Hotărârea nr. 361/2009

Hotărârea 361/2009 - Aprobarea transferului cabinetelor medicale şcolare şi universitare, precum şi a cabinetelor stomatologice şcolare de pe raza municipiului Cluj-Napoca la Direcţia de Asistenţă Socială, organizată ca Serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


HOTĂRÂRE

privind aprobarea transferului cabinetelor medicale școlare și universitare, precum și a cabinetelor stomatologice școlare de pe raza municipiului Cluj-Napoca ia Direcția de Asistență Socială, organizată ca Serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea transferului cabinetelor medicale școlare și universitare, precum și a cabinetelor stomatologice școlare de pe raza municipiului Cluj-Napoca în cadrul Direcției de Asistență Socială, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a Statului de funcții al Serviciului cabinete medicale școlare și universitare și al Serviciului cabinete stomatologice școlare - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 133822/29.06.2009 al Serviciului resurse umane, prin care se propune aprobarea transferului cabinetelor medicale școlare și universitare și a cabinetelor stomatologice școlare de pe raza municipiului Cluj-Napoca în cadrul Direcției de Asistență Socială, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a Statului de funcții al Serviciului cabinete medicale școlare și universitare și al Serviciului cabinete stomatologice școlare;

Conform prevederilor O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competnțe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, și ale H.G. nr. 56/29.01.2009 de aprobare a Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr.l 62/2008;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. (2) lit. a), art. 39 și art. 45 alin. (1) și (6) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Cu data de 01.07.2009, se aprobă transferul cabinetelor medicale școlare și universitare, precum și a cabinetelor stomatologice școlare de pe raza municipiului Cluj-Napoca în cadrul Direcției de Asistență Socială, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului cabinete medicale școlare și universitare și a Serviciului cabinete stomatologice școlare din cadrul Direcției de Asistență Socială, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă Statul de funcții al Serviciului cabinete medicale școlare și universitare și al Serviciului cabinete stomatologice școlare din cadrul Direcției de Asistență Socială, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă încadrarea în muncă a personalului la Serviciul cabinete medicale școlare și universitare și la Serviciul cabinete stomatologice școlare din cadrul Direcției de Asistență Socială, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, după cum urmează:

 • a) a persoanelor care își desfășoară activitatea de asistență medicală în cabinete școlare, prevăzute în anexa 1 la Protocolul încheiat între Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj și Primăria municipiului Cluj-Napoca. înregistrat sub nr. 2149/15.06.2009 și sub nr. 122144/15.06.2009;

 • b) a persoanelor care își desfășoară activitatea de asistență medicală în cabinetele de medicină dentară, prevăzute în anexa 1 la Protocolul încheiat între Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj și Primăria municipiului Cluj-Napoca, înregistrat sub nr. 2149/15.06.2009 și sub nr. 122142/15.06.2009.

Art. 5. Se aprobă completarea Organigramei Direcției de Asistență Socială, aprobată prin Hotărârea nr. 846/2007, cu Serviciul cabinete medicale școlare și universitare, precum și cu Serviciul cabinete stomatologice școlare, conform anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția de Asistență Socială, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


Președinte de ședință, Horea Ioan Florea

Contrasemnează:

Nr. 361 din 7 iulie 2009


(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)


Anexa 1 la Hotărârea nr. 361/2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A SERVICIULUI CABINETE MEDICALE ȘCOLARE ȘI UNIVERSITARE, ȘI A SERVICIULUI CABINETE STOMATOLOGICE ȘCOLARE, DE PE RAZA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

1. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Serviciul cabinete medicale școlare și universitare, și Serviciul cabinete stomatologice școlare sunt compartimente de muncă nou create în cadrul Direcției de Asistență Socială, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în urma preluării cabinetelor medicale școlare și universitare și a cabinetelor stomatologice școlare, cf. HG nr. 162/2008.

II. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

Acordarea asistenței medicale și de medicină dentară preșcolarilor și elevilor pe toată perioada în care se află în unitățile de învățământ ( grădinițe și școli) cât și a asistenței medicale pentru studcnți.

