acestui raport.

Raportul de evaluare își păstrează valabilitatea numai în situația în care condițiile de piață, reprezentate de factorii economici, sociali și politici, rămân ncmodificate în raport cu cele existente la data întocmirii raportului de evaluare.

Evaluatorul nu este responsabil pentru problemele de natură legală care afectează fie proprietatea imobiliară evaluată, fie dreptul de proprietate asupra acesteia și care nu sunt cunoscute de către evaluator. în acest sens se precizează că nu au fost făcute cercetări specifice la arhive, iar evaluatorul presupune că titlul de proprietate este valabil și se poate tranzacționa, că nu există datorii care au legătură cu proprietatea evaluată și aceasta nu este ipotecată sau închiriată în cazul în care există o asemenea situație și este cunoscută, aceasta este menționată în raport Proprietatea imobiliară se evaluează pe baza premisei că aceasta se află în posesie legală (titlul de proprietate este valabil) și responsabilă.

Se presupune că proprietatea imobiliară în cauză respectă reglementările privind documentațiile de urbanism, legile de construcție și regulamentele sanitare, iar în cazul in care nu sunt respectate aceste cerințe, valoarea de piață va fi afectată.

Proprietatea nu a fost expertizată detaliat Orice schiță din raportul de evaluare prezintă dimensiunile aproximative ale proprietății și este realizată pentru a ajuta cititorul raportului să vizualizeze proprietatea. în cazul în care există documente relevante (măsurători de cadastru, expertize) acestea vor avea prioritate.

Dacă nu se arată altfel în raport, se înțelege că evaluatorul nu arc cunoștință asupra stării ascunse sau invizibile a proprietății (inclusiv, dar fără a se limita doar la acestea, starea și structura solului, structura fizică, sistemele mecanice și alte sisteme de funcționare, fundația, etc.), sau asupra condițiilor adverse de mediu (de pe proprietatea imobiliară în cauză sau de pe o proprietate învecinată, inclusiv prezența substanțelor periculoase, substanțelor toxice etc.), care pot majora sau micșora valoarea proprietății. Se presupune că nu există astfel de condiții dacă ele nu au fost observate, la data inspecției, sau nu au devenit vizibile în perioada efectuării analizei obișnuite, necesară pentru întocmirea raportului de evaluare. Acest raport nu trebuie elaborat ca un audit de mediu sau ca un raport detaliat al stării proprietății, astfel de informații depășind sfera acestui raport și?sau calificarea evaluatorului. Evaluatorul nu oferă garanții explicite sau implicite în privința stării în care se află proprietatea și nu este responsabil pentru existența unor astfel de situații și a eventualelor lor consecințe și nici pentru eventualele procese tehnice de testare necesare descoperirii lor.

7. Evaluatorul obține informații, estimări și opinii necesare întocmirii raportului de evaluare, din surse pe care Ic consideră a fi credibile și evaluatorul consideră că acestea sunt adevărate și corecte. Evaluatorul nu își asumă responsabilitatea în privința acurateței informațiilor furnizate de terțe părți.


2.


3.


5.


6.8 Conținutul acestui raport este confidențial pentru client și destinatar și autorul nu ÎI va dezvălui unei terțe persoane, cu excepția situațiilor prevăzute de Standardele Internationale de Evaluare și/sau atunci când proprietatea a intrat în atenția unui corp judiciar calificat.

 • 9.  Evaluatorul a fost de acord să-și asume realizarea misiunii încredințate de către clientul numit în raport, în scopul utilizării precizate de către client și în scopul precizat în raport.

 • 10. Consimțământul scris al evaluatorului și al evaluatorului verificator (dacă al acestuia din urmă este necesar), trebuie obținut înainte ca oricare parte a raportului de evaluare să poată fi utilizată, în orice scop, de către orice persoană, cu excepția clientului și a destinatarului, sau a altor destinatari ai evaluării care au fost precizați în raport. Consimțământul scris și aprobarea trebuie obținute înainte ca raportul de evaluare (sau oricare parte a sa) să poată fi modificat sau transmis unei terțe părți, inclusiv altor creditori ipotecari, alții decât clientul sau altor categorii de public, prin prospecte, memorii, publicitate, relații publice, informații, vânzare sau alte mijloace.

133 ALTE PRECIZĂRI

în procesul de evaluare se vor utiliza date și informai ii în EURO și LEE conversia în alte valute urmând a fi efectuată de către destinatar.

 • 13.4. SURSE DE INFORMARE

• Valorile comparabilelor din Anexa 4 au fost preluate din următoarele surse: Comparabilele A- E- oferte de pe site-rile cu specific publicitate imobiliara Informații de piața la vanzarca proprietăților - site-ul www.cdil.ro, www,pjata-az.ro

- Acte si documente primite de la client

Catalogul Costuri de reconstrucție- costuri de înlocuire - editura IROVAL- 2009, autor ing. Comeliu Schiopu

14. DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Ca elaborator declar că raportul de evaluare, pe care îl semnez, a fost realizat în concordanță cu reglementările Standardelor Internationale de Evaluare și cu ipotezele și condițiile limitative cuprinse în prezentul raport. Declar că nu am nici o relație particulară cu clientul și nici un interes actual sau viitor față de proprietatea evaluată. Rezultatele prezentului raport de evaluare nu se bazează pe solicitarea obținerii unei anumite valori, solicitare venită din partea clientului sau a altor persoane care au interese legate de client sau destinatar, iar remunerarea evaluării nu se face în funcție de satisfacerea unei asemenea solicitări. In aceste condiții, subsemnatul, în calitate de elaborator, imi asum responsabilitatea pentru datele și concluziile prezentate în prezentul raport dc evaluare.

