Hotărârea nr. 388/2009

Hotărârea 388/2009 - Modificarea indicatorilor tehnico-economici aprobaţi prin Hotărârea nr. 313/2009 pentru obiectivul de investiţii “Modernizarea şi echiparea amblulatoriului din cadrul spitalului clinic municipal Cluj Napoca, în vederea îmbunătăţirii calităţii infrastructurii serviciilor de asistenţă medicală”.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

H OT Â R Â R E

privind modificarea Hotărârii nr. 313 /2009 (aprobarea documentației tehnico-economic și a indicatorilor tehnico-cconomici pentru obiectivul de investiții

"Modernizarea și echiparea ambulatoriului din cadrul Spitalului clinic municipal Cluj-Napoca, în vederea îmbunătățirii calității infrastructurii serviciilor de asistență medicală”)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 313/2009 (aprobare a documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Modernizarea și echiparea ambulatoriului din cadrul Spitalului clinic municipal Cluj-Napoca, în vederea îmbunătățirii calității infrastructurii serviciilor de asistență medicală”) -proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Claudia Anastase, Steluța Gustica Cătâniciu, Brîndușa Alina Chiorean, Manuel Chira, Csoma Botond, Ioan Horea Florea, Florin-Valentin Gliga, Irsay Miklos, Lâszlo Attila, Remus Gabriel Lăpușan, Valtăr Marcu, Radu-Marin Moisin, Molnos Lajos, Nicoleta Niculescu, Petru Iacob Pântea, Claudiu Peter Teofil, Mircea Cosmin Petric, Ioan Pop, Adrian Popa, Liviu Popa, Radu Florin Rațiu, Mihai Sandu, Somogyi Gyula, Marcelus Lucian Suciu, Gheorghe Șurubaru, Constantin Ioan Tomoș și Gheorghe Ioan Vușcan;

Analizând Referatul nr. 158309/445/05.08.2009 al Direcției tehnice, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 313/2009 (aprobare a documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Modernizarea și echiparea ambulatoriului din cadrul Spitalului clinic municipal Cluj-Napoca, în vederea îmbunătățirii calității infrastructurii serviciilor de asistență medicală”);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aprobă modificarea Hotărârii nr. 313/2009 (aprobare a documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Modernizarea și echiparea ambulatoriului din cadrul Spitalului clinic municipal Cluj-Napoca, în vederea îmbunătățirii calității infrastructurii serviciilor de asistență medicaiă"), în sensul modificării indicatorilor tehnico-economici conform anexei ce se constituie în parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Biroul Strategie și dezvoltare

locală, Direcția tehnică și Direcția economică.Nr. 388 din 11 august 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


Anexa la I Iotararea nr.388/2009Bugetul proiectului

Nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Cheltuieli neeligibile

Cheltuieli eligibile

TOTAL

TVA

1

2

3

4

5=3+4

6

1

CAPITOL 1 Cheltuieli pt obținerea si amenajarea terenului

1.2

Achiziția terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4

Amenajarea pt protecția mediului

0,00

239.709,40

239.709,40

45.544,79

2

I O I AL CAI I 1 OL 1 CAPITOL 2 Cheltuieli [

>entru proiectar

e și asistență tehnic

ă

43.344, Zy

2.1

Studii de teren

0,00

3.483,00

3.483,00

661,77

2.2

Cheltuieli pt.avize, acorduri, autorizații

0,00

2.000,00

2.000,00

380,00

2.3

Proiectare și inginerie

0,00

634.417,00

634.417,00

120.539,23

2.4

Consultanța

78.550,00

438.000,00

516.550,00

98.144,50

2.5

Asistență tehnică

0,00

210.000,00

210.000,00

39.900,00

TOTAL CAPITOL 2

78.550,00

1.287.900,00

1.366.450,00

259.625,50

3

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru investiții

3.1

Construcții și instalații

0,00

10.678.843,83

10.678.843,83

2.028.980,33

3.2

Mașini, utilaje și instalații pentru ocrotirea sănătății

0,00

11.826.022,66

11.826.022,66

2.246.944,3 1

3.3

Mobilier specific dotării infrastructurii serviciilor de sănătate

164.115,56

0,00

164.115,56

31.181,96

TOTAL CAPITOL 3

164.115,56

22.504.866,49

22.668.982,05

4.307.106,59

4

CAPITOLUL 4 Alte cheltuieli

4.1

Organizare de șantier

0,00

323.100,00

323.100,00

61.389,00

4.1.1

Lucrări de construcții și instalații

0,00

223.100,00

223.100,00

42.389,00

4.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0,00

100.000,00

100.000,00

19.000,00

4.2

Cote legale

0,00

149.168,02

149.168,02

0,00

TOTAL CAPITOL 4

0,00

472.268,02

472.268,02

61.389,00

5

CAPITOLUL 5 Cheltuieli diverse și neprevăzute

5.1

Cheltuieli diverse și neprevăzute

0,00

1.213.757,07

1.213.757,07

230.613,84

TOTAL CAPITOL 5

0,00

1.213.757,07

1.213.757,07

230.613,84

6

CAPITOLUL 6 Cheltuieli aferente implementării proiectului

6.1

Cheltuieli de publicitate și informare

0,00

16.043,60

16.043,60

3.048,28

6.2

Cheltuieli de audit

0,00

120.000,00

120.000,00

22.800,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

136.043,60

136.043,60

25.848,28

1

TOTAL cheltuieli

242.665,56

25.854.544,59

26.097.210,14

4.930.128,00

II

Alte cheltuieli neeligibile

0,00

0,00

III

TOTALGENERAL

(1+H)

242.665,56

25.854.544,59

26.097.210,14

-

4.930.128,00

Bugetul totalNr. crt.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE (lei)

I

Valoarea totală a proiectului, din care:

31.027.338,15

a.

Valoarea neeligibilă a proiectului

242.665,56

b.

Valoarea eligibilă a proiectului

25.854.544,59

c.

TVA

4.930.128,00

II

Contribuția proprie în proiect, din care:

759.756,45

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile

517.090,89

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile

242.665,56

III

TVA

4.930.128,00

IV

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ

NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

25.337.453,69