Cele două compartimente de muncă își desfășoară activitatea în baza prevederilor prezentului Regulament de organizare și funcționare, aprobat de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

 • III. Atribuții: (cf. Ordinului M.S.F. nr. 653 din 25 septembrie 2001 privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor si studenților)

1 .Organizeaeză activitatea de asistență medicală și medicină dentară din unitățile de învățământ din municipiul Cluj-Napoca, sens în care:

 • a) asistența medicală și stomatologică a preșcolarilor, elevilor și studenților se asigură în cabinetele medicale și stomatologice din grădinițe, școli și universități, integrate în structura Direcției de Asistență Socială, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • b) asigură asistența medicală curativă a elevilor și studenților care învață în unități de învățământ din municipiul Cluj-Napoca dar care nu au domiciliul în municipiul Cluj-Napoca.

 • 2. Atribuțiile medicilor din cabiunetele medicale din grădinițe, școli și unități de învățământ superior privind asistența medicală preventivă și cele referitoare la prestații medicale la nivelul colectivităților sunt cele prevăzute în anexa 1 la Ordinul nr.653/2001 privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor și studenților, emis de Ministerul Sănătății și Familiei.

 • 3. Atribuțiile medicilor din cabiunetele medicale din grădinițe, școli și unități de învățământ superior privind asistența medicală curativă, sunt prevăzute în anexa 2 la Ordinul nr.653/2001 privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor si studenților, emis de Ministerului Sănătății și Familiei.

 • 4. Atribuțiile medicilor stomatologi din cabinetele stomatologice din școli și unități din învățământul superior, privind asistența stomatologică preventivă și curativă sunt prevăzute în anexa 3 la Ordinul nr. 653/2001 privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor și studenților, emis de Ministerul Sănătății și Familiei.

 • 5. Atribuțiile cadrelor medii sanitare din cabinetele medicale din grădinițe privind asistența medicală preventivă și curativă sunt prevăzute în anexa 4 la Ordinul nr.653/2001 privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor și studenților, emis de Ministerul Sănătății și Familiei.

 • 6. Atribuțiile cadrelor medii sanitare din cabinetele medicale școlare și studențești, privind asistența medicală preventivă, asistența medicală curativă, activități de perfecționare a pregătirii profesionale și activitatea în perioada vacanțelor școlare și studențești sunt prevăzute în anexa 5 la Ordinul nr.653/2001 privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor și studenților, emis de Ministerul Sănătății și Familiei.

 • 7. Atribuțiile cadrelor medii sanitare din cabinete stomatologice din școli și unități de învățământ superior privind asistența stomatologică, preventivă și curativă sunt prevăzute în anexa 6 din Ordinul nr.653/2001 privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor și studenților, emis de Ministerul Sănătății și Familiei.

 • 8. Examinările medicale periodice de bilanț a stării de sănătate pentru preșcolari, elevi și studenți se realizează conform metodologiei prevătută în anexa 8 la Ordinul nr.653/2001 privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor si studenților, emis de Ministerul Sănătății și Familiei..

 • 9. Activitățile lunare în cabinetele medicale din grădinițe, școli și unități de învățământ superior de-a lungul unui an de învățământ sunt prevăzute în Desfășurătorul din anexa 9 la Ordinul nr.653/2001 privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor și studenților, emis de Ministerul Sănătății și Familiei.

Notă: Atribuțiile ce revin medicilor și cadrelor medii sanitare, așa cum sunt prevăzute în anexele 1-9 din Ordinul nr.653/2001 privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor si studenților, emis de Ministerul Sănătății și Familiei, vor fi înscrise în fișa postului.

 • IV. Responsabilități:

 • 1. Asigură toate condițiile necesare desfășurării activității de asistență medicală și de medicină dentară pentru preșcolari, elevi și studenți din municipiul Cluj-Napoca, conform legii.

 • 2. Dotarea cabinetelor medicale de grădinițe, conform baremului prevăzut în anexa 10 la Ordinul nr.653/2001 privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor si studenților, emis de Ministerul Sănătății și Familiei.

 • 3. Dotarea cabinetelor medicale școlare, studențești, conform baremului prevăzut în anexa 11 la Ordinul nr.653/2001 privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor si studenților, emis de Ministerul Sănătății și Familiei.

 • 4. Dotarea cabinetelor stomatologice școlare, studențești, conform baremului prevăzut în anexa 12 la Ordinul nr.653/2001 privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor si studenților, emis de Ministerul Sănătății și Familiei

 • V. Competențele (autoritatea) compartimentului de muncă:

Angajarea persoanelor în cadrul Serviciului cabinete medicale școlare și universitare, și a Serviciului cabinete stomatologice școlare, se face în condițiile legii, în limita posturilor prevăzute în statul de funcții aprobat de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

Salarizarea personalului se face conform legii salarizării personalului din unități sanitare, respectiv O.G. nr. 17/2008 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 304/2008.