15. CERTIFICARE

Subsemnatul certific în cunoștință de cauză și cu bună credință că:

Afirmațiile declarate de către mine și cuprinse în prezentul raport sunt adevărate și corecte. Estimările și concluziile se bazează pe informații și date considerate de către evaluator ca fiind adevărate și corecte, precum și pe concluziile inspecției asupra proprietății, pe care am efectuat-o la data 04.06.2014.

2.


Analizele, opiniile și concluziile mele sunt limitate doar de ipotezele și concluziile limitative menționate și sunt analizele, opiniile și concluziile mele profesionale personale, imparțiale și nepărtinitoare.

3.


Nu am interese anterioare, prezente sau viitoare in privința proprietății imobiliare care face obiectul prezentului raport de evaluare și nu am nici un interes personal privind părțile implicate în prezenta misiune, excepție făcând rolul menționat aici.

4.


Implicarea mea în această misiune nu este condiționată de formularea sau prezentarea unui rezultat prestabilit legat de mărimea valorii estimate sau impus dc destinatarul evaluării și legat de producerea unui eveniment care favorizează cauza clientului în funcție de opinia mea.

5.


Analizele, opiniile și concluziile mele au fost formulate, la fel ca și întocmirea acestui raport, in concordanță cu Standardele Internaționale de Evaluare.


 • 5. C. I R F Consulting S.R.L. ORC. Jll/1518/1996 • CUI: RO 8782000 • CS 600 RON . Cluj-Napoca

 • 6.  Posed cunoștințele și experiența necesare îndeplinirii misiunii in mod competent. Cu excepția persoanelor menționate în raportul de evaluare, nici o altă persoană nu mi-a acordai asistența profesională in vederea îndeplinirii acestei misiuni de evaluare.


16. RECONCILIEREA VALORILOR. DECLARAREA VALORII SELECTAT

Valorile obținute prin cele doua metode de evaluare sunt:

-metoda extracției                  V= 87.496 EUR. adica cca. 384.261) Lei

-metoda comparației de piața       V« 82*344 EUR, adica cca. 361.640 LEI

ÎN URMA EVALUĂRII EFECTUATE DE MINE. A ANALIZEI INFORMAȚIILOR APLICABILE ȘI A FACTORILOR RELEVANȚI, OPINIA MEA ESTE CĂ VALOAREA DE

__ PIAȚĂ A PROPRIETĂȚII IMOBILIARE DESCRISE ESTE:

'VALOARE/k DE PIAȚĂ RECOMANDATĂ ’

VALOAREA DE PIAȚĂ ĂlOST DETERMINATĂ PRIN


«S2.344 EUR echivalent a 361.640 LEI


ABORDAU^


I VALOAREA ESTE CU T.V.A. INCLUS


A PRIN COMPARAȚII DE

ll\TA_

■-* ■- ......

l*rt'6wjui M’2517. VALOAREA DREPTULUI DE SERVITUTI

la estimare* valorii dreptului de servitute asupra terenului aferent drumului de accv* in suprafața


ii-


de 82 mp (lățime de 4.00 ml si lungime de 20.31 ml), in opinia mea. trebuie tinut seama du cadrul

_          __                a      W ____                  w         ___   ___ _ ____ —                  "%    *■          _______


legal de atribuire si proprietățile pe care le deservește acest drum de acces:


Varianta .A- Concesiune


e 49 ani in baza OG 54/2006, cu recuperarea valorii de piața in 25 ani

Varianta „concesionarii”- valoarea redeventei prin concesionarea terenului este determinata din valoarea de piața a terenului si recuperabila in 25 ani, adica

Suprafața ce se concesionează 82 mp, valoarea terenului 82 mpx 228 EL R mp- 18.696 EL R

• Vtun<fUune= 23.124 EUR/25 ani= 925 EUR/an, adica 0.94 F.UR/nip/luna- valoare cu TVA

Informații despre închirieri terenuri in Cluj- Napoca

Poz. 1- vezi http://www.ro-imobile.ro/imobiliare/103/131 an unt u ri/inch irieri-terenuri-cluj.html TEREN DE ÎNCHIRIAT LA 250 M DE CALEA TURZII

ROMANIA - CLUJ, Oraș : Cluj-Napoca. Zona : Zorilor                       I EURO


Adresa: miko imre                                                          ,

TIP TEREN : FL CONSTRUCȚII                               DEȚALII

SUPRAFAȚA: 400 MP

GAZ: DA

CURENT: DA

APA:DA-------------------

ACCES LA STRADA : DA

POZ.2

Vanzare teren Marasti

Cluj Napoca, Marasti

Oferta recomandata


Terenuri de închiriat in Cluj-Napoca

ferenunle au preturi cuprinse intre 1.000 € si 1.000 t. cu suprafața intre 1600 mp - 1.600 mp. Ultima actualizare a ofertelor 03/06/20141600 mp la artera principala! Zona: Someseni ~ Suprafața teren 1600 m

Front: 15 1?000 €/luna

POZ.5- vezi: http://www.piata-az.ro/anunturi/oras-cluj-napoca/5827578 închiriez teren

300 EUR


a mea rv s 14 4 @y a h oo corn

Contact: 7-—— —                                                     ... .. s ~         ..              ,_____________.

terenul se afla pe strada grigorc moisil in spate Ia baumax calea turzii supr. de 520 mp împrejmuit cu plasa dt ga de 2,5m si 2 rinduri de ghimpat are deschidere la drum I6 m la asfalt 2 porii de 5 m acces tir

