Hotărârea nr. 362/2009

Hotărârea 362/2009 - Aprobarea procedurii de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni deţinute de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca la SC Club Fotbal Municipal Universitatea Cluj SA.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea procedurii de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni detinuțe de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca la SC Club Fotbal Municipal Universitatea Cluj SA

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință de îndată,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea procedurii de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni deținute de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca la SC Club Fotbal Municipal Universitatea Cluj SA - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 139044/07.07.2009 prin care se propune aprobarea procedurii de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni detinuțe de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca la SC Club Fotbal Municipal Universitatea Cluj SA;

Văzând prevederile actului constitutiv al societății, prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările ulterioare, prevederile Legii nr. 137/2002 actualizată, ale O.U.G. nr. 88/1997, modificată și ale HG nr. 577/2002, modificată;

în urma dezbaterilor ce au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 4 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă vânzarea unui număr de 1.073.324 acțiuni deținute de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca la SC Club Fotbal Municipal Universitatea Cluj SA, reprezentând 51% din capitalul societății.

Art. 2. Vânzarea de acțiuni se va realiza în conformitate cu dispozițiile legale prin utilizarea licitației cu ofertă în plic și negociere ca metode combinate, cu respectarea dreptului de preferință al celorlalți acțonari, potrivit art. 47 din Legea nr. 137/2002, modificată și art. 12 din actul constitutiv al societății.

Art. 3. Se însușește raportul de evaluare privind valoarea acțiunilor societății comerciale întocmit de SC Darian Rom Suisse SRL, care se constituie în Anexa I și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă prețul de ofertă de 0,47 lei/acțiune în conformitate cu raportul de evaluare și cu dispozițiile art. 70 din HG nr. 577/2002, modificată.

Art. 5. Se aprobă grila de punctaj în baza căreia se va desfășura procedura de vânzare, ce se constituie în Anexa 2 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Se aprobă anunțul de vânzare a pachetului de acțiuni ce reprezintă 51% din capitalul social al societății, conform Anexei 3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. Se aprobă dosarul de prezentare a procedurii de vânzare ce se constituie în Anexa 4 și face parte integrană din prezenta hotărâre.

Art. 8. Se aprobă comisia de vânzare, în următoarea componență:

Primar, Sorin Apostu;

Reprezentant grup consilieri locali P.D.-L., Pântea lacob Petru;

Reprezentant grup consilieri locai U.D.M.R., Somogyi Gyula;

Reprezentant grup consilieri locali P.S.D., Lăpușan Remus Gabriel;

Reprezentant grup consilieri locali P.N.L., Peter Teofil.

Art. 9. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează comisia de vânzare, Direcția economică, Serviciul Juridic contencios și Serviciul Audit intern.Nr. 362 din 9 iulie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

®DARIAN*

TIMTA NOASTRĂ ESTE VALOAREA

email: darian@darian.ro web: www.darian.roDAR.IAN ROM SUISSE SRL, Nr reg eoni: J12/595/1991, CUI: RO 201020, IBAN: R091BTRL01301202900868XX, Banca Transilvania, Capital social: 35.000 Lei

Raport nr. 3602/06.07.2009

RAPORT DE EVALUARE

SOCIETATEA COMERCIALA SPORTIVA CLUB FOTBAL MUNICIPAL UNIVERSITATEA CLUJ S.A. Cluj - Napoca


Datele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unor terți fără acordul scris și prealabil al S.C. DARIAN ROM SUISSE SRL și al Consiliului Local al mun. Cluj - Napoca

- Iulie 2009 -

CLUJ NAPOCA BUCUREȘTI TIMIȘOARA CONSTANȚA

IAȘI

3RAȘOV

SIBIU GALAȚI

ARAD CRAIOVA


str. Nrcolac Cristea 25; tcl/f.ix: 0264/438 033(034), 0372/706 550 SUCEAVA


str <a.- D;ricd«)L 11;                                              S53

b Cui Mit ă Vib.-.i.'ul jC*. td.kic C2S6-32E22. •:372.7:‘6 $60 b Cui Mamaia.’35-137.       0241?5C3    C37277C6 577

Șw'ja.c*! y3?eS;«fax?C232C16 0Z’..v3Z2.‘?O6 5??

Mr Croitor 1 7; ttfl.’fax C2C3/474 770. C27’ ?Cv >7S

str Ș»roa a c<’ inc’ J.-47- ’.d.'fox: X'u9.’î-î .?.u -TTu S6?

s’.r tf.-oih i ■ ■>. tel. ’j».                           C

C.: Jiiârcr 2; tel.'.n C257-272 425. C272'7e2 56:

r.i-’.î Sur .'••siibi A? ,r •«-.!’,!< (i.’Sl-V.S •'W-7<>i


1 CONCLUZIILE EVALUĂRII

în baza contractului încheiat între părți am realizat evaluarea societății comerciale sportive CFM UNIVERSITATEA CLUJ S.A. Cluj - Napoca în vederea estimării valorii de piață a societății în scopul vânzării unui pachet de acțiuni reprezentând 51% din capitalul social deținut de către Consiliul Local al Municipiului Cluj -Napoca.

S.C.S. C.F.M. UNIVERSITATEA CLUJ S.A. are sediul în Cluj - Napoca, str. Tăbăcarilor FN (în incinta S.C. SPORT COMPLEX TRANSILVAN/fosta bază sportivă CLUJANA), județul Cluj, Tel.: 0264-594039, Fax.: 0264-594038, site: www.universitateacluj.ro, email: contact@universitateaclui.ro.

S.C.S. C.F.M. UNIVERSITATEA CLUJ S.A. este un club sportiv profesionist, organizat ca societate comercială sportivă pe acțiuni, în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată, Legii nr. 69/2000, Legea Educației Fizice și Sportului și a Hotărârii Guvernului nr. 884 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000.

Abordarea evaluării a ținut seama de particularitățile acestei societăți comerciale, respectiv stadiul în care se găsește aceasta ca și afacere la momentul evaluării. Astfel, printre principalele aspecte amintim:

 • -   echipa "U” Cluj se găsește în a doua parte a clasamentului la zi a Ligii a ll-a de fotbal. S-a avut în vedere ipoteza că echipa se va salva de la retrogradare;

 • -   activitatea financiară consemnează pierderi;

activul net contabil se încadrează pe o tendință descendentă având în vedere că pe de o parte societatea prezintă un grad ridicat de îndatorare, iar pe de altă parte, cheltuielile lunare depășesc veniturile, generând astfel pierderi semnificative;

 • -   societatea comercială nu deține în patrimoniu active corporale de mare valoare, acestea rezumându-se la investiția de modernizare a unui spațiu închiriat, echipamente de lucru și mobilier, un autoturism și un autocar achiziționate în leasing;

marca „Universitatea Cluj 1919” este înregistrată la OSIM, titularul acesteia fiind S.C.S. Club Fotbal Municipal Universitatea Cluj S.A. (vezi anexe).

Astfel, evaluarea s-a realizat prin abordarea pe bază de active, respectiv Activul Net Corectat.

Nu s-au putut aplica abordarea pe bază de venit (datorită inexistenței unor previziuni sustenabile care să consemneze profit în perioada următoare) și nici abordarea pe bază de comparații având în vedere că tranzacțiile cu pachete de acțiuni aparținând societăților (similare și relevante) din acest sector au fost puține și nesemnificative ca valoare.

Neexistând o piață transparentă pe care să se tranzacționeze astfel de societăți, informațiile deținute de evaluator au un nivel de încredere scăzut, astfel că metodele de evaluare prezentate anterior nu au putut fi aplicate.ezz:Astfel, în urma aplicării abordării patrimoniale valoarea globală a societății este de 12.595.000 lei. Menționăm că la data evaluării (mai 2009):

J datoriile totale ale societății sunt 11 426.830 lei

J provizioane constituite pentru litigii sunt în sumă de 174.265 lei

J valoarea de piață a mărcii „Universitatea Cluj U 1919" este de 1.103 000 lei

La aplicarea metodei activului net corectat s-au avut în vedere ipoteze optimiste considerând postura evaluatorului de consultant al vânzătorului. In aceste condiții am presupus că jucătorii ar putea fi valorificați (fara a lua in calcul ipoteza sa fie liberi de contract).

La cererea expresă a clientului am formulat și o opinie privind valoarea pachetului ce va fi tranzacționat în care să nu se țină cont de aportul mărcii atașate clubului, drept urmare oferim în continuare următoarele valori pentru pachetul de acțiuni reprezentând 51% din capitalul social:

Dacă în cadrul tranzacției se ia în calcul aportul mărcii:

504.900 lei

(echivalent 990.000 lei pentru pachetul integral de acțiuni)

Dacă în cadrul tranzacției nu se ia în calcul aportul mărcii:

-   56.100 lei

(echivalent - 110.000 lei pentru pachetul integral de acțiuni)

Valoarea propusă reflectă situația companiei la momentul evaluării.

în funcție de interesul teoretic care poate fi manifestat pentru această tranzacție, e posibil ca prețul final să se situeze peste valoarea estimată în raport.

Argumente asupra valorilor estimate:

- Valoarea a fost estimată pe baza ipotezelor și condițiilor limitative prezentate în cadrul prezentului raport;

 • ■   Valoarea a fost estimată în limita informațiilor avute la dispoziție de către evaluator;

 • ■   Valoarea opinată reprezintă nivelul minim de valorificare a pachetului în cauză;

 • *   Valoarea este o predicție;

 • *   Valoarea este subiectivă;

 • *   Evaluarea este o opinie asupra unei valori.                                     .

Cu stimă,

ing. Adrian CRI VII. maa. frics

Director DARIAN ROM SUISSECUPRINS

1 CONCLUZIILE EVALUĂRII

2 MISIUNEA DE EVALUARE

 • 2.1  TIPUL VALORII

 • 2.2  METODE DE EVALUARE UTILIZATE

 • 2.2.1  Standarde

 • 2.2.2  Surse de informații

 • 2.2.3  Moneda raportului. Modalități de plată

 • 2.3  CLAUZA DE NEPUBLICARE

 • 2.4  IPOTEZE Șl CONDIȚII LIMITATIVE

 • 2.5  CERTIFICAREA EVALUĂRII

 • 2.6  SCURT ISTORIC Șl PALMARES UNIVERSITATEA CLUJ

 • 2.7  ACTIVITATE

 • 2.8  PIAȚA SOCIETĂȚII

 • 2.9  MANAGEMENT Șl RESURSE UMANE

 • 2.9.1   Proprietari

 • 2.9.2  Management

  3

  ANALIZA POZIȚIEI Șl PERFORMANȚELOR FIANCIARE ALE CFM UNIVERSITATEA CLUJ

  31

  4

  ANALIZA SWOT

  35

  5

  EVALUAREA SOCIETĂȚII

  38

  5.1

  ABORDAREA PE BAZĂ DE ACTIVE

  38

6 ANEXE_______________________

 • 6.1  EVALUAREA JUCĂTORILOR AFLATI SUB CONTRACT

 • 6.2  PREZENTAREA EVALUATORULUI


2 MISIUNEA DE EVALUARE

Scopul este estimarea valorii de piață a acțiunilor societății comerciale sportive CFM UNIVERSITATEA CLUJ S.A. Cluj - Napoca în vederea vânzării pachetului majoritar deținut de către Consiliul Local al municipiului Cluj -Napoca la această societate comercială sportivă.

Clientul este Consiliul Local cu sediul în Cluj - Napoca, str. Moților Nr. 1-3, Județul Cluj.

Destinatarul lucrării este acționarul majoritar, Consiliul Local al municipiului Cluj - Napoca.

La baza efectuării evaluării au stat informațiile privind nivelul prețurilor și situațiilor patrimoniale ale CFM UNIVERSITATEA CLUJ S.A. Cluj Napoca corespunzătoare lunii mai 2009 (conform situațiilor financiare puse la dispoziția evaluatorului) dată la care se consideră valabile ipotezele luate în considerare și valorile estimate de către evaluator (data evaluării).

Evaluarea s-a realizat în perioada iunie - iulie 2009 care este și data raportului

2.1 TIPUL VALORII

Pentru estimarea valorii de piață a acțiunilor S.C.S. C.F.M. UNIVERSITATEA CLUJ S.A. s-au luat în considerare prevederile Standardului Internațional de Evaluare IVS 1. Valoarea de piață este definită astfel:

Valoarea de piață este suma estimată pentru care o proprietate va fi schimbată, la data evaluării. între un cumpărător decis și un vânzător hotărât, într-o tranzacție cu preț determinat obiectiv, după o activitate de marketing corespunzătoare, în care părțile implicate au acționat în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.

2.2 METODE DE EVALUARE UTILIZATE

Metodele de evaluare prevăzute de Standardele Internationale de Evaluare sunt:

- Abordarea bazată pe active - metodă de estimare a valorii unei entități patrimoniale utilizând metode bazate pe valoarea de piață a activelor individuale ale întreprinderii minus datoriile.

Abordarea prin capitalizarea venitului - o cale generală de estimare a valorii unei societăți, participații sau acțiuni prin folosirea uneia sau mai multor metode prin care valoarea este estimată prin convertirea beneficiilor anticipate în valoare a capitalului.

- Abordarea prin piață - o cale generală de estimare a valorii unei întreprinderi, participași sau acțiuni prin folosirea uneia sau mai multor metode care compară subiectul evaluat cu alte întreprinderi similare, participași sau acțiuni similare care au fost vândute.

în cazul de față, cea mai relevantă abordare în evaluare și de asemenea, posibil de aplicat a fost Abordarea pe bază de active, respectiv Metoda Activului net corectat.

2.2.1 Standarde

în elaborarea prezentului raport de evaluare au fost luate în considerare următoarele Standarde Internaționale de Evaluare, ediția a 8-a, 2007:

s

IVS 1

Valoarea de piață - tip de valoare

IVS 3

Raportarea evaluării

GN 1

Evaluarea proprietății imobiliare

GN3

Evaluarea mijloacelor fixe mobile

y

GN4

Evaluarea activelor necorporale

GN 5

Evaluarea bunurilor mobile

GN 6

Evaluarea întreprinderii

■/

GN 11

Verificarea evaluării

2.2.2 Surse de informații

Sursele de informații care au stat la baza întocmirii prezentului raport de evaluare au fost:

S documentele puse la dispoziție de reprezentanții Primăriei Municipiului Cluj Napoca privind:

o situația patrimoniului societății la data 31.12.2008 și respectiv 31.05.2009

o situația financiară a societății în anul 2008 și la data de 31.05.2009

o situația actuală a capitalului social

o situația datoriilor societății

o situația contractelor încheiate cu jucătorii aflați în proprietatea clubului

o actul constitutiv al societății

o Certificatul de înregistrare al mărcii „Universitatea Cluj 1919", document ce atestă faptul că S.C.S. C.F.M UNIVERSITATEA CLUJ S.A. este titulara mărcii pe care o utilizează

o alte aspecte juridice (contracte de închiriere);

S informații existente în mass media privind piața cluburilor sportive cu profil similar și evoluția acesteia: v' informații existente în mass media privind tranzacțiile anterioare cu jucători profesioniști de fotbal; s informații privind tranzacții cu alte cluburi de fotbal;

J alte informații necesare existente în bibliografia de specialitate;

Documentele și informațiile referitoare la S.C.S. CFM UNIVERSITATEA CLUJ S.A. au fost puse la dispoziția evaluatorului de către reprezentanții Primăriei Cluj Napoca, de către Serviciul Audit Intern din cadrul Primăriei și de către reprezentanții Clubului Universitatea Cluj (Dir. Ec. Altman lacob). Evaluatorii nu își asumă nici un fel de răspundere pentru datele puse la dispoziție de către societate și nici pentru rezultatele obținute în cazul în care acestea sunt viciate de date incomplete sau greșite.

Rezultatele prezentei evaluări sunt valabile strict pe baza informațiilor avute la dispoziție și la momentul prezentei evaluări (iunie 2009). Dacă acestea sau conținutul acestora se modifică, și prezentul raport își pierde valabilitatea urmând a fi actualizat.