 • VI. Finanțarea activității Serviciului cabinete medicale școlare și universitare, și a Serviciului cabinete stomatologice școlare.

Finanțarea cheltuielilor Serviciului cabinete medicale școlare și universitare, și a Serviciului cabinete stomatologice școlare se asigură din bugetul Direcției de Asistență Socială organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, cu respectarea prevederilor art. 2-3 din O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competnțe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale și ale art. 11 din H. G. nr. 56/29.01.2009 de aprobare a Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008;

Angajarea și efectuarea cheltuielilor pentru Serviciul cabinete medicale școlare și universitare, și Serviciul cabinete stomatologice școlare se aprobă de directorul Direcției de Asistență Socială organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, numai cu viza prealabilă de control financiar - preventiv, conform legii.

 • VII. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

Serviciul cabinete medicale școlare și universitare, și Serviciul cabinete stomatologice școlare sunt subordonate directorului executiv adjunct al Direcției de Asistență Socială organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca și colaborează cu toate compartimentele de specialitate din cadrul DAS.

Personalul de specialitate (medici, cadre medii sanitare) colaborează cu Direcția de Sănătate Publcă a județului Cluj, cu Colegiul medicilor și Colegiul asistenților medicali.

Prevederile prezentului regulament se completează, de drept, cu prevederile actelor normative în vigoare, în domeniu, și completează ROF al Direcției de Asistență Socială organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Director executiv, VALER MORAR


Șef serviciu resurse umane, IOSIF MADR
România

Anexa 2 la Hotărârea nr. 361/2009


Județul Cluj

Consiliul local al Municipiului Cluj-Napoca

Direcția de Asistență Socială

STAT DE FUNCȚII

al Serviciului cabinete medicale școlare și universitare și al Serviciului cabinete stomatologice școlare

Compartimentul de muncă și denumirea funcției (clasă, grad, treaptă)

Nivel studii

Personal contractual

Total posturi

Total

din care:

conduc.

execuție

conduc.