08.06.2014 12:45

Cluj-Napoca

Valoarea medie la închiriere terenuri- V— 0.73 EUR/mp/luna

Valoarea este determinata pe baza ofertelor de van za re, acceptind o corecție pozitiva dc 10%-suprafata terenului ce se închiriază este mult mai mica decit la cele ofertate la închiriere- valoarea devine- V= 0.87 EUR/mp/luna

In urma informațiilor de piața si a ipotezelor prezentate, valorile determinate sunt foarte apropiate

 • -  valoare unitara in varianta concesionarii- V= 0.94 EUR/mp/luna

 • -  Valoarea unitara in varianta închirierii- V= 0.87 EUR/mp/luna

In aceasta ipoteza valoarea dreptului de servitute pentru Terenul cu nr. cadastral 305278 (proprietar POP Scrgiu) este:

• \

T concesiune


“>3 124 EUR/25 ani= 927 EUR/an. adica 0.94 EUR/mp/luna^ valoare cu TVA

7,A'v .•jr


ANEXA 2 LA HOTĂRÂREA NR. 415/2015

*•---------------------------------

Anexa 135

Plan de ampalsament si delimitare a imobilului intravilan

Scara 1:500

Nr. cadastral:


■ » ■■■ ■ ■ n             ———

Adresa imobilului:


Suprafața masurata a imobilului (mp)


Unitatea Administrativ Teritoriala fUAT) Cluj-NapocaSuprafața Imp


Mențiuni


IU


IU


B. Date referitoare la construcții


Suprafața construita la sol


împrejmuit parțial cu gard de beton u plasa


Suprafața totala masurata a imobilului -86 mp


Suprafața din act = 86 mp


Executant rZrrgbea Ccnmin Marius Confirm executam măsurătorilor ta Urca, corectitudinea întocmirii documentației rsdiitralr si corespondenta icețțțțt&bfejfcț^tra din teren


Cf


C£*W_A-

O«IZAR£ Ml 180 «LE


C

heaS-a cerut autentificarea următorului:

C ontract de constituire a dreptului de servitute de trecere

Partile:

1. SI AIIL ROMAN, prin ( onsiliul Locul al Municipiului ( luj-Napoca, reprezentat pnn----------------. in calitate de proprietar al imobilului situat în NI un. Cluj-Napoca, Strada

Grădinarilor, nr. 1, jud.Cluj, in calitate de proprietar al imobilului cu nr cadastral 310045 -compus dintr-un teren intravilan in suprafața de 292 mp. categoria de folosința: curți construcții, pe care se alia sub A 1.1 - nr.cad. 310045-CI - construcție din piatra si cărămidă, acoperita cu șindrila cu I camera. I bucătărie si dependințe. înscris in Cartea Funciara nr. 310045 - Cluj-Napoca. intabulat sub Bl.l - Statul Roman in administrarea Consiliului Local Mun. Cluj-Napoca. CIF: 4305857 de sub B2.2 - drept de PROPRIETATE, lege-decret 111/1995, dobândit prin HOTARARE ctuala 1/1, conform Hotărârii judecătorești nr n198/1961. din emis de Iribunalul Popular Cluj, dos. 6227/1961, cu încheiere nr. 167618/

JUDECĂTOREASCA. cota a

31.08.1961,

26.11.2014.—


2. POP SERGIC-M1RCEA, cetățean român, domiciliat in

'                     ....           identificat cu CI seria

, eliberata la data de n calitate de proprietar I - nr.cad.


20.03.2008 de către SPCLEP Cluj-Napoca, având CNP:

al imobilului situat în Mun. Cluj-Napoca, Strada Ceahlau, nr. 15-23, jud.Cluj, sub Al

305278 - compus dintr-un teren intravilan in suprafața de 577 mp. categoria de folosința: curți construcții. înscris in Canea Funciara nr. 305278 - Cluj-Napoca. intabulat sub B12.1 - drept de PROPRIETATE, donație si partaj, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1. conform Actului notarial nr.822. din 09.05.2014. emis de Korcsog Andrea Beata, cu încheiere nr. 6324 12.05.2014.

C ele doua părți contractante consimt constituirea unui drept dc servitute de trecere pe terenul cu nr cadastral 310045, înscris in CF nr 310045, pe lungimea de 21.94 mp și lățimea de 4 mp., in temeiul Hotărârii nr.____din data de_____ a Consiliului local al municipiului Cluj-

Napoca, conform planșei anexe la prezentul contract, cu titlu oneros, proprietarul fondului dominant avand obligația de a achita proprietarului fondului aservit o redexenta reprezentînd lipsa de folosință a terenului in suprafață de 86 mp., in sumă de 24.252 Euro cu TVA. Redevența va fi achitată în 25 de rate anuale respectiv suma de 970 euro/an. plălibilă la cursul leu /euro din data plății cu termen de plată la 31 ianuarie a fiecărui an.

Pentru nechitarea la termenul de scadență a obligației ce decurge din dreptul de servitute de trecere acordat in condițiile prevăzute mai sus se instituie sancțiunea pecuniară pentru neplata in termen a obligațiilor, așa cum este și va ti stabilită prin reglementări speciale in materie, la nivel național sau local.

La împlinirea termenului de 25 de ani pentru care se instituie dreptul de servitute de trecere, părțile vor decide asupra prelungirii dreptului, cu renegocierea prestațiilor, părțile notificându-și intențiile cu 90 de zile înainte de împlinirea termenului.------------------------------------------------

Drepturile si obligațiile pârtilor-----------------------------------

Oligatiiie proprietarului fondului dominant......................................................

-sa achite la termen si in cuantumul stabilit redeventa stabilita prin prezentul contract—

•sa nu agraveze in niciun fel situația fondului aservit---------------------------------

-sa nu producă prejudicii proprietarului fondului aservit prin exercitarea servitutii------

-sa suporte cheltuielile de conservare a lucrărilor efectuate pentru exercitarea servitutii Drepturile proprietarului fondului dominant......................................................