 • 2.2.3 Moneda raportului. Modalități de plată

Valoarea este exprimată în LEI. Cursul valutar utilizat la conversia cifrelor ale căror exprimare era “în valută” este de 4,17 lei/1EURO. Se menționează, însă, că o eventuală conversie în valută a opiniei finale o considerăm adecvată doar atâta vreme cat principalele premise care au stat la baza evaluării nu suferă modificări semnificative (nivelul riscurilor asociate unei investiții similare, cursul de schimb și evoluția acestuia comparativ cu puterea de cumpărare și cu nivelul tranzacțiilor pe piață specifică etc ).

Valoarea exprimată ca opinie în prezentul raport reprezintă suma care urmează a fi plătită integral la data tranzacției fără a lua în calcul condiții de plată deosebite (rate, leasing etc.).

 • 2.3 CLAUZA DE NEPUBLICARE

Acest raport de evaluare este confidențial, destinat numai scopului precizat și numai pentru uzul clientului și destinatarului menționați la pct. 2. Nu acceptăm nicio responsabilitate dacă este transmis unei alte persoane, fie pentru scopul declarat, fie pentru alt scop, în nicio circumstanță.

 • 2.4 IPOTEZE Șl CONDIȚII LIMITATIVE

Principalele ipoteze și limite de care s-a ținut seama în elaborarea prezentului raport de evaluare sunt următoarele:


Ipoteze:

=> Prezenta lucrare s-a elaborat în limita informațiilor avute la dispoziție de către evaluator - prezentate în cadrul prezentul raport. în cazul în care pot apare informații suplimentare legate de club, valoarea opinată poate să se modifice semnificativ;

=> Evaluarea jucătorilor (cel mai important activ al clubului) aflați sub contract au fost evaluați în ipoteza că restanțele contractuale vor fi plătite în termen legal neexistând astfel posibilitatea ca aceștia să se transfere liberi de contract;

=> Aspectele juridice se bazează exclusiv pe informațiile și documentele furnizate de către reprezentanții Primăriei Municipiului Cluj Napoca și ai Clubului Universitatea Cluj și au fost prezentate fără a se întreprinde verificări sau investigații suplimentare. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor este considerat valabil și marketabil;

Informațiile legate de situația contractuală a jucătorilor ne-au fost furnizate de către reprezentanții clubului ei fiind singurii responsabili pentru veridicitatea acestora. Nu am avut la dispoziție contractele acestora și nici cunoștință despre anumite clauze contractuale speciale: clauze de reziliere, clauze legate de sume de transfer, clauze privind bonusuri și prime;

La cererea expresă a acționarului majoritar din valoarea companiei evaluate am extras valoarea de piață a mărcii atașate clubului, negocierea între părți neimplicând și transferul acesteia. Această valoare nu o considerăm că poate fi atașată clubului, ea fiind pur scriptică;

Informațiile furnizate de terțe părți sunt considerate de încredere dar nu li se acordă garanții pentru acuratețe; Situația actuală a societății comerciale sportive și scopul prezentei evaluări au stat la baza selectării metodelor de evaluare utilizate și a modalităților de aplicare a acestora, pentru ca valorile rezultate să conducă la estimarea cea mai probabilă a valorii acțiunilor în condițiile tipului valorii selectate;

=> Analiza situațiilor financiare ale societății comerciale sportive supuse evaluării în cadrul prezentului raport, nu presupune că noi am efectuat un audit, revizie limitată sau due-diligence pentru această societate. Nu ne asumăm nicio responsabilitate cu privire la integralitatea, corectitudinea sau exactitatea oricărei informații financiare primite de la societate sau în numele acesteia ;

=> Ținând cont de specificul activității entității - generatoare de pierderi - nu s-au putut elabora proiecții ale poziției și performanțelor financiare pentru următoarea perioadă care să conducă la o valoare credibilă a afacerii utilizând abordarea prin venituri. în concluzie evaluatorul nu și-a putut forma o opinie utilizând această abordare;

=> Tranzacțiile cu pachete de acțiuni aparținând societăților (similare și relevante) din acest sector au fost puține, nesemnificative și netransparente. De asemenea neexistând o piață reglementată pe care să se tranzacționeze astfel de societăți, informațiile deținute de evaluator au un nivel de încredere scăzut, astfel că metodele de evaluare aparținând abordării prin comparații de piață nu au putut fi aplicate.

-> Valoarea de piață estimată este valabilă la data evaluării. întrucât piața, condițiile de piață se pot schimba, valoarea estimată poate fi incorectă sau necorespunzătoare la un alt moment;

=> S-a presupus că legislația în vigoare se va menține și nu au fost luate în calcul eventuale modificări care pot să apară în perioada următoare;

DARIAN ROM SUISSE

=> Evaluatorul consideră că presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare au fost rezonabile în lumina faptelor ce sunt disponibile la data evaluării;

=> Evaluatorul a utilizat în estimarea valorii numai informațiile pe care le-a avut la dispoziție putând exista și alte informații de care evaluatorul nu avea cunoștință;

2. Condiții limitative:

Intrarea în posesia unei copii a acestui raport nu implică dreptul de publicare a acestuia;

Evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat să ofere în continuare consultanță sau să depună mărturie în instanță relativ la proprietatea în chestiune;

=> Nici prezentul raport, nici părți ale sale (în special concluzii referitoare la valori, identitatea evaluatorului) nu trebuie publicate sau mediatizate fără acordul prealabil al evaluatorului;

=> Orice valori estimate în raport se aplică întregii proprietăți și orice divizare sau distribuire a valorii pe interese fracționate va invalida valoarea estimată, în afara cazului în care o astfel de distribuire a fost prevăzută în raport.

=> Raportul de evaluare este valabil în condițiile economice, fiscale, juridice și politice de la data întocmirii sale. Dacă aceste condiții se vor modifica concluziile acestui raport își pot pierde valabilitatea.

 • 2.5 CERTIFICAREA EVALUĂRII

Prin prezenta, în limita cunoștințelor și informațiilor deținute, certificăm pe proprie răspundere că:

- faptele prezentate în acest raport sunt adevărate și corecte

analizele, opiniile și concluziile prezentate sunt limitate de ipotezele considerate și condițiile limitative specifice și sunt analizele, opiniile și concluziile noastre personale, neinfluențate de niciun factor, nu avem niciun interes prezent sau de perspectivă în societatea comercială care face subiectul prezentului raport de evaluare și niciun interes sau influență legată de părțile implicate.

suma ce ne revine drept plată pentru realizarea prezentului raport nu are nicio legătură cu declararea în raport a unei anumite valori (din evaluare) sau interval de valori care să favorizeze clientul

Analizele și opiniile noastre au fost bazate și dezvoltate conform cerințelor din standardele, recomandările și metodologia de lucru recomandate de către ANEVAR (Asociația Națională a Evaluatorilor din România). Evaluatorul a respectat codul deontologic al meseriei sale.


Evaluator de afaceri, membru titular ANEVAR! DARIAN ROM SUISSE
PREZENTAREA S.C.S. CFM UNIVERSITATEA CLUJ S.A.

Societatea comercială sportivă CFM UNIVERSITATEA CLUJ S.A. are următoarele date de identificare, contact și înregistrare:

Denumire:

S.C.S. CFM UNIVERSITATEA CLUJ S.A

Adresa:

CLUJ-NAPOCA, str. Tăbăcarilor FN, Jud. CLUJ - NAPOCA

Telefon:

Tel.: 0264-594039 Fax.: 0264-594038

E-mail:

contact(a)universitateacluj.ro

Web:

www.universitateacluj.ro

La data evaluării capitalul social înregistrat este de 18.645.560 lei, împărțit în 1.864.556 acțiuni, având valoarea nominală de 10 LEI/acțiune. La data evaluării, conform evidențelor contabile puse la dispoziție, întregul capital social a fost subscris și vărsat.

Proprietarii la data evaluării și cotele din capitalul social, pe care le dețin aceștia conform Actului Constitutiv al societății sunt prezentați în tabelul următor:

Nr. crt.

Denumire acționar

Oraș

Țară

Nr. acțiuni

%

0

1

2

3

4

5

1

Uniunea Universităților Clujene

CLUJ

ROM

50

0.0027

2

AFC Universitatea Cluj

CLUJ

' ROM

50

0.0027

3

Consiliul Local Cluj - Napoca

CLUJ

ROM

1,139,040

61.0891

4

Camera de Comerț și Industrie Cluj

CLUJ

ROM

50

0.0027

5

S.C. ONCOS IMPEX S.R L.

CLUJ

ROM

211,200

11.3270

6

Fundația Transilvania

CLUJ

ROM

137,756

7.3881

7

S.C. BEN&BEN S.A.

CLUJ

ROM

89,800

4.8162

8

S.C. INTOP CONSTRUCTION S R L.

CLUJ

ROM

286,610

15 3715

L........

1,864,556

100

 • 2.6 SCURT ISTORIC Șl PALMARES UNIVERSITATEA CLUJ

Ca urmare a suflului novator al ideilor moderne ce cuprinde Europa la începutul secolului XX, între care numărând-se educația fizică și jocurile sportive, în Transilvania, fenomenul capătă consistență și motivație și pentru faptul că aici participă locuitorii acestui spațiu european: români, maghiari, germani, evrei și alte naționalități.Conform documentelor vremii, rezultă că la data de 17.10.1903 s-a constituit „Clubul Universitar de Fotbal” din Cluj, care după numai câteva luni de la înființare, intră în circuitul fotbalistic organizat pe districte, în vremea aceea.

După Olimpiada de la Stocholm din anul 1912, se fac primii pași pentru organizarea pe baze moderne a sportului, la românii din Transilvania. Tonul îl dă societatea de lectură a studenților români din Budapesta „Petru Maior”. Concomitent, în 1913, în Transilvania apar cluburi sportive românești, printre care și Clubul Sportiv „Ardelean” din Cluj, care împreună cu secția sportivă a societății „Petru Maior" din Budapesta, vor fi precursorii lui „U".

în primăvara anului 1914 s-a încercat punerea bazelor organizatorice la nivel de federație a sportului românesc din Transilvania, dar declanșarea Primului Război Mondial a anulat totul.

La începutul anului 1919, Societatea Academică a studenților români „Petru Maior” din Budapesta și-a mutat sediul la Cluj, odată cu ea venind și organizația ei sportivă, unindu-și forțele cu Clubul Sportiv „Ardelean" din Cluj și societatea sportivă „Dacia". Peste puțină vreme, la data de 15.11.1919 la adunarea de la Prefectură, s-a consfințit înființarea Clubului Sportiv „Universitatea" Cluj. Primul antrenament al echipei de fotbal „U” a avut loc pe terenul din Parcul Orașului, în săptămâna 22 - 29.11.1919.

Ulterior, pe teritoriul României Unite, în primii ani de după 1918, competiția fotbalistică se desfășura în cadrul vechilor provincii istorice: Vechiul Regat, Transilvania, Banat, Basarabia, Bucovina, pe localități (dacă existau mai multe echipe), pe districte sau regiuni.

în districtul Cluj, în perioada 1920-1921, activau un număr de opt echipe de fotbal, „U" terminând pe locul IV. în campionatul următor, 1921-1922, aria echipelor se lărgește pe plan regional, „U" ocupând la final locul IV.

în 1922-1923, se ocupă locul trei.

Ediția din 1923-1924, „U” o termină pe locul I al campionatului districtual și participă alături de alte opt echipe câștigătoare pe regiuni, la stabilirea celei mai bune echipe pe plan național.

în campionatul 1924-1925, „U” câștigă din nou întrecerea districtuală.

în 1925-1926, „U” termină întrecerea districtuală pe locul II.

Campionatul 1926-1927, din nou locul I în district, în continuare ajungând până în semifinala pe țară

în ediția 1927-1928, „U” se situează pe locul II în district, loc ocupat și în ediția 1928-1929.

în 1929-1930, „U” se clasează din nou pe locul I în campionatul districtual și participă la turneul final național.

în 1930-1931, din nou locul I districtual.


\ darian rom suisse

Evaluare S C S. CFM UNIVERSITATEA CLUJ SA Cluj^Napoca în sezonul 1931, toamna, se schimbă sistemul competițional, acesta desfășurându-se cu participarea a cinci selecționate regionale: Liga de Nord (Cluj, Oradea), Liga de Vest, Liga de Sud, Liga de Centru și Liga de Est. Finala a avut loc la București între Liga de Nord (alcătuită pe scheletul lui „U") și Liga de Sud (selecționata echipelor din București), fiind câștigată de clujeni cu scorul de 1-0.

în 1932, primăvara, se desfășoară numai turul campionatului districtual, „U" ocupând locul I.

în același an, 1932, toamna, începe o nouă formulă de disputare a campionatului național, luând ființă primul campionat național în sistem divizionar, punându-se capăt sistemului zonal (pe regiuni geografice). în acest sens, se renunță la sistemul eliminatoriu, adoptând sistemul Diviziei Naționale. Conform acestei hotărâri, Divizia A era formată din două serii a câte șapte echipe, cele mai bune din țară, repartizate prin tragere la sorți. Câștigătoarele celor două grupe, se întâlneau în două jocuri tur-retur, pentru a fi desemnată campioana.

Astfel, în urma tragerii la sorți au rezultat următoarele serii:

Seria A: Ripensia Timișoara, CFR București, FC România Cluj, Crișan Oradea, Șoimii Sibiu, Tricolorul Ploiești și Gloria CFR Arad.

Seria B: Unirea tricolor București, CAO Oradea, Venus București, „U" Cluj, Brașovia Brașov, RGMT Timișoara și AMTE Arad (AMEFA).

„U" Cluj câștigă seria B și întâlnește în finală pe câștigătoarea seriei A, Ripensia Timișoara, aceasta din urmă cucerind titlul.

în perioada 1932-1936, „U" Cluj, prin performanțele fotbalistice obținute și nivelul fotbalistic practicat, se situează printre primele 3-4 echipe ale României, mai mulți jucători ai „U" Cluj fiind cooptați la echipa națională, printre care amintim pe: Șepci, Sfera, Gain, David, Orza, Ploieșteanu și alții.

Se încheie un nou ciclu la „U”, în sensul că mulți jucători terminându-și studiile părăsesc Clujul și implicit echipa. Acest fenomen, va caracteriza ulterior evoluția echipei „U”, componența lotului fiind mereu legată de anii de studenție.

în anul competițional 1934-1935 a fost adoptată o nouă formulă de disputare a Campionatului Național, cu o singură serie formată din 12 echipe care se vor întâlni în jocuri tur-retur.

în noua formulă, aveam următoarele componente: Ripensia și Chinezul din Timișoara, „U" și FC România din Cluj, AMEFA și Gloria CFR din Arad, CAO și Crișana din Oradea, Unirea Tricolor, Venus, CFR și Juventus din București. în urma disputării partidelor, „U" termină campionatul pe locul IV.

în Cupă, „U" joacă din nou în finală cu Ripensia Timișoara și pierde cu scorul de 2-1.

Anul competițional 1935-1936, după schimbarea generației de studenți, „U" termină campionatul pe locul 12 și pentru a rămâne în Divizia A, joacă două partide de baraj. în Cupă, este eliminată în semifinale de Ripensia Timișoara.

Campionatul 1936-1937, „U” ocupă in final locul IX iar in Cupă este eliminată în sferturile de finală.
Ediția de campionat 1937-1938, an de criză cu multe schimbări și demisii. Campionatul Național se reorganizează pe două serii a câte zece echipe, „U" figurând în seria a doua unde ocupă locul VI, fiind obligată să susțină două jocuri de baraj, în urma cărora retrogradează Este prima retrogradare a echipei de fotbal „U" Cluj.

în ediția 1938-1939, „LT ocupă locul III în Divizia B

în 1939-1940, ocupă locul II în Divizia B, ratând promovarea.