execuție

A) Serviciul cabinete medicale școlare și universitare

Șef serviciu

S

1

I

1

Cabinet medical școlar nr. I

Medic specialist

s

1

1

Z            1

1

Asistent medical principal

PL

4

4

4

Asistent medical

PL

2

2

2

Cabinet medical școlar nr. II

Medic primar

S

1

1

1

Asistent medical principal

PL

4

4

4

Cabinet medical școlar nr. III

Medic primar

s

1

1

1

Asistent medical principal

PL

2

2

2

Asistent medical

PL

1

1

1

Soră medicală principal

PL

1

1

1

Cabinet medical școlar nr. IV

Medic primar

S

1

1

1

Asistent medical principal

PL

4

4

4

Soră medicală principal

PL

1

1

1

Cabinet medical școlar nr. V

Medic specialist

S

1

1

1

Asistent medical principal

PL

3

3

3

Asistent medical

PL

1

1

1

Cabinet medical școlar nr. VI

Medic primar

s

1

1

1

Asistent medical principal

PL

5

5

5

Asistent medical

PL

1

1

1

Cabinet medical școlar nr. VII

Medic primar

S

1

1

1

Asistent medical principal

S

2

2

2

Soră medicală principal

M

1

1

1

Cabinet medical școlar nr. VIII

Medic primar

S

1

1

1

Asistent medical principal

PL

3

3

3

Soră medicală principal

M

1

1

1

Cabinet medical școlar nr. IX

Medic primar

S

1

1

1

Asistent medical principal

PL

2

2

2

Soră medicală principal

M

1

1

1

Cabinet medical școlar nr. X

Medic primar

S

1

1

J

Asistent medical principal

PL

5

/"•A. A A

'• -5

5

Cabinet medical școlar nr. XI

Medic specialist

S

1

1

1

Asistent medical principal

PL

2

2

2

Cabinet medical școlar nr. XII

Medic primar

S

1

1

1

Asistent medical principal

PL

4

4

4

Cabinet medical școlar nr. XIII

Medic primar

S

1

1

1

Asistent medical principal

PL

2

2

2

Cabinet medical școlar nr. XIV

Medic primar

S

1

1

1

Asistent medical principal

PL

2

2

2

Asistent medical

PL

2

2

2

Cabinet medical școlar nr. XV

Medic specialist

s

1

1

1

Asistent medical principal

PL

2

2

2

Cabinet medical școlar nr. XVI

Medic primar

S

1

1

1

Asistent medical principal

PL

2

2

2

Cabinet medical școlar nr. XIX

Medic

S

1

1

1

Asistent medical principal

PL

3

3

3

Asistent medical

PL

3

3

3

Cabinet medical școlar nr. XXI

Medic

S

1

1

1

Asistent medical principal

PL

4

4

4

Cabinet medical școlar nr. XXII

Medic specialist

S

1

1

1

Asistent medical principal

PL

4

4

4

Asistent medical

PL

2

2

2

Cabinet medical școlar nr. XXIII

Medic specialist

S

1

1

1

Asistent medical principal

PL

3

3

3

Asistent medical

PL

1

1

1

Cabinet medical școlar nr. XXIV

Medic primar

S

1

1

1

Asistent medical principal

PL

2

2

2

Asistent medical                                         PL

1

1

1

Cabinet medical școlar nr. XXV

Medic specialist

S

1

1

1

Asistent medical principal

PL

2

2

2

Asistent medical

PL

2

2

2

Cabinete medicale studențești

Cabinetul medical studențesc nr. 1

Medic

S

2

2

2

Asistent medical principal

PL

2

2

2

Cabinetul medical studențesc nr. II

Medic primar

S        2

2

2

Asistent medical principal

PL

1

1

1

Soră medicală principal

M

1

1

1

Asistent medical

PL

1

1

1

Cabinetul medical studențesc nr. III

Medic primar

S

1

1

1

Medic

S

1

1

1

Asistent medical principal

PL

2

2

2

Cabinetul medical studențesc nr. IV

Medic primar

s

1

1

1

Cabinetul medical studențesc nr. V

Medic specialist

s

1

1

1

Asistent medical principal

PL

1

1

1

Cabinetul medical studențesc nr. VI

Medic primar

S

1

1

1

Medic specialist

s

1

1

1

Asistent medical principal

PL

2

2

2

Cabinetul medical studențesc nr. VII

Medic primar

S

1

1

1

Medic specialist

s

1

1

1

Asistent medical principal

PL

2

2

2

Cabinetul medical studențesc nr. VIII

Medic

S.

1

1

1

Medic specialist

s

1

1

1

Asistent medical principal

PL

1

1

1

Posturi comune

Registrator medical principal

M

1

1

1

îngrijitoare

G

2

2

2

B) Serviciul cabinete stomatologice școlare

Șef serviciu

S

1

l

1

Cabinetul stomatologic nr. 1 (Școala N Titulescu)

Medic specialist (stomatologie)

S

1

1

1

Registrator medical principal

M

1

1

1

Cabinetul stomatologic nr. II (Școala A Agârbiceanu

Medic stomatologiec

S

1

1

1

Asistent medical principal

PL

1

1

1

Cabinetul stomatologic nr. III (Școala Nicolae lorga, Școala Waldorf, Liceu

Tehnofrig, Școala nr. 7, Școala nr. 9)

Medic (stomatologie)

S

1

1

1

Asistent medical principal

PL

1

1

1Cabinetul stomatologic nr. IV (Școala Vlahuță, Școala nr. 27)

Medic specialist (stomatologie)

S

1

1

1

Asistent medical principal

PL

1

1

1

Cabinetul stomatologic nr. V (Școala Ion Creangă, Școala nr. 6)

Medic specialist (stomatologie)

S

1

1

1

Asistent medical

PL

1

1

1

Cabinetul stomatologic nr. VI (Școala Hațieganu, Școala nr. 29)

Medic primar (stomatologie)

S

1

1

1

Asistent medical principal

PL

1

1

1

Cabinetul stomatologic nr. VII (Școala Constantin Brâncuși, Școala nr. 16)

Medic (stomatologie)

S

1

1

1

Asistent medical principal

PL

1

1

1

Asistent medical

PL

1

1

1

Cabinetul stomatologic nr. VIII (Școala Liviu Rebreanu, Școala nr. 3)

Medic specialist (stomatologie)

S

1

1

1

Asistent medical principal

PL

1

1

1

Cabinetul stomatologic nr. IX (Școala D. Prodan, Liceul Unirea)

Medic (stomatologie)

s

1

1

1

Registrator medical principal

M

1

1

1

Cabinetul stomatologic nr. X (Liceul Bathory, Liceul de Arte Plastice)