-sa faca pe cheltuiala sa lucrările necesare pentru exercitarea si conservarea servitutii.cu respectarea prevedilor legale in vigoare----------------------------------------------------------

-sa utilizeze conform destinației sale dreptul de servitute----------------------------------

-sa solicite la expirarea termenului rcinoirea dreptului de servitute pe perioade consecutive a cate 25 de ani.cu renegocierea cuantumului redeventei in funcție de valoarea de piața a fondului

Obligațiile proprietarului fondului aservit-------------------------------------------

-sa se abtina de la acte care impiedica sau limitează exercițiul servitutii--------------------

-sa nu strămute servitutea in alt loc.decat daca justifica un interes serios si legitim.in măsură in care exercitarea servitutii ramane la fel de comoda pentru proprietarul fondului

Drepturile proprietarului fondului aservit-------------------------------------------------

-sa exercite toate atributele dreptului de proprietate asupra fondului aservit-----------------

-sa încaseze redeventa---------------------------------------------------------------------

Stingerea dreptului de servitute...............................................—..................

-la expirarea termenului.daca proprietarul fondului aservit nu dorește reînnoirea dreptului

-prin rezilirea contractului.datorata neac hi tarii de către proprietarul fondului dominant a doua rate anuale consecutive redeventei anuale-----------—--------------------------------------

-prin exercitarea neconforma cu destinația si uzul normal al dreptului de servitute--------

- la înregistrarea neplății a două rate anuale consecutive------------------------------------

-prin consolidarea in persoana acesluiasi proprietar a dreptului de proprietate asupra

-renunțarea proprietarului fondului dominant-------------------------------------

-imposibilitatea definitiva de exercitare--------------------------------------------------

-neuzul timp de 10 am—---------------------------------------------------------------

-dispariția oricărei utilitari a servitutii----------------------------------------------

Părțile consimt si solicita intabularea dreptului de servitute de trecere pietonala. auto si utilitati. pe o suprafață de 86 mp., cu lungime de 21.94 mp si lățime de 4 m. in sarcina imobilului cu nr cadastral 310045, constând din teren in suprafața de 292 mp. categoria de folosința curți contructii. pe care se alia sub A 1.1 - nr.cad. 310045-CI - construcție din piatra si cărămidă, acoperita cu șindrila cu 1 camera. I bucătărie si dependințe. înscris in Cartea Funciara nr. 310045 (fond aservit). în favoarea imobilului situat în Mun. Cluj-Napoca. Strada Ceahlau. nr. 15-23, jud.Cluj. sub Al . nr.cad. 305278 - compus dinlr-un teren intravilan in suprafața de 577 mp (fond

POI’SERGIU M1RCEA


CONSILII L l.(X AL, PRIN


(E’i^’—- A £p |

i. 2.; .. )IWHmax


', A-------r"'


—1

PRIMĂRIA CLUJ NAPOCASubsemnatul POP SERGIU MIRCEA,domiciliat in i

identificat cu pașaport i             in calitate de proprietar al terenului

situat in Cluj Napoca,str Ceahlau nr 15-23,inscris in CF 305278 Cluj Napoca cu nr cadastral 305278,teren in suprafața de 577 mp,formulez prezenta

CERERE

Prin care solicit instituirea unui drept de servitute de trecere auto si cu piciorul, cu o lățime de 4 m,la prețul si in condițiile stabilite de Dvoastra ,asupra imobilului situat in Cluj Napoca, in scris in CF 302548 cu nr top 1185/3,teren in suprafața de 292 mp,proprietatea STATULUI ROMAN,in favoarea SFATULUI POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ ,in vederea aigurarii accesului la drumul public al imobilului inscris in CF 305278 Cluj Napoca cu nr cadastral 305278 ,teren in suprafața de 577 mp.

Menționez ca terenul proprietatea subsemnatului nu are acces la drumul public,accesul prin alta parte nu se poate realiza,celelate terenuri invecinate fiind la diferența de nivel de cativa metri fata de terenul in favoarea caruia solicit instituirea servitutii,in plus construcțiile invecinate fiind amplasate de o asa maniera incat realizarea oricărui acces este imposibila.

Mai arat ca pe amplasamentul propus de inginer Zerghea Cosmin Marius pentru instituirea servitutii de trecere este deja amenajat drum,folosit ca atare de către chiriașul locuinței aflata pe terenul proprietatatea Dvoastra,subsemnatul fiind de acord sa folosesc drumul in comun cu respectivul chiriaș. .

Anexez extrase de carte funciara,plan de amplasament cu traseu propus pentru servitutea de trecere,copie pașaport
DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI

Șl EVIDENȚA PROPRIETĂȚII

SERVICIUL EVIDENTĂ PATRIMONIU Șl CADASTRU

NR. 372621/453/09.10.2015

REFERAT


privind solicitarea formulată de Pop Sergiu Mircea de instituire a unui drept de trecere, în favoarea petentului, cu plata unei despăgubiri anuale pentru lipsa de folosință, pentru suprafața de 86 mp (conform documentației) pe care se va institui acest drept de trecere

Prin prezenta vă informăm că domnul Pop Sergiu Mircea a solicitat prin adresa nr. 191725 din 30.05.2014 aprobarea instituirii unui drept de trecere, peste o proprietate ce aparține municipalității, identificată prin nr. topo 1185/3, înscris în CF nr. 302548 (C.F. vechi 4402), proprietatea fiind în suprafață totală de 292 mp. Prin Referatul/Informarea nr. 283365/453/14.08.2014 s-a aprobat instituirea acestui drept de servitute, pe o suprafață de 88 mp, la o valoare pentru lipsa de folosință de 925 euro/an.