La data de 24 iunie 1940, Federația Română de Fotbal anunță reorganizarea Campionatelor Divizionare A și B, urmând ca în ediția 1940-1941 să ia ființă o singură serie în Divizia A cu 12 echipe și un număr de patru serii în Divizia B. La 15 august 1940, Federația Română de Fotbal ia decizia să se dispute un meci de baraj între „U" și FC România Cluj, pentru a juca in Divizia A, meci câștigat de „U" cu scorul de 5-1. Ca urmare în ediția 1940-1941, „U” trebuia să ia startul în Divizia A. insă, în urma Dictatului de la Viena și a ocupației hortyste în Ardeal, „U" se refugiază la Sibiu, continuându-și activitatea în competițiile fotbalistice din România (Vechiul Regat). Declanșarea celui de-al Doilea Război Mondial, a întrerupt campionatul Diviziei A și a fost reînființat campionatul pe zone geografice, turneul final al câștigătorilor pe zone fiind întitulat „Cupa Basarabiei", a cărei finală are loc între „U" Cluj-Sibiu și Rapid București, joc disputat la București și câștigat de Rapid. Finala Cupei României aduce fața în față aceleași echipe, Rapid cucerind și acest trofeu.

Ca urmare a frumoaselor rezultate obținute, Federația Română de Fotbal a aprobat ca „U” să reprezinte Ardealul în „CAMPIONATUL DE RĂZBOI".

Acest campionat, desfășurat în intervalul 1942-1943, se dispută cu participarea unui număr de 12 echipe, într-o singură serie. „U” Cluj încheie competiția respectivă pe locul IX.

Ediția campionatului 1943-1944 a „Campionatului de război", cu participarea a 12 echipe grupate într-o serie. Se desfășoară numai turul de campionat, evenimentele interne și situația de pe frontul de răsărit au făcut ca toate competițiile sportive de nivel național să fie suspendate. La data suspendării, „U” era clasată pe locul III după FC Craiova și Rapid București. De remarcat faptul că în echipa aflată în bejenie la Sibiu, regăsim pe actualii concitadini ai clujenilor, dr. Mircea Luca și Szoboszlayi Nicolae.

După terminarea războiului, după patru ani și opt luni de exil, „U" Cluj se întoarce la vatră și odată cu ea, și sportivii ei.

Campionatul Divizionar nefiind încă organizat, echipele de fotbal din Cluj și din întreaga țară se înfruntă între ele în jocuri amicale sau participă la diverse cupe sau turnee.

începând cu luna august 1946, se reia Campionatul Diviziei A, cu 14 echipe, între care se aflau două din Cluj, respectiv „U" și Ferar. Clasamentul final din vara anului 1947 situează pe „U” Cluj pe locul IX.

Ediția 1947-1948, ediție în care participă un număr de trei echipe din Cluj, respectiv „U", Ferar și Dermata, găsește la sfârșitul ei pe „U" ocupând locul IV, presa considerând pe „U" revelația campionatului.

Campionatul 1948-1949, coincide cu mari încercări organizatorice și traume sufletești, „U” fiind nevoită să-și schimbe simbolul tradițional („U") în CSU Cluj. Antrenorul Ștefan Cârjan este arestat de securitate și condamnat politic pentru 15 am de detenție.


Anul 1949 aduce după sine schimbarea numelui în Știința Cluj și totodată retrogradarea în Divizia B.

în 1950, sub numele schimbat de Știința, echipa câștigă seria a ll-a a Diviziei B, promovând.

Campionatul Diviziei A, în anul 1951, așează pe Știința Cluj pe locul VI. în anul 1952, avându-l pe Ștefan Covaci la timonă, echipa ocupă locul V.

Campionatul din 1953, clasează Știința Cluj pe locul VIII.

în ediția 1954, Știința s-a clasat pe locul V iar în ediția din 1955, s-a clasat pe locul VII.

Urmează un nou ciclu de schimbări și întinerire a lotului, juniorii Științei câștigând titlul de campioni naționali în edițiile 1955 și 1956.

în 1956, Știința Cluj retogradează, dar proaspeții juniori promovați la echipa de seniori, o readuc în Divizia A, astfel că în 1958-1959 este din nou divizionară A.

în ediția 1959-1960, Știința Cluj, cu o echipă foarte tânără, ocupă locul V din XII echipe divizionare A. în campionatul 1960-1961, echipa ocupă locul IV, fiind cea mai bine clasată dintre formațiile din provincie. Locul VII din ediția 1961-1962 menține echipa în topul celor mai valoroase din Divizia A.

în ediția 1962-1963, din nou un loc IV, la egalitate de puncte cu Poli Timișoara aflată pe locul III.

Știința Cluj termină campionatul în ediția 1963-1964 pe locul IX dar dă semne de maturizare a tinerilor ei jucători, echipa câștigând prima (și ultima) Spartachiadă de nivel național la care a participat și Selecționata României, competiție în care Știința Cluj învinge în finală Politehnica Timișoara cu scorul de 5-2. Totodată, Mihai Adam obține titlul de golgheter al României cu 18 goluri înscrise în campionat.

în anul competițional 1964-1965, echipa situată confortabil în prima parte a clasamentului, încearcă și în cele din urmă reușește să abordeze cu încredere în forțele proprii (încredere obținută ca urmare a câștigării Spartachiadei din anul anterior) atacarea trofeului final în Cupa României. Eliminând Farul Constanța în optimi, Târgu-Mureșul în sferturi și Progresul București în semifinale, reușește în finală, la data de 11 iulie 1965, pe un Stadion „Republicii" din București umplut până la refuz, să învingă pe FC Dinamo Pitești cu scorul de 2-1, adjudecându-și trofeul pentru prima și ultima oară în istoria clubului Menționăm faptul că, în uvertura acestei finale, juniorii republicani ai „U” Cluj, antrenați de Silviu Avram și Wily Kovacs, au cucerit titlul învingând în finală pe Progresul București cu scorul de 2-o, dovedind încă odată că la Cluj există preocupare și tradiție pentru creșterea valorilor la nivelul copiilor și juniorilor.

Ca urmare a câștigării Cupei României, Știința Cluj participă la competiția europeană „Cupa Cupelor”, eliminând în primul tur echipa austriacă Wiener Neustad, câștigând în deplasare în primul tur cu 1-0, iar returul adjudecându-l cu 2-0. în turul II se confruntă cu titrata echipă Atletico Madrid, aceasta din urmă calificându-se. Ediția campionatului 1965-1966, un nou loc VII în clasamentul final.


n Pagina 4.^]


în martie 1966, Clubul Sportiv Universitar Clujean și-a redobândit identitatea redevenind Universitatea Cluj, simbolizată prin mult iubita literă „U".

Finalul campionatului 1966-1967 găsește echipa „U” Cluj pe locul VI în clasamentul final.

Anul 1967 aduce un nou titlu de campioni naționali pentru juniorii lui „U”, obținând trofeul prin victoria din finală cu scorul de 2-0 asupra echipei Rapid București.

Campionatul 1967-1968, echipa de seniori se clasează pe locul X dintr-un total de 14 echipe, iar în cel din ediția 1968-1969, ocupă locul VIII dintr-un total de 16 echipe prezente.

în ediția 1969-1970, „U" Cluj face un pas înapoi încheind campionatul pe locul XI din 16 echipe Juniorii clubului „U”, își adjudecă un nou titlu de campioni republicani.

Anul compctițional 1970 1971, echipa ocupă locul XII la final.

în ediția 1971-1972, „U" Cluj urcă pe locul III în clasamentul final al campionatului. Astfel, în toamna anului 1972, „U" Cluj participă în „Cupa UEFA", unde întâlnește echipa bulgară Levski Spartak Sofia, de care este eliminată după un joc dramatic, în tur „U" câștigând cu 4-1, iar returul a fost pierdut așa cum am menționat, dramatic, cu scorul de 5-1 în prelungiri!

Ediția 1972-1973, echipa rămâne în Divizia A. Campionatul următor încheiat la 19 iunie 1974, găsește echipa „U" Cluj pe locul X, fiind ediția care a consfințit retrogradarea unor echipe de tradiție în fotbalul românesc, precum Rapid București, SC Bacău și Petrolul Ploiești.

în toamna anului 1974, lotul este împrospătat cu foștii juniori câștigători ai titlului național, precum Lăzăreanu, Poratzchy, Matei, Hurloi, V. Mureșan, Coca, Septimiu Cîmpeanu II, Bichescu, majoritatea componenți ai echipelor naționale de juniori sau tineret. Având în vedere această întinerire masivă a lotului, „U" termină ediția de campionat 1974-1975 pe locul XII în Divizia A.

în ediția 1975-1976, strădaniile menținerii echipei la nivelul cerințelor Diviziei A nu-și ating scopul. Se aduce un nou antrenor și se completează lotul cu alți jucători tineri, dar cu toate acestea, nu se încheagă o echipă și inevitabilul se produce...o nouă retrogradare.

în ediția 1976-1977, doi foști jucători ai „U" Cluj, dr. Constantin Rădulescu și Vasile Nedelcu, încearcă să redreseze din mers situația, pentru a repune o corabie în derivă pe linia de plutire, însă strădaniile sunt în zadar iar „U” nu reușește promovarea.

Renunțându-se la ideea promovării cu orice preț, în ediția 1977-1978 se procedează la reconstruirea unei baze solide pentru a putea ataca în viitor promovarea în Divizia A și menținerea echipe în eșalonul superior. Astfel, „U”, sub conducerea tehnică încredințată lui Peniță Moldovan și Pop Teodor, ratează pe ultima sută de metri promovarea în divizia A clasându-se pe locul III

Strădaniile vor fi încununate de succes în ediția 1978-1979, când „U" promovează în Divizia A fără a întâmpina probleme, detașându-se în prima parte a campionatului.

în ediția 1979-1980, „U” Cluj termină campionatul pe locul XII, după un tur fulminant încheiat pe locul IV.

în ediția următoare, respectiv 1980-1981, „U" Cluj termină campionatul pe locul XIV, menținându-se în Divizia A.

în ediția 1981-1982, se încearcă o redresare a situației prin aducerea unui cuplu nou de antrenori, Angelo Niculescu și Constantin Ardeleanu. Cu toate că în sezonul respectiv, turul a fost terminat pe locul VIII, fără probleme majore, în retur situația se înrăutățește iar pe final, în urma unei sincope pe teren propriu cu SC Bacău (1-2), în penultima etapă, „U” Cluj retrogradează dramatic, cu toate că rezistă pe terenul lui FC Olt Scornicești până în minutul 79, pierzând în final.

în ediția 1982-1983, echipa condusă de Constantin Ardeleanu nu reușește promovarea.

Astfel, în anul 1983 este adus la timona echipei unul din cei mai buni antrenori din țară, Remus Vlad, care ratează cu puțin promovarea în sezonul următor.

în ediția 1984-1985, „U” reușește revenirea în primul eșalon, defilând fără probleme în Divizia B.

Avându-se în vedere statistica Federației Române de Fotbal până la nivelul anului 1985, Universitatea Cluj a cucerit de două ori trofeul „Petschovschi” (1971 și 1981) acordat celei mai frumoase și sportive galerii din țară, s-a clasat pe locul IV în clasamentul general al participantelor și câștigătoarelor Cupei României cu 1 victorie și 3 finale disputate, ocupând locul 5 dintr-un număr total de 67 echipe după numărul de jocuri disputate în divizia A, fiind devansată doar de Dinamo, Steaua, Rapid, toate din București și UTA Arad. Cu privire la un clasament rezultat din cumulul de puncte din campionatul divizionar A, cu cele din Cupa României, așadar un clasament al „clasamentelor”, conform statisticii Federației Române de Fotbal, „U” Cluj ocupă un onorabil loc 5 dintr-un total de 71 de echipe, fiind devansată de aceleași formații, respectiv Steaua București, Dinamo București, Rapid București și UTA Arad.

Revenind la parcursul echipei în campionatul național, în ediția 1985-1986, „U” Cluj termină campionatul pe poziția VII.

Ediția 1986-1987, „U” termină campionatul diviziei A, din nou pe locul VII.

în ediția 1987-1988, „U” Cluj termină campionatul diviziei A pe locul XIV.

în ediția 1988-1989, „U" Cluj are un parcurs sinuos în campionat, fapt ce aduce despărțirea de antrenorul Remus Vlad și aducerea pe funcția de tehnician al lui Cornel Dinu. Cu toate acestea, „U” termină campionatul din nou pe locul XIV.

în ediția 1989-1990, „U” Cluj pare a fi cramponată de locul XIV.

în ediția 1990-1991, „U" Cluj retrogradează în divizia B.

în ediția 1991-1992, sub comanda lui loan Sdrobiș, „U” Cluj promovează din nou în Divizia A.

Urmează un parcurs ciclic de 6 ani, în intervalul 1992-1998, în care „U”, sub diverși tehnicieni precum Ștefan Sameș, loan Andone și alții, se menține în divizia A ocupând locurile: 1993-XI, 1994-XII, 1995-XII, 1996-IX, 1997-XV, 1998-XIII.

în ediția 1998-1999, „U" Cluj retrogradează din nou în Divizia B

Ediția 1999-2000, aduce cu sine cel mai nefast parcurs al echipei, care retrogradează în Divizia C.

Ediția 2000-2001 al campionatului Diviziei C, aduce pe banca tehnică a lui „U” pe una din marile glorii ale fotbalului clujean, loan Ovidiu Sabău, care reușește promovarea în Divizia B.

în intervalul anilor 2001-2007, „U” Cluj a activat in Divizia B, nereușind promovarea.

în ediția 2006-2007, la timona echipei aflându-se fostul jucător al lui „U”, Adrian Falub, s-a reușit o promovare fără probleme în Divizia A.

în sezonul 2007-2008 - Cupa României, în urma meciului cu FC Vaslui, U Cluj s-a calificat în 16-imi.

în prezent clubul joacă în Liga a ll-a, sezon 2008-2009, ocupând locul 14 în clasament, cu 43 de puncte, însă obiectivul imediat este revenirea în Liga I

2.7 ACTIVITATE

Activitatea CFM UNIVERSITATEA CLUJ S.A. constă în desfășurarea de activități sportive. La data evaluării clubul de fotbal evoluează în a doua ligă de fotbal a campionatului României și ocupă un loc retrogradabil. Evaluarea s-a făcut în ipoteza că echipa se va salva de la retrogradare.

Până în anul 2007, echipa de fotbal și-a desfășurat meciurile considerate pe teren propriu pe arena situată pe Splaiul Independenței f.n., denumită „Ion Moina”, având o capacitate de 28.000 de locuri, însă în prezent acest stadion a fost demolat. Datorită stării înaintate de degradare în care se afla, doar 7.000 locuri puteau fi folosite. La data evaluării Consiliul Local a început construirea unui nou stadion al municipiului Cluj-Napoca. Până la realizarea acestuia, societatea nu dispune de o bază sportivă proprie pentru desfășurarea activității fotbalistice, fiind nevoită să închirieze spațiile respective (baza sportivă „I.R.A.", baza sportivă „Unirea") de la alte instituții sau unități economice din domeniu.

LOTUL DE JUCĂTORI aflați sub contract cu CFM Universitatea Cluj S.A. este următorul:

Portari:

Bogan Fărcaș

Bogdan Costaș

Florin Crișan

Fundași:

Bogdan Ungurușan

Marius Suller

Andrei Cordoș

Cosmin luhas

Zsolt Szilagyi

Râul Marincău

Rareș Soporan

Sergiu Șerban

Mijlocași:

Paul Țene

Zeno Bundea

Dan Văscan

Răzvan Feneșan

Adrian lonescu

Bogdan Dolha

Laurentiu Bus

Atacanți:

Ciprian Suciu

Petru Budean

Viorel Sântejudean

Flavius Bad

lonuț Șuteu

Adrian Borza

Paul Sanda

CONDUCEREA TEHNICA

Antrenor principal:

Antrenori secunzi:

Marius Popescu

Cătălin Ciorman

Vasile Mare (antrenor cu portarii)

2.8 PIAȚA SOCIETĂȚII

Piața mondială

Fotbalul este un sport care evoluează în permanență. Veniturile colective ale cluburilor din Top 20 au crescut în 2007/08 cu 5,5% atingând valoarea de 3.9 miliarde Euro.

