Hotărârea nr. 366/2009

Hotărârea 366/2009 - Aprobarea P.U.D. – casă de vacanţă, D+P+E, Colonia Făget, Zona „La Surpătura”; beneficiari: Mociran Daniel Graţian şi Mociran Nicoleta Claudia.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

casă de vacanță D+P+E, Colonia Făget, zona "La Surpătura"

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință de îndată,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - casă de vacanță D+P+E, Colonia Făget, zona "La Surpătura" - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 127077 din 08.07.2009 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - casă de vacanță D+P+E, Colonia Făget, zona "La Surpătura", beneficiari: Mociran Daniel Grațian și Mociran Nicolcta Claudia;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 63888/399 din 07.05.2009, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 4 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Nr. 366 din 9 iulie 2009Art. 1. -

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - casă de vacanță D+P+E, Colonia Făget, zona "La Surpătura", beneficiari: Mociran Daniel Grațian și Mociran Nicolcta Claudia, prin care se reglementează amplasarea pe teren a clădirii propuse, retrase cu 23,0 m. de la limita dinspre drum, la min. 3,0 m. de limitele laterale și cca 16,0 m. de limita posterioară. Se asigură accesul auto și parcare în incintă. Ocuparea terenului pe parcelă va fi cf. PUZ Făget aprobat: POT = 20 % și CUT = 0,6. UTR 23.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 63888/399 din 07.05.2009.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.

Art. 2. -

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)