Față de cele menționate în Referatul nr. 283365/453/14.08.2014, în urma documentației cadastrale a are decât


reieșit faptul că suprafața ocupată de instituirea dreptului de servitute este de 86 suprafața menționată in Raportul de Evaluare, depus de solicitant. în care suprafața era de 82 mp.

Având în vedere cele menționate mai sus, precum și Nota de Opinie nr. 372623/2015 cu privire la raportul de Evaluare întocmit de evaluator Indrei Romulus Fabian, în care valoarea opinată este de 282 euro/mp pentru lipsa de folosință, valoare care poate fi considerată o valoare justă, ancorată în realitățile pieței specifice, rezultând o valoarea pentru lipsa de folosință a terenului în suprafață de 86 mp de 24 252 Euro plătibilă în 25


p, mai


It


ni, cca ce reprezintă echivalentul a 970 euro/an, sumă prin care considerăm că se


acoperă lipsa de folosință a terenului în cauză, prin acordarea dreptului de trecere solicitat, vă rugăm să dispuneți:


 • 1. Acceptarea instituirii unui drept de trecere pe suprafața de teren de 86 mp, teren care face parte din nr. topo 1185/3, teren aflat în proprietatea Statului Român în administrarea operativă a Consiliului Local, cu obligarea petentului la plata unei despăgubiri pentru lipsa de folosință a terenului, valoare acestuia fiind de 282 euro/mp plătibilă în 25 de ani, ceea ce presupune obligarea unei plăți anuale cuantifictă la valoare de 970 euro/an, plătibilă până la 31 ianuarie a fiecărui an.

 • 2. Neacceptarea instituirii dreptului de trecere.£EF SERVICIU,

z MIHAELAHWRON

iNTOcltfrr, ȘTEFANIACUCEREANU
DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI

Șl EVIDENȚA PROPRIETĂȚII

SERVICIUL EVIDENTĂ PATRIMONIU Șl CADASTRU

NR. 372623/453/09.10.2015

Notă de Opinie

In urma analizării Raportului de Evaluare întocmit de către Indrei Romulus Fabian pentru imobilul teren situat în Cluj-Napoca, str. Ceahlău nr. 25, s-au constata următoarele:-;

Raportul a fost întocmit conform legislației în vigoare, cu respectarea Standardelor de Evaluare, iar raportului nu conține neconformități majore care ar fi putut vicia rezultatul final, iar valoarea unitară opinată în raport, de 282 euro/mp, o consider o valoare justă, ancorată în realitățile pieței specifice . Singura observație este legată de suprafața pentru care s-a calculat servitutea de trecere. în Raportul de evaluare este 82 mp, drept urmare valoarea opinată pentru lipsa de folosință este de 925 euro/an, iar în urma documentației topo-cadastrale s-a constatat că această suprafață este mai mare, având 86 mp, drept urmare valoarea lipsei de folosință anuală se modifică, plata anuală cuantificată • fiind valoarea de 970 euro/an, timp de 25 de ani.

Dacă considerați opiniile de mai sus pertinente, coroborat cu interesele Consiliului local, recomand însușirea raportului sub această formă.

APROBAT PRIMAR EMIL BOC VARIANTA

DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI

Șl EVIDENȚA PROPRIETĂȚII


SERVICIUL EVIDENTĂ PATRIMONIU Șl CADASTRU

NR. 283365/453/14.08.2014

INFORMARE


privind solicitarea formulată de Pop Sergiu Mircea de instituire a unui drept de trecere, în favoarea petentului, cu plata unei despăgubiri anuale pentru lipsa de folosință, pentru suprafața de 88 mp pe care se va institui acest drept de trecere

Prin prezenta vă informăm că domnul Pop Sergiu Mircea a solicitat prin adresa nr. 191725 din 30.05.2014 aprobarea instituirii unui drept de trecere, peste o proprietate ce aparține municipalității, identificată prin nr. topo 1185/3, înscris în CF nr. 302548 (C.F. vechi 4402), în suprafață totală de^g?

La această dată pe această proprietate există o construcție ce arc un regim de înălțime parter-P. D.p..d.v. urbanistic proprietatea se încadrează în PUG - L3 (datorită suprafeței reduse), ce implică un regim tehnic -POT max 35% și un CUT max 0.6, iar prin acordarea acestui drum de trecere solicitantului- dl. Pop Sergiu Mircea, practic proprietatea își menține potențialul imobiliar actual/prezent. Este de menționat totodată faptul că la această dată accesul la imobiluL'construcția existent(ă) pe proprietate se realizează tot pe aliniamentul drumului de acces solicitat și propus a se instituii și amenaja, ne existând o altă cale de acces amenajată din str. Ceahlăului pentru proprietatea municipalității.

1

II


Conform propunerii venite din partea solicitantului, drumului de trecere solicitat a se creca va avea o suprafață de 88.0mp, cu o lățime de 4.0m și o lungime de cca 21,94m, conform documentație cadastrale prezentate și care a fost întocmită de către Zerghea Cosmin Marius. Pentru a se compensa utilizarea de către solicitant al acestui drum de acces, acesta a depus un raport de evaluare. în care este opinată valoarea lipsei de folosință a suprafeței de 88 mp, respectiv pentru valoarea de 316Euro/an. în urma analizării raportului prezentat s-a constata unele inarventențe care s-au strecurat în metodologia de calcul, fapt care s-a adus la cunoștiința solicitantului. Obiecțiunile formulate la acest raport au fost corectate de către dl Pop Sergiu Mircea, prin refacerea raportului prezentat inițial, identificând o nouă valoarea pentru lipsa de folosință a terenului în suprafață de 88.0mp, respectiv suma de 23.124 Eur plătibilă în 25 ani, cca ce reprezintă echivalentul a 925 curo/an. în opinia noastră prin corecturile aduse la valoarea identificată inițial în raportul de evaluare prezentat, a rezultat o valoare justă pentru lipsa de folosință a terenului care face obiectul prezentei, respectiv de 262,77Eur/mp, rezultând valoarea de 925 Eur/an, care este ancorată în realitățile pieței specifice și prin care se acoperă lipsa de folosință a terenului în cauză, prin acordarea dreptului de trecere solicitat.