Top 5 s-a modificat în acest an: Real Madrid, Manchester United, FC Barcelona, Bayern Munich și Chelsea. Din acest top a ieșit Arsenal care în anul precedent se situa pe locul 5. Bayern Munich urcă trei locuri până pe 4, iar Chelsea un loc până pe 5. Podiumul a rămas neschimbat față de cel de anul precedent.1

Top 20 este format în totalitate din cluburi europene de fotbal, șapte cluburi engleze, patru cluburi din Germania și Italia, două cluburi din Spania, două din Franța și unul din Turcia.

Piața românească

O dată cu trecerea la un sistem politic democrat industria fotbalului a cunoscut o dezvoltare fără precedent în România, investitorii fiind conștienți
că o dată cu deținerea de participați! la cluburi cu renume, va atrage cu sine și o creștere a notorietății în mediul de afaceri. Fotbalul este un eveniment social adorat de o mare parte a populației României, iar în sprijinul acestei afirmații stau dovadă intervalele de timp din prime - time tot mai mari acordate emisiunilor cu profil sportiv (știri, talk-show-uri). De asemenea în ultima perioadă au apărut în mas-media posturi tv cu profil sportiv (SPORT RO, GSP TV, TELESPORT, SPORT KLUB, BOOM SPORT ONE/TWO, SPORT 1 etc.).

Drept urmare, deși încă nu există pe plan intern club de fotbal ce poate fi considerat rentabil, există și vor exista în continuare investitori interesați de acapararea de imagine din poziția de acționar.

Cluburile de fotbal cu tradiție din România pot fi împărțite în mai multe categorii în funcție de notorietatea de care se bucură la nivel național și european. Cele mai importante cluburi de fotbal sunt indiscutabil FC STEAUA BUCUREȘTI și FC DINAMO BUCUREȘTI ce și-au clădit imaginea pe timpul perioadei comuniste acestea aparținând armatei, respectiv ministerului de interne. Menționăm că cele două cluburi de fotbal se bucură de cea mai mare notorietate pe plan european acest fapt datorându-se în mare parte realizărilor pe plan sportiv în competițiile europene. Pe cea de-a doua treaptă ierarhică se află cluburile a căror palmares conțin titluri naționale


și Cupe ale României, dar care nu sunt cunoscute la nivel european; din această grupă valorică se află FC RAPID BUCUREȘTI, FC UNIVERSITATEA CRAIOVA, FC ARGEȘ PITEȘTI și FC POLITEHNICA TIMIȘOARA, în cea de-a 3-a categorie se află cluburile de fotbal situate în orașe importante ale țării, dar care nu au cunoscut în plan fotbalistic rezultate semnificative, sau nu se află de mult timp pe prima scenă a fotbalului autohton (cazul celor de la CFR CLUJ). în această grupă se mai află: CFM UNIVERSITATEA CLUJ, FC POLITEHNICA IAȘI, FC PETROLUL PLOIEȘTI, FC BRAȘOV și FC FARUL CONSTANȚA. în continuare oferim o succintă prezentare a celor mai importante cluburi naționale.

S.C. Fotbal Club Steaua S.A.:

Fotbal Club Steaua București a luat ființă pe 7 iunie 1947 printr-un ordin al ministrului Armatei, Mihail Lascăr. Steaua a dat marea echipa a sfârșitului anilor '80 care a câștigat în 1986 Cupa Campionilor Europeni și care a evoluat în următorii trei ani la cel mai înalt nivel în Europa. Steaua deceniului 9 a izbândit de 6 ori consecutiv în Divizia A și a participat de trei ori la rând în Liga Campionilor. Echipa evoluează pe stadionul "Steaua" situat în cartierul Ghencea - București făcând parte din “Complexul Sportiv Steaua" și având o capacitate de 28.000 locuri.

în total, STEAUA BUCUREȘTI a adunat 23 de titluri de campioană, 20 de Cupe ale României și 5 Supercupe.


Anul înființării:

1947 (prima participare in Liga I ediția 1947/1948)

Denumiri anterioare ale

echipei:

ASA(1947-1948), C.S.C.A. București (Clubul Sportiv Central al Armatei) (1948-1949), C.C.A. București (Casa Centrala a Armatei)(1950-1961), iar din decembrie 1962 Steaua

Adresa: Culorile clubului: Stadion:

061692 București, Bd. Ghencea nr. 45 , sector 6 roșu - albastru

Steaua - Ghencea, capacitate 27.000 locuri, instalație de nocturna (1.400 lucsi)

Valeriu Argaseala

Adrian Ilie


Președinte: Manager General: Director Executiv: Director Sportiv: Secretar General:
Telefon: 021/411.4656

Fax:  021/410.2182

web site: www.steauaFC.com e-mail: office@steauaFC.com

Campionat (Liga I/Divizia A):

 • - 58 participări in Liga I (prima participare in ediția 1947-1948)

 • - 23 titluri de campioana a României: 1951, 1952, 1953,—


1956, 1959-1960, 1960-1961, 1967-1968, 1975-1976, 1977-1978, 1984-1985, 1985-1986, 1986-1987, 1987-1988, 1988-1989, 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, 2000-2001, 2004-2005, 2005-2006

Cupa României:     - de 20 de ori castigatoare a "Cupei României": 1948-1949,

1950, 1951, 1952, 1955, 1961-1962, 1965-1966, 1966-1967, 1968-1969, 1969-1970, 1970-1971, 1975-1976, 1978-1979, 1984-1985,1986-1987,1988-1989,1991-1992,1995-1996, 1996-1997, 1998-1999 (+ 7 finale jucate si pierdute)

Supercupa României:    - castigatoare a "Supercupei României" in 1994, 1995, 1998,

2006 ( + 2 finale jucate si pierdute)

Performante externe:

Performante in Cupa Campionilor Europeni - UEFA Champions League:

- 18 participări in Cupa Campionilor Europeni

( + preliminarii)

castigatoare a Cupei Campionilor Europeni in ediția 1985/1986 (Sevilla: 07.05.1986 FC Steaua - FC Barcelona 0 -0 la final, 2-0 după penalty-uri)

 • - semifinalista a Cupei Campionilor Europeni in ediția 1987/1988 (FC Steaua - Benfica Lisabona: 0 - 0, 0 - 2)

 • - finalista a Cupei Campionilor Europeni in ediția 1988/1989 (FC Steaua - AC Milan: 0 - 4)

Performante in Cupa Cupelor:

- 11 participări in Cupa Cupelor

Performante in Cupa UEFA - UEFA Cup ( +

- 9 participări

preliminarii)

- semifinalista a Cupei UEFA in ediția 2005/2006 (FC Steaua - FC Middlesbrough: 1 - 0, 2 - 4)

Performante in Cupa Intertoto:

-

Alte performante:

castigatoare a SuperCupei Europei in ediția 1987 (Monte

Carlo: 24.02.1987 FC Steaua - Dinamo Kiev 1-0)

- finalista a Cupei Intercontinentale - Toyota Cup in ediția 1986 (FC Steaua - River Plate - Argentina: 0-1)

Sursa: http://www.lpf.ro/ - Site-ul oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal

S.C. Fotbal Club Dinamo București S.A.:

în ziua de 14 mai 1948, Unirea Tricolor MAI, care în ianuarie 1948 intrase sub patronajul Ministerului Afacerilor Interne, fuzionează cu Ciocanul București, rezultând clubul acestei instituții: Dinamo București. Echipa evoluează pe stadionul "Dinamo" situat pe Șoseaua Ștefan cel Mare nr. 7-9, București, având o capacitate de 15.300 locuri.


Anul înființării:


Denumiri anterioare ale echipei:

Adresa:


Culorile clubului:

Stadion:


Președinte CA: Director General: Director Executiv: Director Sportiv: Secretar General:


Telefon: Fax: web site: e-mail:


1948 (prima participare in Liga I: ediția 1948/1949)


014461 București, Calea Floreasca 18-20, sector

2

alb - roșu

Dinamo, capacitate 15.300 locuri, instalație de nocturna (1.400 lucsi)

Nicolae Badea

Cristian Borcea

Cristi Borcea

Constantin Danilescu

Constantin Eftimescu


021/210.6974

021/211.3072 www.fcdinamo.ro fcdinamo@fcdinamo.ro


Palmaresul echipei Dinamo București este următorul:


Performante interne:

Campionat (Liga I/Divizia A):

 • - 57 participări in Liga I (prima participare in ediția 1948-1949)

 • - 18 titluri de campioana a României: 1955, 1961-1962, 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965, 1970-1971, 1972-1973, 1974-1975, 1976-1977, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984, 1989-1990, 1991-1992, 1999-2000, 2001-2002, 2003-2004, 2006-2007.

Cupa României:

- de 12 de ori castigatoare a "Cupei României": 1958-1959, 1962-1963, 1967-1968, 1981-1982, 1983-1984, 1985-1986, 1989-1990, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004, 2004-2005 (+ 8 finale jucate si pierdute)

Supercupa României:

- castigatoare a "Supercupei României" in 2005 (+ 4 finale jucate si pierdute)

Performante externe:

...... 1

Performante in Cupa Campionilor

Europeni - UEFA Champions League:

(-«-preliminarii)

Performante in Cupa Cupelor:

 • - 15 participări in Cupa Campionilor Europeni

 • - semifinalista a Cupei Campionilor Europeni in ediția

1984/1985 (FC Dinamo - FC Liverpool: 0 - 1, 1 - 2)

 • - 5 participări in Cupa Cupelor

 • - semifinalista a Cupei Cupelor in ediția 1989/199(1'('F^

Dinamo - Anderlecht Bruxelles: O - 1, O - 1)

Performante in Cupa UEFA - UEFA Cup (+     - 14 participări

preliminarii)

Performante in Cupa Intertoto:

Alte performante:

Sursa: http://www.lpf.ro/ - Site-ul oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal

S.C. Fotbal Club Rapid București S.A.:

Clubul s-a născut din pasiunea câtorva muncitori ceferiști pentru sportul privit atunci cu uimire de cei mai mulți. Se cunosc chiar și numele părinților spirituali ai echipei. într-o zi de septembrie, în 25 iunie 1923, maistrul Teofil Covaci și strungarii Grigore Grigoriu și Geza Ginzer, de la atelierele Grivița, semnau actul de fuziune intre "Atelierele" și "Excelsior" Numele pe care l-au ales a fost firesc, Rapid. Echipa evoluează pe stadionul "Giulești-Valentin Stănescu" situat pe Calea Giulești, nr. 18, București, având o capacitate de 19.100 locuri.

Campionat (Liga I/Divizia A):

 • - 49 participări (prima participare in ediția 1932/1933)

 • - 3 titluri de campioana (1966-1967, 1998-1999, 2002-2003)

Cupa României:

- de 13 de ori castigatoare a "Cupei României": 1934-1935, 1936-1937, 1937-1938, 1938-1939, 1939-1940, 1940-1941, 1941-1942, 1971-1972, 1974-1975, 1997-1998, 2001-2002, 2005-2006, 2006-2007 (+ 5 finale jucate si pierdute).

Supercupa României:

- de 4 ori castigatoare a "Supercupei României": 1999, 2002, 2003, 2007 (+ 2 finale pierdute)

iSZ»IiîiEliiVI i Iul

Performante in Cupa Campionilor Europeni - UEFA Champions League:

- 3 participări in Cupa Campionilor Europeni

(+preliminarii)

Performante in Cupa Cupelor:

- 3 participări

Performante in Cupa UEFA - UEFA Cup ( +

- 9 participări

preliminarii)

- sfert finalista in ediția 2005/2007 (Rapid - Steaua 1-1, 0-0)

Performante in Cupa Intertoto:

-

Alte performante:

- castigatoare a Cupei Balcanice in 1965 si 1966

Sursa: http://www.lpf.ro/ - Site-ul oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal

S.C. Fotbal Club Universitatea Craiova S.A.:

1921-Craiovan Craiova a fost înființată de un grup de elevi și funcționari craioveni, conduși de Dr. Marcel Spanisteanu.

1921-Rovine Grivița Craiova, apare inițial, în 1921, sub numele de Rovine, pentru ca un an mai târziu, după fuzionarea cu gruparea de gimnastica Grivița sa ia și numele acesteia.

In anul 1940 cele doua echipe ale Craiovei fuzionează, rezultând F.C. Craiova.

Echipa evoluează pe stadionul "Ion Oblemenco" situat pe Strada Sfântul Dumitru, Nr. 1, cod 200584, Craiova, având o capacitate de 25.252 de locuri.Date club:

Anul înființării:

1948 (prima participare in Liga I ediția 1964/1965)

Denumiri anterioare ale echipei:

CSU (Clubul Sportiv Universitar), Stiinta (1948-1966), iar din anul 1966 Universitatea

Adresa:

200584 Craiova, Str. Sf. Dumitru, nr. 1

Culorile clubului:

alb - albastru

Stadion:

"Ion Oblemenco", capacitate 28.000 locuri, instalație de nocturna (14.000 lucsi)

Președinte:

Adrian Mititelu

Vicepreședinte:

Silvian Cristescu, Sorin Joavina, Lucian Mitu

Manager Sportiv:

Ilie Ralaci

Director Executiv:

Costesin Ovidiu

Director Sportiv:

Vlad Roșea

Secretar General:

Gigei Preoteasa

Telefon:

+40-0251-414.726

Fax:

+40-0251-510.135

web site:

www.fcuniversitatea.ro

e-mail:


Palmaresul echipei U Craiova este următorul:

Performante interne:

Campionat (Liga I/Divizia A):

 • - 42 participări in Liga I (prima participare in ediția 1964-1965)

 • - 4 titluri in edițiile 1973/1974, 1979/1980, 1980/1981, 1990/1991

Cupa României:

- de 6 ori castigatoare a "Cupei României" - 1966-1967, 1977-1978, 1980-1981, 1982-1983, 1990-1991, 1992-1993 (+5 finale pierdute)

Supercupa României:

-

Performante externe:

Performante in Cupa Campionilor Europeni - UEFA Champions League: (+preliminarii)

- 4 participări in Cupa Campionilor Europeni

Performante in Cupa Cupelor:

-

Performante in Cupa UEFA - UEFA Cup ( +

preliminarii)

 • - 14 participări

 • - semifinalista a Cupei UEFA in ediția 1982/19ȘX"

DARIAN ROM SUISSE

\I <    11 '

(Universitatea Craiova - Benfica Lisabona: 0 - O, 1 - 1)

Performante in Cupa Intertoto:

Alte performante:

Sursa: http://www.lpf.ro/ - Site-ul oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal

S.C. Fotbal Club Argeș Pitești S.A.:

Prima echipă cunoscută din Pitești a fost Săgeata, atestată documentar începând cu anul 1921, printre jucători se aflau elevi și militari. De-a lungul celor 53 de ani de existenta, peste 400 de fotbaliști au îmbrăcat tricoul alb-violet al lui FC Argeș pe prima scena fotbalistica a tarii. în prezent, echipa evoluează pe stadionul "Nicolae Dobrin" situat pe Str. Armând Călinescu nr.15, cod 110047, Pitești, Argeș, având o capacitate de 19.000 locuri.
Denumiri anterioare ale echipei:


Adresa: Culorile clubului: Stadion:

Președinte: Manager General: Director Executiv: Director Sportiv: Secretar General:


Pitești 110047, Str. Armând Călinescu nr.15 alb - violet

"Nicolae Dobrin", capacitate 15.000 locuri, toate pe scaune.