Medic specialist (stomatologie)

S

1

1

1

Cabinetul stomatologic nr. XI (Liceul Baptist)

Medic primar (stomatologie)

S

1

1

1

Asistent medical principal

PL

1

1


Medic (stomatologie)

S

1

1

1

Asistent medical principal

PL

1

1

1

Cabinetul stomatologic nr. XIII (Liceul Nicolae Bălcescu, Liceul Mihai Eminescu)

Medic specialist (stomatologie)

S

1

1

1

Asistent medical principal

PL

1

1

1

Cabinetul stomatologic nr. XIV (Liceul Samuel Brassai, Liceul Apaczai C.Janos, Liceul Unitarian)

Medic (stomatologie)

S

1

1

1

Registrator medical principal

M

1

1

1

Cabinetul stomatologic nr. XV (Liceul George Co?buc, Liceul de Coregrafie)

Medic specialist (stomatologie)

S

1

1

1

Asistent medical

PL

1

1

1

Cabinetul stomatologic nr. XVI (Liceul Energetic, Liceul Alimentar)

Medic (stomatologie)

S

1

1

1

Registrator medical principal

M

1

1

1

Cabinetul stomatologic nr. XVII (Liceul Pedagogic, Școala de Aplicații)

Medic specialist (stomatologie)

S

1

1

1

Asistent medical principal

PL

1

1

1

Cabinetul stomatologic nr. XVIII (Liceul Gheorghe Sincai, Liceul

Emil Racoviță)

Medic stomatolog

S

1

1

1

Registrator medical principal

M

1

1

1

Profilaxie general?

Asistent medical principal

PL

1

1

1

Total post, de cond. de execu?ie

1. Serviciul cabinete medicale școlare și universitare :

140

1

139

1.1. Șef serviciu

1

1

1.2.medici

36

36

1.3. cadre sanitare cu studii medii

101

0

101

1.4. alte funcții

2

0

2

2. Serviciul cabinete stomatologice școlare:

38

1

37

2.1. Șef serviciu

1

1

2.2. medici

18

18

2.3. cadre sanitare cu studii medii

19

0

19CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local - organigramă -


Anexa 3 la Hotărârea nr. 361/2009


Consiliul local


80

Director executiv

1 FP

81

Director ex. Adj.

1FP


801

Serviciul prestații sociale 1»17=18 FP


.1..............

802

Serv. Asist pers. Cu Nevoi Speciale 1FP*14FP+7PC=22


I

803

Serv. Proiecția Copilului și Familiei 1^9=10 FP


ZZZO

804 Centrul de Zi 'Țara minunilor' 1PC+17PC-18PC


czz

811

Serviciul Resurse Umane, Juridic 1FP*7FP=8FP


I

812

Serv. Dezvoltare și Rel. Soc. Comunitare

1FP*7FP+2PC=10


813

Birou financiar contabil buget 1FP+6FP=7FP


I

814

Serviciul administrativ Securitatea muncii 1PC+8PC=9PC


I •

815

Serv.Cabinete Med.

Șc .și Univ.

1PC*139PC=140PC


I

816

Serv.Cabmete Stoma. Școlare 1PC*37PC=38PC


8011

Ajutoare soaale

9FP


IZZZ

S021

Comp. Asistență Pers, cu Handicap 5FP


8022

Comp. Asistență Pers. Vârstnice 4FP


ZI

8023

Compartiment CENTRE DE ZI 5FP+7PC


8031

Comp. Protecția Copilului și Familiei 5FP


8121

Comp. Stategii Programei 6FPAsistenți personali 800PC


îngrijitori la domiciliu 900PC


80231 Centrul de Zi pt. Vârstnici nr.l 3FP+2PC=5


80232 Centrul de Zi pt. Vârstnici nr.ll 2FP+3PC-5


8032

Como. Prev. și Comb. Violenței în Fam.

2FP


8122 Comp.Reli comunitare Voluntariat și Donat i 1FP+2PC


8033

Comp. Incluziune Socială 2FP80233

Clubul Pensionanlor Mărăști

1PC


80234 Clubul Pensionarilor Someșenii

1PCNr. total de funcții publice

68

Nr. total funcții publice dc conducere

8

Nr. total funcții publice dc execuție

60

Nr. total funcții contractuale de conducere

4

Nr. total funcții contractuale de execuție

210


Nr. total de funcții în instituție              282