Având în vedere cele menționate mai sus, vă rugăm să dispuneți:

1. Acceptarea instituirii unui drept de trecere pe suprafața de teren de 88 mp, teren care face parte din nr. topo 1185/3, teren aflat în proprietatea Statului Român în administrarea operativă a Consiliului Local, cu obligarea petentului la plata unei despăgubiri pentru lipsa de folosință a terenului,valoare acestuia fiind de 262,77Eur/mp plătibilă în 25 de ani, ceea ce presupune obligarea unei plăți anuale cuantifictâ la valoare de 925 euro/an, plătibilă până la 31 ianuarie a fiecărui an.

2. Neacceptarea instituirii dreptului de trecere.

DIRECTOR.


IULIAARDEUȘSEF SERVICIU

MIHAELA

' ÎNTOCMIT.

ȘTEFANIA^UCEREANU


I

MIRON


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

Oficiul de Cadastru șl Publicitate Imobiliară CLUJ


■Nr. cerere^

167618 )

JDm 1

26 J

UlM I

ti

Anul [

2014 3


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-NapocaA. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUIObservații / Referințe


Act administrativ nr. 126996, din 10.09.2014, em«s de BCPl CluJ-Naocca, act administrativ nr. 404573/10-11-2014 emis de I Primana C?u]-Napoca t act administrativ nr 404554/1041-2014 emis ce Pnmaria Cluj-Napoca;                            I


}Se 'nfințeaiJ cartea funciari cu nr, cad. 310045 Cluj-Napoca7ca urmare a atribuim numărului cadastral $i se aduc din CF 302548 (cf vecni 4402 } Cluj-Napoca următoarele inscnen, ape* cartea funciară 302549 (cf vechi 4402 ) Gu;-Napoca se s*steatJAl, Al 1 I


Hotararg judecjtoreasca nr, 6198/1961, d>n 31.084961, em<s de Trfounaiuf Popular Cluj, dos. 6227/1961 ! 32 jlntabUare. drept de PROPRIETATE, lepe-decret 111/1951. docand.t prin HOTARARc{ A1"ai | JUDECĂTOREASCA. cota aUua'a 1 / 1                                        F1J statul roman, în administrarea

i 2) consiliul local hun, cluj-napoca gr 4305857


C. Partea III. SARCINIînscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție si sarcini


Observații / ReferințeSuprafața


(mp)-


292


CARȚE_ ^^CIARA NR. 310045 Com<jnș/Qras/Munrcipiu: C/uj-Nj.-


310045_________

• Suprafau este determinata m pianul de proiecție Stereo 70.


Date referitoare la teren


Categorie


curb constnjct'i


0*1


Observații / Referințe


DtTAU: LINIARE IMOBIL


Suprafața (mp)


Observații / Referințe


292


Dote referitoare la construcții


nstructie


conttnjctii


Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție in plan.

Lungime segment “ (m) lft5 Tb9


Punct început


Punct sfarsitSituație


juridica


Cu acte


■mo» impre/nwit cu ganj em beton, «emn. plasa


Observații / Referințe


Const'uctie dm piatra »» cărămidă, acoperita cu Sindnia cu 1 camera. 1 bucatane sl dependințe


51

3


11M

LtoCulTWt Life cu/ipce uite Cu cacacfdr ^ersc'J1, prcîejjtz wd A' e ^et/cn/e Legii fir. ~577t 2>


Pagina 2 din 3• • Luncnmil* <*3


. _ nto.’cr JcU- aie m pijriui ae proiecție Stereo 7C si sunt rotunjite la 10 centimetri, bietantj dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 10 centimetri.

Certific că p-ezentui extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting dreptunle reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tar/ul de 0 RON, pentru serviciul de puolidtate imobiliară cu codul nr. 211,Asistent-rtgistntor,

CARLA CORINA TODORAfo PESCARUS

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

Nr.cererc

63240

Ztui

u

pentru INFORMARE

Luna

os

Anul

2014


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


A. Partea I. (Foaie de avere)


TEREN Intravilan

Adresa: Cluj-Napoca. Strada Ceahlau, nr. 15-23


Nr

Crt

Nr.cadastral Nr. topografic

Suprafața9 (mp)

Observații / Referințe

Al

305278

Din acte: 577; Masurata: 577

•                                                                 .7

[ înscrieri privitoare la proprietate

63240/ 12.05.2014


l. Partea II. (Foaie de proprietate)Act administrativ nr. 61422, din 18.03.2014, emis de OTP BANK ROMAN1A SA, act notarial nr.

nr. 54055/17-04-2014 emis de OCPI CLUJ,___________________

Se infimteaza cartea funciara 305278 a imobilului cu numărul cadastral 305278/ Cluj-Napoca, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numărul cadastral 2655213 înscris in cartea funciara 138380 (identificator electronic 265528);


22/09-05-2014 emis de KORCSOG ANDREA BEATA; act administrativ


Act notarial nr. 1249, din 16.03.2010, emis de BNP STANCU TUDOR DAN


îndreaptă eroarea materială strecurată odată cu înscrierea de sub 6 7 în sensul că numărul cerem este 101237/2007 cf
Act notanal nr. 271, din 24.02.2012, emis de KORCSOG ANDREA BEATA, act admlnlstrabv nr. 2000/16-02-2012 emis de ING BANK; act administrativ nr. 1996/16-02-2012 emis de ING BANK;________________________________


B9 Interdicțiile de înstrăinare , grevare .demolare, construire, închiriere


B12


OTP BANK ROMANLA SA SUCURSALA CLUJ CIPARIU


Act notanal nr.