Palmaresul echipei FC Argeș este următorul:


Campionat (Liga I/Divizia A):


Cupa României:


Supercupa României:


Telefon:

Fax: web site:


■■


 • - 42 (prima participare in ediția 1961-1962)

 • - 2 titluri in edițiile 1971/1972 si 1978/1979

 • - locul 2 in ediția 1967/1968


Performante externe:


Performante in Cupa Campionilor - 2 participări in Cupa Campionilor Europeni


DARIAN ROM SUISSEEuropeni - UEFA Champions League:

(+preliminarii)

Performante in Cupa Cupelor:

-

Performante in Cupa UEFA - UEFA Cup ( + preliminarii)

- 8 participări

Performante in Cupa Intertoto:

-

Sursa: http://www.lpf.ro/ - Site-ul ofidal al Ligii Profesioniste de Fotbal

DARIAN ROM SUISSE

2.9 MANAGEMENT Șl RESURSE UMANE

2.9.1 Proprietari

Proprietarii la dala evaluării și cotele din capitalul social subscris și vărsat pe care le dețin aceștia, conform Actului Constitutiv al societății, sunt prezentați în tabelul următor:

Nr. crt.

Denumire acționar

Oraș

Țară

Nr. acțiuni

%

0

1

2

3

4

5

1

Uniunea Universităților Clujene

CLUJ

ROM

50

0.0027

2

AFC Universitatea Cluj

CLUJ

ROM

50

0.0027

3

Consiliul Local Cluj - Napoca

CLUJ

ROM

1,139,040

61.0891

4

Camera de Comerț și Industrie Cluj

CLUJ

ROM

50

0.0027

5

S.C. ONCOS IMPEX S R L

CLUJ

ROM

211,200

11.3270

6

Fundația Transilvania

CLUJ

ROM

137,756

7 3881

I r

S.C. BEN&BEN S.A.

CLUJ

ROM

89.800

4.8162

î 8

S.C INTOP CONSTRUCTION S R L.

CLUJ

ROM

286,610

15.3715

r .....

i.

• ■

1,864,556

100

în continuare vom prezenta acționarii privați ce dețin cote importante din societate:

S.C. ONCOS IMPEX S.R.L. este o societate comercială cu capital integral privat, cu un capital social ce depășește un milion de lei noi, având 680 de angajați. Principalul obiect de activitate este comerțul en-gros și en-detail cu produse alimentare: carne de pasăre, ouă, mezeluri, brânzeturi, produse preambalate, dar și creșterea și prelucrarea păsărilor.

S.C. INTOP CONSTRUCTION S.R.L. este o societate comercială ce activează în domeniul construcțiilor, având acționariat integral privat.

S.C. BEN & BEN S.R.L. este o societate comercială ce prestează servicii de construcții, design și transport pentru o gamă variată de industrii. Societatea are un acționariat integral privat.

S.C. BANCA TRANSILVANIA S.A. este azi una dintre cele mai importante instituții financiar - bancare din România, aflată în top 5 și una dintre cele mai atractive companii listate la Bursa de Valori București. O prioritate a activității sale este perfecționarea continuă a serviciilor și a angajaților, așa încât calitatea să fie cea care face diferența. Banca Transilvania este un jucător activ pe piață, devenind, datorită accelerării implementării strategiei de creștere, o bancă recunoscută la nivel național

La data evaluării CFM UNIVERSITATEA CLUJ S.A este condusă și administrată de un Consiliu de Administrație alcătuit din 3 membri:

 • 1.  Câmpian Remus-Virgil - președinte

 • 2.  Constantea Radu - vicepreședinte

 • 3.  Pop Teodor - vicepreședinte

Administrator delegat: loan Mărginean

Director sportiv:

llie Lazăr

Secretar general:

Adrian Bogdan

Gestiunea societății este controlată de către acționari și de către auditorul financiar independent - S.C. ECULDA S.R.L.

3 ANALIZA POZIȚIEI Șl PERFORMANȚELOR FIANCIARE ALE CFM UNIVERSITATEA CLUJ

Patrimoniul economic (activ) și cel juridic (pasiv) al Clubului Universitatea Cluj la data de 31.05.2009 se prezintă astfel:

..... ..........

5731 £009

ACTIVE IMOBILIZATE

814,692

Imobilizări necorporale

134,506

Imobilizări corporale

614,704

Imobilizări financiare

65,482

ACTIVE CIRCULANTE

5,475,688

Stocuri

85,419

Creanțe

5,200,212

Disponibilități

190,057

CHELTUIEL1 ÎN AVANS

5,750

TOTAL ACTIV

6,296,130

I

CAPITAL PROPRIU

-5,304,965

Capital social

18,645,560

Rezerve

0

Prime legate de capital

210,000

Diferențe din reevaluare

0

Rezultatul exercițiului

-598,067

Repartizare profit

0

Rezultat reportat

-23,562,458

PATRIMONIUL PUBLIC

0

SUBVENȚII PENTRU INVESTIȚII

0

PROVIZIOANE

174,265

DATORII

11,426,830

VENITURI ÎN AVANS

0

TOTAL PASIV

6,296,130

Patrimoniul economic:

ACTIVE IMOBILIZATE -814.692 lei

Imobilizările necorporale cuprind valoarea jucătorilor achiziționați aflați în evidența clubului (428.567 Iei), precum și a programelor informatice achiziționate de către entitate (7.456,15 lei), valoare diminuată cu amortizarea aferentă acestor imobilizări (328.517 lei).

Imobilizările corporale sunt constituite în principal din echipamente și mijloace de transport (329.505 lei - 53,6%), construcții - reprezentând amenajarea unui spațiu închiriat și modernizarea stadionului (188.471 lei - 30,6%), mobilier (57.059 lei - 9,28%) și imobilizări corporale în curs (lucrări la stadion 36.551 lei și investiții în curs la

Baza Sportivă Clujana 3 118 lei).

Imobilizările financiare în sumă de 65 482 lei, sunt creanțe imobilizate reprezentate în principal de garanții constituite de societate.

ACTIVE CIRCULANTE - 5.475.688 lei

Stocurile în sumă de 85.419 lei cuprind materiale consumabile (alimente, consumabile, materiale promoționale, docuemnte cu regim special, medicamente și materiale sanitare, materiale igienizare), materiale de natura obiectelor de inventar, mărfuri (de la standul din lulius Mall) și ambalaje.

Creanțele - principalul activ după valoarea sa, din patrimoniul societății - se compun din:

'z' Creanțe comerciale: furnizori debitori (8.180 lei) și clienți (588.269 lei, din care sumele cele mai mari, existente îri sold, provin de la clienții FC Club Timișoara, reprezentând penalități calculate pentru neachitarea tacturilor emise pentru vânzarea jucătorului Goga Dorin și factura către Rimini Impex)

> Alte creanțe: în principal cu bugetul statului și debitori diverși

Debitorii diverși sunt principalele creanțe ale societății, fiind în sumă de 4.237.821 lei, din care: 3.040.231 lei debite înregistrate la FC Timișoara, 836.740 lei - sume împrumutate de către Club Fundației Șepcile Roșii și 242.500 lei - sume împrumutate de către Club acționarului S.C. BEN&BEN S.A.

Patrimoniul juridic:

CAPITALURI PROPRII - (5.304.965 lei)

Capitalul social a fost majorat treptat, cu aporturile în numerar aduse de Consiliul Local. Aportul inițial al Consiliului Local la capitalul S.C.S. CFM Universitatea Cluj S.A. a fost în sumă de 500 lei. în perioada 2005-2007, Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca a decis, succesiv, majorarea capitalului social al clubului, prin alocarea de la bugetul local a sumei de 7.840.000 lei, după cum urmează:

 • -   HCL nr. 120/22.02.2005 - 1.450 000 lei

  750.000 lei

  90.000 lei

  50.000 lei


 • -   HCL nr. 109/28.02.2006 -

 • -   HCL nr. 782/28.11.2006-

 • -   HCL nr. 834/12.12.2006 -

 • -   HCL nr. 25/06.02.2007 - 2.600.000 lei

 • -   HCL nr. 352/07.06.2007 -2.900.000 lei.

în cursul anului 2008 au avut loc modificări în structura capitalului social al clubului în ceea ce privește partea deținută de Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, ajungând la finele anului, la un capital social vărsat de 1.285.840 lei.

în anul 2009, Consiliul Local a decis majorarea capitalului social al Clubului, prin alocarea de la bugetul local a sumei de 2.000.000 lei (HCL nr. 164/2009), deținând astfel 15,91% din capitalul social al clubului (3.285.840 lei).

Capitalul social se ridică, la 31.05.2009, la nivelul sumei de 18.645.560 lei (componența pe acționari este prezentată în cadrul subcapitolului 2.8.1).Primele de capital - 210.000 lei - reprezintă prime de emisiune înregistrate de către societate la emisiunea de noi acțiuni.

Rezultatele reportate - (23.562.458 lei) - reprezintă pierderi neacoperite înregistrate de la înființare și până în prezent.

Societatea a continuat să înregistreze pierderi și în anul 2008, pierderea la 31.05.2009 fiind de (598.067 lei).

DATORII- 11.426.830 lei, din care:

 • >  Datorii pe termen mediu și lung: - 122.503 lei, reprezentând sumele de rambursat din contractele de leasing pentru mijloacele de transport din dotarea societății

 • >  Datorii pe termen scurt - 11.304.327 lei, care cuprind următoarele: credite bancare pe termen scurt: 772.111 lei

furnizori 1.495.824 lei

- alte datorii, dintre care datoriile cu soldul cel mai mare sunt: către bugetul de stat consolidat (5.273.153 lei), creditori diverși (S.C. Oncos Impex S R L. - 1.253.976 lei), împrumut Consiliul Local pentru stingerea unor datorii restante (2.000.000 lei), drepturi de personal și salarii datorate (305.832 lei).

Contul de profit și pierderi la data de 31.05.2009 reflectă, conform indicatorilor prezentați mai jos, o activitate în regres:

Denumirea indicatorului

Nr. rd

lei

5/31/2009

A

B

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05)

01

88.643

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)

10

2,903,416

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15+18+21+24+29)

32

3,627,277

REZULTATUL DIN EXPLOATARE

Profit (rd.10-32)

33

0

-Pierdere (rd.32-10)

34

723,861

VENITURI FINANCIARE-TOTAL (35+37+39+41)

42

175,325

CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL (rd.43+46+48)

49

49,531

REZULTATUL FINANCIAR              -Profit

(rd.42-49)

50

125,794

-Pierdere (49-42)

51

0

REZULTATUL CURENT                -Profit

(10+42-32+49)

52

0

■Pierdere (32+49-10-42)

53

598,067

Venituri extraordinare (771)

54

0

Cheltuieli extraordinare (671)

55

0

REZULTATUL EXTRAORDINAR +Profit (rd.54-55)

56

0

-Pierdere (rd.55-54)

57

0

VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)

58

3,078,741

CHELTUILEI TOTALE (rd.32+49+55)

59

3,676,808

REZULTATUL BRUT +Profit (rd.58-59)

60

0

-Pierdere (rd.59-58)

61

598,067

14 Impozitul pe profit (691)

62

0

15.Alte impozite nereprezentate la elementele de mai sus (698)

63

0

REZULTATUL NET ' +Profit(rd.60-61-62-63)

64

0

-Pierdere (61+62+63-60)

65

598,067

Veniturile din activitatea de exploatare au fost realizate din vânzări de bilete (1,35%), vânzări mărfuri (la magazinul din lulius Mall 1,29%), reclamă și publicitate (0,42%), donații și subvenții (de la Consiliul Județean și de la FRF 7,16%), despăgubiri (penalități FC Timișoara 10,66%), venituri din active și operații de capital (reprezentând venituri din vânzarea de jucători - 79,13%).

Cheltuielile specifice activității de exploatare cuprind:

 • a) cheltuieli salariale (salarii personal administrativ, salarii juniori, jucători, antrenori, personal lulius Mall, chirii apartmente jucători+antrenori, prime de joc, bonusun jucători conform contractelor etc)

 • b) cheltuieli cu organizarea de meciuri (arbitri, oameni de ordine, firma de pază, cantonament înainte de joc, ambulanță, taxe afișe, imprimare invitații, tipărire bilete, tipărire abonamente, chirii terenuri etc)

 • c) cheltuieli cu activitatea sportivă (chirii terenuri, utilități stadion, medicamente+vitamine, cantonament iarna etc)

 • d) cheltuieli de marketing și promovare (afișe, programe meci, întreținere site, postere echipa, mapă de presă, catalog de prezentare, cărți de vizită, calendar 2009, agende 2009, combustibil pentru deplasări etc)

 • e) cheltuieli cu echipamentul sportiv (mingi, porți, obiecte de antrenament, echipament, imprimări echipament etc)

 • f) cheltuieli administrative (masa servită la cantină, detergenți spălătorie, întreținere teren joc, combustibil etc)

 • g) alte cheltuieli (auto-leasing inlretinere, chirii club+utilități, telefoane, internet, tv, protocol, servicii contabilitate etc)

Realizarea veniturilor din exploatare prezentate mai sus se face cu angajarea unui nivel al cheltuielilor cu mult peste nivelul primelor. Motivul principal este, în special în cazul altor cheltuieli din exploatare, o gestiune defectuoasă a relațiilor contractuale.

Astfel, cheltuielile cu cele mai mari ponderi înregistrate de companie la data de 31.05.2009 sunt:

 • •   cheltuieli privind prestațiile externe (cheltuieli cu colaboratorii) - 1.088.857 lei

 • •   alte cheltuieli din exploatare, din care: cheltuieli cu penalități facturate de furnizori - 564.143 lei și cheltuieli nedeductibile cu active cedate - 442.267 lei

 • •   cheltuieli cu personalul - 541.184 lei

Având în vedere specificul activității societății (cheltuieli foarte mari comparativ cu nivelul veniturilor), rezultatul din exploatare consemnează pierdere în sumă de (723.861 lei).

Activitatea financiară este generatoare de profit, în sumă de 125.794 lei. Veniturile financiare au fost realizate din dobânzi bonificate și diferențe de curs valutar. Cheltuielile financiare sunt rezultatul diferențelor de curs valutar și a cheltuielilor cu dobânzile bancare.

Se observă că nivelul pierderilor reportate a crescut de la un an la altul, și o dată cu acestea, a scăzut și nivelul activului net al societății, înregistrând o valoare negativă, la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, aspect care (în condițiile în care posibilitățile de rambursare a datoriilor sunt limitate sau aproape inexistente, patrimoniul economic al clubului are la bază creanțe greu recuperabile, managementul se schimbă frecvent etc.) compromite viitorul societății Soluția recomandată și adoptată a fost hotărârea de vânzare a pachetului majoritar deținut de către Consiliul Local către un investitor privat, care să vină cu fondurile necesare pentru stingerea datoriilor restante și cu o nouă strategie care să ducă la promovarea echipei în viitorul apropiat. Așa cum arată raportul de audit intern efectuat în perioada 13.04.2009 - 13.05.2009, Clubul se confruntă cu o serie de nereguli constatate atât sub plan juridic, contabil, administrativ, al managementului și resurselor umane etc, care cer o soluționare imediată, pentru a nu agrava situația deja compromisă a Clubului. Astfel, este recomandată formularea de propuneri clare și sustenabile de gestiune a activelor patrimoniale și bineînțeles găsirea de soluții de implementare a acestora pentru a eficientiza activitatea sportivă - de bază, a Clubului.

4 ANALIZA SWOT

Analiza SWOT concluzionează punctele tari, punctele slabe ale activității societății și indică oportunitățile și

riscurile identificate pe piață, influențe actuale și probabile ale mediului extern:


Puncte tari:

o o o o o o

o o

o


o o o o o o

o o

o


Tradiția de 90 de ani și suporterii asigură notorietate pe plan național, dar mai ales pe plan local potențialului investitor;

Situarea într-un centru economic și cultural puternic, în care există potețialul de sprijin auxiliar din partea autorităților municipale și județene;

Existența aceleiași denumiri și pentru alte ramuri sportive (baschet, handbal, volei) asigură un plus de notorietate pe plan local;

Simbolul "U” este foarte cunoscut si foarte sugestiv, un adevărat nume de marcă în sportul românesc; dealtfel, marca « U » este marcă înregistrată;

Existența în cadrul organelor de conducere administrativă și tehnică a unui nucleu experimentat, dar mai ales devotat clubului;

Jucători tineri, cu potențial;

Existența unor finanțatori loiali care susțin echipa clubului;

Colaborare și sprijin financiar din partea administrației publice locale și a universităților;

Grad ridicat de transparență în relațiile cu partenerii.

