Hotărârea nr. 40/2009

Hotărârea 40/2009 - Aprobarea utilizării forţei de muncă în anul 2009, în conformitate cu prevederile art. 78 şi 79 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea utilizării forței de muneă în anul 2009 în conformitate cu prevederile art. 78 și 79 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării forței de muncă în anul

2009 în conformitate cu prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 167866 din 25.09.2008 al Serviciului resurse umane prin care se propune aprobarea numărului de personal pentru efectuarea unor servicii pentru dezvoltarea comunității locale în anul 2009;

Având în vedere prevederile art. 78 și 79 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației

publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă utilizarea unui număr de 100 angajați pentru anul 2009 pentru efectuarea unor servicii publice de refacere și întreținere a infrastructurii de ecologizarc și de realizare a unor lucrări edilitare, a unor servicii sociale precum și pentru servicii în interesul comunității locale.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Serviciul resurse umane, Direcția tehnică. Direcția poliția comunitară. Serviciul protecție socială și Direcția economică.


Nr. 40 din 13 ianuarie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)