Hotărârea nr. 411/2009

Hotărârea 411/2009 - Însuşirea documentaţiei tehnice pentru dezlipirea terenului în suprafaţă de 2639 mp. situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Sighişoarei nr. 21.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Veseliei nr. 30-32 provizoriu, identificat prin nr. cad. 321477

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Veseliei nr. 30-32 provizoriu, identificat prin nr. cad. 321477 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 266771/453/15.06.2016 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Veseliei nr. 30-32 provizoriu, identificat prin nr. cad. 321477;

Reținând prevederile art. 121 alin. (3) și 115 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 562 și 889 Cod civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. „c”, al. 5 lit „a”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă preluarea, în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren cu suprafața de 18 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Veseliei nr. 30-32 provizoriu, căruia i se va atribui nr. cad. nou 321477 și va fi înscris în carte funciară nou înființată a municipiului Cluj-Napoca, rezultat în urma dezmembrării terenului în suprafață de 1000 mp., nr. cad. 300475, înscris în CF nr. 300475 Cluj-Napoca în proprietatea numiților Neagu Cosmin și Neagu Paula Monica, în vederea asigurării servitutilor de utilitate publică prevăzute prin P.U.G., aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014.

Art. 2. Imobilul identificat la art. 1 va fi inclus în Anexa 4 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca” la Hotărârea nr. 133/2005, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul 1. Consiliul local Cluj-Napoca, Subcapitolul 1.1. Alte terenuri.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Generală de Urbanism și Direcția economică.

Nr. 411 din 6 iulie 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)