Puncte slabe:

Stadionul pe care clubul își desfășoară activitatea nu se află în proprietate, aparținând Consiliului Județean Cluj. Neexistând alte stadioane la aceleași standarde ce pot fi închiriate, atrage cu sine o dependență față de furnizorul de servicii;

Schimbarea frecventă a managementului a atras cu sine și instabilitate în ceea ce privește politica de îndeplinire a obiectivelor clubului;

Datorită poziției în clasament, clubul de fotbal încasează venituri mici din drepturi de televizare, iar contractele de sponsorizare sunt puține, și implicit posibilitățile de motivare financiară a personalului sunt reduse;
o Datorită situației ingrate privind locul de desfășurare a partidelor pe teren propriu, numărul mediu de spectatori este limitat de capacitatea redusă a stadionului închiriat fapt ce atrage după sine venituri din încasarea de bilete situate mult sub cele obtenabile în cazul desfășurării partidelor pe o arenă cu o capacitate mai mare;

o Lipsa unui acționar majoritar privat conduce la lipsa unor decizii unitare, știut fiind faptul că statul este un prost administrator de fonduri.

Riscuri:

Posibilele riscuri la care se expune societatea sunt:

o Existența pe plan local a unei echipe concurente, CFR Cluj, condusă în prezent de un management integral privat, poate conduce în viitor la surse de finanțare în scădere din partea administrației locale.

o Fluctuația personalului angajat (antrenori, tehnicieni) și a sportivilor

o Dotări specifice insuficiente

o Lipsa performanței duce la ignorare din partea mass media

o Constrângeri și limitări bugetare

Oportunități:

o O dată cu amploarea pe plan mondial cunoscută de fenomenul fotbalistic, interesul pentru campionatul intern a crescut considerabil, acest lucru fiind reliefat atât de contractele privind drepturile de televizare în creștere, cât și contractele de sponsorizare pe care societăți importante din mediul de afaceri intern le încheie cu cluburile de fotbal. Acest trend ascendent al pieței se traduce prin venituri suplimentare pentru cluburile de fotbal.

o Simbolul „U" constituie o emblemă a orașului și este o marcă recunoscută la nivel național. în cazul în care s-ar realiza investiții importante în cadrul clubului, valoarea acesteia ar putea crește considerabil

o Posibilități de dezvoltare a bazei materiale

o Oportunități de accesare a fondurilor UE, în caz de eligibilitate

o Sprijinul comunității locale și a universităților

o Credibilitatea instituției

5 EVALUAREA SOCIETĂȚII

5.1 ABORDAREA PE BAZĂ DE ACTIVE

în abordarea evaluării pe bază de active valoarea societății s-a calculat ca diferență între valoarea activelor societății minus toate datoriile societății (ajustate la o valoare de piață sau o altă valoare curentă adecvată valoare de utilizare).

Astfel pentru estimarea valorii societății prin această metodă au fost analizate toate elementele de activ și de pasiv ale societății comerciale la data evaluării și s-au efectuat corecții / ajustări unde a fost cazul.

Rezultatele evaluării sunt prezentate în tabelul următor.

RON

Bilanț corectat

Valori corectate

ACTIVE IMOBILIZATE

680.186

Imobilizări necorporale

Imobilizări corporale

614.704

Imobilizări financiare

65.482

ACTIVE CIRCULANTE

5.475.688

Stocuri

85.419

Creanțe

5 200.212

Disponibilități

190.057

CHELTUIELI ÎN AVANS

5.750

TOTAL ACTIV

6.161.624

CAPITAL PROPRIU

-5.439.471

Capital social

18 645.560

Rezerve

0

Prime legate de capital

210.000

Diferențe din reevaluare

-134.506

Rezultatul exercițiului

-598 067

Repartizare profit

0

Rezultat reportat

-23.562.458

PATRIMONIUL PUBLIC

0

SUBVENȚII PENTRU

INVESTIȚII

0

[ PROVIZIOANE

174.265

DATORII

11.426.830

VENITURI ÎN AVANS

0

TOTAL PASIV

6.161.624

Evaluare S.CS. CFM UNIVERSITATEA CLUJ S.A.CIu^- Napoca '

Corecțiile efectuate asupra elementelor bilanțiere ale societății la data de 31.05.2009 sunt:

Elemente de activ

 • 1. Active imobilizate

Imobilizări necorporale - sunt formate din lotul de jucători aflați în proprietatea S.C.F.M. Universitatea Cluj S.A. Evaluarea acestora s-a bazat pe informațiile specifice provenite de la reprezentanții societății analizate și pe documentele preluate privind situația contractuală. De asemenea s-au avut în vedere informațiile disponibile în mass-media privind lotul actual. Pentru a elabora o scară ierarhică a acestora s-a făcut o analiză a returului competițional 2008/2009 în care elementele luate în calcul au fost: postura de titular, numărul de minute jucate, numărul de goluri înscrise, notele acordate de către jurnaliștii din domeniu. în evaluare s-a ținut cont de faptul că la nivelul ligii a Il-a un jucător este transferat, în medie cu 100.000 - 120.000 euro, iar valoarea contractului se ridică în jurul valorii de 40.000 euro / sezon (fără eventualele prime/bonusuri). Un alt element luat în calcul în estimarea valorii de transfer al unui jucător a fost vârsta, având în vedere faptul că viața sportivă a acestora se încadrează în intervalul de vârstă 19 -34 de ani.

Pentru estimarea valorii jucătorilor deținuți de societate s-au avut în vedere posibilitatea aplicării uneia sau mai multor abordări ale evaluării, în conformitate cu standardele internaționale de evaluare, respectiv :

 • - abordarea pe bază de costuri

 • - abordarea pe bază de venit

 • - abordarea pe bază de comparații de piață

Astfel, informațiile pe care ne-am bazat în selectarea abordării au fost următoarele :

- în România industria fotbalului a cunoscut o amploare fără precedent, interesul arătat de populație pentru acest sport susținând acest trend ascendent;

Dezechilibrul existent între cererea și oferta de jucători (în favoarea ofertei) a condus în ultimii ani la creșteri semnificative a prețurilor de transfer pe piața locală. Totuși odată cu intrarea economiei europene într-o perioadă de recesiune se constată cotații în scădere a prețurilor de transfer;

Există un grad ridicat de dificultate în estimarea contribuției fiecărui jucător în generarea veniturilor unui club de fotbal, precum și a valorii de transfer viitoare văzută ca o valoare terminală ;

în aceste condiții, ca și abordări ale evaluării:

Nu s-a putut aplica abordarea pe bază de costuri ținând cont de faptul că majoritatea jucătorilor legitimați la « U » Cluj sunt produsul altor cluburi profesioniste, ajungând în proprietatea entității evaluate în urma unor transferuri inter cluburi.

Abordarea pe bază de venituri o considerăm nerelevantă, pe de o parte datorită dificultății estimării costurilor directe, aferente fiecărui caz în parte, și pe de altă parte, că în cadrul acestei abordări este dificil de^esfîmat

pentru fiecare jucător contribuția la veniturile societății (un element foarte important al recunoașterii valorii unui activ), respectiv valoarea de piață a fiecăruia dintre ei în momentul în care se decide că ar trebui transferat.

Abordarea considerată relevantă și care a fost aplicată în cazul de față, este cea bazată pe informațiile din piață (abordarea prin comparații). Evaluatorul a considerat această abordare ca fiind oportună datorită informațiilor pe care le deține privind prețurile de tranzacționare aferente transferurilor din Liga I și Liga a ll-a ce au avut loc în ultimul an, calitățile și pozițiile în teren jucătorilor tranzacționați.

în anexe este prezentată situația analitică a rezultatelor evaluării pentru jucătorii aflați sub contract cu „U" Cluj.

Un alt element de activ necorporal a cărui nivel contribuie semnificativ la valoarea clubului este marca atașată acestuia: „Universitatea Cluj U 1919”. Pentru evaluarea acesteia există două metode consacrate: metoda economiei de redevență și metoda comparațiilor directe. Având în vedere că în România, la ora actuală, costul de înregistrare al unei mărci nu ține cont de notorietatea de care ea se bucură la nivelul pieței căreia i se adresează, drept urmare am aplicat doar cea de-a doua metodă în aplicarea acesteia am ținut cont de studii recente elaborate la nivel european privind valoarea de piață a cluburilor de fotbal și marca atașată acestora. Am considerat că un multiplicator de valare rezonabil este Cifra de afaceri / valoare marcă. în stabilirea comparabilelor am luat în calcul informațiile regăsite în studiile: „Most Valuable Football Brand 2009" - elaborat de BRAND FINANCE și „Football Money League 2009" - realizat de DELOITTE.

Nr. crt.

Club

Cifra de afaceri (mii eur)

Valoare

Marcă (mii lire)

Valoare marcă (mii EUR)

Brand

Rating

Val marca /

CA

1

Real Madrid

365,8

300

342

AAA

93%

2

Manchester United

324,8

329

375

AAA

115%

3

FC Barcelona

308,8

266

303

AAA

98%

4

Bayern Munich

295,3

247

281

AA

95%

5

Chelsea

268,9

180

205

AA-

76%

6

Arsenal

264,4

201

229

AA

87%

7

Liverpool

210,9

136

155

AA

73%

8

AC Milan

209,5

154

175

AA

84%

9

AS Roma

175,4

84

96

A

55%

10

Internazionale Milano

172,9

100

114

AA

66%

11

Juventus

167,5

93

106

BBB+

63%

12

Olympique Lyonnais

155,7

80

91

A

59%

13

Schalke 04

148,4

78

89

A

60%

14

Tottenham Hotspur

145,0

66

75

BBB-

52%

15

Hamburger SV

129,9

68

77

BBB-

60%

16

Olympique de Marseille

126,8

62

71

A

56%

17

Newcastle United

125,6

51

58

BBB

46%

18

VfB Stuttgart

111,5

50

57

BBB-

51%

19

Fenerbahce

111,3

44

50

BBB

45%

20

Manchester City

104,0

44

50_

BB+

48%

Fiecărei mărci i s-a atribuit un rating în funcție de notorietatea de care se bucură în acest moment față de cluburile ce au fost notate cu AAA. Observăm că în cazul cluburilor a căror mărci sunt clasificate în grupa A, ponderea mărcii în cifra de afaceri este de peste 90%, ea scăzând gradual până la o medie de cca. 50% pentru echipele a căror branduri sunt clasificate în a doua grupă, respectiv B.

Dacă am elabora un clasament al cluburilor de fotbal la nivel național, din analiza de piață prezentată în descrierea afacerii observăm faptul că echipele cărora li se pot atribui rating-ul „A" sunt FC STEAUA BUCUREȘTI si FC DINAMO BUCUREȘTI. Asa cum am aratat in acel studiu de piața, marca U Cluj s-ar situa în cea de-a treia urna valorica. Neavând la dispoziție informații legate de ponderea in cifra de afaceri am consideram ca aceasta se situează la limita inferioara prezentată anterior (45%). în condițiile actuale considerăm că este necesar o normalizare a cifrei de afaceri obținute de clubul Universitatea Cluj, a cărei componente le prezentăm mai jos:

Venituri

Valoare

(lei)

Pondere

Bilete

1.190.000

49%

Sponsorizări

1.110.000

45%

Drepturi de televizare

60.048

2%

Materiale promoționale

89.635

4%

TOTAL VENITURI

OBTENABILE

2.449.683

lei

Drept urmare considerăm că la data evaluării valoarea de piață a mărcii clubului este de cca. 1.100.000 lei -echivalent a 265.000 euro. Nivelul acesteia ține cont de situația ingrată în care se află clubul în acest moment, investiții importante realizate în infrastructură și jucători + staff tehnic pot conduce la o majorare semnificativă a acesteia.

în concluzie, sintetic, prezentăm rezultatele evaluării activelor necorporale:

RON

31.05.2009

Corecții

Valori corectate

ACTIVE IMOBILIZATE

814.692

6.299.122

7.113.814

Imobilizări necorporale

134.506_

_6.51_4.594

6.649.100

Imobilizări corporale și financiare - situația sintetică a acestora este:RON

31.05.2009

Corecții

Valori corectate

ACTIVE IMOBILIZATE

814.692

6.299.122

7.113.814

Imobilizări corporale

614.704

-215 472

399.232

Imobilizări financiare

65482

0

65.482

Singurele corecții efectuate asupra acestor categorii de active sunt reprezentate de modernizările efectuate în spațiile luate în chirie, a căror valoare de realizare netă este nulă (în contractul de închiriere nu sunt prevăzute clauze care să certifice faptul că locatarul își va recupera investițiile în modernizări).

 • 2. Active circulante

Stocurile existente în patrimoniul societății la data de 31.05.2009 sunt în general stocuri curente, stocurile cu mișcare lentă sunt puține. Nu a fost necesară efectuarea de ajustări suplimentare.

în urma analizei elementelor de creanțe și disponibilități deținute de către entitatea supusă evaluării, considerăm că acestea reprezintă sume curente astfel că nu s-au efectuat corecții asupra acestora.

Situația sintetică a elementelor de capital circulant este următoarea:

RON

31.05.2009

Corecții

Valori corectate

ACTIVE CIRCULANTE

5.475.688

0

5.475.688

Stocuri

85.419

0

85.419

Creanțe

5.200.212

0

5.200.212

Disponibilități

190.057

0

190.057

Elemente de pasiv

1. Capitaluri proprii - se compun din:

RON

31.05.2009

Corecții

Valori corectate

CAPITAL PROPRIU

-5.304.965

6.299.122

994.157

Capital social

18.645.560

0

18.645.560

Rezerve

0

0

0

Prime legate de capital

210.0001

0

210.000

Diferențe din reevaluare

0

6.299.122

6.299.122

Rezultatul exercițiului

-598.067

0

-598.067

Repartizare profit

0

0

0

Rezultat reportat

-23.562.458

0

-23.562.458

Creșterea de capital propriu se datorează diferențelor din reevaluarea elementelor de activ prezentate anterior.

2. Datorii + provizioane - la data de 31.05.2009 se compun din.

<♦ Datorii comerciale

 •  Datorii către instituțiile de credit și asimilate

<♦ Alte datorii - reprezintă datoriile către bugetul statului, datoriile către salariați și alte datorii.

 • Provizioane

Datoriile societății sunt datorii curente, valorile înregistrate în contabilitate reprezentând valoarea justă a acestora, astfel nu a fost necesară efectuarea de ajustări asupra valorilor existente în contabilitate.