Intabulare, drept de PROPRIETATE, donape și partaj, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1


1 POP SERGIU MIRCEA, bun propriu


C. Partea III, (Foaie de sarcini)


Alînscrieri privitoare la sarcini

63240/ 12.05.2014


Observații / Referințe


C2


Act notanal nr. 271, din 24.02.2012, emis de KORCSOG ANDREA BEATA, act administrativ nr. 2000/16-02-2012 emis de ING BANK; act administrativ nr. 1996/16-02-2012 emil de ING BANK.


Intabulate, drept de IPOTECA, Valoare: 70.000,00 / EUR, dobânzi aferente , alte costuri, comisioane, orice alte cheltuieli decurgând din recuperarea tuturor sumelor datorate cheltuieli de judecata si executare silită


’ 1 OTP BANK ROMANIA SA SUCURSALA CLUJ CIPARIUAl


poziție transcrisa din CF 265528/CluJ-Napoca, inscnsa prin încheierea nr. 20692 din 27/02/2012;


Anexa Nr. 1 la Partea I

Date referitoare la teren

-■■I    ■■    1  ■■■■■■■ ■                ■■■         ■  ■■

Nr. crt

Categoria de folosința

Intra vilan

Suprafața (mp)

Nr. tarla

1 Nr. | parcela]

Nr.

Topografia

,               Observații f Referințe

1

curta construcții

DA

Oin acte.-; Masurata:577

O

imobil împrejmuit parual cu gard din plasa de sarma

Lungime Segmente

** Lungimile segmentelor sunt determinate in planul de proiecție Stereo 70 si sunt rotunjite la 10 centimetri. • •• Distanta dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 10 centimetri.Certific că prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară NU este valabil la autentificarea actelor juridice de not< iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în condițiile legii.

S-a achitat tanful de 300 RON, chitanța nr. CJ1417688/09-G5-2014, pentru serviciul d^ imobiliară cu codul nr. 222,232,                                                      f

Data soluționării,

23/05/2014

□ata eliberării,

'w


Asistent AMALIA MIDocument cari conține date cu cărăcterpenonâî, protejate Ue "prevederile Legii Nr. 6777.


1.


Pagina 3 din 3S-a cerut autentificarea următorului:

C ontract de constituire a dreptului de servitute de trecere

1. STATl L ROMAN, prin Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, reprezentat prin-------------------, în calitate de proprietar al imobilului situat în Mun. Cluj-Napoca. Strada

Grădinarilor, nr. 1, jud.Cluj, in calitate de proprietar al imobilului cu nr cadastral 310045 -compus dintr-un teren intravilan in suprafața de 292 mp. categoria de folosința: curți construcții, pe care se afla sub A 1.1 - nr.cad. 310045-CI — construcție din piatra si cărămidă, acoperita cu șindrila cu I camera. 1 bucătărie si dependințe, înscris in Cartea Funciara nr. 310045 - Cluj-Napoca, intabulat sub Bl.l - Statul Roman in administrarea Consiliului Local Mun. Cluj-Napoca, CIF: 4305857 de sub B2.2 - drept de PROPRIETATE, lege-decret 111/1995, dobândit prin HOTARARE JUDECĂTOREASCA, cota actuala 1/1, conform Hotărârii judecătorești nr.6198/1961, din 31.08.1961, emis de Tribunalul Popular Cluj, dos. 6227/1961, cu încheiere nr. 167618/

2. POP SERGIl -MIRCEA, cetățean român, domiciliat în

, identificat cu CI seria               . .. eliberată la data de

20.03.2008 de către SPCLEP Cluj-Napoca, având CNP:                în calitate de proprietar

al imobilului situat în Mun. Cluj-Napoca. Strada Ceahlau, nr. 15-23, jud.Cluj, sub Al - nr.cad. 305278 - compus dintr-un teren intravilan in suprafața de 577 mp, categoria de folosința: curii construcții. înscris in Cartea Funciara nr. 305278 - Cluj-Napoca, intabulat sub Bl2.1 - drept de PROPRIETATE, donație si partaj, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1, conform Actului notarial nr.822, din 09.05.2014. emis de Korcsog Andrea Beata, cu încheiere nr. 6324/12.05.2014.

Ce/e doua părți contractante consimt constituirea unui drept de servitute de trecere pe terenul cu nr cadastral 310045. înscris în CF nr. 310045. pe lungimea de 21.94 mp și lățimea de 4 mp., în temeiul Hotărârii nr._____din data de________a

Consiliului local al municipiului Cluj-oneros, proprietarul fondului dominant, cu titl 3vand obligația de a achita proprietarului fondului aservit o redeventa reprezentînd lipsa de

folosință a terenului în suprafață de 86 mp., în sumă de 24.252 Euro cu TVA. Redevența va fi achitată în 25 de rate anuale respectiv suma de 970 euro/an, plătibilă la cursul leu /euro din data plății cu termen de plată la 31 ianuarie a fiecărui an.