Rezultatul evaluării prin abordarea bazată pe active, este:

ACTIV NET CORECTAT

RON

31.05.2009

Corecții

Valori corectate

ACTIVE IMOBILIZATE

814.692

6.299.122

7.113.814

Imobilizări necorporale

134 506

6.514.594

6 649.100

Imobilizări corporale

614.704

-215.472

399.232

Imobilizări financiare

65.482

0

65.482

ACTIVE CIRCULANTE

5.475.688

0

5.475.688

Stocuri

85.419

0

85.419

Creanțe

5.200.212

0

5.200.212

Disponibilități

190.057

0

190.057

CHELTUIELI ÎN AVANS

5.750

0

5.750

TOTAL ACTIV

6.296.130

6.299.122

12.595.252

CAPITAL PROPRIU

-5.304.965

6.299.122

994.157

Capital social

18.645.560

0

18.645.560

Rezerve

0

0

0

Prime legate de capital

210.000

0

210.000

Diferențe din reevaluare

0

6.299.122

6.299 122 I

Rezultatul exercițiului

-598.067

...........o

-598.067 |

Repartizare profit

o'

0

0

Rezultat reportat

-23.562.458

0

-23.562.458

PATRIMONIUL PUBLIC

0

0

0

SUBVENȚII PENTRU INVESTIȚII

0

0

0

PROVIZIOANE

174.265

0

174.265

DATORII

11.426.830

0

11.426.830

VENITURI ÎN AVANS

0

0

0

TOTAL PASIV

6.296.130

6.299.122

12.595.252

Activ net contabil

Activ net corectat

(5.305.000)     lei

990.000    lei

Număr acțiuni

186.456Valoare acțiune (contabila)

(28,45)

lei / acțiune

Valoare acțiune (corectata)

5,31

lei / acțiune


în concluzie valoarea capitalului propriu estimat prin abordarea patrimonială este:


Vanc “ 990.000 RON6 ANEXE


6.1 EVALUAREA JUCĂTORILOR AFLATI SUB CONTRACTc? z> e

o

3

zj

CD

O

ra

>

</>

E

a. O

8

C 3

O C’M

c >

< J o o

UJ

R ui r-

C4»

C 3 at

<■»

c >

§

&

8

<•> r> c>

ci <’>

Ci O'»

o

8

K

o

<’> B

C'J

C'J C.'j ci

LJ U>

C'J

C 3 C'J C >

c.> IZ»

C, > C'J C J

r

3

cri ■M

Pi

CJ Cil

s

UJ CM

c=> o CJ

CJ m <—î

LH e

co a> CL

Q ?S

8

c ci

5>

< >

o

<i ci f~> ci CM

C'>

r» Q c >

c > LO

c >

<r>

8

c>

C J

CM

ci r-

8

< > l/>

c>

r> o Ct

u» CM

C'J

u>

1/3

CM

ci

8

r>

/■•o

s

8

Ci

UJ

8

O

CJ r-

8

C 3 ui

O s

G» ■M cn

c<»

CM

<■»>

CM

•—

CM

CM

•-

O

C

c >

«>

u J

cO

o>

I--

IO

«-

c >

'4

CO

■4

r-

«—

«3

co

o

k.

c

u>

r -

t-‘

CM

»-

-

CO

oi

CM

Oi

CM

r-

’J

r-

ro

CM

<o

•J

E

c

ctj

cr»

CM

CO

UJ

ro

a>

Lf)

CO

CJ»

CM

CO

co

CU

C'>

i/>

ci

-J

l/>

UJ

r-

nj

•—

•“

1-

y—

y—

>-

O

cl

2

U.

-s

CD

Ll.

1-

J—

Lx_

’J

CO

j—

CJ

”5-

O

2

r-

<c.

<(

u_

LL

<(

U-

Ll

«(

Ll

LL

C.

C.1

O

.tr

u.

C.)

o

Q.

U>

r-

CD

C >

CM

CM

CM

u>

CO

<T>

o>

o~>

T—

u>

UJ

«•

C31

•j

<'» <M

co

*4

< M

CM

CM

CM

•“

CM

''

CM

r

O

»—

1

z

1

■ j

• I

<: -i

l/>

cn

CO

•1

Ui

CM

c >

CM

CC 3

CM

UJ

cn

a>

UJ

v-

C’M

CM

CU

c*>

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

cu

CM

CM

C'l

<M

<M

CM

1

in

>

r -

u>

a>

r■-

CO

oo o>

"4

Ci

U>

Vi

r-

o>

r--

C'J

cu

s

rri

fi

CO

<■;>

cr»

CT>

o>

Ol

Ol

o>

CÎ3

CT»

CT.

CTi

rt>

<d

▼“

*“•

*”

ca o

&

a

O

O

O

O

n

< >

r>

O

o

O

C J

CJ

C'J

o

CJ

O

(J

O

z

O

O

q:

CL

u:

rr'

CLi

fj

U.

n

(1

ti

ir

li

11

IL'

O

O

LL

Cl

u.

tl

C11

O

CO

<•')

Z)

ZJ

ZJ

—i

c.o

“■

“j

Zj

=>

“•

D

_)

O

CD

CJ

Z)

=)

Z)

_i

_>

co

ZJ

ZJ

LU

UJ

UJ

UJ

UJ

—I

UJ

tu

LU

UJ

IU

UJ

L1J

LU

J

>

UJ

IU

UJ

UI

LU

ZJ

5

8

8 ci

8

o

§

e> <-» •r>

§

8 a>

O

8

r -

g

o

8

§

o s

§

8

LCJ

CJ

8

§

§

3

1

8 b-

8

r-

o

3

ca

u>

l/>

ci

o

rr.

o

c*»

o

CM

CM

«o

CO

ui

03

CM

O

ci

l/J

-r

rn

CM

oo

Cl)

rq

CM

IO

CM

CM

«—

'1

’J

C M

■—

<Z)

ci

o

Ci

c:>

e >

O>

c >

c >

-

CM

«-

<T>

O

-

-

<■ 3

-

r*>

c >

TZ

C'j

c >

c i

<■>

O

c*>

CJ

o

C >

C J

o

O

c >

o

<'■>

LJ

CJ

LJ

<>

O

cm

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

Cj

CM

CM

Cm

CM

; •»

CM

cm

CM

CM

CM

CM

LJ

w

8

8

8

8

8

8

8

CO C 3

8

8

?>■

8

8

8

8

ui

O

8

8

8

8

ci

8

8

’P

ca

< ■>

ci

c >

C-»

c.»

< >

c .

o

c >

c >

LJ

< »

C-O

C'J

C'J

<•>

< >

c >

< >

C J

is

ro

CD

r~.

C*/

CM

e->

V >

<•>

rr»

r->

C'i

m

C’J

r’>

-•>

r-,

CM

c

<30

aț>

a’»

or>

< >

<»>

cr.

u.-> c> <■>

b>

CC»

03

CJ3

oo

dj

oo

a>

cri

8

ci

C.C1

CU

o t 3

c.> C.t

s

3

c;

8

O

<■->

c.»

c’>

8

o ci

O

< >

S

c, >

< >

 • < J

 • < >

C'J r>

8

Q

. >

8

CJ ci

<>)

IM

t M

CM

C M

CM

CM

• M

CM

CM

CM

CM

<M

CM

CM

CM

<M

IM

■ '!

< M

CM

C'J

CM

< j

CM

t

JP

r-

__

-J

.—

CO

.—

OJ

CD

CO

«—

Ci

r>

< >

C >

c ■.

c >

c >

O

<>

C 3

c >

C >

c >

C >

<>

<->

<">

<i

ci

ci

o*»

,___

.___

UJ

< 3

u >

A

CO

o-»

r-.

c >

c >

CM

•—

<r

«o

•—

f >

< 3

<■>

<>

•' »

CM

c »

' M

CM

1

c >

<3

c.i

LL

( 1

<d

E

Z

5

-J “1

<1 »—

—1

-X

o

X.

•-1.

CJ

UJ

-1'

c

■ 1

_i

II

CJ

<1

Cl

(Zi

Ql

</>

CJ

i—

ZJ a:

O

--t iTj

Cl

Z •c. Lj

m"

LJ

z

-r

<f.

—I =>

u. UJ

J-CD

< J

S

z

ȘJ

(•'

CO UJ ar

H

CO z>

_J O r-J CO

O ( >

CD

a:

E

CO

iTi

«(. rr

►-UJ

UJ

O z

O o

Cj CJ

CJ (J

<r

(J-

LJ

cd

______1

z>

.L

Cl

- <

u."

LL

ÎL' <r -L

O

<C

ZL

<

ZJ

a

Q

't

i 1

o.

1 .1

•=*.

ai

O

CD

-r

('»

CJ

O <J>

■ (

*<.

L_J

c/»

"7-

u.

o

UJ

O

z

u_

_>

uJ

<r uJ a

C't

O o

c» •r i-

Dl

-1

C'r <« O

«:(

CO

u 1

O

C>) UI

'•«C CJ

11.

<< CI

_J

UJ J—

r/i

<(’

LL' O

CJ

CL

III

J

Zi UJ

CJ <i

<1 (1

III

ZJ CL

ZJ

T o

—J

<

u

CO

Cl

LJ

Cl

co

—1

(T

tr

CL

u.

CJ

J—

—i

<9

v>

>—

,Tr-

—>

î)

O

l ■>

»<r

i 11

O

«t.

<r

'Cf

i u

< >

J

Z>

ui

II 1

o

CD

C.O

m

a)

CD

O

LJ

o

u_

LL

ZJ

u>

CO

CD

CD

CO

CO

CO

CO

J—

z-

>

>—


6.2 PREZENTAREA EVALUATORULUI

"DARIAN ROM SUISSE" S.R.L. a luat ființă ca societate româno-elvețiană în anul 1990. în perioada 1990-1993 firma s-a orientat spre consultanță în implementarea de sisteme informatice de gestiune economică iar din 1993 s-a focalizat pe activitatea de evaluare și consultanță în domeniul economic, management și consultanță financiară. Actualmente firma are capital integral romanesc, fiind liderul pieței de evaluare în România cu o cifra de afaceri de peste 3,5 milioane Euro în 2007, realizând în cei 15 ani de existenta peste 50.000 de rapoarte de evaluare.

începând cu anul 2000, activitatea noastră se desfășoară pe plan național și este orientată în principal spre evaluare (afaceri, elemente intangibile, proprietăți imobiliare, mașini și echipamente, evaluări pentru raportări financiare, fuziuni, achiziții asistență și training în domeniul evaluării), consultanță în decizii investiționale și management (proiecte de finanțare, planuri de afaceri, studii de fezabilitate în vederea contractării de credite, consultanța în procesul de privatizare, restructurare de societăți comerciale și regii).

Darian este din anul 1994 membru asociat ANEVAR (Asociația Națională a Evaluatorilor din România), lucrând în conformitate cu metodele și standardele acestei asociații profesionale, care sunt în concordanță cu standardele Comitetului Internațional de Standarde în Evaluare (IVSC) și cu cele europene ale Grupului European al Asociaților de Evaluatori (TEGOVA).

Resursele de care dispune DRS (umane și materiale) sunt repartizate în 20 birouri principale situate în Cluj-Napoca, București, Timișoara, Sibiu, Oradea, Suceava, Alba lulia, Deva, Arad, Craiova, Târgu Mureș, Brașov, lași, Constanța, Galați, Bacău, Reșița, Baia Mare, Pitești, Ploiești și în alte zone din țară prin intermediul colaboratorilor.

Echipa Darian este formată din peste 50 evaluatori cu experiență, membri titulari și acreditați lectori la cursurile de evaluare organizate de ANEVAR/IROVAL.


DARIAN ROM SUISSE are certificat sistemul de asigurare a calității conform ISO 9001: 2000, prin SGS-ICS din anul 2003, certificat HO6/2089.

Date de identificare ale societății:

Cluj-Napoca București Timișoara Constanta


lași Brașov Sibiu Galați Arad Craiova Ploiești Pitești Suceava Oradea


Sigma Center, str. Republicii, nr. 109, et. 1, CP 40, Tel / Fax: - 40 - 264 / 438033, 438034, mobil 0722-875.797 Union Int’l Center, str. I. Câmpineanu 11, et. 6, Tel/Fax: 40 - 21-312.27.86, 0723-574.000

Str. Mihai Viteazu nr. 30 C, Tel/fax 40 - 256432822, mobil 0726-755.620

B-dul. Mamaia nr. 135-137, Tel/fax 40-0241-508400, mobil 0726-755.625

Str. Ștefan cel Mare nr. 8, etaj 1, Tel/fax 0232-216073, mobil 0726-755.627

Str. Eroilor nr. 17, Centrul MODAROM, etaj 4, Tel/fax 0268-474770, mobil 0726-755.624

Str. Școala de înot, nr.3 , ap.47„ Tel/fax 0269 - 244243, mobil 0722- 524.236

Str. Brăilei, nr. 7-9 (incinta Vox Center), et. 3, camera 317 - Tel/fax 0336-103.646, mobil 0720- 067.085 Calea A. Vlaicu, Bl 21, ap 7, etaj 1, tel. 0257-272427 , mobil 0729-885407

Str. Calea București, bl. A3, sc. 2, ap.2, tel. 0251-315478

Str. Maramureșului, nr. 21, jud. Prahova, tel 0730-277050

Str. Teilor nr. 49, jud. Argeș, tel. 0722-600875

Str. Ștefan cel Mare, nr. 26, ap. 1, tel /fax 0230-522168, mobil 0722-765274

Str. Pescărușului, nr. 14, ap. 2, tel. 0359-418648, fax 0259-474242, mobil 0720-440009Deva              - Str. 1 Decembrie nr. 14, etaj 2, tel. 0730 - 011093

Baia Mare         - Str. Transilvaniei, nr. 6A, ap. 56, parter, tel. 0724576572, 0262-221199

Reșița

Baca mail:

 • - Str. Fântânilor, nr.2, loc. Reșița, jud. Caras Severin, tel.0255/212155

 • - Str. Energiei, nr. 32, 0234/517000, jud. Baca

darian&.darian.ro

web:

www.darian.ro

GRILA PUNCTAJ

Comisia astfel constituita va evalua ofertele interne depuse, acordând punctajul conform următoarei grile:

Comisia de vanzarc va evalua ofertele interne depuse, acordând punctajul conform următoarei grile:

 • 1. Se va întocmi o ofertă in plic de acționarul interesat care să conțină următoarele elemente:

 • - toate documentele prevăzute la art. 35 din HG 577/2002;

 • - dovadă de experiență similară în domeniul fotbalistic, într-un club de Liga A: certificat de acționar sau dovada calității de administrator/director într-un club de fotbal sau altă funcție asimilată (se va nota cu 10 puncte);

 • - plan de afaceri și investiții pe o perioadă de cel puțin 3 ani de zile (5 puncte), cu termene și valori concrete (10 puncte); se va puncta suplimentar fiecare an de investiții în plus față de perioada de 3 ani după cum urmează: 5 puncte pentru o perioadă de suplimentară de 1 an și 10 puncte pentru o perioadă mai marc decât aceasta;

 • - capacitatea de a stinge până la data de 15.08.2009 datoriile la bugetul de stat până la data de 01.07.2009 în valoare totală de 5.074055 lei (se va nota cu 50 puncte); contractul de vanzare-cumparare acțiuni va fi perfectat doar ulterior stingerii pana la data de 15.08.2009 a datoriilor la bugetul de stat, acumulate pana la data de 01.07.2009 si a achitării prețului pentru pachetul de acțiuni scos la vanzare;

 • - propunerea de stingere a tuturor celorlalate datorii ale clubului (se va nota cu 10 puncte);

 • - strategia de promovare în prima ligă de fotbal (se va nota cu 10 puncte);

 • 2.  Pentru calificarea la faza de negociere se vor obține cel puțin 50 de puncte;

 • 3.  3. Marca, sigla, denumirea, palmaresul si culorile echipei rămân în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca și în folosința gratuită a cesionarului;

Pentru participarea la licitație este obligatorie depunerea ofertei in plic inchis, cu documentele de participare, conform prevederilor art. 35 din Normele Metodologice aprobate cu HG nr. 577/2002, la sediul Societății Comerciale Sportive Club Fotbal Municipal Universitatea Cluj S.A.

ANUNȚ DE VÂNZARE

acțiuni prin licitație cu oferta in plic combinata cu negociere

In conformitate cu prevederile OUG nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 1.37/2002 privind unele masuri de pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare, precum si in conformitate cu Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 577/2002 modificata. Municipiul Cluj-Napoca, prin Consiliul Local, cu sediul în Cluj-Napoca. str. Moților nr. 3, oferă la vânzare prin licitație cu oferta in plic combinata cu negociere, un număr de 1073324 acțiuni, reprezentând 51% din valoarea capitalului social al Societății Comerciale Sportive Club Fotbal Municipal Universitatea Cluj S.A. si HCL nr. 362/2009

Acțiunile puse in vanzarc sunt deținute de Municipiul Cluj-Napoca, prin Consiliul Local, iar vanzarea acțiunilor se organizează si se realizează de Municipiul Cluj-Napoca, ca instituție publica implicata, in conformitate cu prevederile art.4 indice 3 coroborat cu art.5 alin.(2) din OUG nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările si completările ulterioare.

Prețul de oferta al procedurii este de 0.47 lei lei pentru o acțiune, respectiv 504900 lei pentru intregul pachet.

Capitalul social al Societății Comerciale Sportive Club Fotbal Municipal Universitatea Cluj S.A. este de 21045560 lei. Valoarea nominala a unei acțiuni este de 10 lei. Tipul de acțiuni emise: acțiuni nominative. Numărul total de acțiuni: 2104556.

Dosarul de prezentare al Societății Comerciale Sportive Club Fotbal Municipal Universitatea Cluj S.A. poate li procurat zilnic (luni - vineri) incepand cu data de 08.07.2009, între orele 812 - 16—, de la sediul Societății Comerciale Sportive Club Fotbal Municipal Universitatea Cluj S.A., persoana contact, d-l Pop Teodor.

Procedura de vanzarc arc in vedere prevederile art. 47 din Legea 137/2002 modificata, art. 13 din OUG 88/1997 modificata, art. 29 si următoarele, art. 62 si următoarele din HG 577/2002 modificata si art. 12 din actul constitutiv al societății si se desfasoara după cum urmeaza:

 • 1.  Se arc in vedere ca prim pas respectarea dreptului de preferința al celorlalți acționari, după cum urmeaza: Uniunea Universităților Clujene, FC Universitatea Cluj FSP, Fundația Transilvania, Camera de Comerț si Industrie Cluj, SC Oncos Impex SRL, SC BEN & BEN SA, SC Intop Construetions SRL, d-l Walter Florian, raportat la prețul de oferta; acest drept se exercita proporțional cu numărul de acțiuni pe care le poseda.

 • 2.  Daca acțiunile ofertate spre vanzare nu au fost subscrise integral de către acționari, proporțional cu cota deținută. -, orice acționar poate sa-si -manifeste intenția de a cumpără diferența de acțiuni nesubscrise, potrivit art. 12 din actul constitutiv al societății, astfel incat. prin cumpărarea acestora, sa dețină cel puțin 51% din pachetul de acțiuni. In situația in care nu se exercita dreptul de preferința in conformitate cu prevederile legale si statutare, la procedura de vanzare acțiuni poate participa orice tert interesat.

In acesta faza operează procedura de vanzare prin licitație cu oferta in plic combinata cu negociere.

Comisia de vanzare va evalua ofertele interne depuse, acordând punctajul conform următoarei grile:

 • 1. Se va întocmi o ofertă in plic de acționarul interesat care să conțină următoarele elemente:

 • - toate documentele prevăzute la art. 35 din HG 577/2002;

 • - dovadă de experiență similară în domeniul fotbalistic, într-un club de Liga A: certificat de acționar sau dovada calității de administrator/director într-un club de fotbal sau altă funcție asimilată (se va nota cu 10 puncte);

-plan de afaceri și investiții pe o perioadă de cel puțin 3 ani de zile (5 puncte), cu termene și valori concrete (10 puncte); se va puncta suplimentar fiecare an de investiții în plus față de perioada de 3 ani după cum urmează: 5 puncte pentru o perioadă de suplimentară de 1 an și 10 puncte pentru o perioadă mai mare decât aceasta;

 • - capacitatea de a stinge până la data de 15.08.2009 datoriile la bugetul de stat până

la data de 01.07.2009 în valoare totală de 5.074055 lei (se va nota cu 60 puncte); contractul de vanzare-cumpararc acțiuni va fi perfectat doar ulterior stingerii pana la data de 15.08.2009 a datoriilor la bugetul de stat, acumulate pana la data de 01.07.2009 si a achitării prețului pentru pachetul de acțiuni scos la vanzare;

 • - propunerea de stingere a tuturor celorlalatc datorii ale clubului (se va nota cu 10 puncte);

 • - strategia de promovare în prima ligă de fotbal (se va nota cu 10 puncte);

 • 2. Pentru calificarea la faza dc negociere se vor obține cel puțin 50 de puncte;

 • 3. Marca, sigla, denumirea, palmaresul si culorile echipei rămân în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca și în folosința gratuită a cesionarului;

Pentru participarea la licitație este obligatorie depunerea ofertei in plic inchis, cu documentele de participare, conform prevederilor art. 35 din Normele Metodologice aprobate cu HG nr. 577/2002, la sediul Societății Comerciale Sportive Club Fotbal Municipal Universitatea Cluj S.A.

Documentele de participare se depun in original sau in copie legalizata. Separat de documentele de participare, potențialii cumpărători vor include in plic separat oferta tehnica si oferta financiara, pana la data dc 17.07.2009, orele 10:00 ora locala, cu respectarea termenului dc preferintaal acționarilor; acest termen este de decădere. Plicul cu documentele de participare si plicul ce conține oferta tehnica si oferta financiara vor fi incluse intr-un plic mai mare, pe care se va înscrie denumirea ofertantului, destinatarul si licitația la care se participa.

Deschiderea plicurilor pentru verificarea documentelor de participare se va face de comisia de licitație la sediul Societății Comerciale Sportive Club Fotbal Municipal Universitatea Cluj S.A., str. Tabacarilor F.N., Cluj-Napoca, la data de 17.07.2009 orele 12:00, in prezenta ofertantilor. Rezultatul verificării documentelor de participare si intocmirca listei cuprinzând ofertant» acceptați care include toti potențialii cumpărători care au depus documentația completa se comunica si se afiseaza in aceeași zi, cu o ora înainte de începerea licitației.

Prezenta oferta este valabila 30 de zile de la publicare.

Președinte de ședința, Dr. Laszlo Attila

SOCIETATEA COMERCIALĂ SPORTIVĂ “CLUB FOTBAL MUNICIPAL UNIVERSITATEA CLUJ ” SA

(informații de natură tehnică, economică, financiară, juridică)

Societatea Comercială Sportivă “Club Fotbal Municipal Universitatea Cluj” S.A. a luat ființă în iulie 2004 urmare a deciziei unui număr de cinci acționari (Fundația “Uniunea Universităților Clujene”, Asociația “Fotbal Club Universitatea Cluj”, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, Banca Transilvania S.A. și Camera de comerț și industrie Cluj) având calitatea de fondatori. La constituire, capitalul social al societății, subscris și vărsat, era de 2.500 lei. divizat în 25 de acțiuni nominative cu valoarea nominală de 100 lei.

Valoarea capitalului social și structura acționariatului au suferit modificări astfel că la 30.06.2009 situația acestora, conform datelor înregistrate în contabilitate (capitalul subscris și vărsat), se prezenta astfel:

Nr. crt.

Acționari

Capital subscris

Capita

vărsat

Ici

%

Ici

%

1.

Consiliul local Cluj-Napoca

13.390.400

63,6258

13.390.400

63.6258

2.

S.C. “Oncos” SRL

2.311.500

10,9833

2.311.500

10.9833

3.

Fundația “Transilvania”

1.477.560

7,0207

1.477.560

7.0207

4.

S.C. “Ben & Ben” SA

898.000

4,2669

898.000

4,2669

5.

S.C. Intop Construction SRL

2.966.100

14,0937

2.966.100

14,0937

6.

Camera de Comerț și Industrie Cluj

500

0,0024

500

0,0024

7.

Asociația    Fotbal    Club

Universitatea Cluj

500

0,0024

500

0,0024

8.

Fundația          “Uniunea

Universităților Clujene"

500

0.0024

500

0,0024

9.

Florian Walter

500

0.0024

500

0.0024

Total

-

21.045.560

100

21.045.560

100

Potrivit actului constitutiv, unitatea este un club profesionist, organizat ca societate comercială sportivă pe acțiuni, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată și a Legii nr. 69/2000. legea educației fizice și sportului împreună cu regulamentul de aplicare a acesteia (H.G. 884/2001).

După înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj (nr.J 12/2790/29.07.2004) societatea a obținut avizul de constituire, respectiv autorizația dc funcționare nr. 259/13.08.2004 emise de Agenția Națională pentru Sport, care a eliberat și Certificatul de Identitate Sportivă nr. 0015429/13.08.2004. Totodată a fost afiliată la Federația Română de Fotbal în 25 februarie 2005.

Din punct de vedere sportiv societatea este rezultatul cedării, cu titlu gratuit, de către Clubul Sportiv “Fotbal Club Universitatea” Fără Scop Patrimonial Cluj-Napoca, a drepturilor de natură sportivă, Iară caracter patrimonial, constând în: drepturi de participare în campionatele divizionare organizate dc Federația Română de Fotbal pentru seniori liga a Il-a și juniori, precum și în competițiile fotbalistice organizate de Agenția Județeană de Fotbal Cluj (Divizia D).

Operațiunea a fost reglementată între cele două părți prin Contractul de cesiune nr. 5/17.02.2005. Ulterior, cedentul (Clubul Sportiv “Fotbal Club Universitatea” tară Scop Patrimonial Cluj-Napoca) a contestat în instanță modul de încheiere și de punere în executare a acestui contract, acțiune aflată pe rolul Tribunalului Comercial Cluj.

în plan sportiv, la 30.06.2009, clubul dispune dc un lot de 25 de jucători pentru echipa de seniori care activează în liga a Il-a. un lot de 17 jucători (juniori-seniori) la echipa a Il-a, un lot de juniori (15 ani) de perspectivă cuprinzând 9 sportivi, un centru de copii și juniori format din 17 jucători. La aceștia se adaugă staful tehnic format din 6 persoane.

Societatea nu dispune dc baze sportive proprii pentru desfășurarea activității fotbalistice fiind nevoită să închirieze spațiile respective ( baza sportivă “Clujana”, baza sportivă “I.R.A.”, baza sportivă “Unirea”) de la alte instituții sau unități economice din municipiu.

Situațiile financiare (intermediare) corespunzătoare perioadei 2008 -2009 reflectă activitatea unității prin indicatorii prezentați mai jos:

- lei -

Nr. crt.

Indicator

2008

2009

(31.05)

1.

Cifra de afaceri

856.074

88.642

2.

Venituri din exploatare

3.836.245

2.903.415

3.

Cheltuieli din exploatare

15.792.746

3.627.277

4.

Venituri financiare

23.665

175.324

5.

Cheltuieli financiare

42.397

49.529

6.

Venituri extraordinare

-

-

7.

Cheltuieli extraordinare

-

-

8.

Venituri totale

3.859.910

3.078.739

9.

Cheltuieli totale

15.835.143

3.676.806

10.

Profit/pierdere

-11.975.233

-598.067

în principal veniturile din activitatea de exploatare a clubului au fost realizate din vânzări de bilete, vânzări mărfuri, reclamă și publicitate, donații și subvenții, venituri din active și operații de capital. Veniturile financiare au fost realizate din dobânzi și diferențe de curs valutar.

Cheltuielile de exploatare s-au materializat în: cheltuieli cu personalul privind salariile, indemnizațiile, cheltuieli cu asigurările și protecția socială, cheltuieli privind deplasările, detașările, transferurile de jucători, cheltuieli cu serviciile executate de terți, cheltuieli cu materialele consumabile. Cheltuielile financiare sunt rezultatul diferențelor de curs valutar și a cheltuielilor cu dobânzile bancare.

Având în vedere specificul activității societății (cheltuieli foarte mari comparativ cu nivelul veniturilor) rezultatele excrcițiilor financiare consemnează în fiecare an pierderi.

Patrimoniul economic (activ) și patrimoniul juridic (pasiv) are următoarea structură la 31.05.2009, potrivit balanței sintetice (intermediare) furnizate de compartimentul financiar-contabil:

- lei-

ACTIV (bunuri economice)

PASIV

(drepturi și obligații)

1. Active imobilizate                    814.692

Imobilizări necorporale                107.506

Imobilizări corporale                  641.704

Imobilizări financiare                   65.482

1.Capitaluri proprii                    -5.304.965

Capital                              18.645.560

Prime de capital                        210.000

Rezultate reportate                 - 23.562.458

Rezultat aferent anului curent          -598.067

2. Active circulante                    5.243.617

Stocuri                                 77.239

Creanțe                              5.208.391

Plasamente și disponibilități             -42.013

2. Datorii                             11.194.759

3. Active de regularizare și asimilate

5.749

3. Pasive dc regularizare și asimilate

174.264

TOTALACTIV

6.064.058

TOTAL PASIV

6.064.058

Informații privind oferta de vanzarc a acțiunilor:

Procedura de vanzarc are in vedere prevederile art. 47 din Legea 137/2002 modificata, art. 13 din OUG 88/1997 modificata, art. 29 si următoarele, art. 62 si următoarele din HG 577/2002 modificata si art. 12 din actul constitutiv al societății si se dcsfasoara după cum urmeaza:

Se are in vedere ca prim pas respectarea dreptului de preferința al celorlalți acționari, după cum urmeaza: Uniunea Universităților Clujene, FC Universitatea Cluj FSP, Fundația Transilvania, Camera de Comerț si Industrie Cluj, SC Oneos Impex SRL, SC BEN & BEN SA, SC Intop Constructions SRL, d-l Walter Florian, raportat la prețul de oferta; acest drept se exercita proporțional cu numărul de acțiuni pe care le poseda.

Daca acțiunile ofertate spre vanzare nu au fost subscrise integral de către acționari, proporțional cu cota deținută, -, orice acționar poate sa-si -manifeste intenția de a cumpără diferența de acțiuni nesubscrise, potrivit art. 12 din actul constitutiv al societății, astfel incat, prin cumpărarea acestora, sa dețină cel puțin 51% din pachetul de acțiuni. In situația in care nu se exercita dreptul de preferința in conformitate cu prevederile legale si statutare, la procedura de vanzare acțiuni poate participa orice teii interesat.

In acesta faza operează procedura de vanzare prin licitație cu oferta in plic combinata cu negociere.

Prețul de oferta al procedurii este de 0,47 lei pentru o acțiune, respectiv 504900 lei pentru intrcgul pachet scos la vanzare, reprezentând 51% din pachetul de acțiuni al societății.

Informații privind oferta de cumpărare a acțiunilor

Pentru participarea la licitație este obligatorie depunerea ofertei in plic inchis, cu documentele de participare, conform prevederilor art. 35 din Normele Metodologice aprobate cu HG nr. 577/2002, la sediul Societății Comerciale Sportive Club Fotbal Municipal Universitatea Cluj S.A.

Comisia de vanzare va evalua ofertele interne depuse, acordând punctajul conform următoarei grile:

 • 1. Se va întocmi o ofertă in plic de acționarul interesat care să conțină următoarele elemente:

 • - toate documentele prevăzute la art. 35 din HG 577/2002;

 • - dovadă de experiență similară în domeniul fotbalistic, într-un club de Liga A: certificat de acționar sau dovada calității de administrator/director într-un club de fotbal sau altă funcție asimilată (se va nota cu 10 puncte);

 • - plan de afaceri și investiții pe o perioadă de cel puțin 3 ani de zile (5 puncte), cu termene și valori concrete (10 puncte); se va puncta suplimentar fiecare an de investiții în plus față de perioada de 3 ani după cum urmează: 5 puncte pentru o perioadă dc suplimentară de 1 an și 10 puncte pentru o perioadă mai mare decât aceasta;

 • - capacitatea dc a stinge până la data de 15.08.2009 datoriile la bugetul de stat până la data de 01.07.2009 în valoare totală de 5.074055 lei (se va nota cu 50 puncte); contractul de vanzare-cumparare acțiuni va fi perfectat doar ulterior stingerii pana la data dc 15.08.2009 a datoriilor la bugetul de stat, acumulate pana la data de 01.07.2009 si a achitării prețului pentru pachetul de acțiuni scos la vanzare;

 • - propunerea de stingere a tuturor celorlalate datorii ale clubului (se va nota cu 10 puncte);

 • - strategia de promovare în prima ligă de fotbal (se va nota cu 10 puncte);

 • 2. Pentru calificarea la faza dc negociere se vor obține cel puțin 50 de puncte;

 • 3. Marca, sigla, denumirea, palmaresul si culorile echipei rămân în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca și în folosința gratuită a cesionarului;