Pentru nechitarea la termenul de scadență a obligației ce decurge din dreptul de servitute de trecere acordat in condițiile prevăzute mai sus se instituie sancțiunea pecuniara pentru neplata în termen a obligațiilor, așa cum este și va fi stabilită prin reglementări speciale in materie, la nivel național sau local.

La împlinirea termenului de 25 de ani pentru care se instituie dreptul de servitute de trecere, părțile vor decide asupra prelungirii dreptului, cu renegocierea prestațiilor, părțile notificându-și intențiile cu 90 de zile înainte de împlinirea termenului.---------------------------------------

Drepturile si obligațiile pârtilor---------------------

Oligatiile proprietarului fondului dominant--------------------------------------------

-sa achite la termen si in cuantumul stabilit redeventa stabilita prin prezentul contract—

-sa nu agraveze in niciun fel situația fondului aservit

-sa nu producă prejudicii proprietarului fondului aservit prin exercitarea servitutii-----

-sa suporte cheltuielile de conservare a lucrărilor efectuate pentru exercitarea servitutii Drepturile proprietarului fondului dominant

-sa faca pe cheltuiala sa lucrările necesare pentru exercitarea si conservarea servitutii,cu respectarea prevedilor legale in vigoare—-------------

-sa utilizeze conform destinației sale dreptul de servitute

-sa solicite la expirarea termenului reinoirea dreptului de servitute pe perioade consecutive a cate 25 de ani.cu renegocierea cuantumului redeventei in funcție de valoarea de piața a fondului

Obligațiile proprietarului fondului aservit---------------------------------------------

-sa se abtina de la acte care impiedica sau limitează exercițiul servitutii---------------

-sa nu strămute servitutea in alt loc,decât daca justifica un interes serios si legitim.in măsură in care exercitarea servitutii ramane la fel de comoda pentru proprietarul fondului

Drepturile proprietarului fondului aservit————————————————————

-sa exercite toate atributele dreptului de proprietate asupra fondului aservit----------

-sa încaseze redeventa —————————————————————————

Stingerea dreptului de servitute

-la expirarea termenului,daca proprietarul fondului aservit nu dorește reînnoirea dreptului

-prin rezilirea contractului.datorata neachitarii de către proprietarul fondului dominant a doua rate anuale consecutive redeventei anuale————————————————————

-prin exercitarea neconforma cu destinația si uzul normal al dreptului de servitute-------

- la înregistrarea neplății a două rate anuale consecutive--------------------------------------

-prin consolidarea in persoana acesluiasi proprietar a dreptului de proprietate asupra ambelor imobile--------------------------

-renunțarea proprietarului fondului dominant-----

II


-imposibilitatea definitiva de exercitare----------

-neuzul timp de 10 ani————————

-dispariția oricărei utilitari a servitutii---------

Părțile consimt si solicita intabularea dreptului de servitute de trecere pietonala, auto si utilitari, pe o suprafață de 86 mp., cu lungime de 21,94 mp si lățime de 4 m, in sarcina imobilului cu nr cadastral 310045, constând din teren in suprafața de 292 mp. categoria de folosința curți contructii, pe care se afla sub A 1.1 - nr.cad. 310045-C1 acoperita cu șindrila cu 1 camera, 1 bucătărie si dependințe, inscris in Cartea f unciara nr 310045 (fond aservit), în favoarea imobilului situat în Mun. Cluj-Napoca, Strada Ceahlau, nr. 15-23, jud.Cluj, sub Al , nr.cad. 305278 - compus dintr-un teren intravilan in suprafața de 577 mp (fond

construcție din piatra si cărămidă.


CONSILIUL LOCAL, PRINPOPSERGIU MIRCEA


1

lBtMWiW>rt>Cl>f»JlM><>ca si chiriaș.

DESCRIEREA ZONEI DE AMPLASARE                          -  —

ZONA DE

AMPLASARE

ARTERE IMPORTANTE DE CIRCULAȚIE ÎN APROPIERE

 • •   Calitatea rețelelor de transport: asfaltate

lipul zonei-Zona de case vechi pe str. Republicii si str. Alexandru Borza zone in care s-au edificat si clădiri noi cu destinație rezidențiala sau de birouri

 • •   Pe str. Ceahlau (fosta denumire Grădinarilor), Cireșilor, Caisului predomina i proprietăți imobiliare rezidențiale individuale

2

  Proprietatea se invecineaza pe latura sud- estica cu teren liber proprietate a Dlui POP Sergiu, pe latura nord- estica si sud- vestica cu proprietăți private iar pe latura Nord-vcstica cu str. Ceahlau, vis-a-vis este Gradina Botanica.

In zonă -exista rețea de transport în comun - pe străzile Observatorului- la cca. 400 m si str. Memorandumului la cca. 700 m

 • ■   exista unități comerciale în apropiere- cele mai multe in Piața Lucian Blaga -500 m. str. Republicii la 400 m si Observatorului la 500 m.

 • •   exista unități de învățământ (mediu/superior)

 • •   Unități medicale- in apropiere- zona Clinicilor med /o' ‘ [Un

9 L I V

Page 4

( Asociația Naționala a Evaluatorilor din Romania).

12,1. Analiza celei mai bune utilizări

Conceptul dc cea mai buna utilizare reprezintă alternativa de utilizare a proprietății imobiliare selectata din diferite variante posibile, care va constitui baza de pornire si va genera ipotezele de lucru necesare aplicării metodelor de evaluare in capitolele următoare ale lucrării.

Cea mai buna utilizare este definita ca utilizarea rezonabila, probabila st legala a unui teren liber sau construit, care este fizic posibila, fundamentata adecvat, fezabila financiar si are ca rezultat cea mai mare valoare

Page 5